AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 28-10-2017
Aflevering 40
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 25-03-2016
CiteertitelAB 2017/347
SamenvattingOnderhandse aanbesteding. Gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel, motiveringsbeginsel, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meervoudige onderhandse aanbesteding, objectieve criteria, onrechtmatige daad?
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte? Objectieve criteria.
AnnotatorF.J. van Ommeren
UitspraakECLI:NL:HR:2016:503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelAB 2017/348
SamenvattingBelanghebbende. Invulling ‘gevolgen van enige betekenis’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen het mestbassin op het perceel aan de [locatie 1], te Mechelen (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelAB 2017/349
SamenvattingUitzondering kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2015 heeft het algemeen bestuur de kosten voor de toepassing van bestuursdwang vastgesteld op 5.825,66 en deze kosten bij [appellant] in rekening gebracht.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-08-2017
CiteertitelAB 2017/350
SamenvattingWisseling van partijen na afloop van de beroepstermijn geoorloofd?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2014 heeft het college geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een schuur op het perceel [locatie 1] te Haarlem.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 06-09-2017
CiteertitelAB 2017/351
SamenvattingGeen recht op persoonsgebonden budget omdat sprake is van mantelzorg.
Samenvatting (Bron)Aanvraag om individuele begeleiding Wmo 2015 terecht afgewezen. Nu de door appellant ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie worden weggenomen of verminderd met de door zijn partner verleende mantelzorg, heeft het college gelet op artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015 terecht beslist dat geen maatwerkvoorziening ter compensatie van deze beperkingen wordt verstrekt.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 27-07-2017
CiteertitelAB 2017/352
SamenvattingVrouwelijke zelfstandige krijgt ten onrechte geen zwangerschaps- en bevallingsuitkering.
Samenvatting (Bron)De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het Uwv ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.
AnnotatorI. Sewandono
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 11-10-2016
CiteertitelAB 2017/353
SamenvattingSchriftelijke bevestiging dat arbeidsinschakelingstraject in overleg wordt bepaald en betrokkene zelf met voorstel zal komen, is nadere concretisering van verplichting van art. 9 lid 1 onder b WWB.
Samenvatting (Bron)Besluitbegrip. De brief met de mededeling dat in overleg wordt bepaald welk traject passend is bij de arbeidsinschakeling waarin staat dat betrokkene zelf een voorstel voor ondersteuning en/of opleiding zal doen, is een vorm van nadere uitwerking van artikel 9, lid 1 sub b WWB en dus een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb.
AnnotatorI. Sewandono
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege voor de Rechten van de Mens
TitelCollege voor de Rechten van de Mens 23-03-2017 , 2017-34
CiteertitelAB 2017/354
SamenvattingCOa maakte direct onderscheid op grond van geslacht vanwege zwangerschap en moederschap bij niet aangaan arbeidsverhouding.
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn