Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 10-02-2018
Aflevering 2
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 28-11-2017
CiteertitelJAR 2018/21
SamenvattingWerkneemster geen “piekkracht”, dus beroep werkgever op art. 7:628 BW verworpen, Loonstop onterecht.
Samenvatting (Bron)Loonvordering in kort geding toegewzen. Art 7:628 BW. Uitsluiting van recht op loon na eerste zes maanden op grond van cao afgewezen. Geen sprake van "invaller of piekkracht"
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:9574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 06-12-2017
CiteertitelJAR 2018/22
SamenvattingOntbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen, Wilde staking onrechtmatig, Geen transitievergoeding.
Samenvatting (Bron)De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland ontbindt per 1 januari 2018 de arbeidsovereenkomst van een machinist die in juli van dit jaar in Amsterdam betrokken was bij incidenten op het spoor na een werkoverleg van het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK). Een groep werknemers van NS heeft na het werkoverleg het treinverkeer rond het station Amsterdam CS ernstig verstoord. In totaal konden ongeveer 75 treinen niet vertrekken. Enkele actievoerders trokken aan de noodrem. Ook werd er gedreigd om de sporen te betreden. Met de actie wilden zij de onvrede bij het personeel onder de aandacht brengen. De kantonrechter oordeelt dat er geen collectieve onderhandelingen gaande waren en dat de actie enkel diende om stoom af te blazen. De actie valt niet onder het collectieve actierecht en is daarom onrechtmatig. De machinist in deze zaak trad op als woordvoerder van het AMK. Hij voerde telefoongesprekken met het Regionale Besturingscentrum en de Treindienstleiding van NS. Hij probeerde op deze manier het treinverkeer stil te (laten) leggen. Het is niet doorslaggevend of hij de initiator van de actie was. Zijn betrokkenheid en het bewust aansturen op het stilleggen van het treinverkeer is voldoende om zijn handelen als ernstig verwijtbaar aan te merken. De machinist heeft daarom geen recht op een transitievergoeding.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:6010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-12-2017
CiteertitelJAR 2018/23
SamenvattingVaststellingsovereenkomst in plaats van ontslag op staande voet, Geen sprake van dwaling, Bedenktermijn bedoeld voor heroverweging.
Samenvatting (Bron)Een werknemer sluit na een ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst met zijn werkgever. Ze spreken daarin af dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer aan de vaststellingsovereenkomst is gebonden. De werknemer heeft de bedenktermijn van artikel 7:670b lid 2 BW laten verstrijken. Dat zijn wil bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst ontbrak dan wel dat er sprake was van een wilsgebrek (dwaling) wordt niet gevolgd.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:6654
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 13-12-2017
CiteertitelJAR 2018/24
SamenvattingAfbreken onderhandelingen arbeidsovereenkomst onrechtmatig, Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)afgebroken onderhandelingen, herroepen aanbod
AnnotatorA.F. Bungener
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:6146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 13-12-2017
CiteertitelJAR 2018/25
SamenvattingOuderschapsverlof, Geen zwaarwegende bedrijfsbelangen die verlof op de woensdagmiddag en vrijdag in de weg staan.
Samenvatting (Bron)KG - werkgever heeft ouderschapsverlof ten onrechte geweigerd
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:6694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Holland 31-10-2017
CiteertitelJAR 2018/26
SamenvattingSeksuele intimidatie, Opmerkingen door docent, Verstoorde arbeidsverhouding, Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.
Samenvatting (Bron)Naar het oordeel van de kantonrechter leveren de door de werkgever in dat verband naar voren gebrachte feiten en omstandigheden geen redelijke grond voor ontbinding op, zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3, onderdeel e BW. Daartoe wordt het volgende overwogen. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting leidt de kantonrechter af dat de werknemer, behoudens het slaan van een student op de billen met een boek, heeft erkend dat gedragingen die de werkgever hem verwijt, hebben plaatsgevonden. De werknemer heeft uitgelegd in welke context de gedragingen die het de werkgever hem verwijt hebben plaatsgevonden. Deze uiteenzettingen zijn door de werkgever niet gemotiveerd betwist. De kantonrechter is van oordeel dat gelet op deze context, behoudens drie hierna te bespreken uitlatingen, niet is komen vast te staan dat de werknemer voornoemde codes heeft geschonden. Hoewel naar het oordeel van de kantonrechter sprake is van verwijtbaar gedrag van de werknemer is dit niet zodanig dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd. De kantonrechter heeft bij dit oordeel betrokken het feit dat de werknemer anders dan de werkgever stelt nadat hij met de uitkomsten van het eerste onderzoek is geconfronteerd, heeft aangegeven dat hij zijn spreekstijl en zijn houding zal aanpassen door meer zakelijker te zijn (zie vierde pagina, vijfde alinea van het verslag van het gesprek van 22 juni 2017). Gelet hierop valt niet in te zien op grond waarvan de werkgever niet tot een minder ingrijpende maatregel dan ontslag is overgegaan, zoals bijvoorbeeld een waarschuwing of herplaatsing. Ter zitting is van de zijde van de werkgever bevestigd dat herplaatsing in een ander team of lesgeven aan klassen met voornamelijk jongens op zichzelf mogelijk is. Verder is aangegeven dat ook ander werk dan lesgeven beschikbaar is bij de werkgever, zij het in beperkte mate. De werknemer heeft aangegeven daarvoor open te staan en dat hij daarover op 15 mei 2017 een gesprek zou aangaan met zijn leidinggevende. Dit gesprek is echter niet doorgegaan vanwege de klacht van 11 mei 2017. Ook andere persoonlijke omstandigheden zijn meegewogen zoals onder meer het feit dat werknemers 25 jaar in dienst is en er nog nooit klachten van dezelfde aard zijn geweest. De kantonrechter ziet geen aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de zogenoemde e-grond dan wel d-grond toe te wijzen. Wel ziet de kantonrechter aanleiding de arbeidsovereenkomst te onbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Gelet op de stukken en hetgeen is besproken ter zitting komt de kantonrechter tot de conclusie dat het de werkgever na de klacht van mei 2017 de insteek heeft gehad het 25-jarige dienstverband met de werknemer te beëindigen en niet heeft open gestaan voor andere oplossingen, die wel voorhanden waren. Hierdoor heeft de werkgever de verhoudingen dusdanig op scherp gesteld dat er inmiddels sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, hetgeen haar is te verwijten. Transitievergoeding en billijke vergoeding worden toegekend.
AnnotatorB. Barentsen
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2017:9753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 19-12-2017
CiteertitelJAR 2018/27
SamenvattingUitzendconstructie in strijd met doel en strekking WSW, WSW'ers moeten in dienst zijn van een gemeente of een gemeenschappelijke regeling.
Samenvatting (Bron)SW-geïndiceerde werknemers die op basis van een schriftelijk contract met uitzenddochter Awerc-Flex B.V. te werk zijn gesteld bij een sociale werkvoorziening van Alescon, hebben feitelijk een arbeidsovereenkomst met Alescon gesloten. De kantonrechter acht de toegepaste uitzendconstructie in strijd met doel en strekking van de WSW.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:4888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 30-11-2017
CiteertitelJAR 2018/28
SamenvattingOndernemingsraad moet kiesgroepen instellen, Kiesrecht voor ingeleende arbeidskrachten na 24 maanden.
Samenvatting (Bron)OR-zaak, art. 36 WOR. Afschaffen kiesgroepen in reglement i.s.m. (goede toepassing) WOR. Volgordelijkheid en termijnen kandidatenlijsten en toedelen actief en passief kiesrecht ingeleenden gehandhaafd, Zittingstermijn OR verlengd tot nieuwe verkiezingen.
AnnotatorC. Nekeman
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:9268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 12-12-2017
CiteertitelJAR 2018/29
SamenvattingTransitievergoeding, Kleine werkgever, Kerkgenootschap geen onderdeel van groep, Geen centrale leiding.
Samenvatting (Bron)Verzoek om transitievergoeding. Werkgever heeft minder dan 25 werknemers in dienst (artikel 7:673a lid 2 BW). De vraag die beantwoord moet worden is of de werkgever deel uitmaakt van een groep en valt onder artikel 24 lid 1 van de Ontslagregeling.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:9797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-12-2017
CiteertitelJAR 2018/30
SamenvattingToepasselijke cao, Uitleg incorporatiebeding, Transitievergoeding, Wachtgeldregeling in oude cao, Overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak Wwz Hebben werknemers, werkzaam in de zorg, aanspraak op de transitievergoeding. Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Welke cao is van toepassing? Terugwerkende kracht cao? Uitleg incorporatiebeding.
AnnotatorE. Koot-van der Putte
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:10537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2017
CiteertitelJAR 2018/31
SamenvattingTransitievergoeding naast wachtgeld, Cao-regeling inzake premievrije opbouw pensioen is geen gelijkwaardige voorziening, Geen ongerechtvaardigde verrijking.
Samenvatting (Bron)WWZ-zaak. Transitievergoeding. De in de Cao van NN opgenomen premievrije opbouw van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid is niet een gelijkwaardige voorziening als bedoeld in artikel 7:673 b lid 1 BW. Geen ongerechtvaardigde verrijking en geen strijd met artikel 6:2 lid 2 BW.
AnnotatorJ. Dop
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:11290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-12-2017
CiteertitelJAR 2018/32
SamenvattingOntslag bestuurder, Bestuurder niet-ontvankelijk, ook in verzoeken op grond van Boek 2 BW, wegens laten verstrijken vervaltermijnen Wwz.
Samenvatting (Bron)Wwz Ontslag bestuurder Vervaltermijnen
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:11450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2017
CiteertitelJAR 2018/33
SamenvattingTransitievergoeding, Cao-regeling inzake premievrije opbouw pensioen is geen gelijkwaardige voorziening.
Samenvatting (Bron)Wwz. Transitievergoeding. Gelijkwaardige voorziening in CAO ING? Tussenbeschikking.
AnnotatorJ. Dop
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:10458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2017
CiteertitelJAR 2018/34
SamenvattingIJzeren proeftijd, Proeftijd start bij aanvangen bedongen werkzaamheden, ook vóór startdatum arbeidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Ontslag tijdens proeftijd? Beoogd directeur Verkoop wordt aan het eind van de schriftelijk overeengekomen proeftijd ontslagen. Hij heeft is evenwel gedurende drie dagen voor het ingaan van het arbeidscontract op het werk aanwezig geweest voor activiteiten in het kader van kennismaking. Deze uren zijn ook uitbetaald. Hof oordeelt dat proeftijd feitelijk eerder is begonnen en dat de proeftijd daardoor is opgeschoven. Het ontslag is daarmee buiten de proeftijd gegeven. Loondoorbetalingsvordering toegewezen.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:11183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 11-01-2018
CiteertitelJAR 2018/35
SamenvattingOntbinding wegens disfunctioneren, Geen minder complexe werkzaamheden beschikbaar, Opzegverbod ziekte niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. WWZ. Ontbinding op de grond vermeld in artikel 7:669 lid 3 aanhef en onder d BW (d-grond). Opzegverbod van toepassing. Verzoek tot ontbinding houdt geen verband met omstandigheden waarop het opzegverbod wegens ziekte betrekking heeft.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 22-12-2017
CiteertitelJAR 2018/36
SamenvattingUWV aansprakelijk jegens werkgever wegens ten onrechte weigeren ontslagvergunningen.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige overheidsdaad. Weigering ontslagvergunning door UWV na onvoldoende onderzoek. Onrechtmatigheid. Relativiteit. Verwijzing naar schadestaat.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 22-12-2017
CiteertitelJAR 2018/37
SamenvattingKan in meervoudig te beslissen zaken een “enkelvoudige” mondelinge behandeling plaatsvinden.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Kan in een meervoudig te beslissen zaak een mondelinge behandeling plaatsvinden ten overstaan van een van de drie rechters of raadsheren? Art. 15 Rv. Art. 16 Rv. HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076, NJ 2015/181; HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662. Hoofdregel. Toepassingsgebied van de hoofdregel. Regels voor afwijkingen van de hoofdregel. Proces-verbaal. Bewijsverrichtingen.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 20-12-2017, C-419/16
CiteertitelJAR 2018/38
SamenvattingVerplichting tot terugbetalen studiebeurs van arts die niet in provincie van herkomst komt werken niet in strijd met vrij verkeer van werknemers/vrijheid van vestiging.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 december 2017.#Sabine Simma Federspiel tegen Provincia autonoma di Bolzano en Equitalia Nord SpA.#Verzoek van de Tribunale di Bolzano om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrijheid van vestiging en vrij verkeer van werknemers - Artikelen 45 en 49 VWEU - Wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van artsen - Richtlijnen 75/363/EEG en 93/16/EEG - Bezoldiging van medisch specialisten in opleiding.#Zaak C-419/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:997
Artikel aanvragenVia Praktizijn