AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 10-01-2018
Aflevering 1/2
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 14-02-2017
CiteertitelAB 2018/1
SamenvattingKostenverhaal door politie na opsporing in verband met valse aangifte. Onaanvaardbare doorkruising.
Samenvatting (Bron)Politie als benadeelde partij. Casus: de politie heeft zich gevoegd als b.p. omdat zij schade heeft geleden doordat verdachte een valse aangifte heeft gedaan ex art. 188 Sr, met als grondslag onrechtmatige daad ex art 6:162 BW. Het hof heeft de b.p. n-o verklaard i.v.m. een onevenredige belasting van het strafgeding. Kostenverhaal o.g.v. het privaatrecht levert in beginsel een onaanvaardbare doorkruising op van publiekrechtelijke regelgeving (vgl. HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2835, NJ 2003/54; civiele kamer). Vordering van de politie als b.p. is wel mogelijk indien de aangifte zou zijn gedaan met geen ander doel dan de politie te schaden en aangever wist of moest begrijpen dat de aangifte de politie zou nopen of bewegen tot nodeloze opsporingshandeling . Indien de politie in het strafproces als b.p. schadevergoeding vordert wegens nodeloos gemaakte kosten, rust op haar de plicht f&o te stellen op grond waarvan kan worden geoordeeld dat aan deze vereisten is voldaan. Bij betwisting rust op de politie ook, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv, de last bewijs van die f&o bij te brengen.
AnnotatorG.A. van der Veen
UitspraakECLI:NL:HR:2017:221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-11-2017
CiteertitelAB 2018/2
SamenvattingPolitiegegevens. Geen inzagerecht van erfgenamen in gegevens zoon in het politie- en opsporingsdossier.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2014 heeft de korpschef het verzoek van [appellant A] en [appellant B] om hun zowel op grond van de Wet politiegegevens (hierna: Wpg) als op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), inzage te geven in het politie- en opsporingsdossier van hun overleden zoon [zoon], afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-11-2017
CiteertitelAB 2018/3
SamenvattingBelanghebbende. Verplichting om houder van schaarse vergunning toe te laten in procedure tegen afwijzingsbesluit van concurrent.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2015 heeft de KSA de aanvraag van Betfair voor een vergunning voor het organiseren van de totalisator afgewezen.
AnnotatorC.J. Wolswinkel , G.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3048
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-10-2017
CiteertitelAB 2018/4
SamenvattingInvorderingsbesluit. Strijd met zorgvuldigheid wegens ontbreken objectieve gegevens of concrete waarnemingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2015 heeft het college [appellant] op straffe van een dwangsom gelast de overtreding van de in het besluit genoemde brandveiligheidsvoorschriften in het pand aan de [locatie] te Zevenbergen (hierna: het pand) te (laten) beŽindigen en beŽindigd te houden door de huisvesting van personen in de woningen in het pand te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2666
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelAB 2018/5
SamenvattingMaatwerkvoorschrift. Geluidhinder windturbines Hartelbrug II. Middelvoorschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2014 heeft het college met toepassing van artikel 3.14a, derde lid, en artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer twee maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het windturbinepark Hartelbrug II, gelegen aan de Nieuwesluisweg te Rotterdam.
AnnotatorL.S. Braaksma , K.J. de Graaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 10-11-2017
CiteertitelAB 2018/6
SamenvattingTussenuitspraak. Besluit wijkt af van rapport van orthopedisch chirurg.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. De Centrale Raad van Beroep draagt het Uwv op om binnen acht weken na verzending van deze tussenuitspraak het gebrek in het besluit te herstellen. Het bestreden besluit is niet gebaseerd op een deugdelijk medische grondslag. Dit besluit is dan ook strijdig met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 30-03-2017
CiteertitelAB 2018/7
SamenvattingGegevens strafrechtelijk onderzoek mogen worden verstrekt ten behoeve van disciplinair onderzoek. Relatie Wbp met verwerking persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering politietaak. Reactie(mogelijkheden) op stukken. Processuele belangen niet geschaad. Geen strijd met equality of arms.
Samenvatting (Bron)Ontslag wegens plichtsverzuim bestaande uit 1. het verstrekken van geheime informatie uit politie- en justitiesystemen aan persoon MA betrekking hebbend op een kenteken van een auto en 2. het verstrekken van geheime informatie uit politie- en justitiesystemen aan persoon EA over twee signaleringen in verband met diefstal en openstaande boetes. Gedragingen bewezen en aan te merken als plichtsverzuim. Geen sprake van strijd met het beginsel van equality of arms. Voor zover appellant met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 8 van het EVRM heeft betoogd dat de gegevens van het strafrechtelijk onderzoek niet hadden mogen worden verstrekt ten behoeve van het disciplinaire onderzoek, overweegt de Raad dat op grond van artikel 2, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wbp, zoals dit destijds luidde, de Wbp niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-09-2017
CiteertitelAB 2018/8
SamenvattingBelanghebbende informele vereniging. Toepassingsbereik Warenwet.
Samenvatting (Bron)Warenwet. Verzoek om handhavend optreden op grond van de Warenwet tegen handelaren van tweedehands autobanden in verband met de aanwezigheid van tijgermuggen in die banden. Het gezien zijn bestemming te verwachten gebruik van de banden levert op zichzelf geen bijzonder gevaar op voor de veiligheid en gezondheid van de mens. Het bijzondere gevaar, voor zover daarvan sprake is, vloeit voort uit de import van banden uit risicogebieden. Artikel 18 van de Warenwet is in dit geval niet van toepassing.
AnnotatorD.M. Bakker , H.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-10-2016
CiteertitelAB 2018/9
SamenvattingLeden en bestuurders van producentenorganisatie hebben slechts afgeleid belang bij besluit tot intrekking van de erkenning als producentenorganisatie en de daarmee verband houdende terugvordering van subsidie.
Samenvatting (Bron)erkenning telers
AnnotatorJ. Wieland
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-04-2017
CiteertitelAB 2018/10
SamenvattingBekrachtiging van geheimhouding als bedoeld in art. 25 lid 3 Gemw vergt een uitdrukkelijk besluit van de gemeenteraad. Bij ontbreken van een uitdrukkelijk besluit vervalt verplichting tot geheimhouding.
Samenvatting (Bron)Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat hij een geheim dat hij als gemeenteraadslid verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden. Bestanddeel van het in art. 272 lid 1 Sr strafbaar gestelde misdrijf is onder meer dat sprake is van een geheim dat de verdachte verplicht is te bewaren. De strafrechter kan slechts tot een veroordeling komen indien dit bestanddeel vaststaat. Het college besloot kennelijk op de voet van art. 25 lid 2 Gemeentewet de geheimhouding op te leggen voor de duur van 5 jaren ten aanzien van een tweetal bijlagen bij een raadsinformatiebrief. Ingevolge art. 25 lid 3 Gemeentewet vervalt de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd. Het hof stelt vast dat bekrachtiging van een op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhoudingsplicht een uitdrukkelijk besluit van de raad vergt. Het loutere besluit: overeenkomstig het voorstel voor kennisgeving aangenomen, kan niet worden gekwalificeerd als een (uitdrukkelijk) besluit tot bekrachtiging van de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding. Als gevolg van het ontbreken van een besluit van de raad tot bekrachtiging, is de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding vervallen. Derhalve zal de verdachte worden vrijgesproken van de tenlastelegging.
AnnotatorE.C. Pietermaat , C.A. Geleijnse
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:1789
Artikel aanvragenVia Praktizijn