Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 22-10-2017
Aflevering 10
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 02-06-2017
CiteertitelJB 2017/149
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad, Toezichthoudersaansprakelijkheid, Asbestverbod, Arbeidsinspectie, Beleids- en beoordelingsvrijheid, Stelplicht en bewijslast.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Onvoldoende toezicht Arbeidsinspectie op naleving asbestverbod? Relativiteit. Beleids- en beoordelingsvrijheid. Omstandigheden waaronder toezicht tekortschiet. Stelplicht en bewijslast.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:HR:2017:987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 16-06-2017
CiteertitelJB 2017/150
SamenvattingStankoverlast, Onrechtmatige hinder, Art. 5:37 BW, Wet geurhinder en veehouderij, Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996, Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985, Feitelijk geurhinderniveau.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad, hinder. Onrechtmatige stankhinder bij exploitatie pluimveebedrijf tussen 2002-2008? Mocht het hof bij de beoordeling van die vraag inspiratie putten uit normen van de in 2007 van kracht geworden Wet geurhinder en veehouderij?
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelJB 2017/151
SamenvattingBoete wegens overtreding Wet arbeid vreemdelingen, Boeterapport, Proces-verbaal, Bewijs, Nadere bewijslevering door toepassing bestuurlijke lus, Goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2014 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van 792.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1819
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 02-08-2017
CiteertitelJB 2017/152
SamenvattingVerzoek om schadevergoeding, Schadevergoeding, -hoogte, Competentieverdeling, Absolute competentie, Uitspraak Grote Kamer.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 juni 2016 heeft Interbest een verzoek ingediend om de minister te veroordelen tot vergoeding van schade die zij lijdt en zal lijden als gevolg van het op 30 september 2014 vastgestelde Tracébesluit A1 Bunschoten-Hoevelaken, in samenhang bezien met het niet nakomen van een in een brief van de minister van 2 februari 2015 vervatte toezegging.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
LinkVolledige tekst annotatie (stibbe)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 02-08-2017
CiteertitelJB 2017/153
SamenvattingBoete wegens overtreding Wet arbeid vreemdelingen, Niet naleven cautieplicht. Bewijsuitsluiting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2016 heeft de minister aan de (voormalig) vennoten van [appellante A] een boete opgelegd van 16.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 09-08-2017
CiteertitelJB 2017/154
SamenvattingSubsidie, Zorgvuldigheid, Vergewisplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2014 heeft de minister 722 aanvragen van de vennootschap om subsidie voor praktijkleerplaatsen afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 11-08-2017
CiteertitelJB 2017/155
SamenvattingRedelijke termijn, Overschrijding redelijke termijn door rechtbank, Handelwijze rechtbank, Inschakelen deskundige door rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelJB 2017/156
SamenvattingWob-verzoek, Misbruik van recht, Dwangsom bij niet tijdig beslissen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 april 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen verzoeken van [appellante] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) kennelijk niet-ontvankelijk verklaard en geweigerd haar een dwangsom wegens het niet tijdig nemen van een besluit toe te kennen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelJB 2017/157
SamenvattingVerzoek om processtukken, Processtukken die anderen dan partijen van de griffier kunnen verkrijgen, Bij bestuursorgaan berustende processtukken, Toepasselijkheid Wob.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 september 2015 heeft de minister op een verzoek van [wederpartij] om informatie geweigerd stukken te verstrekken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelJB 2017/158
SamenvattingDrie lasten onder dwangsom, Bekendmaking besluit, In Kadaster vermeld adres, Tijdigheid bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2014 heeft het college [appellant] drie lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtredingen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 met betrekking op het pand [locatie A] te Eindhoven.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 21-08-2017
CiteertitelJB 2017/159
SamenvattingTerinzagelegging stukken op fysieke bezoekadressen, Terinzagelegging in papieren vorm niet verplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2017 heeft het college aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 8.971 bomen langs de Rijkswegen A4 en A44, Hofvlietweg en Oostvlietpolder.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelJB 2017/160
SamenvattingBesluit, Beleidsregel, Publieke taak, Nadeelcompensatie, Tipgeld.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 januari 2015 heeft de staatssecretaris aan [appellant] medegedeeld dat er geen aanleiding bestaat om tipgeld toe te kennen.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelJB 2017/161
SamenvattingProceskosten, Uitleg begrip Beroepsmatig rechtsbijstandsverlener, Scholing rechtsbijstandsverlener.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het kindgebonden budget en de zorgtoeslag van [appellante] over het jaar 2013 herzien en vastgesteld op respectievelijk 763,00 en 1.152,00.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelJB 2017/162
SamenvattingAfzien van kostenverhaal bestuursdwang, Gebrek aan machtiging tot binnentreden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2015 heeft het algemeen bestuur de kosten voor de toepassing van bestuursdwang vastgesteld op 5.825,66 en deze kosten bij [appellant] in rekening gebracht.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 30-06-2017
CiteertitelJB 2017/163
SamenvattingUitgangspunten inschakelen deskundige, Eerlijk proces.
Samenvatting (Bron)De Centrale Raad van Beroep heeft, samen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitgangspunten voor de rechter ontwikkeld in zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige. In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gaat het over medische rapporten opgesteld door verzekeringsartsen van het Uwv. Aanleiding voor de uitspraak is een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 oktober 2015 (Koroec).
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 05-07-2017
CiteertitelJB 2017/164
SamenvattingGeen pocesbelang, Erven, Erkenning gezondheidstoestand.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep niet-ontvankelijk. Geen procesbelang. Het gaat appellanten (erfgenamen) in deze zaak niet om het financiële belang maar zij beogen dat betrokkene alsnog erkenning krijgt voor de ernstige ziekte en de gezondheidssituatie waarin hij verkeerde en waardoor hij volgens appellanten niet kon werken. Hierin kan echter geen procesbelang gelegen zijn. De Raad heeft eerder geoordeeld dat hij alleen geroepen is tot beslechten van geschillen en dat in de erkenning van de gezondheidstoestand van een betrokkene geen procesbelang gelegen kan zijn (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 3 juli 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:815).
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 19-07-2017
CiteertitelJB 2017/165
SamenvattingBekendmaking op de voorgeschreven wijze, Elektronische bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Appellant heeft op 1 oktober 2013 gekozen voor toezending van berichten langs elektronische weg. Uit deze keuze volgt niet dat appellant er op mocht vertrouwen dat hij in het geheel geen besluiten meer per post zou ontvangen. Algemene Voorwaarden. Op voorgeschreven wijze bekend gemaakt besluit. Vaste rechtspraak. Appellant heeft niet binnen de termijn een bezwaarschrift ingediend en van een verschoonbare termijnoverschrijding is niet gebleken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 18-08-2017
CiteertitelJB 2017/166
SamenvattingBeperkte kennisneming, Stukken ten aanzien waarvan geen verplichting tot verstrekking bestaat.
Samenvatting (Bron)Beperking van de kennisneming van stukken onder toepassing van artikel 8:29 van de Awb, dan wel artikel 8:32, tweede lid, van de Awb. Onverplicht toe te zenden stukken. Indien betrokkene besluit om de genoemde stukken alsnog als procestukken in te zenden, zal daarop artikel 8:32, tweede lid, van de Awb worden toegepast voor zover het medische stukken betreft. Artikel 8:32 van de Awb betreft kennisneming door gemachtigden.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2841
Artikel aanvragenVia Praktizijn