StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 31-12-2017
Aflevering 4
RubriekArtikel
TitelDe tegemoetkoming anderszins verzekerd: van achter de coulissen vandaan in de schijnwerpers?
CiteertitelStAB 2017-4, p. 7
SamenvattingUit artikel 6.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) volgt dat een tegemoetkoming in planschade wordt toegekend voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. In de jurisprudentie en in de wetenschappelijke literatuur lijkt het leerstuk van het anderszins verzekerd zijn van de tegemoetkoming in minder grote belangstelling te staan. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat een college van burgemeester en wethouders ervoor kiest (gedeeltelijk) de schade te vergoeden door middel van een herziening van het schadeveroorzakende bestemmingsplan. Reden genoeg voor auteur om dit leerstuk nader te belichten en in de schijnwerpers te laten staan.
Auteur(s)R. Veenhof
Pagina7-16
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Oost-Brabant 23-06-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 17
SamenvattingGevolgen van enige betekenis. Hogere regelgeving verplicht tot toetsing plattelandswoning aan luchtkwaliteitseisen.
Samenvatting (Bron)De aanduiding als plattelandswoning wil echter niet zeggen dat verweerder de betreffende woning helemaal niet meer behoeft te betrekken bij de OBM-toets. Op verweerder rust de verplichting om die effecten van de veehouderij waartoe de plattelandswoning behoorde te betrekken bij de beoordeling over de aanduiding van een woning als plattelandswoning als hogere regelgeving tot een dergelijke toetsing verplicht. In het kader van een OBM hoeft niet te worden getoetst aan de norm in artikel 7.3 van de VR 2014, ook niet bij beantwoording van de vraag of een milieueffectrapportage zou moeten worden opgemaakt. Een in de ogen van eiseres te hoge achtergrondbelasting, wat hier ook van zij, kan geen grond zijn om in het kader van deze procedure over verlening van een OBM een milieueffectrapport te eisen en op die manier te bewerkstelligen dat in de inrichting verdergaande geurreducerende maatregen worden getroffen.
Pagina17
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:3454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 19
SamenvattingHet indienen van nieuwe beroepsgronden later dan drie weken nadat de StAB is verzocht om advies uit te brengen, is in strijd met een goede procesorde. Dit geldt echter niet voor louter procedurele beroepsgronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2014 heeft het college aan [appellante sub 2] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, c, e en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor een metaal(afval)verwerkingsbedrijf aan de [locatie 1] te Haelen.
AnnotatorR. Wingens
Pagina19
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Amsterdam 13-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 22
SamenvattingEen begunstigingstermijn is er niet op gericht de mogelijke legalisering van niet-vergunde activiteiten af te wachten.
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening. Handhaving. Een begunstigingstermijn is er niet op gericht de mogelijke legalisering van niet-vergunde activiteiten af te wachten. Verweerder doet dit in feite door na het opleggen van de last onder dwangsom de begunstigingstermijn te verlengen tot zes weken nadat op de aanvraag om een omgevingsvergunning is beslist. Toewijzing verzoek. De voorzieningenrechter schorst het besluit en stelt de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom op vier weken na de uitspraak.
Pagina22
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:4899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 24
SamenvattingProcesbelang kan bestaan uit geleden schade vanwege het besluit. In dit geval heeft appellante het verband tussen beide aannemelijk gemaakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2015 heeft het college het verzoek van [appellante] en [verzoeker] om handhavend op te treden tegen geluidoverlast veroorzaakt door het gebruik van een voetbalkooi aan de Jupiterstraat / Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht afgewezen.
Pagina24
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 26-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 25
SamenvattingPrivaatrechtelijke belemmeringen staan in de weg aan vergunningverlening indien deze belemmeringen een evident karakter hebben.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2015 heeft het college aan Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord (hierna: het Tandheelkundig Centrum) een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en vergroten van een tandartsenpraktijk (hierna: het project) op het perceel Rosendaalsestraat 483a te Arnhem (hierna: het perceel).
Pagina25
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1997
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 27
SamenvattingInvulling van criterium ‘gevolgen van enige betekenis’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen het mestbassin op het perceel aan de [locatie 1], te Mechelen (hierna: het perceel), afgewezen.
Pagina27
LinkVolledige tekst artikel (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 30
SamenvattingFeitelijk gebruik is bepalend voor beantwoording vraag of aan een dienstwoning of bedrijfswoning bescherming toekomt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2015 heeft het college [appellant], als exploitant van het [café] aan de [locatie] te Elst, onder oplegging van een dwangsom gelast om te voldoen aan de geluidsnormen uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit).
Pagina30
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Oost-Brabant 29-08-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 32
SamenvattingEr mag niet zonder meer worden voorbijgegaan aan het ontbreken van een BBT-toets in de vergunningaanvraag.
Samenvatting (Bron)Mestverwerkingsinstallatie Oss. Merbeoordeling, geuronderzoek en volksgezondheid. In deze uitspraak worden een groot aantal beroepen tegen de omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsinstallatie in de gemeente Oss behandeld. De rechtbank stelt voorop dat dit niet zo maar een mestverwerkingsinstallatie is. Het is de grootste installatie in Noord-Brabant van een omvang die veel groter is dan de mestverwerkingsinstallaties waarover de afgelopen jaren voor deze rechtbank procedures hebben gespeeld. Het is ook de eerste installatie op een industrieterrein bij een stad, voor zover de rechtbank bekend. Het is tot slot een installatie waarop het nieuwe mestverwerkingsbeleid van de provincie Noord-Brabant, zoals dat is vastgelegd in de nieuwe Verordening Ruimte Noord-Brabant 2017, is toegepast. Zeker bij een dergelijke mestverwerkingsinstallatie past het verweerder niet om risicos te nemen of uit te gaan van de meest rooskleurige verwachtingen rondom rendement. Verweerder (GS van Noord-Brabant) heeft weliswaar een geuremissienorm voor de mestverwerkingsinstallatie als doelvoorschrift 7.4.1 aan het bestreden besluit verbonden, maar dat acht de rechtbank onvoldoende. Als niet op voorhand duidelijk(er) is of de installatie dit doelvoorschrift kan halen, kan het leiden tot grote geuroverlast in Oss en (als de installatie wordt stilgelegd) een mestoverschot in Noord-Brabant. Uit het onderzoek van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak blijkt dat onder meer dat het biofilter in de luchtwasser veel te klein wordt uitgevoerd. Verweerder heeft het besluit onvoldoende zorgvuldig voorbereid. De rechtbank oordeelt verder dat verweerder voorafgaand aan het nemen van het besluit had moeten beoordelen of een milieueffectrapportage had moeten worden opgesteld. Dit kan niet tijdens of na vergunningverlening. De rechtbank oordeelt tot slot dat er geen indicaties bekend zijn voor onaanvaardbare volksgezondheidsrisicos door mestverwerkingsinstallaties. De aanvraag en besluitvorming rond de mestverwerkingsinstallatie heeft voor veel onrust gezorgd in de omgeving. Een groot aantal mensen heeft beroep ingesteld. Gelet op het verhandelde ter zitting betwijfelt de rechtbank of de maatschappij de vestiging van een mestverwerkingsinstallatie van deze omvang en/of binnen de bebouwde kom wel aanvaardbaar vindt. Het is echter niet aan de maatschappij om hierover te beslissen. Dat moet verweerder doen. Verweerder kan echter wel de maatschappelijke onrust wegnemen door een transparante en overzichtelijke besluitvorming. De rechtbank is van oordeel dat verweerder er beter aan doet om één nieuw besluit te nemen op een nieuwe aanvraag, die voorziet in de biomassavergassingsinstallatie alsmede in voldoende voorzieningen en duidelijke voorschriften om de geurhinder van het bedrijf, in het bijzonder de mestverwerkingsinstallatie, te beperken. Een snelle besluitvorming over een gewijzigde aanvraag, respectievelijk de aanvraag tweede fase, gewenst is omdat veel veehouders afhankelijk zijn van deze mestverwerkingsinstallatie. Daarom kan verweerder bij het nemen van een nieuw besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure buiten toepassing laten.
Pagina32
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:4560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 30-08-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 33
SamenvattingDe procedurele eisen gesteld aan de invordering van een dwangsom zijn geen doel op zich.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2015 heeft het college bij [appellant] een bedrag van 13.000,00 aan dwangsommen ingevorderd.
Pagina33
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Limburg 06-09-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 35
SamenvattingOverlast AWACS-vliegtuigen en gebruik ander type vliegtuig ten onrechte niet onderzocht.
Samenvatting (Bron)AWACS, Vliegbasis Teveren-Geilenkirchen, Geluidhinder, Schadevergoeding, De minister van Defensie, De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, De NAVO-binnenvliegregeling, De Beleidsregel Nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014, Strijd met de artikelen 3:2 en 7:12 van de Awb
Pagina35
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:8607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Den Haag 07-09-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 39
SamenvattingHet Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Opdracht om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter veroordeelt de Staat om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet. Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Ook heeft de voorzieningenrechter de Staat verboden om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden. Grenswaarden Europese regelgeving, die ook is vastgelegd in de Nederlandse wet, schrijft voor dat de hoeveelheid van verontreinigende stoffen in de lucht onder bepaalde grenswaarden moet worden gebracht en gehouden. De Staat is daarvoor verantwoordelijk. De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Volgens de wet moet er bij overschrijdingen een plan worden gemaakt met maatregelen om op de kortst mogelijke termijn aan de grenswaarden te voldoen. De Staat heeft een plan opgesteld met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, te weten het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit plan voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Zo geeft het NSL alleen een opsomming van generieke landelijke maatregelen, maar een opsomming van de per knelpunt te treffen maatregelen ontbreekt. Verder blijkt uit het plan niet dat de overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Het NSL geeft daarvoor een horizon van 2020 maar in het verleden is de termijn voor het bereiken van de grenswaarden al meermaals verplaatst. Bodemprocedure Volgens eisers doet de Staat niet voldoende om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Eisers zijn daarom ook een bodemprocedure tegen de Staat gestart. De behandeling in de bodemzaak zal op 14 november 2017 plaatsvinden.
Pagina39
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:10171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 43
SamenvattingOverzichtsuitspraak Ladder voor duurzame verstedelijking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Ee-bedrijvenlocatie Tibsterwei" gewijzigd vastgesteld.
Pagina43
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Gelderland 03-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 53
SamenvattingKruimelgevallenregeling. Stedelijk ontwikkelingsproject. Leisurecentrum.
Samenvatting (Bron)Ontheffing artikel 4, lid 9, van Bijlage II bij het Bor is alleen mogelijk indien géén sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit mer. Voor de uitleg van het begrip stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit mer mag geen aansluiting worden gezocht bij het begrip stedelijk ontwikkelingsproject uit het Bro. In casu is geen sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit mer. Verweerder heeft ten onrechte besloten om alsnog de uitgebreide voorbereidingsprocedure toe te passen.
Pagina53
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:4105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 56
SamenvattingErfafscheiding. Toepassing Bor. Bijbehorend bouwwerk. Functionele verbondenheid. Intentie bij het oprichten van een bouwwerk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2014 heeft het college [appellant sub 2] gelast om binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van het besluit de erfafscheiding op het perceel [locatie 1] te Amstelveen, zoals aangegeven op de bijgevoegde foto, te verlagen tot een maximale hoogte van 2 m, onder oplegging van een dwangsom van 1.000,00 ineens.
Pagina56
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 59
SamenvattingGeurregeling. Voorafgaande toets aan een milieunorm. Planregels in strijd met wettelijke systeem. Binnenplanse omgevingsvergunning. Cumulatieve geurbelasting. Regeling achtergrondbelasting in bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013" vastgesteld.
Pagina59
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1969
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Noord-Holland 28-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 62
SamenvattingKruimelgevallenregeling. Niet-ingrijpende herinrichting openbaar gebied. Commercieel terras.
Samenvatting (Bron)-
Pagina62
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2017:6318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 02-08-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 65
SamenvattingVergunningvrij bouwen. Belemmering omliggende bedrijven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Heesbeen" vastgesteld.
Pagina65
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 68
SamenvattingKruimelgevallenregeling. Tijdelijke vergunning. Aanvang termijn tien jaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2015 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan van twee chalets op het recreatiepark "Naturistisch Recreatiepark Elsendorp" aan de [locatie] te Elsendorp.
AnnotatorD. Roelands-Fransen
Pagina68
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Noord-Holland 18-08-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 71
SamenvattingKruimelgevallenregeling. Tijdelijke omgevingsvergunning. Termijn van tien jaar. [De verzamelnoot bij deze uitspraak is opgenomen onder uitspraak StAB 17-100 (ECLI:NL:RVS:2017:2212)]
Samenvatting (Bron)Tijdelijke omgevingsvergunning voor het beoefenen van motorcrosstrainingen. Duur van de termijn van tien jaar als bedoeld in artikel 4, aanhef en elfde lid, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
AnnotatorD. Roelands-Fransen
Pagina71
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2017:7025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 06-09-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 73
SamenvattingMelkveehouderij. Regeling inzake hoogte meidoornhaag. Emissieplafond in plaats van dieraantallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied; [locatie A] Baak" vastgesteld.
Pagina73
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 06-09-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 75
SamenvattingGedeeltelijke aanwijzing van monument ‘Light’. In stand laten rechtsgevolgen. Reformatio in peius.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2015, medegedeeld bij brief van 3 juli 2015, heeft het college het pand aan het [locatie] in Groningen aangewezen als gemeentelijk monument-light.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina75
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 13-09-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 78
SamenvattingWindturbines en weidevogelleefgebied. Natuurbeheerplan en provinciale verordening. Bescherming openheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2016 heeft het college de aanvraag van Engie om een omgevingsvergunning voor de realisering van zes windturbines op de locatie gelegen ten westen van de dorpskern Midwoud tussen de Broerdijk en de Oosterstraat in de gemeente Medemblik (hierna: de locatie), afgewezen.
Pagina78
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 27-09-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 79
SamenvattingOmgevingsvergunning en voorbereidingsbesluit. Aanhoudingsplicht. Toetsingskader bij vervallen uitbreidingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 mei 2015 heeft het college aan Kerkerak omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van steigers ten behoeve van de in- en verkoop van vaartuigen in de Voorzaan.
AnnotatorT. Lam
Pagina79
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 04-10-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 82
SamenvattingWeigering omgevingsvergunning vanwege mogelijke verdichting en aantasting zichtlijnen. Rekening houden met vergunningvrij bouwen. Voorschriften bij omgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 december 2015 heeft het college de aanvraag van [appellant] om een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur tot woning op het perceel [locatie] te Leiden, afgewezen.
Pagina82
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 85
SamenvattingVrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2014 heeft het college de verzoeken van [appellant A] e.a. om een tegemoetkoming in de door hen geleden planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
Pagina85
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 91
SamenvattingPassieve risicoaanvaarding. Medewerking derden vereist.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2015 heeft het college het verzoek van t Vennewater om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
Pagina91
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 94
SamenvattingHoogspanningsleiding. Gezondheidsschade. [De verzamelnoot bij deze uitspraak is opgenomen onder uitspraak StAB 17-107 (ECLI:NL:RVS:2017:1712).]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2014 heeft de minister [appellant] een tegemoetkoming in planschade van 22.400,00, te vermeerderen met de wettelijke rente en het betaalde recht, toegekend.
AnnotatorB. van den Broek
Pagina94
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 99
SamenvattingVoordeelverrekening. Geen gerechtvaardigde verwachting dat strijdige situatie met bestemmingsplan wordt opgeheven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2014 heeft het college het verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
Pagina99
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1968
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 26-07-2017
CiteertitelStAB 2017, p.
SamenvattingGezondheidseffecten windturbines.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2014 heeft het college aan [appellant] een tegemoetkoming in planschade ten bedrage van 5.100,00 toegekend.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 20-09-2017
CiteertitelStAB 2017, p. 109
SamenvattingPeildatum toekomstige inkomensschade. [De verzamelnoot bij deze uitspraak is opgenomen onder uitspraak StAB 17-107 (ECLI:NL:RVS:2017:1712)]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2011 heeft het college het verzoek van [partij A] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
Pagina109-119
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2553
Artikel aanvragenVia Praktizijn