Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 15-01-2018
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelZonder crisis geen revolutie
CiteertitelNTB 2018/2
SamenvattingDit is een themanummer over rechtsbescherming in het sociaal domein. Tien bijdragen naar aanleiding van het advies van de commissie Scheltema van een klein jaar geleden over dit onderwerp.
Auteur(s)C.N.J. Kortmann
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelAdvies integrale geschilbeslechting in het sociaal domein
CiteertitelNTB 2018/3
SamenvattingDe decentralisatie sociaal domein beoogt op een nieuwe manier inhoud te geven aan de verhouding tussen burger en overheid. Het uitgangspunt daarbij is dat bij de ondersteuning van burgers niet de vraag voorop moet staan op welke voorziening de burger recht heeft, maar wat de burger nog wel kan of zelf kan organiseren binnen zijn sociale netwerk om daarmee zijn zelfredzaamheid en participatie te vergroten.
Auteur(s)M. Scheltema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelIntegrale geschilbeslechting vanuit gemeentelijk perspectief
CiteertitelNTB 2018/4
SamenvattingMet de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten geheel verantwoordelijk geworden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Staatsrechtelijk is sprake van medebewind, in de vorm van een opdracht van de wetgever aan gemeenten om een stelsel van zorg op lokaal niveau op te zetten. Die opdracht is neergelegd in de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Auteur(s)S. van Heukelom-Verhage
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelVoldoet de gereedschapskist van de bestuursrechter in het sociale domein niet langer?
CiteertitelNTB 2018/5
SamenvattingHet gebouw van de wetgeving in het sociale domein wordt gemoderniseerd. Niet omdat de bewoners van het gebouw dat graag willen, maar omdat de wetgever het noodzakelijk acht. De houten kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen. De bewoners zijn echter niet tevreden. De ramen sluiten niet – het tocht flink – en de bewoners roepen de huismeester erbij. De huismeester is gewapend met schaven, beitels, schroevendraaiers, hamers en spijkers.
Auteur(s)J. Brand
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelResultaatgericht indiceren: je weet pas wat je krijgt als je het hebt
CiteertitelNTB 2018/6
SamenvattingRechtsbescherming door de (bestuurs)rechter in het sociale domein is een onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt. Bestuur staat tussen haakjes omdat als het op de uitvoering aankomt niet de gemeente de enige aan te spreken entiteit is, maar ook een door de gemeente gecontracteerde partij. Dat kan de uiteindelijke aanbieder van de voorziening zijn, maar ook het adviserend en indicerend bureau.
Auteur(s)M.F. Vermaat
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
CiteertitelNTB 2018/7
SamenvattingDe fragmentatie van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming behoort tot de grote juridische problemen. Zeker vanuit het perspectief van de burger valt het bijna niet te begrijpen dat de rechtsbescherming tegen het optreden van de overheid zo versnipperd is, dat hij voor zaken die in zijn ogen van alles met elkaar te maken hebben, verschillende stappen bij verschillende instanties (burgerlijke rechter, bestuursrechter, ombudsman, klachtenloketten etc.) moet zetten.
Auteur(s)P.J. Huisman , F.J. van Ommeren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelGeïntegreerde voorprocedures zijn óók nodig!
CiteertitelNTB 2018/8
SamenvattingIn deze bijdrage staat het belang van integrale geschilbeslechting in het sociaal domein centraal.
Auteur(s)H. Winter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelBestaat er nog klachtbehandeling in het sociaal domein?
CiteertitelNTB 2018/9
SamenvattingDe vraag is niet retorisch bedoeld. Na de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein bestond er (bij sommigen) de vrees dat het allemaal heel erg mis zou gaan voor de burger of beter gezegd met de overheid die er voor de burger behoort te zijn. Burgers zouden niet meer de zorg en ondersteuning krijgen waar ze aanspraak op hebben; de uitvoering zou tekortschieten, het stelsel werkt rechtsongelijkheid in de hand en ga zo maar door.
Auteur(s)R. van Zutphen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelToetsingsmaatstaven voor geschillen bij integrale besluitvorming: het perspectief van de private zorgaanbieder
CiteertitelNTB 2018/10
SamenvattingWat betekent de ‘integraliteit van de besluitvorming’ voor de toetsingsmaatstaven die de bestuursrechter zou kunnen hanteren bij de beoordeling van het handelen van overheid en uitvoerders in het sociaal domein?
Auteur(s)W. den Ouden
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe toetsing door de bestuursrechter bij integrale besluitvorming in het sociaal domein
CiteertitelNTB 2018/11
SamenvattingIn onderstaande bijdrage zal ik het voorstel van Scheltema bespreken tegen het licht van de Wmo 2015 omdat de integrale aanpak (de samenwerking tussen gemeenten en organisaties die de feitelijke dienstverlening verrichten daar het sterkst naar voren komt. Verder zal ik mij buigen over de gevolgen voor de bestuursrechter wanneer handelingen en beslissingen van de hier bedoelde organisaties mede voorwerp worden van beroepsprocedures, zoals Scheltema in zijn advies bepleit. Tot slot zal ik mogelijke alternatieven bespreken.
Auteur(s)E. Klein Egelink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelAanpassing Awb ten behoeve van integrale geschilbeslechting in het sociaal domein?
CiteertitelNTB 2018/12
SamenvattingIs een aanpassing van de Awb nodig om geschillen die zich in het sociaal domein voordoen tussen overheid en burgers effectief te beslechten? En zo ja, wat zou die aanpassing moeten inhouden?
Auteur(s)A.T. Marseille
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2018/13
SamenvattingOok de komende regeerperiode is het streven erop gericht om wet- en regelgeving te moderniseren en regeldruk en administratieve lasten voor het bedrijfsleven te beperken, door een betere samenwerking tussen diverse inspecties, zodat betere handhaving hand in hand gaat met minder administratieve lasten en toezichtlasten. Een uitzondering geldt voor de Inspectie SZW.
Auteur(s)J.P. Heinrich , M.L. Batting , R.W. Veldhuis
Artikel aanvragenVia Praktizijn