Arbeidsrechtelijke Annotaties

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Datum 21-12-2017
Aflevering 3
RubriekDiscussie
TitelSmallsteps en de grote stappen die nu gezet moeten worden
CiteertitelArA 2017, 3, p. 3
SamenvattingIn de Smallsteps-uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie een halt toegeroepen aan pre-packed doorstarts indien daarbij in feite een personele reorganisatie plaatsvindt (HvJ EU 22-06-2017, C-126/16, ECLI:EU:C:2017:489). Gelet op de argumentatie van het Hof, is het niet ondenkbeeldig dat ook de klassieke faillissementsdoorstart, anders dan tot nu toe verondersteld, zal leiden tot overgang van onderneming, omdat wat insolventierechtjuristen beschouwen als liquidatie in de ogen van het Hof aangemerkt moet worden als voortzetting. De auteur roept arbeids- en insolventierecht-beoefenaars op om ter zake van herstructurering van bedrijven in moeilijkheden een meer gezamenlijk jargon te ontwikkelen. Dat kan bijdragen aan het behoud van levensvatbare ondernemingen.
Auteur(s)Ph. W. Schreurs
Pagina3-13
LinkVolledige tekst artikel (boelszanders.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2017:489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHet Condor-arrest: uniek geval of inleiding op beperking van de reikwijdte van de cao-norm bij de uitleg van ondernemings-cao’s
CiteertitelArA 2017, 3, p. 14
SamenvattingBij de uitleg van cao-bepalingen leek de Hoge Raad in 1993, met de introductie van de cao-norm, afstand te hebben genomen van de Haviltex-norm. De ‘grammaticale uitleg’ van cao-bepalingen raakte in zwang. Dit was niet de bedoeling. De Hoge Raad greep diverse keren in om de cao-norm te verduidelijken. In 2002, met het DSM/Fox-arrest, leek de cao-norm uitgekristalliseerd. Met het Condor-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij de uitleg van een cao-bepaling de toepassing van de cao-norm niet in alle gevallen gerechtvaardigd is. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van de cao-norm toegelicht. De nieuwe grenzen zullen nog vastgesteld moeten worden. Mijn verwachting is dat het Condor-arrest als basis zal dienen voor een ontwikkeling waarbij cao-bepalingen uit bedrijfstak-cao’s en ondernemings-cao’s niet altijd volgens dezelfde methode zullen worden uitgelegd.
Auteur(s)A. Stege
Pagina14-29
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelBlue Taxi-arrest: de beperkte zekerheid van de vaststellingsovereenkomst bij vorderingen van derden - HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:19 (Blue Taxi/SFT)
CiteertitelArA 2017, 3, p. 30
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken auteurs het arrest Blue Taxi/SFT. Dit arrest biedt verduidelijking met betrekking tot hoe het recht omtrent vaststellingsovereenkomsten dient te worden toegepast. Auteurs gaan in op de wijze waarop en de mate waarin de belangen van derden daarbij dienen te worden gerespecteerd. Auteurs geven antwoord op de vraag wanneer met een vaststellingsovereenkomst dwingend recht opzij kan worden gezet en wanneer dit binnen de contouren van de Hoge Raad niet is toegestaan. Juist dit laatste wordt in de praktijk nog wel eens over het hoofd gezien.
Auteur(s)A.F. Bungener , A. van Zanten-Baris
Pagina30-44
UitspraakECLI:NL:HR:2017:19
Artikel aanvragenVia Praktizijn