Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 22-10-2017
Aflevering 6
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 22-06-2017, C-49/16
CiteertitelJAAN 2017/171
SamenvattingVrij verkeer Europese Unie, Vrij verkeer van diensten, Transparantieverplichting, Vergunningverlening kansspelen, Artikel 56 VWEU.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 juni 2017.#Unibet International Ltd. tegen Nemzeti Ado- es Vamhivatal Kozponti Hivatala.#Verzoek van de Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaugyi Birosag om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrijheid van dienstverrichting - Beperkingen - Voorwaarden voor de verlening van een concessie voor de organisatie van online kansspelen - Praktische onmogelijkheid voor in andere lidstaten gevestigde particuliere aanbieders om een dergelijke vergunning te verkrijgen.#Zaak C-49/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 13-07-2017, C-76/16
CiteertitelJAAN 2017/172
SamenvattingToelaatbaarheid geschiktheidseisen, Financiële en economische draagkracht, Bewijsmiddelen, Niet-ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 juli 2017.#INGSTEEL spol. s. r. o. en Metrostav a.s. tegen Urad pre verejne obstaravanie.#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2004/18/EG - Artikel 47, leden 1, 4 en 5 - Economische en financiele draagkracht van de inschrijver - Richtlijnen 89/665/EEG en 2007/66/EG - Beroep in rechte tegen een besluit om een inschrijver uit te sluiten van een aanbestedingsprocedure - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte.#Zaak C-76/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 13-07-2017, C-701/15
CiteertitelJAAN 2017/173
SamenvattingAanbestedingsplicht, Overheidsopdracht voor diensten.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Negende kamer) van 13 juli 2017.#Malpensa Logistica Europa SpA tegen Societa Esercizi Aeroportuali SpA (SEA).#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten - Vervoer - Begrip ,exploitatie van een geografisch gebied met het oogmerk op de terbeschikkingstelling aan luchtvervoerders van luchthaven- of andere aanlandingsfaciliteiten' - Richtlijnen 2004/17/EG en 96/67/EG - Nationale regeling die niet voorziet in een aanbestedingsprocedure voorafgaand aan de toewijzing van ruimten op luchthavens.#Zaak C-701/15.
UitspraakECLI:EU:C:2017:545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 26-07-2017, C-560/15
CiteertitelJAAN 2017/174
SamenvattingElektronische communicatienetwerken, Nationale regelgevende instantie, Kosteloze aanbesteding, Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 juli 2017.#Europa Way Srl en Persidera SpA tegen Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a.#Prejudiciele verwijzing - Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten - Telecommunicatiediensten - Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/77/EG - Toewijzing van gebruiksrechten voor radiofrequenties voor terrestrische digitale radio- en televisie-uitzendingen - Annulering van een lopende kosteloze selectieprocedure (,beauty contest') en vervanging daarvan door een veilingprocedure - Ingreep van de nationale wetgever - Onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instanties - Voorafgaande raadpleging - Toewijzingscriteria - Gerechtvaardigd vertrouwen.#Zaak C-560/15.
UitspraakECLI:EU:C:2017:593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 04-07-2017, T-392/15
CiteertitelJAAN 2017/175
SamenvattingAbnormaal lage inschrijving, Motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 4 juli 2017.#European Dynamics Luxembourg SA e.a. tegen Spoorwegbureau van de Europese Unie.#Overheidsopdrachten voor diensten - Aanbestedingsprocedure - Externe dienstverlening voor de ontwikkeling van een informatiesysteem voor het Spoorwegbureau van de Europese Unie - Rangschikking van de offerte van een inschrijver - Afwijzing van de offerte van een inschrijver - Motiveringsplicht - Abnormaal lage inschrijving.#Zaak T-392/15.
AnnotatorE. Gypen , G. Laenen
UitspraakECLI:EU:T:2017:462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelConsiglio di Stato (Italië) 21-06-2017, C-178/16
CiteertitelJAAN 2017/176
SamenvattingUitsluiting, Ernstige fout in de uitoefening van het beroep, Facultatieve uitsluitingsgronden, Evenredigheidsbeginsel, Informatieplichten.
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU (Conclusie Advocaat-Generaal) 20-07-2017, C-187/16
CiteertitelJAAN 2017/177
SamenvattingAanbestedingsplicht, Drempelbedrag, Grensoverschrijdend belang, Uitgezonderde overheidsopdrachten, Nationale veiligheidsbelangen, Evenredigheidsbeginsel, Inbreukprocedure.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 20 juli 2017.
UitspraakECLI:EU:C:2017:578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 03-06-2016
CiteertitelJAAN 2017/178
SamenvattingPrejudiciële vraag Hoge Raad, Kort geding, Intrekking, Proceskosten.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv); vragen behandeld ondanks schikking (art. 393 lid 9 Rv). Proceskostenveroordeling mogelijk na intrekking kort geding in eerste aanleg? Art. 125-127 resp. 249-250 Rv van (overeenkomstige) toepassing? Eigen regels, geënt op wettelijke regeling van bodemprocedure. Mogelijkheid tot behandeling van vordering tot proceskostenveroordeling. Vonnis vatbaar voor hoger beroep en uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Toepasselijkheid van art. 1019h Rv. Verschuldigdheid van griffierecht. Art. 9 Procesreglement onverbindend? Rechterlijk overgangsrecht.
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelParket bij de Hoge Raad 19-05-2017
CiteertitelJAAN 2017/179
SamenvattingUitleg, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Raamovereenkomst, Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Tekortkoming m.b.t. nakoming van gegunde werkzaamheden (transportdiensten)? Uitleg van aanbestedingsstukken en raamovereenkomst; maatstaf.
UitspraakECLI:NL:PHR:2017:467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 27-06-2017
CiteertitelJAAN 2017/180
Samenvatting Ingrijpen in gesloten overeenkomst, Rechtsbescherming, Gestanddoeningstermijn, Uitleg geschiktheidseisen.
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding. Toepassing van HR 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2638). Geen andere vernietigingsgronden gesteld of gebleken. De vraag of desondanks de resterende vorderingen kunnen worden toegewezen omdat de tussen de Gemeente en Burgtbouw gesloten realisatieovereenkomst een ontbindende voorwaarde bevat, die de Gemeente mogelijk zou kunnen inroepen indien de vorderingen van De Realisatie in dit geding zouden worden toegewezen, wordt ontkennend beantwoord. Uit met name rov. 3.7.5 van genoemd arrest van de HR kan niet worden afgeleid dat daartoe ruimte bestaat, gezien het met de wettelijke rechtsbescherming beoogde evenwicht tussen de verschillende betrokken belangen. Ook uitleg van de aanbestedingsleidraad leidt niet tot een ander oordeel.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:2573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/181
SamenvattingVertrouwelijke informatie, Bestuursrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college besloten op het verzoek tot openbaarmaking van gegevens over de aanbesteding van de asbestsanering en renovatie van het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna: TU/e). Het college heeft verwezen naar reeds openbaar gemaakte informatie en geweigerd overige stukken over de totstandkoming van de aanbesteding te verstrekken op grond van artikel 2:57, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012, artikel 10, tweede lid, onder g,, en artikel 11, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob). Het college heeft geweigerd stukken over de kostenraming openbaar te maken op grond van artikel 2:57, tweede lid, van de Aanbestedingswet en artikel 10, tweede lid, onder b, van de Wob en gegevens over inschrijvers zijn geweigerd op grond van artikel 2:57, eerste lid, van de Aanbestedingswet en artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 19-04-2017
CiteertitelJAAN 2017/182
SamenvattingTransparantie gunningscriteria, Wezenlijke wijziging, Motivering gunningsbeslissing, (On-)geldigheid inschrijving, Beoordelingsmethodiek, Aansprakelijkheid adviseur aanbestedende dienst.
Samenvatting (Bron)aanbestedende dienst heeft deskundige opdracht gegeven haar bij te staan in het kader van een aanbesteding en verwijt die deskundige in datg kader een beroepsfout te hebben gemaakt. ook de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is in geschil.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:3097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 12-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/183
SamenvattingBestek, Uitleg, Proportionaliteitsbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Tussenvonnis. Aanbesteding Regiotaxi Gelderland, onderdeel callcenter. Uitleg van de aanbestedingsstukken. Compensatieplicht voor de provincie vanwege een afname van het vervoersvolume van meer dan 20% in het jaar 2015 ten opzicht van de prognose voor 2013. Partijen worden in de gelegenheid gesteld met elkaar in overleg te treden om te komen tot een redelijke compensatie van eiseres voor het jaar 2015.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:4007
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/184
SamenvattingNiet-ontvankelijkheid, Vervaltermijn.
Samenvatting (Bron)kort geding, aanbesteding, gedagvaard na verstrijken vervaltermijn
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:3101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 22-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/185
SamenvattingMotivering gunningsbeslissing, Belangenverstrengeling, Vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbestedingsrecht. Aan de vorderingen van eiseres is uitsluitend ten grondslag gelegd dat de motivering van de gunningsbeslissing niet toereikend is. Voorzieningenrechter oordeelt dat die motivering wel toereikend is. Vorderingen afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:8006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 24-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/186
SamenvattingLevel playing field.
Samenvatting (Bron)kort geding, aanbesteding. concurrentievoordeel, verstoring level playing field (eerlijk speelveld)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:3100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 30-03-2017
CiteertitelJAAN 2017/187
SamenvattingTussenkomst, Marginale toetsing, Rechtsbescherming, Alcatel- en vervaltermijn, Beoordeling gunningscriteria.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding Afwijzing van de vordering tot tussenkomst wegens strijd met eisen goede procesorde. Vorderingen hoofdzaak afgewezen. Geen reden herbeoordeling. Niet aannemelijk onjuiste score op subgunningscriteria. Uitleg doelstelling niet juist. Inschrijver is als zittende dienstverlener mogelijk onvoldoende bewust is geweest van het belang van het goed opschrijven van wat haar dienstverlening inhield
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:5701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Limburg 24-04-2017
CiteertitelJAAN 2017/188
Samenvatting (On-)geldigheid inschrijving, Uitleg aanbestedingsstukken, Manipulatieve inschrijving, Proportionaliteit uitsluiting.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Verbintenissenrecht. Aanbestedingsrecht. Uitleg nota van inlichtingen met betrekking tot niet-toestaan negatieve bedragen. RAW-systematiek. Ongeldigverklaring inschrijving.
AnnotatorJ. Haest , R. Luiten
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:3763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 07-06-2017
CiteertitelJAAN 2017/189
SamenvattingBest Value Procurement, Kwalitatieve gunningscriteria, Beoordeling gunningscriteria, Beoordelingsmethodiek, Intrekking gunningsbeslissing, Herbeoordeling, Marginale toetsing.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Best Value Procurement. Bij een aanbesteding volgens de BVP-methodiek hoeven inschrijvers bij de beoordeling van hun inschrijvingen alleen uit te gaan van hetgeen in het beschrijvend document ten aanzien daarvan is opgenomen en niet van al hetgeen in de algemene literatuur over deze methode is geschreven.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:3275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 14-06-2017
CiteertitelJAAN 2017/190
SamenvattingBest Value Procurement, Concretiseringsfase.
Samenvatting (Bron)kort geding. Best Value Procurement. Beëindiging concretiseringsfase. Globale opdrachtdoelstelling vs concrete wensenlijst.
AnnotatorG. 't Hart
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:3099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Overijssel 15-06-2017
CiteertitelJAAN 2017/191
SamenvattingContractuele vervaltermijn, Niet-ontvankelijkheid, Motivering gunningsbeslissing, (On)geldigheid inschrijving, Geschiktheidseisen, Certificeringseis, Ingrijpen in gesloten overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Vervaltermijn. Ontvankelijkheid.
AnnotatorG. Verberne , M.J. de Meij
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2017:2534
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 21-06-2017
CiteertitelJAAN 2017/192
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Onderzoeksplicht, Alcatel- en vervaltermijn.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Twijfel over juistheid inschrijving. Aanbestedende dienst heeft vragen gesteld en had genoegen moeten nemen met de toelichting van de inschrijver. De inschrijving had niet terzijde gelegd mogen worden.
AnnotatorA.J. van Heeswijck
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:7901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Overijssel 22-06-2017
CiteertitelJAAN 2017/193
SamenvattingToelaatbaarheid gunningscriteria, Kwalitatieve gunningscriteria, Marginale toetsing, Beoordelingsmethodiek, Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Vooralsnog is niet gebleken van aperte fouten of onjuistheden in de beoordeling van de inschrijving van eisers. Vorderingen afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2017:2574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 26-06-2017
CiteertitelJAAN 2017/194
SamenvattingMotivering gunningsbeslissing, Nadere toelichting, Beoordeling gunningscriteria, Transparantie gunningssystematiek, Heraanbesteding.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Europese niet openbare aanbestedingsprocedure. Gronden vordering: motivering gunningsbeslissing onvoldoende, gronden beslissing aangevuld met nieuwe ‘relevante redenen’, onjuiste beoordeling gunningscriteria, onduidelijke criteria in aanbestedingsstukken. Vorderingen afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:5449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 28-06-2017
CiteertitelJAAN 2017/195
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Herstelmogelijkheid, Aanvullen of nader toelichten na verstrijken inschrijvingstermijn.
Samenvatting (Bron)- Aanbesteding - Omissies in de inschrijvingsstaat lenen zich niet voor eenvoudig herstel.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 03-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/196
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Herstelmogelijkheid, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel, Wezenlijke wijziging.
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht, terecht geen gelegenheid geboden tot herstel omissie in inschrijving
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:4051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 11-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/197
SamenvattingUitleg geschiktheidseisen, Abnormaal lage inschrijving, Manipulatieve inschrijving, Best Value Procurement, Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Uitleg geschiktheidseisen en vraag of aan referentie eis is voldaan. Aannemelijk dat aan referentie-eis is voldaan. Niet aannemelijk abnormaal lage prijs of manipulatieve inschrijving van winnaar. Niet gebleken van strijd met aanbestedingsstukken op het punt van de gevoerde interviews met sleutelfunctionarissen. Bezwaar over motivering score in gunningsbeslissing tardief, nu dit bezwaar eerst ter zitting is benoemd. Niet gebleken dat ten aanzien van winnaar sprake is geweest van subjectieve beoordeling interviews.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:5351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 14-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/198
SamenvattingToelaatbaarheid beoordelingssystematiek, Transparantie beoordelingssystematiek, Rechtsverwerking, Beoordeling gunningscriteria, Vertrouwelijke informatie.
Samenvatting (Bron)*
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 26-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/199
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Niet-ontvankelijkheid, Rechtsverwerking, Uitleg aanbestedingsstukken, Minimumtarieven, Marktconforme inschrijving, ‘Kan-bepaling’, Transparantiebeginsel, Verbod van willekeur.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding voor onderhoud sportvelden en meststoffen. Grossman-verweer van de aanbestedende dienst verworpen. Kan-bepaling is voor meerdere uitleg vatbaar en biedt te veel ruimte voor willekeur. Gebod -onder aanvulling van gronden- om de lopende aanbestedingsprocedure te staken.
AnnotatorE.J.M. Brenders , P.F.C. Heemskerk
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Oost-Brabant 26-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/200
Samenvatting (On-)geldigheid inschrijving, Knock-out criteria, Uitleg certificeringseis, Afgifte stukken.
Samenvatting (Bron)aanbesteding/MVO Prestatieladder niet als certificaateis gesteld
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:3972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 26-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/201
SamenvattingSociale en andere specifieke diensten, Beoordeling gunningscriteria, Deskundigheid beoordelaar, Anonieme beoordeling, (On-)geldigheid inschrijving, Motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.
AnnotatorT. van Wijk , F.J.J. Cornelissen
LinkVolledige tekst annotatie (Dirkzwager)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:8345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 26-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/202
SamenvattingSociale en andere specifieke diensten, Beoordeling gunningscriteria, Anonieme beoordeling, Motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:8381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 26-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/203
SamenvattingSociale en andere specifieke diensten, Beoordeling gunningscriteria, Anonieme beoordeling, Motivering gunningsbeslissing, Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:8383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 26-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/204
SamenvattingBeoordeling gunningscriteria, Anonieme beoordeling, Sociale en andere specifieke diensten.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:8386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 26-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/205
SamenvattingBeoordeling gunningscriteria, Anonieme beoordeling, Motivering gunningsbeslissing, Rechtsverwerking, Heraanbesteding, Herbeoordeling, Sociale en andere specifieke diensten.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:8414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 26-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/206
SamenvattingSociale en andere specifieke diensten, Beoordeling gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:8416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 26-07-2017
CiteertitelJAAN 2017/207
SamenvattingSociale en andere specifieke diensten, Beoordeling gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:8418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 05-12-2016, 384
CiteertitelJAAN 2017/208
SamenvattingTransparantieverplichting, Wezenlijke wijziging, Rechtsverwerking, Proportionaliteit eisen, Beperking op onderaanneming, Rechtsverwerking.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkSamenvatting advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 15-12-2016, 388
CiteertitelJAAN 2017/209
SamenvattingSpeciale-sectorbedrijf, Transparantiebeginsel, Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Verificatie, Eenvoudig te herstellen gebrek, Eigen verklaring, Klachtencommissie, Behandeling klacht door Commissie.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkSamenvatting advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 15-12-2016, 392
CiteertitelJAAN 2017/210
SamenvattingProportionaliteit geschiktheidseisen, Kerncompetenties, Referentie-eisen, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Kwalitatieve gunningscriteria, Proportionaliteit gunningscriteria, Percelenregeling, Raamovereenkomst.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkSamenvatting advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 30-01-2017, 397
CiteertitelJAAN 2017/211
SamenvattingMeervoudig onderhandse procedure, Gelijkheidsbeginsel, Bestuursrecht.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkSamenvatting advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 20-02-2017, 389
CiteertitelJAAN 2017/212
SamenvattingOnrechtmatigheid aanbesteding, Toelaatbaarheid beoordelingssystematiek, Motivering gunningsbeslissing, Rechtsverwerking, Rechtsbescherming, Opschortende termijn, Meervoudig onderhandse aanbesteding.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 24-02-2017, 393
CiteertitelJAAN 2017/213
SamenvattingProportionaliteit selectiecriteria, Referenties kerncompetenties, Transparantie selectiecriteria, Raamovereenkomst.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkSamenvatting advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 24-04-2017, 396
CiteertitelJAAN 2017/214
SamenvattingRechtsverwerking, Belangenverstrengeling.
AnnotatorC.W. Oudenaarden
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkSamenvatting advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkVolledige tekst annotatie (VBK.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 18-05-2017, 400
CiteertitelJAAN 2017/215
SamenvattingConcessie, Concessieovereenkomst voor diensten, Wezenlijke wijziging.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkSamenvatting advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn