Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 24-03-2005
Aflevering 1
Titel100 uitspraken over non-activiteit en schorsing
SamenvattingSchorsing of non-activiteit van werknemers komt regelmatig voor, ook in situaties waarin een onderneming reorganiseert. Het is vaak een emotioneel ingrijpende maatregel, die juridisch de nodige haken en ogen kent. Het onderwerp wordt hierna in een juridisch kader geplaatst. Dat kader wordt aan de hand van jurisprudentie nader ingevuld. Afsluitend wordt bepleit het juridische kader aan te passen aan de praktijk van de jurisprudentie.
Auteur(s)P.S. van Minnen
Pagina5-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHerstructurering: toetsing keuzerechtvaardiging door de CWI
SamenvattingIn 2004 is het aantal ontslagen door de slechte economische situatie opnieuw gestegen. Het duale ontslagstelsel staat nog steeds volop in de schijnwerpers met een versterkte en hernieuwde aandacht voor de toepassing het anciënniteitsbeginsel. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar passeren kort de revue. Vooraf wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de CWI bedrijfseconomische ontslagen inhoudelijk toetst. Het gaat dan niet alleen om keuzerechtvaardiging (welke werknemers dienen voor ontslag in aanmerking te worden gebracht), maar vooral ook om de bedrijfseconomische noodzaak, de verschijningsvormen en de kernbegrippen daarbij.
Auteur(s)A.A.J. Kouwenhoven
Pagina17-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan Lifo naar Biwo?
SamenvattingDe aanval op het zogeheten Lifo-beginsel lijkt geopend. Op 18 december 2003 heeft de Tweede Kamer een motie (de Motie-Verburg) aangenomen, waarin aan de regering werd verzocht het Lifo-beginsel te heroverwegen. Minister de Geus heeft vervolgens op 25 mei 2004 een notitie opgesteld, waarna zijn voorstel aan de Stichting van de Arbeid (Star) is voorgelegd voor advies. De Star heeft op 1 december 2004 haar advies uitgebracht. De inhoud van dit advies vormt het uitgangspunt van deze bijdrage. Maar ook de (rechts)praktijk laat zich niet onbetuigd.
Auteur(s)J. van Hoeckel , E.G. Hoorn , F. Schabos
Pagina33-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorbij het 'lifo-beginsel' bij reorganisatie
SamenvattingWat zijn wenselijke en geoorloofde selectiegronden voor ontslagkeuze en afvloeiingsvoorwaarden?
Auteur(s)A.G. Veldman
Pagina43-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe medezeggenschap in reorganisaties
SamenvattingHet belang van een zorgvuldig en gedegen adviestraject zal een ieder duidelijk zijn. Concrete spelregels voor het adviestraject vindt men echter niet terug in de Wet op de ondernemingsraden. Weliswaar geven de artikelen 24, 25 en 31 enkele regels omtrent informatieverschaffing aan de Ondernemingsraad maar concrete handvatten kunnen daar niet uit worden afgeleid.
Auteur(s)A. Gremmen
Pagina61-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollectief ontslag
SamenvattingIn de jaren '50 van de vorige eeuw werd het fundament gelegd voor een geïntegreerd Europa. Sindsdien is de integratie slechts toegenomen. Inmiddels leven we in een Europa waar veel grenzen zijn vervaagd en de markt tot op bepaalde hoogte één is.
Auteur(s)Z. Even
Pagina73-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBedrijfseconomisch ontslag en afvloeiingsregelingen
SamenvattingUit de verschillende bijdragen in deze afleveringen van Arbeid Integraal volgt dat de reorganiserende werkgever de nodige stappen moet nemen voordat hij tot ontslag van boventallige werknemers kan overgaan. Hij moet onder andere het medezeggenschapstraject op grond van artikel 25 Wet op de ondernemingsraden hebben afgerond, het eventuele collectieve ontslag ingevolge de Wet melding collectief ontslag hebben gemeld en de wachttijd zoals daarin genoemd hebben uitgezeten en de juiste werknemers hebben geselecteerd die zullen worden ontslagen. Als deze voorbereidingen zijn getroffen, zal hij tot ontslag van de werknemers kunnen overgaan.
Auteur(s)Z. Even
Pagina93-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAmbtenaarrechtelijke aspecten bij reorganisatie binnen de overheid
SamenvattingHet ambtenarenrecht beschikt binnen het arbeidsrecht over een status aparte (vgl. artikel 7:615 BW). De basis vormt immers niet het verbintenissenrecht, maar het bestuursrecht. Op grond van de Ambtenarenwet zal op de aanstelling van de ambtenaar een bepaald ambtenarenreglement van toepassing zijn, zoals het ARAR, de CAR/UWO of een andere algemene regeling zoals het Barp. Ook kunnen organisaties beschikken over een eigen regeling, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de gemeenten Amsterdam en Tilburg. Daarnaast is voor wat de procedurele kant van de zaak betreft naast het ambtenarenreglement ook de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Auteur(s)S.F.H. Jellinghaus , S.M.J. Koolwijk
Pagina109-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHerstructurering van ondernemingen en de Europese dimensie: 'change should not be feared'
SamenvattingOp haar website vermeldt de Europese Commissie dat "there are no directives relating to corporate restructuring". Deze uitspraak is misleidend. Zij volstaat alleszins niet om de rol van het Europees sociaal recht en beleid aan te duiden met betrekking tot herstructurering van ondernemingen.
Auteur(s)F. Hendrickx
Pagina121-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn