Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 31-12-2017
Aflevering 9-10
RubriekAsiel en migratie
TitelRechtsgeldigheid van het relocatiebesluit en de betekenis van het solidariteitsbeginsel in het EU-asielbeleid
CiteertitelNTER 2017, 9-10, p. 219
SamenvattingOp 6 september 2017 verwierp het Hof van Justitie het beroep van Hongarije en Slowakije tot nietigverklaring van het Raadsbesluit van 22 september 2015. In dit besluit werd een door de Europese Commissie voorgesteld schema vastgesteld voor de relocatie of herplaatsing van asielzoekers vanuit Griekenland en ItaliŽ naar andere lidstaten van de Unie. Het Hof van Justitie verwerpt alle argumenten van de twee lidstaten waarmee de rechtsgeldigheid van het besluit werd betwist. In de uitspraak bevestigt het Hof van Justitie niet alleen de geldigheid van het relocatiebesluit met een beroep op het solidariteitsbeginsel, maar onderstreept ook het belang van een effectief rechtsmiddel tegen een herplaatsingsbesluit en de naleving van het non-discriminatiebeginsel. HvJ 6 september 2017, gevoegde zaken C-643/15 en C-647/15, Slowaakse Republiek en Hongarije/Raad van de Europese Unie, ECLI:EU:C:2017:631
Auteur(s)E.R. Brouwer
Pagina219-225
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2017:631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelDe eerste prejudiciŽle procedure over de Europese Concentratiecontroleverordening ooit: over Oostenrijks asfalt en de invulling van het begrip Ďjoint ventureí
CiteertitelNTER 2017, 9-10, p. 226
SamenvattingIn de zaak Austria Asphalt heeft het Hof van Justitie voor wat betreft de toepassing van de EU-Concentratieverordening bepaald dat bij een wijziging van uitsluitende naar gedeelde zeggenschap over een bestaande onderneming pas sprake is van een concentratie indien de gemeenschappelijke onderneming die uit een dergelijke transactie voortkomt duurzaam alle functies van een zelfstandige economische eenheid vervult.
Auteur(s)J.C.A. Houdijk , R.M.T.M. Jaspers
Pagina226-232
LinkVolledige tekst artikel (akd.eu)
UitspraakECLI:EU:C:2017:643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociaal beleid
TitelEen Europese pijler van sociale rechten
CiteertitelNTER 2017, 9-10, p. 233
SamenvattingOp 26 april 2017 heeft de Europese Commissie de aanbeveling voor een Europese pijler van sociale rechten gepubliceerd. Dit is een aanbeveling die ook voorgelegd wordt aan het Europees Parlement en de Europese Raad om deze te onderschrijven. De aanbeveling kent een twintigtal onderwerpen, waarbij de lat veelal hoger wordt gelegd dan in het Handvest van de Grondrechten. Het bijbehorende werkprogramma straalt veel ambitie uit om de sociale dimensie van de Unie daadwerkelijk te versterken. Het belang van de pijler lijkt te liggen in daadwerkelijke uitvoering van dit programma. Aanbeveling van 26 april 2017 voor een Europese pijler van sociale rechten COM(2017)251.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina233-240
LinkVolledige tekst voorstel (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInstitutioneel recht
TitelEen eerste balans van het Europees burgerinitiatief, in het licht van de Anagnostakis-uitspraak en het EBI-herzieningsvoorstel
CiteertitelNTER 2017, 9-10, p. 241
SamenvattingIn Verordening (EU) nr. 211/2011 zijn nadere voorwaarden vastgelegd voor het indienen van een Europees burgerinitiatief (EBI). In de ruim vijf jaar dat deze Verordening nu van kracht is, sinds 1 april 2012, zijn belangrijke knelpunten zichtbaar geworden. In deze bijdrage beogen we een eerste balans op te maken van de inrichting en de werking van het EBI, door een analyse van de recente uitspraak van het Hof van Justitie in de Anagnostakis zaak over de rechtmatigheid van een afwijzend besluit van de Commissie tot registratie van een EBI en het recente voorstel van de Commissie tot wijziging van de Verordening om de werking van het EBI te verbeteren. HvJ 12 september 2017, zaak C-589/15 P, Alexios Anagnostakis/Europese Commissie, ECLI:EU:C:2017:663; Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief, PbEU 2011, L 65/1 (EBI-Verordening); Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief COM(2017)482 def.
Auteur(s)L.A.J. Senden , S. Nicolosi
Pagina241-249
LinkVolledige tekst verordening (europa.eu)
LinkVolledige tekst voorstel (europa.eu)
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2017:663
Artikel aanvragenVia Praktizijn