Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 15-12-2013
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelStedelijke herverkaveling voor stedelijke vernieuwing (deel 1)
CiteertitelBR 2013/146
SamenvattingEr is een groeiende aandacht voor het onderwerp stedelijke herverkaveling. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt erop gestudeerd. De betrokken ministeries denken na over een wettelijke regeling en volgen een aantal pilots. De interesse betreft niet alleen herverkaveling van eigendommen op zichzelf, maar wordt in crisistijd in toenemende mate ook gewekt door financiële motieven. In dit eerste deel wordt eerst beschrijvend ingegaan op dit thema: wat wordt verstaan onder stedelijke herverkaveling. In deel 2 (BR 2014/3) worden enkele aandachtspunten geformuleerd voor een wettelijke regeling met een toespitsing op herverkaveling in gevallen van stedelijke vernieuwing.
Auteur(s)E.J. van Baardewijk
LinkVolledige tekst artikel (metafoorro.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCoördinatie landinrichting en ruimtelijke ordening
CiteertitelBR 2013/147
SamenvattingHoewel landinrichting en ruimtelijke ordening nogal wat raakvlakken hebben, is in de wetgeving niet voorzien in een effectieve coördinatie tussen beide processen. Het zijn gescheiden sporen. Dat levert in de praktijk nogal eens problemen op, met name als de besluitvorming over de aanpassing van het bestemmingsplan of over omgevingsvergunningen onder druk komt te staan door daartegen ingezette rechtsmiddelen, terwijl het inrichtingsplan waarin deze maatregelen zijn voorzien al is vastgesteld door gedeputeerde staten. De landinrichting is sedert 2007 geregeld in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). De ruimtelijke ordening is vooral geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die van 2008 dateert. In beide gevallen gaat het om gebiedsgericht beleid dat in belangrijke mate is gericht op ontwikkeling, behoud en bescherming van de fysieke leefomgeving, in het ene geval betreffende concreet aangewezen landelijke gebieden, in het andere ter zake van de bestemming, inrichting en gebruik van gronden en gebouwen in het algemeen. De belangrijkste planfiguren zijn het (land)inrichtingsplan en het bestemmingsplan. Tussen deze planfiguren bestaat nauwelijks afstemming, waardoor zij onderling conflicterend kunnen zijn en waardoor de uitvoering van de landinrichting kan stagneren. In de ‘toetsversie’ van de ontwerp-Omgevingswet is niet voorzien in integratie of koppeling. In deze bijdrage wordt bepleit om de relatie tussen de landinrichting en de ruimtelijke ordening te verbeteren.
Auteur(s)H.J. Leenen , J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Staatssteunrecht 2012
CiteertitelBR 2013/148
SamenvattingIn deze kroniek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in het staatssteunrecht in 2012. Net als in de kroniek van vorig jaar2 worden deze ontwikkelingen per onderwerp besproken. In 2012 viel het in de eerste plaats op dat in enkele gevallen werd aangenomen dat er geen sprake was van een interstatelijk effect in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU (par. 2). In de tweede plaats bleek de Afdeling kritischer te gaan toetsen op staatssteun in het kader van de financiële uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen (par. 3). In de derde plaats zagen in 2012 enkele belangrijke uitspraken op de relatie tussen staatssteun en openbare infrastructuur (par. 4) en op de relatie tussen subsidieverlening en staatssteun (par. 5) Tot slot waren er, in navolging op het Residex-arrest van de Hoge Raad uit 2010, twee belangrijke uitspraken over de nietigheid van afspraken die in strijd zijn met het Europese staatssteunverbod (par. 6).
Auteur(s)A.D.L. Knook
LinkVolledige tekst artikel (cms.law)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Aanbestedingsrecht
CiteertitelBR 2013/156
SamenvattingIn deze periodieke aanbestedingskroniek wordt aandacht besteed aan de Europese en nationale aanbestedingsjurisprudentie, die zich in de afgelopen periode heeft afgespeeld. Aangezien het voorwerp van deze bijdrage is een overzicht te geven van uiteenlopende aanbestedingsjurisprudentie, zal een diepgaande, inhoudelijke behandeling op deze plaats van op zich zelf staande zaken en onderwerpen helaas niet mogelijk zijn. Ondanks het feit dat Bouwrecht als wetenschappelijk tijdschrift zich richt op de bouwrechtpraktijk, komt in deze kroniek ook aanbestedingsjurisprudentie aan de orde, die weliswaar zich voor heeft gedaan in andere economische/maatschappelijke sectoren dan de bouwsector, bijvoorbeeld de telecom- en luchtvaartbranche, e.d., maar welke uitspraken wel waarde hebben voor (de ontwikkeling van) het rechtsgebied Aanbestedingsrecht in het algemeen en daarmee ook voor de bouwsector relevantie hebben. Allereerst zal in paragraaf 2 stilgestaan worden bij het wet- en regelgevend kader, waarbinnen het aanbestedingsrecht zich beweegt. In paragraaf 3 zullen verschillende arresten van gerechtshoven, Hoge Raad en het Hof van Justitie EU worden behandeld. Lagere rechtspraak, waaronder de vele kortgedinguitspraken in aanbestedingszaken door onder meer de voorzieningenrechter, worden niet direct behandeld, aangezien deze zaak veelal nog in lopende (bodem)procedures betrokken zijn dan wel anderszins de uitspraken nog niet onherroepelijk zijn. In paragraaf 4 zal een samenvatting worden weergegeven.
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 18-07-2013
CiteertitelBR 2013/150
SamenvattingFictieve positieve beschikking bij niet-tijdig beslissen. Beoordelingsvrijheid. Binnenplanse afwijkingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning nabij [locatie] te Huissen.
AnnotatorR.S. Wertheim
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 14-08-2013
CiteertitelBR 2013/151
SamenvattingVoor zover met het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid is beoogd om een compromis tussen partijen te faciliteren, kan dit niet worden aangemerkt als een ruimtelijk relevante motivering voor het opnemen van de bestreden wijzigingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen (herziening)" vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 25-09-2013
CiteertitelBR 2013/152
SamenvattingDe deelraad heeft ter onderbouwing van de behoefte gewezen op gemeentelijke en regionale beleidsdoelen en beleidskaders. De deelraad heeft evenwel niet met concrete gegevens inzichtelijk gemaakt in hoeverre wordt voorzien in de leniging van een actuele regionale behoefte. Het lag op de weg van de deelraad om met concrete gegevens de actuele regionale behoefte aan de voormelde ruimtelijke ontwikkelingen te onderbouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2012 heeft de deelraad het bestemmingsplan "Amstelstation e.o." vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig ruimtelijk bestuursrecht
TitelRaad van State 18-09-2013
CiteertitelBR 2013/153
SamenvattingVoor de beoordeling van de vraag of gevreesd moet worden voor een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau is doorslaggevend of inwoners van een bepaald gebied niet langer op een aanvaardbare afstand van hun woning kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2012, kenmerk RVB12-0033, heeft de raad het bestemmingsplan "De Zeeland" vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 18-09-2013
CiteertitelBR 2013/154
SamenvattingNa tussenuitspraak dat voorzienbaarheid niet kon worden aangenomen, verzuimd om te beslissen over vergoeding deskundigenkosten; ambtshalve veroordeling in vergoeding deskundigenkosten; geen matiging of toetsing aan Besluit proceskosten bestuursrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2010 heeft het college een verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 08-05-2013, C-197/11, C-203/11
CiteertitelBR 2013/155
SamenvattingRegionale (Vlaamse) regeling die voor overdracht van onroerende goederen vereist dat kandidaat-koper of kandidaat-huurder beschikt over ‘voldoende band’ met doelgemeente (volkshuisvesting), beperking en rechtvaardiging fundamentele vrijheden, aan bouwheren en verkavelaars opgelegde sociale last tot bouw van sociale woningen of voldoen van een financiële bijdrage, begrip ‘overheidsopdracht voor werken’, fiscale stimuli en subsidiemechanismen, staatssteun
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 mei 2013.#Eric Libert e.a. tegen Vlaamse Regering (C-197/11) en All Projects & Developments NV e.a. tegen Vlaamse Regering (C-203/11).#Verzoeken van het Grondwettelijk Hof (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Fundamentele vrijheden - Beperking - Rechtvaardiging - Staatssteun - Begrip ,overheidsopdracht voor werken' - Gronden en constructies in bepaalde gemeenten - Gewestelijke regeling die voor overdracht daarvan vereist dat kandidaat-koper of kandidaat-huurder over ,voldoende band' met doelgemeente beschikt - Sociale last opgelegd aan bouwheren en verkavelaars - Fiscale stimuli en subsidiemechanismen.#Gevoegde zaken C-197/11 en C-203/11.
AnnotatorM. Fokkema
UitspraakECLI:EU:C:2013:288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 11-07-2013, C-576/10
CiteertitelBR 2013/156
SamenvattingNiet-nakoming Richtlijn 2004/18/EG, werkingssfeer ratione temporis, concessieovereenkomst voor openbare werken, verkoop van terrein door gemeente Eindhoven, door gemeente omschreven onroerendgoedproject voor herontwikkeling van openbare locaties, wezenlijke wijziging.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 juli 2013. # Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden. # Niet-nakoming - Richtlijn 2004/18/EG - Werkingssfeer ratione temporis - Concessieovereenkomst voor openbare werken - Verkoop van terrein door publiekrechtelijk lichaam - Door dat lichaam omschreven onroerendgoedproject voor herontwikkeling van openbare locaties. # Zaak C-576/10.
AnnotatorM. Fokkema
UitspraakECLI:EU:C:2013:510
Artikel aanvragenVia Praktizijn