Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 31-12-2017
Aflevering 12 Canon van het bouwrecht
RubriekGastcolumn
TitelUnieke symbiose
CiteertitelTBR 2017/190
SamenvattingIn deze column bespreekt de auteur de unieke positie van het Tijdschrift voor Bouwrecht vanwege de inbedding in de activiteiten van het Instituut voor Bouwrecht. De afgelopen 10 jaar is gebleken dat onderzoek, publicaties en onderwijs en de publicaties in TBR elkaar wederzijds positief hebben beďnvloed.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCanon van het bouwrecht: de Wro.
CiteertitelTBR 2017/191
SamenvattingIn dit artikel wordt de plaats van de Wro in de bouwrechtelijke canon beschreven. De auteur gaat in op de sturingsfilosofie van de Wro en de vraag of de beoogde scheiding tussen beleid en normstelling een succes is geworden. In dat licht wordt tevens kort vooruitgeblikt op de omgevingsvisie in de Omgevingswet.
Auteur(s)H.J. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCanon van het bouwrecht: Wabo. De Wabo als tussenstation
CiteertitelTBR 2017/192
SamenvattingIn dit artikel wordt de plaats van het van het Wabo in de bouwrechtelijke canon besproken. De auteur blikt terug op de motieven en uitgangspunten die ten grondslag lagen aan het ontwerp van de Wabo en gaat in op de vraag of daaraan voldaan is. Tevens wordt vooruit geblikt op de toekomstige ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet.
Auteur(s)J. Struiksma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCanon van het Bouwrecht: Het Bouwbesluit 2012
CiteertitelTBR 2017/193
SamenvattingIn dit artikel wordt de plaats van het Bouwbesluit 2012 in de bouwrechtelijke canon besproken. De auteur gaat in op de totstandkoming van het Bouwbesluit en voorgaande regelingen en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Tevens wordt vooruit geblikt op de toekomstige ontwikkelingen en wordt bezien of het Bouwbesluit aan de bij de totstandkoming geuite verwachtingen voldoet.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCanon van het bouwrecht: de Grondexploitatiewet.
CiteertitelTBR 2017/194
SamenvattingDoor overheden gewenst, juridisch schimmig: bijdragen ruimtelijke ontwikkeling op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In dit artikel wordt de plaats van de Grondexploitatiewet in de bouwrechtelijke canon beschreven. De auteur gaat met name in op de mogelijkheden voor financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen.
Auteur(s)A.G. Bregman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCanon van het bouwrecht: UAV 2012
CiteertitelTBR 2017/195
SamenvattingBouwveiligheid en een bijna 50 jarige regeling, de UAV 2012 beschouwd. In dit artikel wordt de plaats van de UAV 2012 in de bouwrechtelijke canon beschreven. Met de recente instorting van een in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven en de daarop volgende buitengebruikstelling van tientallen gebouwen en met het vooralsnog in de Eerste Kamer gesneuvelde wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen staat bouwveiligheid volop in de belangstelling. In deze bijdrage gaat mr. L. C. van den Berg nader in op het thema bouwveiligheid, gerelateerd aan de UAV en het onderliggende traditionele model
Auteur(s)L.C. van den Berg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCanon van het bouwrecht: De UAV-GC 2005
CiteertitelTBR 2017/196
SamenvattingIn dit artikel wordt de plaats van de UAV-GC 2005 in de bouwrechtelijke canon beschreven. In paragraaf 2 gaat prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis in op het ontstaan van de UAV-GC 2005 en de huidige herzieningswerkzaamheden, de andere sets van algemene voorwaarden die het geďntegreerde bouwmodel juridisch regelen (met een blik over de grenzen) en de betekenis van de Gids Proportionaliteit voor de UAV-GC 2005. In paragraaf 3 staat de auteur stil bij een paar onderwerpen, die in onderzoeken van diverse aard aandacht hebben getrokken en waarvan bekeken zal worden: wat regelt de UAV-GC 2005 op dat gebied. In paragraaf 4 wordt afgerond.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCanon van het bouwrecht: het internationale bouwcontractenrecht
CiteertitelTBR 2017/197
SamenvattingIn dit artikel wordt de plaats van het internationale bouwcontractenrecht in de bouwrechtelijke canon beschreven. De relevantie van de bestudering van buitenlandse bouwcontracten bestaat er in belangrijke mate uit dat er waardevolle inzichten voor binnenlandse bouwcontracten uit kunnen voortvloeien De waarde van dit rechtsvergelijkende perspectief voor de gedachtenvorming over het Nederlandse bouwcontractenrecht is de reden dat in een canon van tien jaar bouwrecht het internationale perspectief niet mag ontbreken, aldus mr. H.P.C.W. Strang.
Auteur(s)H.P.C.W. Strang
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCanon van het bouwrecht: Aanbestedingsrechtelijk bouwrecht 2008–2017
CiteertitelTBR 2017/198
SamenvattingIn dit artikel wordt de plaats van het aanbestedingsrecht in de bouwrechtelijke canon beschreven. Het aanbestedingsrecht ontwikkelt zich met hoge snelheid, duurde het van 1971 tot 1992 tot een basale Europese aanbestedingsplicht gold voor werken, leveringen én diensten, inmiddels is er een parallel Europeesrechtelijk aanbestedingsregime voor opdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang en zijn er richtlijnen voor de speciale sectoren, veiligheid en defensie, concessies en (aangescherpte) rechtsbescherming. Ook het Hof van Justitie EU heeft zich niet onbetuigd gelaten. Uit deze veelheid van nieuwe rechtspraak en regelgeving hebben mr. H.N. s’Jacob, mr. C.E. van Staveren en prof. mr. J.M. Hebly een selectie gemaakt van onderwerpen die het verdienen afzonderlijke aandacht te krijgen en voor de bouw van belang zijn.
Auteur(s)H.N. s'Jacob , C.E. van Staveren , J.M. Hebly
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCanon van het Bouwrecht: Gids Proportionaliteit.
CiteertitelTBR 2017/199
SamenvattingDe Gids Proportionaliteit en de noodzaak van handhaving per geval. In dit artikel gaan P.F.C. Heemskerk en C.M.C. Wagemakers in op de rol die de Gids Proportionaliteit sinds de inwerkingtreding heeft gespeeld op de rechtsbescherming van inschrijvers. Eerst zullen zij kort ingaan op de totstandkoming van de Gids Proportionaliteit en daarna wordt de jurisprudentie ten aanzien van contractvoorwaarden en de geschiktheidseisen en selectiecriteria geanalyseerd, omdat bij deze onderwerpen de verschillen in toetsing aan de Gids Proportionaliteit het scherpst naar voren komen. De auteurs sluiten af met een conclusie.
Auteur(s)P.F.C. Heemskerk , C.M.C. Wagemakers
LinkVolledige tekst artikel (cms.law)
Artikel aanvragenVia Praktizijn