Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 26-01-2018
Aflevering 1
RubriekHof van Justitie EU
TitelHvJ EU 27-09-2017, C-73/16
CiteertitelJB 2018/1
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie art. 7, 8 en 47, Richtlijn 95/46/EG art. 1, 7 en 13, Verwerking van persoonsgegevens, Art. 4 lid 3 VEU, Vaststelling van een lijst van persoonsgegevens, Belastingheffing, Bestrijding van belastingfraude, Rechterlijke toetsing, Bescherming van fundamentele vrijheden en rechten, Beroep in rechte afhankelijk gesteld van voorafgaand administratief bezwaar, Toelaatbaarheid van bedoelde lijst als bewijs, Voorwaarden waaronder de verwerking van persoonsgegevens geoorloofd is, Vervulling van een taak van algemeen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 september 2017.#Peter Puskar tegen Financne riaditelstvo Slovenskej republiky en Kriminalny urad financnej spravy.#Verzoek van de Najvyssi sud Slovenskej republiky om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 7, 8 en 47 - Richtlijn 95/46/EG - Artikelen 1, 7 en 13 - Verwerking van persoonsgegevens - Artikel 4, lid 3, VEU - Vaststelling van een lijst van persoonsgegevens - Doel - Belastingheffing - Bestrijding van belastingfraude - Rechterlijke toetsing - Bescherming van fundamentele vrijheden en rechten - Beroep in rechte afhankelijk gesteld van voorafgaand administratief bezwaar - Toelaatbaarheid van bedoelde lijst als bewijs - Voorwaarden waaronder de verwerking van persoonsgegevens geoorloofd is - Vervulling van een taak van algemeen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke.#Zaak C-73/16.
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
UitspraakECLI:EU:C:2017:725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 27-10-2017
CiteertitelJB 2018/2
SamenvattingRechtmatig strafvorderlijk optreden, Aansprakelijkheid, Normaal maatschappelijk risico, Normaal bedrijfsrisico, …galitť-beginsel, Eigen schuld, Billijkheidscorrectie, Toerekeningsregel, Art. 6:101 BW.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid van de Staat jegens verhuurder voor schade aan verhuurde zaak als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden jegens huurder. Niet-toepasselijkheid van toerekeningsregel van art. 6:101 lid 2 BW.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 24-11-2017
CiteertitelJB 2018/3
SamenvattingVerzoek getuige anoniem te horen.
Samenvatting (Bron)Art. 8:60 Awb; art. 8:33 Awb; art. 177 Rv. Verzoek getuige anoniem te horen.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 15-11-2017
CiteertitelJB 2018/4
SamenvattingIntegriteit, Vermogen met criminele herkomst, Erven, Verschaffen van vermogen, Verhouding strafrecht-bestuursrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de burgemeester een aanvraag om verlening van een exploitatievergunning en een drank- en horecawetvergunning voor de horeca-inrichting [appellante] in het perceel [locatie] te Den Haag afgewezen op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet bibob).
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 15-11-2017
CiteertitelJB 2018/5
SamenvattingVaststelling uitwerkingsplan, Belanghebbende, Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2016 heeft het college het uitwerkingsplan "Vleuterweide, Centrum, fase 2" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 15-11-2017
CiteertitelJB 2018/6
SamenvattingBrief voorzitter bezwaaradviescommissie, Besluitkarakter.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2016 heeft de raad een verzoek van [bedrijf] tot wijziging van de bestemming van een perceel aan de Zuid-Spierdijkerweg te De Goorn, gemeente Koggenland, afgewezen. Tegen dit besluit hebben [appellante A] en anderen bezwaar gemaakt.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 22-11-2017
CiteertitelJB 2018/7
SamenvattingInspraak over concept Verordening, Procesbelang, Bevoegdheid college van B&W.
Samenvatting (Bron)[appellant] en anderen hebben de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk schriftelijk verzocht inspraak te verlenen over het concept van de Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2015 (hierna: de Winkeltijdenverordening 2015).
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 22-11-2017
CiteertitelJB 2018/8
SamenvattingOnttrekken woonruimte, Airbnb, Bestuurlijke boete, Overtreder, Medepleger, Hoger beroep, Exceptieve toetsing, Evenredigheid, Matiging.
Samenvatting (Bron)Bij twee afzonderlijke besluiten van 1 mei 2015 heeft het college aan [appellant sub 2A] en aan [appellant sub 2B] elk een bestuurlijke boete van 12.000,00 opgelegd wegens het onttrekken van de woonruimte aan de [locatie 1] te Amsterdam aan de bestemming bewoning.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 29-11-2017
CiteertitelJB 2018/9
SamenvattingVan rechtswege gegeven omgevingsvergunning, Belanghebbende, Belanghebbend bestuursorgaan, Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2016 is van rechtswege een omgevingsvergunning gegeven aan [wederpartij] voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van het pand op het perceel [locatie] (hierna: het perceel).
AnnotatorM. Kruisselbrink
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 20-10-2017
CiteertitelJB 2018/10
SamenvattingSchadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn, Overschrijding toe te rekenen aan rechterlijke fase, Verzoek immateriŽle schade gericht aan bestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om een vergoeding van de immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn. De redelijke termijn binnen de rechterlijke fase is met tien maanden overschreden. Deze overschrijding van de redelijke termijn in de rechterlijke fase dient volgens het Uwv eerst in mindering gebracht te worden op de overschrijding van de redelijke termijn in haar geheel, die negen maanden bedraagt, wat betekent dat er geen overschrijding resteert voor het Uwv.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 03-11-2017
CiteertitelJB 2018/11
SamenvattingGeen direct onderscheid naar woonplaats, Geen schending van art. 1 Eerste Protocol.
Samenvatting (Bron)Geen direct onderscheid naar woonplaats. Geen schending van art. 1 Eerste Protocol. De vervanging van de KOB door de inkomensondersteuning AOW is niet in strijd met het internationaal recht. De tegemoetkoming KOB vervalt per 1 januari 2015. Per die datum wordt een inkomensondersteuning AOW toegekend. De hoogte van deze inkomensondersteuning AOW is afhankelijk van het aantal verzekerde jaren voor de AOW.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3828
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 15-11-2017
CiteertitelJB 2018/12
SamenvattingWrakingsverzoek niet ingediend zodra feiten of omstandigheden bekend werden.
Samenvatting (Bron)Verzoek om wraking niet-ontvankelijk. Door eerst ter zitting om wraking van de gewraakte rechter te verzoeken heeft verzoeker gehandeld in strijd met artikel 8:16, eerste lid, van de Awb.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3976
Artikel aanvragenVia Praktizijn