Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-11-2017
Aflevering 7462
RubriekRedactioneel
TitelOrde in de openbare orde
CiteertitelGst. 2017/153
SamenvattingMet enige regelmaat rijst de vraag – vaker binnen dan buiten Den Haag – of er een speciale Wet op de openbare orde (en veiligheid) moet komen. De achtergrond hiervan is dat er de afgelopen decennia in uiteenlopende wetten steeds meer bevoegdheden zijn toegekend aan de burgemeester. Een concentratie van die bevoegdheden in een aparte wet brengt volgens de voorstanders van een dergelijke regeling de broodnodige ordening in deze wildgroei aan. Dat zou de kenbaarheid en de kwaliteit van de toepassing van de afzonderlijke instrumenten vergroten.
Auteur(s)A.E. Schilder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan nu naar toen. De betekenis van recente feiten en nieuwe wettelijke voorschriften bij het heroverwegen van handhavingsbeschikkingen
CiteertitelGst. 2017/154
SamenvattingHet beslissen op een bezwaar tegen een handhavingsbeschikking wordt gecompliceerd als tijdens de bezwaarfase blijkt van nieuwe feiten en/of wettelijke voorschriften. Die complicaties kunnen beter worden begrepen en bestreden door het denken in termen van ‘heroverwegen ex nunc’ te vervangen door het redeneren aan de hand van peilmomenten. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan zo’n omslag, onder meer door het ontwikkelen van een concreet stappenplan dat kan worden gebruikt bij het heroverwegen van herstelsancties.
Auteur(s)L.M. Koenraad
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe beoordeling van kandidatenlijsten bij gemeenteraadsverkiezingen
CiteertitelGst. 2017/155
SamenvattingBinnenkort wordt in bijna alle Nederlandse gemeenten een gemeenteraadsverkiezing gehouden.1 In de aanloop daarnaartoe mogen kiesgerechtigden op 5 februari 2018 bij het gemeentelijk centraal stembureau een lijst inleveren met daarop de namen van personen die zij voordragen als kandidaat voor het raadslidmaatschap. Vier dagen later besluit het gemeentelijk centraal stembureau welke van deze voorgedragen kandidaten op de dag van de stemming verkiesbaar zullen zijn.2 Naar aanleiding van dit gegeven wil ik in deze bijdrage stilstaan bij de criteria op basis waarvan het gemeentelijk centraal stembureau besluit over de geldigheid van de kandidatenlijst, het handhaven van de daarop voorgedragen kandidaten en, indien van toepassing, het boven de lijst laten staan van de naam van een politieke partij. Alvorens daartoe over te gaan, zal ik echter eerst kort ingaan op de procedure die aan dit besluit voorafgaat.
Auteur(s)W.A.E. Brüheim
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelGst. 2017/156
SamenvattingAnders dan de rechtbank acht de Afdeling niet de herkomst van het ter plaatse aanwezige zand doorslaggevend, maar de vraag of de wijze waarop en het oogmerk waarmee het thans aanwezig is kan worden aangemerkt als het voortzetten van de voormalige zandopslag.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 juni 2015 heeft het college SROG en SWR naar aanleiding van hun verzoek om handhavend op te treden vanwege de opslag van zand op een terrein van Leisurelands B.V. meegedeeld dat zij niet kunnen worden aangemerkt als belanghebbende bij het door hen ingediende verzoek, zodat geen sprake is van een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-11-2016
CiteertitelGst. 2017/157
SamenvattingReactieve aanwijzing is voldoende herleidbaar tot zienswijze. Exceptieve toetsing provinciale omgevingsverordening. Reactieve aanwijzing in strijd met het formele zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Tussenuitspraak met opdracht aan GS om een nieuw besluit te nemen en dat aan de Afdeling mede te delen. (Eijsden-Margraten I)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2016 heeft het college besloten de raad van de gemeente Eijsden-Margraten een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat het plandeel met de bestemming "Wonen" voor de gronden aan de 12e Septemberlaan geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan "12e Septemberlaan Noorbeek - eerste wijziging BP gemeentehuis Eijsden-Margraten", vastgesteld op 15 september 2015.
AnnotatorP.C.M. Heinen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-04-2017
CiteertitelGst. 2017/158
SamenvattingIntrekking reactieve aanwijzingsbesluit door GS. Ontbreken procesbelang vanwege zienswijze dat gemeenteraad en B&W zich met die intrekking kunnen verenigen. Einduitspraak met vernietiging van het aanwijzingsbesluit. (Eijsden-Margraten II)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2016 heeft het college besloten de raad van de gemeente Eijsden-Margraten een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat het plandeel met de bestemming "Wonen" voor de gronden aan de 12e Septemberlaan geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan "12e Septemberlaan Noorbeek - eerste wijziging BP gemeentehuis Eijsden-Margraten", vastgesteld op 15 september 2015.
AnnotatorP.C.M. Heinen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1033
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelGst. 2017/159
SamenvattingArtikel 13b Opiumwet. Wet Damocles. Doel uitoefening bestuursdwang. Beëindiging en voorkoming van overtredingen van de Opiumwet. Huuropzegging en ontruiming woning. Misbruik bevoegdheid. Ernstig geval. Geen waarschuwing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2015 heeft de burgemeester op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de woning op het adres [locatie] te Groningen van 29 juli 2015 tot 7 november 2015 gesloten.
AnnotatorF.A. Pommer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-06-2017
CiteertitelGst. 2017/160
SamenvattingReikwijdte van de Dienstenrichtlijn 2006 en de Dienstenwet
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 30 en 31 december 2013 en 27 januari 2014 heeft het college de aan vergunninghoudsters toebehorende vaartuigen ingedeeld in een segment en de eerder voor deze vaartuigen verleende vergunningen voor passagiersvervoer te water met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken en opnieuw vergunning verleend. Voor de vaartuigen die zijn ingedeeld in het segment "Bemand groot" zijn de vergunningen verleend deels tot 1 januari 2020 en deels tot 1 januari 2020 of tot het moment dat het vaartuig uit de vaart wordt genomen, wordt vervangen of wordt verkocht. Voor de vaartuigen die zijn ingedeeld in de overige segmenten heeft het college besloten dat deze vaartuigen voor onbepaalde tijd mogen blijven varen. Bij alle besluiten heeft het college tevens bepaald dat deze vergunningen worden verleend voor het bevaren van het binnenwater in vergunninggebied 1: Amsterdam inclusief centrum- zone en heeft het aan deze vergunningen de in bijlage 1 bij de vergunningen opgenomen voorschriften verbonden.
AnnotatorM. Dankbaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-06-2017
CiteertitelGst. 2017/161
SamenvattingVergroten van een marktstandplaats. Herhalen van gemaakte fout door bestuursorgaan. Vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2015 heeft het algemeen bestuur het verzoek van [appellant] om vergroting van zijn vaste plaats op de Albert Cuypmarkt afgewezen.
AnnotatorJ.A. Mohuddy , G.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-08-2017
CiteertitelGst. 2017/162
SamenvattingUitsterfregeling voor burgerbewoning voormalige bedrijfswoningen; uitsluiting mantelzorgwoningen (Heusden) .
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Heesbeen" vastgesteld.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-08-2017
CiteertitelGst. 2017/163
SamenvattingBevoegdheidsverdeling burgerlijke en bestuursrechter, schadevergoeding, competentiegrens
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 juni 2016 heeft Interbest een verzoek ingediend om de minister te veroordelen tot vergoeding van schade die zij lijdt en zal lijden als gevolg van het op 30 september 2014 vastgestelde Tracébesluit A1 Bunschoten-Hoevelaken, in samenhang bezien met het niet nakomen van een in een brief van de minister van 2 februari 2015 vervatte toezegging.
AnnotatorW.J. Bosma , C.I.M. Bouwes Bavinck
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2081
Artikel aanvragenVia Praktizijn