Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-11-2017
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelStrategisch procederen in het milieurecht?!
CiteertitelM en R 2017/118
SamenvattingDe laatste tijd is strategisch procederen op verschillende beleidsterreinen onder de aandacht gekomen. Strategisch procederen is doelbewust inzetten van rechtszaken om sociale, politieke of juridische veranderingen te proberen teweeg te brengen. Een concrete zaak voor een concrete cliënt staat daarbij op de achtergrond of is geheel afwezig. In het omgevingsrecht heeft strategisch procederen een lange traditie, ook al wordt deze term wellicht niet veel gebruikt. Vele milieuverenigingen gaan niet elke schending van milieurechtelijke normen aan de rechter voorleggen, maar kiezen doelbewust in welke gevallen en met welk doel zij dit instrument inzetten. De Urgenda-zaak is daar een goed voorbeeld van, maar ook de recente uitspraak van de voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag van 7 september 2017 over hardnekkige overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen (ECLI:NL:RBDHA:2017:10171). Het ging eisers niet om één of enkele locaties, maar om het onvoldoende werken aan de resterende luchtkwaliteitsknelpunten en wellicht zelfs om het verbeteren van de luchtkwaliteit in het algemeen.
Auteur(s)Ch.W. Backes
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe regulering van nanomaterialen
CiteertitelM en R 2017/119
SamenvattingIn dit artikel wordt, gelet op de risico’s die de toepassing van nanomaterialen voor mens en milieu kan hebben, ingegaan op de wijze waarop deze toepassing is gereguleerd. De werking van de REACH-verordening, die wordt gezien als een belangrijk instrument om het op de markt brengen van nanomaterialen te reguleren, wordt toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de knelpunten die zich bij het toepassen van de REACH-verordening op nanomaterialen voordoen. Belangrijke knelpunten zijn dat de verordening pas vanaf een bepaalde hoeveelheid stof (volledig) van toepassing is en dat de definitie van een nanomateriaal niet in de REACH-regelgeving is opgenomen.
Auteur(s)J.K. van de Poel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStudentenrubriek
TitelDiensten in de circulaire economie en enkele mogelijke privaatrechtelijke belemmeringen
CiteertitelM en R 2017/121
SamenvattingHet begrip circulaire economie wint langzaam maar zeker aan bekendheid in Nederland. Het is al een aantal jaren een belangrijk doel van de Nederlandse regering om een transitie te maken van een lineaire naar een circulaire economie, en diverse bedrijven zijn circulaire bedrijfstakken aan het opzetten. De transitie naar de circulaire economie zou kunnen resulteren in een verhoging van het Nederlandse BNP, toename in de werkgelegenheid, een afname van CO2-uitstoot en watervervuiling, en een afname van het gebruik van primaire grondstoffen. De aantrekkingskracht van dit concept zit mede in de combinatie van duurzaamheidswinst en economische winst. Genoeg reden om over te stappen op een circulaire economie dus, en dat lijkt ook een breed gedragen opvatting te zijn in het bedrijfsleven en bij de overheid.
Auteur(s)A.M. Schmidt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-02-2017
CiteertitelM en R 2017/121
SamenvattingMaatwerkvoorschriften: eisen aan het gebruik van winkelwagens, magneetstrips en geluidsarme bestrating in en om een supermarkt
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2010 heeft het college naar aanleiding van het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de door de winkelwagens van supermarkt Bas van der Heijden aan de Laan van Boles 13 te Schiedam (thans en hierna verder te noemen: Dirk van den Broek) veroorzaakte geluidoverlast, besloten daaraan tegemoet te komen door via aanvullende maatwerkvoorschriften de overlast te beperken.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelM en R 2017/122
SamenvattingAfgewerkte olie. Nuttige toepassing. Regeneratie. Afvalbeheerplan. Brandstof. Overbrenging naar andere EU lidstaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2015 heeft de staatssecretaris krachtens artikel 12, eerste lid, aanhef en onder k, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA) bezwaren ingediend tegen een gepland transport van afgewerkte olie van Oliehandel Koeweit naar het in België gevestigde Waste Oil Services (hierna: WOS).
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 28-03-2017
CiteertitelM en R 2017/123
SamenvattingHoudverbod muntjak en mazama onderuit – eisen aan deskundigenonderzoek
Samenvatting (Bron)Regeling houders van dieren, positieflijst, zorgvuldigheidsgebrek, Andibel-arrest
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-04-2017
CiteertitelM en R 2017/124
SamenvattingHandhaving uitzetverbod Ff-wet – zitten ze er nog wel of toch niet meer en wie is daarvoor verantwoordelijk?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2014 heeft de staatssecretaris een verzoek van de Stichting om handhavend op te treden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom aan Stichting Vogeleiland afgewezen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1053
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 15-06-2017
CiteertitelM en R 2017/125
SamenvattingToepassing categorie 6.5 van bijlage I RIE: drempelwaarde en uitleg capaciteit
Samenvatting (Bron)Biovergistingsinstallatie en capaciteit. RIE-installatie? Vergunningsvoorschrift en controlevoorschrift. Grondslag van de aanvraag niet verlaten. Geluid en geur. Zelf voorziend vergunningsvoorschrift gewijzigd naar aanleiding van het verhandelde ter zitting.
AnnotatorA. Collignon
LinkVolledige tekst annotatie (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelM en R 2017/126
SamenvattingHandhaving bestemmingsplan. Gebruik tuin ten behoeve van horeca. Ruimtelijke uitstraling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2015 heeft het college het verzoek van [appellante B] geweigerd om handhavend op te treden tegen het bedrijfsmatige gebruik door [horecabedrijf] van het gedeelte van het perceel [locatie 1] te Eersel met de bestemming 'Tuin'.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelM en R 2017/127
SamenvattingOmgevingsvergunning. Verklaring van geen bedenkingen vereist doch niet gevraagd. Gebrek gepasseerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2014 heeft het college aan [appellante sub 2] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, c, e en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor een metaal(afval)verwerkingsbedrijf aan de [locatie 1] te Haelen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 26-07-2017, C-80/16
CiteertitelM en R 2017/128
SamenvattingGeldigheid van de door de Commissie vastgestelde benchmark voor de kosteloze toewijzing van emissierechten. Vaststelling van de productbenchmark voor vloeibaar ruwijzer. Gebruik van gegevens uit het BREF-document voor ijzer en staal en de richtsnoeren om de productbenchmark voor vloeibaar ruwijzer vast te stellen. Beginsel van behoorlijk bestuur. Motiveringsplicht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 juli 2017.#ArcelorMittal Atlantique et Lorraine tegen Ministre de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 2003/87/EG - Artikel 10 bis, lid 1 - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Europese Unie - Kosteloze toewijzing van emissierechten - Besluit 2011/278/EU - Geldigheid - Beginsel van behoorlijk bestuur - Vaststelling van de productbenchmark voor vloeibaar ruwijzer - Gebruik van gegevens uit het BREF-document voor ijzer en staal en de richtsnoeren om de productbenchmark voor vloeibaar ruwijzer vast te stellen - Begrip ,soortgelijke producten' - Referentie-installaties - Motiveringsplicht.#Zaak C-80/16.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2017:588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-08-2017
CiteertitelM en R 2017/129
SamenvattingOok degene die wegens een onrechtmatig besluit schade heeft geleden of zal lijden hoger dan € 25.000, kan van de verzoekschriftprocedure van artikel 8:88 Awb gebruikmaken en daarna voor het meerdere bij de burgerlijke rechter procederen. Deze is niet gebonden aan de oordelen van de bestuursrechter die dragend zijn voor de beslissing van diens uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 juni 2016 heeft Interbest een verzoek ingediend om de minister te veroordelen tot vergoeding van schade die zij lijdt en zal lijden als gevolg van het op 30 september 2014 vastgestelde Tracébesluit A1 Bunschoten-Hoevelaken, in samenhang bezien met het niet nakomen van een in een brief van de minister van 2 februari 2015 vervatte toezegging.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelM en R 2017/130
SamenvattingBerend Botje en de groene glazenmaker: de zoektocht naar geschikt compensatiegebied goes on (and on and on…)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2008 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het verzoek van Berend Botje handhavend op te treden tegen overtreding van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) afgewezen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2237
Artikel aanvragenVia Praktizijn