Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-10-2017
Aflevering 8
RubriekOpinie
TitelBirmingham Screwdrivers, Maslow Hammers and Swiss Knives
CiteertitelM en R 2017/103
SamenvattingEen Birmingham Screwdriver refereert aan ‘the supposed oafishness of the Birmingham worker who would rather hammer in a screw than use the correct tool’ (Oxford Reference) en zou in de gereedschapskist niet misstaan naast de aan Abraham Kaplan en Abraham Maslow toegeschreven hamer: ‘Give a small boy a hammer, and he will find that everything he encounters needs pounding’ (Abraham Kaplan (1964). The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science, San Francisco: Chandler Publishing Co, p. 28). Piet Gilhuis vertelde me eens dat de Founding Fathers van Milieu en Recht het tijdschrift destijds bewust niet Milieurecht hebben genoemd. De gedachte was dat het tijdschrift niet moest worden beperkt tot milieurecht, omdat milieu breder is dan milieurecht. Nog belangrijker lijkt me dat een uitsluitend juridische benadering van het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving kan leiden tot suboptimale oplossingen. De Omgevingswet laat zien dat voor bescherming van de fysieke leefomgeving meer instrumenten nodig zijn.
Auteur(s)J. van den Broek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten geluid 2017
CiteertitelM en R 2017/104
SamenvattingOp 23 maart 2017 besprak ik op de actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht de actualiteiten op het gebied van geluid. Dit artikel is naar aanleiding van die actualiteitendag geschreven. In dit artikel worden de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) behandeld die betrekking hebben op het aspect geluid en de wijze waarop dit milieuaspect doorwerkt in de planologische en milieubesluitvorming. De nadruk ligt hierbij op de uitspraken die in 2016 zijn verschenen. Met dit artikel wordt niet beoogd een volledig overzicht te geven van alle uitspraken (en geluidsthema’s) op dit punt. Daarvoor is de hoeveelheid jurisprudentie simpelweg te groot en de beschikbare ruimte in dit tijdschrift beperkt. Inherent aan een overzichtsartikel is ook de beperkte ruimte die er is om uitgebreid in te gaan op de verschillende uitspraken. Waar mogelijk wordt daarom in de voetnoten verwezen naar verdiepende annotaties en/of literatuur.
Auteur(s)R. Benhadi
LinkVolledige tekst artikel (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten nadeelcompensatie in het omgevingsrecht 2017: een leerstuk in ontwikkeling
CiteertitelM en R 2017/105
SamenvattingIn de afgelopen decennia zijn de mogelijkheden voor burgers en ondernemers om bij de overheid een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen verruimd. Wetgever, rechter en bestuursorganen hebben erkend dat de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die een burger lijdt door een (in beginsel) rechtmatige overheidshandeling. Deze overheidsaansprakelijkheid wordt gebaseerd op het ongeschreven beginsel van de “égalite devant les charges publiques” (hierna: égalitébeginsel).2 Er is in de bestuursrechtelijke jurisprudentie van de afgelopen jaren een convergerende tendens waarneembaar: de bestuursrechter lijkt te streven naar de ontwikkeling van één stelsel van nadeelcompensatie, gebaseerd op het égalitébeginsel.
Auteur(s)G.M. van den Broek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelTransitie naar duurzaamheid: een uitdaging voor het recht
CiteertitelM en R 2017/106
SamenvattingVerslag van het jubileumcongres van de Vereniging voor Milieurecht
Auteur(s)L.S. Braaksma , W.P. van der Meulen
LinkVolledige tekst artikel (Milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelM en R 2017/107
SamenvattingBestemmingsplan evenemententerrein Kardinge; onderscheid muziek- en dance-evenementen – aanvaardbaar woon- en leefklimaat
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Kardinge" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelM en R 2017/108
SamenvattingOmgevingsvergunning veehouderij. Grondgebondenheid. Afhankelijkheid van het producerend vermogen van de grond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2014 heeft het college aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor een melkrundveehouderij aan de [locatie 1] te Kats.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 26-04-2017, C-142/16
CiteertitelM en R 2017/109
SamenvattingBeschermingsmaatregelen (mitigatie) vs. compensatie; cumulatie
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2017.#Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland.#Niet-nakoming - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, lid 3 - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Bouw van de kolengestookte centrale van Moorburg (Duitsland) - Natura 2000-gebieden in het Elbedal stroomopwaarts van de kolengestookte centrale - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied.#Zaak C-142/16.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:EU:C:2017:301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 24-05-2017
CiteertitelM en R 2017/110
SamenvattingHout. Op de markt brengen. Zorgvuldigheidseisen. Risico-analyse. Risico-beperkende maatregelen. Verificatie. Legale kap. Last onder dwangsom. Ex tunc toetsing. Rechtszekerheidsbeginsel. Motiveringsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Omdat eiseres bij het op de Europese markt brengen van hout zou hebben nagelaten het stelsel van zorgvuldigheidseisen als bedoeld in de Houtverordening EU nr.995/2010 (de Houtverordening) volledig te doorlopen/toe te passen, heeft verweerder besloten om handhavend tegen eiseres op te treden door oplegging van een last onder dwangsom. De rechtbank oordeelt dat het stelsel van zorgvuldigheidseisen voldoende duidelijk is beschreven in de Houtverordening zelf. Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen brengt met zich mee dat eiseres gehouden is om verifieerbare gegevens te overleggen over de herkomst van het hout, van de kap tot het moment waarop- het op de Europese markt wordt gebracht, zodanig, dat aan de hand daarvan kan worden vastgesteld dat de kap van het hout in overeenstemming is met de plaatselijke wet-, en regelgeving. Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen brengt voorts met zich mee dat een risico-inventarisatie, -analyse en inschatting moet worden gemaakt en dat zo nodig risico-beperkende maatregelen worden genomen. De rechtbank stelt vast dat eiseres onvoldoende heeft voldaan aan de verplichting om voldoende verifieerbare informatie te verzamelen. Daardoor is de herkomst van de partij hout niet vast te stellen, waardoor ook geen risico-inventarisatie, -analyse en -inschatting kan worden gemaakt die voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Daarbij oordeelt de rechtbank dat eiseres verzuimd heeft om risico- beperkende maatregelen te treffen, terwijl eiseres wist dat het hout afkomstig was uit een land waar het risico op corruptie significant hoog is. De rechtbank kan verweerder daarom volgen in de stelling dat het in de Houtverordening voorgeschreven stelsel van zorgvuldigheidseisen niet volledig is doorlopen/toegepast, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2, eerste luid, van het Besluit Uitvoering Houtverordening. Verweerder was daarom bevoegd daartegen handhavend op te treden.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2017:4474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 01-06-2017, C-529/15
CiteertitelM en R 2017/111
SamenvattingDe Europese Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn is ook van toepassing is op schade, veroorzaakt door een gebeurtenis die na 30 april 2007 heeft plaatsgevonden, indien deze schade het gevolg is van activiteiten die vóór deze datum zijn verricht, maar niet vóór deze datum zijn beëindigd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 1 juni 2017.#Procedure ingeleid door Gert Folk.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieuaansprakelijkheid - Richtlijn 2004/35/EG - Artikel 17 - Toepassing in de tijd - Exploitatie van een waterkrachtcentrale die in gebruik was genomen voor het verstrijken van de termijn voor omzetting van deze richtlijn - Artikel 2, punt 1, onder b) - Begrip ,milieuschade' - Nationale regeling die alle schade die is gedekt door een vergunning, uitsluit - Artikel 12, lid 1 - Toegang tot de rechter in milieuzaken - Procesbevoegdheid - richtlijn 2006/60/EG - Artikel 4, lid 7 - Rechtstreekse werking.#Zaak C-529/15.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:EU:C:2017:419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-06-2017
CiteertitelM en R 2017/112
SamenvattingFacetbestemmingsplan voorziet uitsluitend in gedeeltelijke verkleining van de geluidzone rond een industrieterrein. In het kader van goede ruimtelijke ordening geen akoestisch onderzoek verplicht voor de niet-bestemde ligplaats van een woonschip nu het bestemmingsplan de geluidbelaste situatie niet wijzigt en het plan geen bedrijfsbestemming omvat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2015, documentnummer 2015.0.055.926, heeft de raad het bestemmingsplan "Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord" vastgesteld.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelM en R 2017/113
SamenvattingActiviteitenbesluit, zorgplicht, maatwerkvoorschriften, energiebesparende maatregelen, uitputtende regeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2014 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam met toepassing van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) vijf maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van de koelinstallaties van het datacentrum van Colt aan de Luchtvaartstraat 1B-1C te Amsterdam.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam , E.C. van der Maden
LinkVolledige tekst annotatie (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 04-07-2017
CiteertitelM en R 2017/114
SamenvattingArt. 5 Brzo 1999 – niet treffen alle noodzakelijke maatregelen
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Economische zaak. Ongeval in Terneuzen waardoor stoffen zijn vrijgekomen. Art. 5 Besluit risicos zware ongevallen 1999. Uitleg tenlastelegging. Bij zijn oordeel over de vraag of de werkgever alle maatregelen heeft getroffen i.d.z.v. art. 5.1 Besluit, heeft het Hof vooropgesteld dat de vraag moet worden beantwoord of dit specifieke incident had kunnen uitgroeien tot een zwaar ongeval. In de tekst noch de geschiedenis van de totstandkoming van het Besluit zijn echter aanknopingspunten te vinden voor een dergelijke uitleg van die bepaling, die neerkomt op het stellen van een in het Besluit niet voorziene bijkomende voorwaarde voor strafbaarheid. Een dergelijke uitleg zou ook tekortdoen aan doel en strekking van de bepaling. Niet is vereist dat een zwaar ongeval moet hebben plaatsgevonden of dat een incident had kunnen uitgroeien tot zon ongeval of dat er een incident is geweest. De enkele omstandigheid dat in de tll. (overbodig) een concreet incident wordt genoemd, maakt dat niet anders. Het gaat bij art. 5.1 Besluit immers om het antwoord op de vraag of de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van zware ongevallen. Opmerking verdient nog dat de zorgplicht in lid 1 van die bepaling zich onderscheidt van de verplichtingen in lid 2 en lid 3. Dat de naleving van die verplichtingen kan worden betrokken bij het oordeel of aan de in lid 1 genoemde plicht is voldaan, doet niet af aan het zelfstandige karakter van de zorgplicht in lid 1. Volgt vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorA. Collignon , M. Velthuis
LinkVolledige tekst annotatie (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 13-07-2017, C-60/15 P
CiteertitelM en R 2017/115
SamenvattingRecht op toegang tot milieu-informatie; door lidstaat aan de Commissie overgelegde gegevens in het kader van broeikasgasemissiehandel; weigeringsgrond voor toegang tot milieu-informatie in verband met ernstige verstoring besluitvormingsproces; restrictieve uitleg
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 juli 2017.#Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Recht van toegang tot documenten in het bezit van de instellingen van de Europese Unie - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Uitzonderingen op het recht van toegang - Artikel 4, lid 3, eerste alinea - Bescherming van het besluitvormingsproces van deze instellingen - Milieu - Verdrag van Aarhus - Verordening (EG) nr. 1367/2006 - Artikel 6, lid 1 - Openbaar belang van de openbaarmaking van milieu-informatie - Door de Duitse overheid aan de Europese Commissie verstrekte gegevens die betrekking hebben op installaties op Duits grondgebied die onder de Uniewetgeving vallen inzake de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten - Gedeeltelijke weigering van toegang.#Zaak C-60/15 P.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2017:540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelM en R 2017/116
SamenvattingHet in artikel 5:42, eerste lid, BW neergelegde vorderingsrecht kan – anders dan de rechtbank heeft gedaan – niet worden aangemerkt als een belang dat bij de beoordeling van de vergunningaanvraag kan worden betrokken en kan worden afgewogen tegen belangen bij het in stand houden van de boom. Artikel 5 Bomenverordening Zeist is in dit geval onverbindend omdat de kapvergunning uitsluitend kan worden verleend op basis van een belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2014 heeft het college geweigerd aan [appellant A] een omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van een beuk op het perceel [locatie A] te Bosch en Duin.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2197
Artikel aanvragenVia Praktizijn