Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 27-11-2017
Aflevering 7463
RubriekRedactioneel
TitelStemmen op afstand?
CiteertitelGst. 2017/164
SamenvattingMag een gemeenteraadslid dat in het buitenland is, via Skype of een conference call deelnemen aan een belangrijke stemming in een raadsvergadering waar hij of zij niet fysiek aanwezig kan zijn? Het is een vraag die, zeker als het ‘er politiek om spant’, grote consequenties kan hebben. De Gemeentewet geeft geen expliciet antwoord, en heeft, op enkele hoofdregels na, de wijze van stemming aan de raad overgelaten. Deze kan bij een hoofdelijke stemming in beginsel dus zelf kiezen of gestemd wordt door middel van handopsteken, zitten en opstaan, etc., en heeft ook bij een geheime stemming de mogelijkheid zelf te kiezen op welke wijze deze plaatsvindt, waaronder ook de mogelijkheid valt elektronisch te stemmen. Toch zal, ondanks deze ruimte, uit het samenstel van bepalingen in de Gemeentewet moeten worden afgeleid, dat stemmen op afstand door bepaalde raadsleden niet tot de mogelijkheden behoort.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDecentralisatie, differentiatie en democratie
CiteertitelGst. 2017/165
SamenvattingOver de per 1 januari 2015 ingevoerde decentralisaties in het sociaal domein is al veel geschreven en gesproken. Het blijkt een traject met een voor gemeentebesturen ongekende complexiteit. Er zijn dan ook veel sombere verhalen over de problemen, fouten en incidenten die zich bij de start van de transities hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld over de gebrekkige uitwerking van de regelgeving, over achterblijvende financiële arrangementen, over onvoldoende inzicht in aantallen cliënten en de te verwachten kosten, over frauduleuze zorgaanbieders en over de bestuurlijke inrichting met congruente samenwerkingsverbanden. Minder aandacht is er voor de gevolgen van de ingezette transities voor de verhouding tussen burger en bestuur in de lokale democratie. Deze vraag komt bijvoorbeeld op vanwege een zich in de praktijk manifesterende spanning tussen gelijkheid en diversiteit. Zijn verschillen tussen gemeenten bij het bieden van maatwerk in de zorg geoorloofd of wenselijk? Deze vraag speelt ook bij de invulling van de beoogde participatie van (zorgbehoevende) burgers in de representatieve lokale democratie. Deze vraag is tot slot relevant voor de democratische inbedding van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het sociale domein.
Auteur(s)J.W.M. Engels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe herziening van een exploitatieplan met veel posten bovenwijkse voorzieningen
CiteertitelGst. 2017/166
SamenvattingDe uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) over een eerste herziening van het in 2011 door de gemeenteraad van Barneveld vastgestelde exploitatieplan “Harselaar-Driehoek” is in verschillende opzichten interessant. Zo behandelt de Afdeling de vraag, welke beroepsgronden kunnen worden aangevoerd in het kader van een beroep tegen een herziening van een exploitatieplan. Het grootste deel van de uitspraak bestaat echter uit de beoordeling van toedeling van de kosten van diverse bovenwijkse voorzieningen en de zorgvuldigheid van de desbetreffende kostenramingen. De overwegingen die de Afdeling daaraan wijdt, maken inzichtelijk waarop de raad moet letten bij het geven van een onderbouwing van dergelijke kostenposten, als ook welke marges de raad mag aanhouden in de kostenramingen.
Auteur(s)R.J. Lucassen
LinkVolledige tekst artikel (CMS.law)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-06-2016
CiteertitelGst. 2017/167
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2014, nr. 14-76, heeft de raad het exploitatieplan "Harselaar-Driehoek 1e herziening" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-03-2017
CiteertitelGst. 2017/168
SamenvattingAPV Rotterdam. Artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles). Intrekking exploitatievergunning coffeeshops in verband met slecht levensgedrag exploitanten. Aanzienlijke overschrijding gedoogde voorraad softdrugs. Sluiting coffeeshop voor de duur van drie maanden. Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013 staat toe dat meerdere maatregelen getroffen worden.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 24 februari 2015 heeft de burgemeester de aan [appellante sub 2A] verleende exploitatievergunning voor de horeca-inrichting coffeeshop [appellante sub 2A] aan de [locatie 1] te Rotterdam ingetrokken en onder aanzegging van bestuursdwang gelast dat pand voor de duur van drie maanden te sluiten en gesloten te houden.
AnnotatorF.A. Pommer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelGst. 2017/169
SamenvattingHerformulering eisen inzake feitenvaststelling invorderingsbesluit. Eisen gelden niet in relatie tot dwangsombesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2013 heeft het college Abengoa een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van voorschrift 2.14 van de voor haar inrichting aan de Merwedeweg 10 te Rotterdam op 23 januari 2007 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning.
AnnotatorT. Slegers
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelGst. 2017/170
SamenvattingGeautomatiseerde besluitvorming. Ongelijkheidscompensatie.
Samenvatting (Bron)Bij verschillende besluiten van 14 december 2015 heeft het college vergunningen krachtens artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het exploiteren en/of uitbreiden en wijzigen van zes verschillende agrarische bedrijven.
AnnotatorB. Assink
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-05-2017
CiteertitelGst. 2017/171
SamenvattingDe verkoop van (elektrische) fietsen is geen verkoop van goederen die per eenheid een groot vloer- en/of grondoppervlak beslaan en uit dien hoofde moeilijk inpasbaar zijn in een traditioneel winkelgebied. Geen sprake van volumineuze detailhandel. (Twenterand)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2014 heeft het college [bedrijf A] onder oplegging van een dwangsom gelast de detailhandel van (elektrische) fietsen en daaraan te relateren onderdelen, accessoires en kleding op het perceel [locatie] te Vroomshoop (hierna: het perceel) te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorY. Schönfeld
LinkVolledige tekst annotatie (tonnaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-09-2017
CiteertitelGst. 2017/172
SamenvattingEen vogelverschrikker is geen bouwwerk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2015 heeft het college [appellanten] onder oplegging van een dwangsom gelast de overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) en de strijd met het bestemmingsplan "Landelijk gebied, locatie Lentsesteeg" (hierna: het bestemmingsplan) door het plaatsen van twee vogelverschrikkers op het perceel aan de [locatie] te Rheden (hierna: het perceel) te beëindigen en beëindigd te houden.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2558
Artikel aanvragenVia Praktizijn