Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 15-08-2013
Aflevering 8
RubriekArtikelen
TitelBodemverontreiniging: steeds meer een eigenaarsprobleem
CiteertitelBR 2013/98
SamenvattingWerd de aanpak van bodemverontreiniging in de jaren ’80 van de vorige eeuw nog beschouwd als een duidelijke overheidstaak, inmiddels zijn bodemonderzoek en bodemsanering steeds meer een verantwoordelijkheid voor de betrokken eigenaar geworden. Het risico van bodemverontreiniging schuift aldus op in de richting van een risicoaansprakelijkheid van de zakelijk gerechtigde tot de verontreinigde locatie. De introductie van een wettelijke onderzoeksplicht in de Wet bodembescherming per 1 juli 2013 lijkt het voorlopige sluitstuk. Ook vanuit privaatrechtelijke optiek valt veel te zeggen voor de stelling dat bodemverontreiniging bij uitstek een eigenaarsprobleem is dat met name bij de aan- en verkoop van verontreinigd onroerend goed de nodige jurisprudentie heeft opgeleverd. In dit artikel wordt zowel de publiekrechtelijke als privaatrechtelijke balans opgemaakt.
Auteur(s)M.J. Eurlings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Natuurbeschermingsrecht 2013
CiteertitelBR 2013/99
SamenvattingNet als in voorgaande jaren staan de ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht in Nederland niet stil. Niet alleen op het gebied van wetgeving doch ook op het gebied van jurisprudentie zijn ontwikkelingen te signaleren. In dit artikel komen de belangrijkste ontwikkelingen in de periode 1 juni 2012 tot 1 juni 2013 aan de orde. Ontwikkelingen na deze datum zullen in zeer beperkte mate worden gesignaleerd. In dit artikel beperk ik mij tot de veranderingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie en zal ik slechts kort een aantal opmerkingen plaatsen over beleidsmatige aspecten. De meeste aandacht zal uitgaan naar enkele (voorgenomen) wetswijzigingen en naar jurisprudentie over met name de vergunningplicht, de wijze van effectbeoordeling en de beoordeling van plannen. Vooral ten aanzien van dit laatste aspect zijn vele uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in deze kroniekperiode verschenen.
Auteur(s)M.M. Kaajan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFundament Aanbestedingsrecht
CiteertitelBR 2013/100
SamenvattingMet de artikelen die onder deze rubriek ‘Fundament’ zijn opgenomen, wordt beoogd een inleiding in het desbetreffende rechtsgebied te geven voor de lezer die daarmee niet of nagenoeg niet bekend is. De artikelen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als verdieping voor wel ingevoerde lezers en de artikelen behandelen de stof niet uitputtend. Voor dit Fundament Aanbestedingsrecht wordt verwezen naar naslagwerken over dit onderwerp.
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 24-04-2013
CiteertitelBR 2013/101
SamenvattingBestaand legaal bouwwerk ten onrechte onder het overgangsrecht gebracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Intensieve veehouderijen Leudal" vastgesteld.
AnnotatorF. Kooijman
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ8412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 29-05-2013
CiteertitelBR 2013/102
SamenvattingHier wordt de vraag beantwoord wanneer ongeoorloofde staatssteun de financiële uitvoerbaarheid van besluiten in de sfeer van de ruimtelijke ordening in de weg kan staan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Wijhe - Park Wijhezicht" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorA.D.L. Knook
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA1374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 05-06-2013
CiteertitelBR 2013/103
SamenvattingRuimtelijke inpassing 380 kV hoogspanningsverbinding; gezondheidsrisico’s; belangenafweging; tracékeuze; schadeaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 28 augustus 2012 en 3 september 2012 hebben de ministers het inpassingsplan "Randstad 380 kV-verbinding Noordring Beverwijk - Zoetermeer (Bleiswijk)" (hierna: het rijksinpassingsplan) vastgesteld.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 11-04-2013, C-258/11
CiteertitelBR 2013/104
SamenvattingPrejudiciële vragen aan Hof inzake natuurlijke habitats. Uitleg richtlijn.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 april 2013. # Peter Sweetman en anderen tegen An Bord Pleanala. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Supreme Court - Ierland. # Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6 - Instandhouding van natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Beoordeling van gevolgen van plan of project voor beschermd gebied - Criteria voor beoordeling van waarschijnlijkheid dat dergelijk plan of project natuurlijke kenmerken van betrokken gebied aantast - Gebied ,Lough Corrib' - Project ,aanleg buitenste rondweg N6 Galway City'. # Zaak C-258/11.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:EU:C:2013:220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 22-05-2013
CiteertitelBR 2013/105
SamenvattingVergunningverlening op grond van art. 19d Nb-wet 1998 is mogelijk indien in directe samenhang daarmee een vergunning wordt ingetrokken die op hetzelfde Natura 2000-gebied stikstofdepositie veroorzaakt (saldering). De intrekking is een mitigerende maatregel. De toegepaste beleidsregel waarin wordt aangegeven hoe de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied worden gerealiseerd, is echter onvoldoende gemotiveerd en kan niet ten grondslag worden gelegd aan het besluit, waarbij vergunning wordt verleend voor een toename van de depositie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2010 heeft het college aan de maatschap [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor het oprichten van een veehouderij aan de [locatie] te Luttenberg.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA0687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 19-06-2013
CiteertitelBR 2013/106
SamenvattingVoor het opnemen in een bestemmingsplan van een al aanwezig metaalbedrijf met helihaven, waarbij de feitelijke situatie niet verandert, moet een passende beoordeling in de zin van de Nb-wet 1998 worden gemaakt indien significante gevolgen niet bij voorbaat uitgesloten zijn. Weliswaar is het metaalbedrijf met helihaven al aanwezig en is hiervoor een milieuvergunning verleend, maar deze bestemming waren nog niet eerder positief in het bestemmingsplan opgenomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Park Lingezegen" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA3680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 27-03-2013
CiteertitelBR 2013/107
SamenvattingOntbreken bevoegdheid tot handhavend optreden bij gebrek aan overtreding van het aan de opgelegde last onder dwangsom ten grondslag gelegde wettelijk voorschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2010 heeft de staatssecretaris aan Denkavit een last onder dwangsom opgelegd.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ7480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 27-03-2013
CiteertitelBR 2013/108
SamenvattingGeen overtreding planvoorschrift waardoor onbevoegd tot opleggen last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Ter plaatse geldt de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschap". Niet in geschil is dat het perceel hobbymatig agrarisch wordt gebruikt. Ingevolge art. 4.1.1, aanhef en onder a, van de planvoorschriften is het perceel bestemd voor agrarisch gebruik. Bij de uitleg van dit begrip heeft het college terecht van belang geacht dat in de planvoorschriften agrarisch gebruik, anders dan agrarisch bedrijf, niet is gedefinieerd. In de uitspraak van de Afdeling van 18 november 2011 in zaak nr. 200908600/1/T1/R4, LJN: BU5399, inzake het bestemmingsplan, is overwogen dat het hobbymatig houden van paarden kan worden aangemerkt als agrarisch gebruik als bedoeld in die bepaling en is toegestaan op gronden met de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschap". Dit betekent dat de Rb. ten onrechte heeft geoordeeld dat hobbymatig agrarisch gebruik van het perceel niet onder agrarisch gebruik, zoals bedoeld in art. 4.1.1, aanhef en onder a, van de planvoorschriften, kan worden begrepen. Het college was niet bevoegd handhavend op te treden tegen de verharding op het perceel.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ7426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 05-06-2013
CiteertitelBR 2013/109
SamenvattingBesluit tegemoetkoming planschade strijdig met gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 7 juni 2011 heeft het college ter vergoeding van planschade [appellant sub 1] 7.000,00 en [appellanten sub 2] 5.000,00 toegekend en het verzoek van [appellanten sub 3] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 08-02-2013
CiteertitelBR 2013/110
SamenvattingOnteigening. Bepalen schadeloossteling. Artikel 40c Ow; voordelen of nadelen teweeggebracht door plannen voor het werk waarvoor onteigend wordt.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Bepalen schadeloossteling. Art. 40c Ow; voordelen of nadelen teweeggebracht door plannen voor het werk waarvoor onteigend wordt. Proceskosten in cassatie; art. 50 Ow niet van toepassing in cassatie.
AnnotatorE.W.J. de Groot
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY4119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 23-04-2013, 33.021
CiteertitelBR 2013/111
SamenvattingTekortkoming in de nakoming van de aannemingsovereenkomst. Hoogte en berekening van de vervangende schadevergoeding ex art. 6:87 BW.
AnnotatorM.R. Lim , I.E. Reimert
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn