Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-01-2018
Aflevering 7466
RubriekRedactioneel
TitelGebroken democratie
CiteertitelGst. 2018/1
SamenvattingEind november 2017 zorgde wethouder Palmen in Brunssum voor een rel. De raad benoemde hem met de kleinst mogelijke meerderheid. Integriteitsonderzoek (dat later wees op belangenverstrengeling) werd niet afgewacht. Burgemeester Winants en de Commissaris van de Koning waren verbijsterd.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe wet terugvordering staatssteun: een adequate grondslag voor de terugvordering van staatssteun?
CiteertitelGst. 2018/2
SamenvattingOp 6 juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer de Wet terugvordering staatssteun aangeboden. Dit Voorstel is een nieuwe poging van de wetgever om in het Nederlands recht een adequate en heldere grondslag te creëren voor terugvordering van staatssteun. Het leunt op een meer dan een decennium durend debat over hoe problemen met terugvordering van staatssteun verholpen dienen te worden.
Auteur(s)A.A. al Khatib
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (recht.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKruimelgeval of (toch) een stedelijk ontwikkelingsproject?
CiteertitelGst. 2018/3
SamenvattingDe uitleg van het MER-begrip stedelijk ontwikkelingsproject bij toepassing van de kruimelgevallenregeling
Auteur(s)M.A.J. West
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 06-10-2017
CiteertitelGst. 2018/4
SamenvattingNiet positief bestemmen van bestaand legaal gebruik moet worden aangemerkt als wegbestemmen, ook als het geldende bestemmingsplan daarin niet uitdrukkelijk voorziet.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Is sprake van wegbestemmen van een woning in een bestemmingsplan? Uitleg uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 19-10-2017, C-281/16
CiteertitelGst. 2018/5
SamenvattingGronden waarop een reeds aangewezen speciale beschermingszone door de Europese Commissie kan worden verwijderd van de lijst van gebieden van communautair belang. In casu sprake van een ‘wetenschappelijke fout’?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 oktober 2017.#Vereniging Hoekschewaards Landschap tegen Staatssecretaris van Economische Zaken.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/72 - Lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio - Verkleining van de oppervlakte van een gebied - Wetenschappelijke fout - Geldigheid.#Zaak C-281/16.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2017:774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-05-2017
CiteertitelGst. 2018/6
SamenvattingMinister verstrekt appellant op diens verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een document.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2015 heeft de minister [appellant] op diens verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) een document verstrekt.
AnnotatorC.N. van der Sluis , C.J. Dekker
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 10-08-2017
CiteertitelGst. 2018/7
SamenvattingPlaatsen van een bericht op Facebook door een ambtenaar in privétijd wordt gekwalificeerd als plichtsverzuim.
Samenvatting (Bron)Bericht op eigen Facebookpagina. Net als de rechtbank komt de Raad tot de overtuiging dat appellant de hem verweten gedragingen heeft begaan. Appellant is zelf en kan verantwoordelijk worden gehouden voor berichten die op zijn Facebookpagina worden geplaatst. Niet gehandeld zoals een goed ambtenaar betaamt. Plichtsverzuim. Ook al hebben gedragingen plaatsgevonden in privétijd. Representatieve functie in dienst van bewindslieden en topambtenaren. Opgelegde straf van verplaatsing is niet onevenredig. Meegewogen: eerder aangesproken op houding en gedrag, eerder gewaarschuwd en eerder disciplinair gestraft.
AnnotatorH. van Essen
LinkVolledige tekst annotatie (Nysingh.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2964
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelGst. 2018/8
SamenvattingEen belangwekkende uitspraak over het begrip “milieu-informatie” en meer in het bijzondere het begrip “emissiegegevens”.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2621, heeft de Afdeling het door Greenpeace tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 18 juli 2013 in zaak nr. 12/796 ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard, de door het college en RWE ingestelde hoger beroepen gegrond verklaard, de uitspraak van de rechtbank vernietigd, voor zover daarbij de besluiten van 15 augustus 2012, 6 november 2012, 4 december 2012 en 15 januari 2013 zijn vernietigd, voor zover daarbij is beslist over openbaarmaking van 208 met nummer genoemde documenten.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 06-09-2017
CiteertitelGst. 2018/9
SamenvattingDe Centrale Raad van Beroep geeft aan dat er bij een situatie, waarin men heeft aangegeven de verleende hulp te willen continueren ongeacht de uitkomst van de juridische procedure, sprake is van mantelzorg en dat deze vorm van hulp voorgaat op de door het college van burgemeester en wethouders eventueel te bieden compensatie.
Samenvatting (Bron)Aanvraag om individuele begeleiding Wmo 2015 terecht afgewezen. Nu de door appellant ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie worden weggenomen of verminderd met de door zijn partner verleende mantelzorg, heeft het college gelet op artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015 terecht beslist dat geen maatwerkvoorziening ter compensatie van deze beperkingen wordt verstrekt.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-09-2017
CiteertitelGst. 2018/10
SamenvattingTaxerende makelaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2015 heeft het college [partij A] en [partij B] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [partij]) onder oplegging van een dwangsom gelast om vóór 1 juni 2016 op het perceel [locatie] te Soest (hierna: het perceel) het bewonen van een bouwwerk en het gebruik daarvan als kantoorruimte te staken en gestaakt te houden, de bouwkundige voorzieningen die dat bouwwerk geschikt maken voor bewoning dan wel als kantoorruimte, zoals keuken, badkamer en toiletten, te verwijderen en verwijderd te houden en de uitbouw, garage en overkapping te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorM.E. Rog
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 17-08-2017
CiteertitelGst. 2018/11
SamenvattingToepassing van het relativiteitsvereiste bij de beoordeling van een verzoek om een voorlopige voorziening gedurende de bezwaarfase.
Samenvatting (Bron)Wettelijke voorschriften Art. 8:69a Awb; art. 8:81 Awb De voorzieningenrechter mag het oordeel dat een norm wel is geschonden maar niet strekt tot bescherming van verzoeker, betrekken bij de beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de bezwaarfase. Kernoverwegingen De beslissing op een verzoek om voorlopige voorziening vereist een afweging van het belang van verzoeksters bij de schorsing van het bestreden besluit tegen het belang van vergunninghoudster bij het onmiddellijk kunnen uitvoeren van dit besluit. Het resultaat van die belangenafweging hangt mede af van een oordeel van de voorzieningenrechter over de ontvankelijkheid van het bezwaar en de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Verweerder mag geen bezwaargronden onbesproken laten met het argument dat de in het bezwaarschrift aangehaalde normen (hierna: normen) niet strekken tot bescherming van de belangen van bezwaarmakers. Tijdens de bezwaarfase geldt het relativiteitsvereiste immers niet. Daarom bespreekt de voorzieningenrechter alle bezwaargronden. Dit laat echter onverlet dat de voorzieningenrechter het beschermingsbereik van de normen mag betrekken bij het afwegen van de in rechtsoverweging 2 aangestipte belangen. Dit vloeit overigens niet voort uit artikel 8:69a van de Awb (waarin het relativiteitsvereiste is neergelegd), maar wel uit artikel 8:81, eerste lid, van de Awb (die de door de voorzieningen-rechter te maken belangenafweging niet aan specifieke voorwaarden bindt). Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het gebruik van het pand als fitnessclub en praktijk voor fysiotherapie (hierna: gebruik) omkeerbaar is, aangezien dit gebruik snel en definitief kan worden beëindigd indien blijkt dat de aanvraag (had) moet(en) worden afgewezen.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:4308
Artikel aanvragenVia Praktizijn