AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 02-12-2017
Aflevering 45
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 27/06/2017, C-74/16
CiteertitelAB 2017/387
SamenvattingStaatssteunrecht. Onderwijs als economische activiteit. Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania vs. Ayuntamiento de Getafe
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 juni 2017.#Congregacion de Escuelas Pias Provincia Betania tegen Ayuntamiento de Getafe.#Verzoek van de Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Staatssteun - Artikel 107, lid 1, VWEU - Begrip ,staatssteun' - Begrippen ,onderneming' en ,economische activiteit' - Andere voorwaarden voor toepassing van artikel 107, lid 1, VWEU - Artikel 108, leden 1 en 3, VWEU - Begrippen ,bestaande steun' en ,nieuwe steun' - Overeenkomst van 3 januari 1979 gesloten tussen het Koninkrijk Spanje en de Heilige Stoel - Belasting op de gebouwen, de installaties en de werken - Vrijstelling voor de onroerende zaken van de Katholieke Kerk.#Zaak C-74/16.
AnnotatorA.A. al Khatib
UitspraakECLI:EU:C:2017:496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 15/11/2016, C-268/15
CiteertitelAB 2017/388
Samenvatting.Kan burger in zuiver interne situatie rechten ontlenen aan het VWEU teneinde lidstaat aansprakelijk te stellen wegens schending van het Unierecht? ;br: Ullens de Schooten
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 november 2016.#Fernand Ullens de Schooten tegen Belgische Staat.#Verzoek van de cour d'appel de Bruxelles om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Fundamentele vrijheden - Artikelen 49, 56 en 63 VWEU - Situatie waarvan alle aspecten zich binnen een lidstaat afspelen - Niet-contractuele aansprakelijkheid van een lidstaat voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het Unierecht die kunnen worden toegerekend aan de nationale wetgever en de nationale rechterlijke instanties.#Zaak C-268/15.
AnnotatorM.R. Botman
UitspraakECLI:EU:C:2016:874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-09-2017
CiteertitelAB 2017/389
SamenvattingSchaarse vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 augustus 2013 heeft het college aan JVH omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een speelautomatenhal in het pand aan de Watermolenwal 8, 9 en 10 te Helmond.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-08-2017
CiteertitelAB 2017/390
SamenvattingPassende mate van openbaarheid indien verdelingscriteria bij schaarse vergunning voldoende richtinggevend zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2015 heeft de burgemeester aan Awec Sandur B.V. een aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal verleend voor de locatie Parc Sandur, Sandurdreef 5 te Emmen.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-08-2017
CiteertitelAB 2017/391
SamenvattingOntbreken van procesbelang bij afwijzingsbesluit indien toewijzingsbesluit in rechte onaantastbaar is geworden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2015 heeft de burgemeester een aanvraag van JVH om een aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal afgewezen.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-09-2017
CiteertitelAB 2017/392
SamenvattingHuisvestingswetboete; onttrekking aan woonruimtevoorraad door short stay.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2014 heeft het college [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van 96.000,00 wegens het onttrekken van acht woningen zonder de vereiste onttrekkingsvergunningen.
AnnotatorT.I. Oost
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2534
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelAB 2017/393
SamenvattingOmgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2015 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan van twee chalets op het recreatiepark "Naturistisch Recreatiepark Elsendorp" aan de [locatie] te Elsendorp.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelAB 2017/394
SamenvattingVertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2015 heeft het college besloten op grond van artikel 5.3a.4 van de Algemene plaatselijke verordening van Arnhem (hierna: de Apv) aan [belanghebbende] ligplaatsvergunning voor het [woonschip] te verlenen voor de locatie [locatie 1] te Arnhem vanaf 1 april 2015 voor onbepaalde tijd.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 27-10-2017
CiteertitelAB 2017/395
SamenvattingAls gevolg van gewijzigde arbeidskundige grondslag heeft UWV WIA-uitkering aanvankelijk ten onrechte geweigerd.
Samenvatting (Bron)Ten onrechte WIA-uitkering geweigerd. Voldoende medische grondslag. Gewijzigde arbeidskundige grondslag. Bij nader besluit loongerelateerde WGA-uitkering toegekend. Het beroep van appellant op de equality of arms slaagt niet. De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat er geen omstandigheden zijn die aanleiding geven het rapport van de door haar ingeschakelde deskundige niet te volgen. Het oordeel van de rechtbank dat het besluit van 25 juli 2014 op een deugdelijke medische onderbouwing berust is dan ook juist. Ditzelfde geldt voor de door het Uwv in hoger beroep overgelegde nieuwe beslissing op bezwaar van 9 maart 2017, omdat deze louter is ingegeven door een gewijzigde arbeidskundige grondslag. Het oordeel van de rechtbank dat het besluit van 25 juli 2014 op een deugdelijke arbeidskundige grondslag berust kan, gelet op het besluit van 9 maart 2017, niet worden gevolgd.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 25-10-2017
CiteertitelAB 2017/396
SamenvattingDe oplegging van een eigenbijdrageplicht is een besluit in de zin van art. 1:3 Awb.
Samenvatting (Bron)Het opleggen van een bijdrage op grond van de Wmo 2015 is een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3358
Artikel aanvragenVia Praktizijn