Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 28-10-2017
Aflevering 10
RubriekAsbest
TitelHoge Raad 19-09-2017
CiteertitelJBO 2017/225
SamenvattingAsbest, Toerekenen aan ondernemer.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Vennootschap heeft haar werknemers sloopwerkzaamheden laten verrichten t.a.v. een flatgebouw zonder eerst het aanwezige asbest te verwijderen. Art. 32 Arbeidsomstandighedenwet en art. 4.1b.1 en 4.48a.4 Arbeidsomstandighedenbesluit. Slagende bewijsklacht aangaande het weten dat levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van haar werknemers te verwachten was. Volgt partiŽle vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelHoge Raad 19-09-2017
CiteertitelJBO 2017/226
SamenvattingWeten.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Vennootschap heeft haar werknemers sloopwerkzaamheden laten verrichten t.a.v. een flatgebouw zonder eerst het aanwezige asbest te verwijderen. Art. 32 Arbeidsomstandighedenwet en art. 4.1b.1 en 4.48a.4 Arbeidsomstandighedenbesluit. Slagende bewijsklacht aangaande het weten dat levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van haar werknemers te verwachten was. Volgt partiŽle vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 20-07-2017
CiteertitelJBO 2017/227
SamenvattingVerantwoordingsplicht.
Samenvatting (Bron)Overtreding verantwoordingsplicht meststoffenwet, medeplegen is niet aangetoond
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 28-09-2017
CiteertitelJBO 2017/228
SamenvattingBesluitbegrip.
Samenvatting (Bron)Artikel 70a, derde lid, van de AMvB grondgebondenheid bakent slechts het toepassingsgebied van de AMvB grondgebondenheid af en vormt geen zelfstandige bevoegdheidsgrondslag voor het nemen van (appellabele) besluiten die strekken tot vaststelling van de omvang van het melkveefosfaatoverschot dat in het jaar 2014 is ontstaan. Brief van verweerder is daarom geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Van bijzondere omstandigheden waarin het door verweerder gegeven rechtsoordeel voor wat betreft de mogelijkheid daartegen in rechte op te komen moet worden gelijkgesteld met een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb is niet gebleken. Verzoek om vrijstelling alsnog behandelen als een aanvraag om ontheffing op de voet van artikel 38, tweede lid, van de Msw.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 31-08-2017
CiteertitelJBO 2017/229
SamenvattingMestverwerkings- en vergistingsinstallatie.
Samenvatting (Bron)Betreft de afwijzing van een tegemoetkoming in planschade in verband met een mestverwerkings- en vergistingsinstallatie. Op verzoek van de rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) een vergelijking gemaakt tussen blootstellingsduur aan geur op grond van de oude planologische situatie (uitrijden van mest) en de nieuwe situatie (mestvergisting). De rechtbank is van oordeel dat geen aanleiding bestaat te oordelen dat de StAB met haar methode de geurhinder op onjuiste wijze heeft beoordeeld. Door de toename van geurhinder is sprake van een planologisch nadeliger situatie. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit en geeft verweerder de opdracht een nieuw besluit op bezwaar te nemen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:4629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Noord-Nederland 26-09-2017
CiteertitelJBO 2017/230
SamenvattingGeurhinder.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom in verband met geurhinder. Voor invulling van de niet concrete norm voor wat betreft geurhinder heeft verweerder aansluiting mogen zoeken bij het Geurhinderbeleid van de provincie Groningen. Rekening gehouden met bestaande rechten. Hoogte dwangsom niet onevenredig. Invorderingsbesluit niet deugdelijk gemotiveerd voor wat betreft de daadwerkelijke geurhinder.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:3697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 06-09-2017
CiteertitelJBO 2017/231
SamenvattingInundatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied; [locatie A] Baak" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 06-09-2017
CiteertitelJBO 2017/232
SamenvattingWoningbouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Kraggenburg" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 13-09-2017
CiteertitelJBO 2017/233
SamenvattingReactieve aanwijzing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2016 heeft het college de raad een reactieve aanwijzing te geven, als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, met betrekking tot het door de raad bij besluit van 17 maart 2016 vastgestelde bestemmingsplan "[locatie] te Baarschot".
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 07-09-2017
CiteertitelJBO 2017/234
SamenvattingDrukverhoging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2015 heeft de minister gewijzigde voorschriften verbonden aan zijn instemming met het opslagplan Norg.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Gelderland 31-08-2017
CiteertitelJBO 2017/235
SamenvattingOmgevingsvergunning (afwijken).
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor het buiten het bouwvlak bouwen van een mestbassin (artikel 2.1, eerste lid, onder a, b en c, Wabo), alsmede voor veranderingen in de milieuvergunning (artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo). Belanghebbendheid. Onlosmakelijke samenhang van vergunningen. Omwonenden zijn belanghebbende vanwege het aspect geur. Met de binnenplanse afwijking kan ook buiten het bouwvlak waarop de aanduiding intensieve veehouderij rust een bouwwerk worden toegestaan dat ten dienste staat van de intensieve veehouderij.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:4494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Gelderland 31-08-2017
CiteertitelJBO 2017/236
SamenvattingVerwijderen, Nuttig toepassen.
Samenvatting (Bron)Geweigerde omgevingsvergunning voor het veranderen van de milieuvergunning teneinde in een ontgrondingenplas naast baggerspecie ook grond te storten. Een handeling met afvalstoffen kan niet gelijktijdig worden aangemerkt als storten en nuttige toepassing.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:4495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 21-09-2017
CiteertitelJBO 2017/237
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen), Verhouding met bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)De rechtbank overweegt dat uit de definitie van een grondgebonden bedrijf en een grondgebonden veehouderij blijkt dat een veehouderij, zoals een geitenhouderij, als grondgebonden kan worden aangemerkt als het bedrijf (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel. Deze agrarische grond dient te behoren tot het bedrijf of de bedrijfsvoering van het bedrijf. De veehouder dient zelfde gronden te gebruiken in zijn eigen bedrijfsvoering, los van de bedrijfsvoering van akkerbouwer. Anders is er immers feitelijk sprake van aanschaf/koop van ruwvoer van derden en het afzetten van mest bij derden. Volgens de rechtbank is op dit moment slechts zeker dat 22,05 ha van de benodigde 48 tot 58 ha aan gronden tot het bedrijf of de eigen bedrijfsvoering behoort. Het door de veehouder voorgestane bedrijf had het college dan ook niet mogen aanmerken als een agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:6028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 13-09-2017
CiteertitelJBO 2017/238
SamenvattingSaneringsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2017 heeft het college [verzoeker B] op straffe van een dwangsom gelast om de overtreding van artikel 39a van de Wet bodembescherming te beŽindigen door de uitvoering van de werkzaamheden op de locatie nabij [locatie 1]/[locatie 2] te IJsselstein (hierna: de locatie) in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde saneringsplan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Oost-Brabant 24-08-2016
CiteertitelJBO 2017/239
SamenvattingExplosieven, Non-conformiteit, Dwaling, Risicoregeling in overeenkomst, Onderzoeksplicht koper.
Samenvatting (Bron)Contradictoir. Is er sprake van non-conformiteit nu zich in de door de Staat aan de gemeente Vught geleverde percelen grond (voormalige kazerneterreinen) nog conventionele esxplosieven bevinden.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:4864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Rotterdam 31-08-2017
CiteertitelJBO 2017/240
SamenvattingOngewoon voorval.
Samenvatting (Bron)Ongewoon voorval, uitstoot schadelijke stoffen, wet milieubeheer, strafbare rechtspersoon
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:7233
Artikel aanvragenVia Praktizijn