Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 18-11-2017
Aflevering 11
RubriekGastcolumn
TitelEindelijk: de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor Ólle Belgische bouwpartijen
CiteertitelTBR 2017/171
SamenvattingIn deze gastcolumn bespreekt de auteur de Belgische wet betreffende de verplichte verzekering van de civiele aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector en de mogelijke betekenis ervan voor Nederland.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStedelijke kavelruil: onmisbaar instrument bij organische gebiedsontwikkeling?!
CiteertitelTBR 2017/172
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de regeling voor vrijwillige stedelijke kavelruil zoals die is opgenomen in (de consultatieversie van) de Aanvullingswet grondeigendom. De reikwijdte en werking van het instrument wordt besproken, alsmede de vraag of het instrument van toegevoegde waarde kan zijn bij grondbeleid.
Auteur(s)A.G. Bregman , J.J. Karens
LinkVolledige tekst artikel (infomil.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan projectplan naar projectbesluit. Interbestuurlijke samenwerking en co÷rdinatie in een nieuw jasje onder de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2017/173
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de inhoud van het projectbesluit onder de Omgevingswet, in het bijzonder op de wijziging van het omgevingsplan en de mogelijkheid om uitvoeringsbesluitvorming in het projectbesluit op te nemen. De betekenis die dat heeft voor co÷rdinatie en interbestuurlijke samenwerking komt eveneens aan bod.
Auteur(s)J.A. Mohuddy
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe vermindering van de omvang van het werk door de opdrachtgever. Minderwerk of gedeeltelijke opzegging?
CiteertitelTBR 2017/174
SamenvattingBij de financiŰle afwikkeling van een werk kunnen correcties moeten worden toegepast op hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is. Een belangrijke vraag is of de uit zoĺn wijziging voortvloeiende correctie moet worden afgehandeld als minderwerk of als een gedeeltelijke opzegging van de aannemingsovereenkomst. Doel van het artikel is om uiteindelijk te bezien in welke gevallen minderwerk dient te worden afgewikkeld als een gedeeltelijke opzegging en welke omstandigheden daarbij een rol spelen.
Auteur(s)P. Vermeij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHelder en duidelijk? Het regeerakkoord 2017-2021 en de mogelijke consequenties daarvan voor de bouw- en infrastructuursector
CiteertitelTBR 2017/175
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken mr. T.E. Hovius en mr. T. Groot het regeerakkoord van 26 oktober 2017 ĹVertrouwen in de toekomstĺ en de mogelijke consequenties daarvan voor de bouw- en infrastructuursector. Dit doen zij door een tweetal relevante onderwerpen in het regeerakkoord voor deze sectoren kort aan te stippen: wonen en infrastructuur.
Auteur(s)T.E. Hovius , T. Groot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelTBR 2017/176
SamenvattingBestemmingsplan Zeewolde
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 27-09-2017
CiteertitelTBR 2017/177
SamenvattingVoorbereidingsbesluit Zaanstad
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 mei 2015 heeft het college aan Kerkerak omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van steigers ten behoeve van de in- en verkoop van vaartuigen in de Voorzaan.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelTBR 2017/178
SamenvattingPaardenbak Valburg
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om voor 1 juli 2014 de exploitatie van een manege en een veehandelsbedrijf op het perceel [locatie A] in Valburg (hierna: het perceel) te beŰindigen en beŰindigd te houden en de paardenbak en de naast de woning gebouwde schuur voor die datum te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorK.L. Markerink
LinkVolledige tekst annotatie (hemwood.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHoge Raad 16-06-2017
CiteertitelTBR 2017/179
SamenvattingOnrechtmatige geurhinder pluimveebedrijf
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad, hinder. Onrechtmatige stankhinder bij exploitatie pluimveebedrijf tussen 2002-2008? Mocht het hof bij de beoordeling van die vraag inspiratie putten uit normen van de in 2007 van kracht geworden Wet geurhinder en veehouderij?
AnnotatorF.H. Damen
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelTBR 2017/180
SamenvattingStilstandvoorziening Windpark De Slufter
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2015, kenmerk FF/75C/2014/0134, heeft de staatssecretaris aan Nuon Wind Development ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) verleend van de verbodsbepaling in artikel 9 van die wet, voor zover dit betreft het doden en verwonden van een twaalftal vogelsoorten, en van de verbodsbepaling in artikel 11 van die wet, voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen en verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de rugstreeppad. Aan deze ontheffing heeft de staatssecretaris voorschriften verbonden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 11-10-2017
CiteertitelTBR 2017/181
SamenvattingOntheffing Windpark Wieringermeer
Samenvatting (Bron)Bij besluit, waarvan op 16 maart 2017 is kennis gegeven in de Staatscourant, heeft de staatssecretaris aan Windcollectief en anderen ontheffingen verleend van het verbod in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) om opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden, met betrekking tot nader in het besluit aangegeven trekvogelsoorten.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 21-06-2017
CiteertitelTBR 2017/182
SamenvattingPlanschade windturbines Heerhugowaard
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2017 heeft het college [appellant A] 13.250,00 en [appellant D] in totaal 20.900,00, beide bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst van de aanvraag, toegekend wegens door hen geleden planschade.
AnnotatorH.P. Wiersema , A.J.F. Viruly
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof Den Haag 25-07-2017
CiteertitelTBR 2017/183
SamenvattingOnrendabele top
Samenvatting (Bron)schadeloosstelling onteigening; marktwaarde bedrijfsobject; voortzetting bedrijf elders; onrendabele top na aanpassingen.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:2118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2017
CiteertitelTBR 2017/184
SamenvattingOp juiste wijze sommeren
Samenvatting (Bron)schuldeisersverzuim? Aannemer bereid tot herstel conform deskundigenrapport, maar opdrachtgever verlangt uitgebreider herstel conform contra-expertise.
AnnotatorL.H. Muller
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:534
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 03-05-2017, 35.037
CiteertitelTBR 2017/185
SamenvattingGezag van gewijsde
AnnotatorJ.W. Bitter
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Gelderland 07-06-2017
CiteertitelTBR 2017/186
SamenvattingGebruik externe bronnen bij beoordeling inschrijvingen
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Best Value Procurement. Bij een aanbesteding volgens de BVP-methodiek hoeven inschrijvers bij de beoordeling van hun inschrijvingen alleen uit te gaan van hetgeen in het beschrijvend document ten aanzien daarvan is opgenomen en niet van al hetgeen in de algemene literatuur over deze methode is geschreven.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:3275
Artikel aanvragenVia Praktizijn