AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 20-10-2017
Aflevering 39
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 24-03-2017
CiteertitelAB 2017/339
SamenvattingBevoegdhedenovereenkomst. De voorwaarden die worden gesteld voor uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid, moeten door de wet worden toegelaten.
Samenvatting (Bron)Overheidsprivaatrecht. Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling. Mogelijkheid tot het aangaan van bevoegdhedenovereenkomst. Mag gemeente op grond van RvR-regeling sloop van stallen en intrekking milieurechten elders in gemeente of provincie bedingen in ruil voor planologische medewerking aan woningbouw? Belangen die met planologische bevoegdheid kunnen worden gediend. Verwijzing naar rechtspraak Afdeling bestuursrechtspraak. Is sprake van kostenverhaal of ontoelaatbare doorkruising van publiekrechtelijke regelgeving?
AnnotatorF.J. van Ommeren , G.A. van der Veen
UitspraakECLI:NL:HR:2017:483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelAB 2017/340
SamenvattingBeslissing over tipgeld is geen besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 januari 2015 heeft de staatssecretaris aan [appellant] medegedeeld dat er geen aanleiding bestaat om tipgeld toe te kennen.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelAB 2017/341
SamenvattingHuisvestingswetboete. Onttrekking aan woonruimtevoorraad. (Noot van Oost: zie AB 2017/342).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2014 heeft het college [wederpartij] een boete van 4.000,00 opgelegd.
AnnotatorT.I. Oost
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelAB 2017/342
SamenvattingEen door de wetgever voorgeschreven sanctie is als regel evenredig; het bestuur en de rechter dienen in beginsel van de door de wetgever gemaakte afweging uit te gaan, tenzij er sterke aanwijzingen zijn dat de hoogte van de boete in een bepaalde casus onevenredig uitpakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college [wederpartij] een boete van 4.000,00 opgelegd.
AnnotatorT.I. Oost
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelAB 2017/343
SamenvattingMilieurecht. Maatwerkvoorschriften. Energiebesparing in Activiteitenbesluit uitputtend geregeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2014 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam met toepassing van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) vijf maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van de koelinstallaties van het datacentrum van Colt aan de Luchtvaartstraat 1B-1C te Amsterdam.
AnnotatorW.R. van der Velde
LinkVolledige tekst annotatie (plasbossinade.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelAB 2017/344
SamenvattingProstitutie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2015 heeft de burgemeester bevolen de seksinrichting voor raamprostitutie aan de [locatie] te Den Haag (hierna: de seksinrichting) voor de duur van drie maanden te sluiten, met ingang van 16 juni 2015 om 12.00 uur.
AnnotatorJ.G. Brouwer , C. Post
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-03-2017
CiteertitelAB 2017/345
SamenvattingReŽel risico op behandeling in strijd art. 3 EVRM bij terugkeer naar Algerije. Bewijslastverdeling. Nader onderzoek vereist door de staatssecretaris.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorV.M. Bex-Reimert
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 24-08-2016
CiteertitelAB 2017/346
SamenvattingAanvulling van rechtsgronden. Het Zorginstituut heeft bij de boeteoplegging ten onrechte nagelaten zich te beraden of betrokkene een verwijt valt te maken.
Samenvatting (Bron)Ten onrechte boete opgelegd wegens het niet afsluiten van een zorgverzekering. Verwijtbaarheid niet onderzocht. Nu het Zorginstituut in dit geval ten onrechte nagelaten heeft zich te beraden of artikel 5:41 van de Awb in de weg staat aan het opleggen van de boete, dient het bestreden besluit wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb te worden vernietigd.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3186
Artikel aanvragenVia Praktizijn