Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 14-02-2018
Aflevering 1
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 21-08-2017
CiteertitelJIN 2018/1
SamenvattingContractuele boetes, Schadevergoeding, Verwijtbaar handelen, Verstoorde arbeidsrelatie, Transitievergoeding, Vaststellingsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Ontbindingszaak; afwijzen e-grond; toewijzen g-grond; afwijzen schadevergoeding ex art. 7:661 BW; discussie indiensttredingsdatum voor bepaling hoogte transitievergoeding, inhoud vaststellingsovereenkomst in (nieuwe) arbeidsovereenkomst is daartoe bepalend (art. 7:902 BW).
AnnotatorE. Aerts
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:5504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Noord-Holland 12-10-2017
CiteertitelJIN 2018/2
SamenvattingOvergang van onderneming, Smallsteps, Pre-pack, Faillissementsprocedure.
Samenvatting (Bron)Overgang van onderneming. Er is geen sprake van een pre pack zoals bedoeld in de Smallsteps-uitspraak en er is daarom ook geen overgang van onderneming. Ook de gewone doorstart leidt niet tot een dergelijke overgang.
AnnotatorM. Holdtgrefe , A. Varkevisser
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2017:8423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Limburg 30-10-2017
CiteertitelJIN 2018/3
SamenvattingTransitievergoeding, Urenuitbreiding, Reorganisatie, Projectmatige werkzaamheden, Tijdelijk, Berekening, Wisselende arbeidsomvang, Ongelijke behandeling.
Samenvatting (Bron)Werkneemster heeft een dienstverband met een omvang van 25 uur per week. Voor de duur van een half jaar, ingaande 1 november 2014 tot 1 mei 2015, zijn partijen een tweede arbeidsovereenkomst aangegaan met een omvang van 11 uur per week. Werkneemster is met ingang van 29 januari 2015 arbeidsongeschikt en ontvangt met ingang van 27 januari 2017 een WGA-uitkering. Bij beslissing van 28 maart 2017 heeft het UWV AJD toestemming verleend de arbeidsovereenkomst op te zeggen en werkgeefster heeft met ingang van 1 september de arbeidsovereenkomst opgezegd. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat de transitievergoeding berekend moet worden over het salaris gebaseerd op 36 uur omdat er feitelijk sprake is van urenuitbreiding van haar eigenlijke functie. De kantonrechter oordeelt dat de tweede arbeidsovereenkomst niet meetelt bij de berekening van de transitievergoeding omdat er geen sprake is van urenuitbreiding van de eigen functie, maar dat de urenuitbreiding is ingegeven door een reorganisatie en dat er sprake is van projectmatige werkzaamheden van tijdelijke aard en duur.
AnnotatorS.M. Rosier
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:10444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 30-11-2017
CiteertitelJIN 2018/4
SamenvattingKinderalimentatie, Nihilstelling kinderalimentatie, Wettelijke schuldsanering, Draagkracht, Verhoging VTLB
Samenvatting (Bron)Kinderalimentatie Geen draagkracht tijdens de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van de man.
AnnotatorP.A. den Holländer
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:5244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Noord-Nederland 27-09-2017
CiteertitelJIN 2018/5
SamenvattingBeoordeling wilsbekwaamheid, Doorbreking geheimhoudingsplicht, Afgifte medisch dossier.
Samenvatting (Bron)Afgifte medisch dossier, doorbreking geheimhoudingsplicht, artikel 7:457 BW.
AnnotatorI.K. Decupere
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:4099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Amsterdam 15-11-2017
CiteertitelJIN 2018/6
SamenvattingVerknochtheid sieraden en DUO-schuld, Voorhuwelijks vermogen, Oud recht.
Samenvatting (Bron)onderwerp: verknochtheid bij gouden sieraden verkregen voor het huwelijk en verknochtheid van DUO-schuld
AnnotatorE.A. Slappendel
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:8236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-08-2017
CiteertitelJIN 2018/7
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, 403-verklaring, Temporele beperking.
Samenvatting (Bron)bestuurdersaansprakelijkheid
AnnotatorJ. van der Kraan
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:3804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 17-10-2017
CiteertitelJIN 2018/8
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Schending administratie- en publicatieplicht.
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Directeur-grootaandeelhouder verkoopt haar aandelen in de BV aan een katvanger. Artikel 2:248 BW. Schending administratie- en publicatieplicht.
AnnotatorR.A. Wolf
LinkVolledige tekst annotatie (rogierwolf.nl)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:2857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2017
CiteertitelJIN 2018/9
SamenvattingArbeidsrecht, Statutair bestuurder, Uitleg beëindigingsovereenkomst, Aansprakelijkheid bestuurder, Haviltex-maatstaf.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen woningcorporatie en voormalig directeur-bestuurder over financiële afwikkeling van het dienstverband.
AnnotatorP.J. Peters , F. El Houzi
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:4751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 28-11-2017
CiteertitelJIN 2018/10
SamenvattingOK, Uitkoop, Prijsvaststelling.
Samenvatting (Bron)OK. Uitkoop. Eiser is ontvankelijk, er resteert alleen nog de prijsvaststelling. Onvoldoende houvast om zelfstandig de prijs te kunnen bepalen. Eiseres in de gelegenheid gesteld nadere stukken in het geding te brengen.
AnnotatorM.C. Schepel
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:4969
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Amsterdam 02-08-2017
CiteertitelJIN 2018/11
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Cancun Holding II; misbruik van procesbevoegdheid door starten procedure in strijd met toezegging; geen ernstig verwijt aan trust bestuurder na vaststelling wanbeleid
AnnotatorN.R.M. van Hellenberg Hubar
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:5402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 20-12-2017
CiteertitelJIN 2018/12
SamenvattingVerenigingsrecht, Verbod van de vereniging, Ontbinding vereniging, Strijd met openbare orde.
Samenvatting (Bron)De Bandidos Motorcycle Club Holland (BMC) wordt verboden en ontbonden omdat de club in strijd is met de openbare orde. De rechtbank bepaalt daarnaast dat de werkzaamheid (activiteiten) van de buitenlandse coöperatie in strijd is met de openbare orde. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een civiele procedure waarin het Openbaar Ministerie twee verzoekschriften bij de rechtbank had ingediend, één tegen de internationale motorclub en één tegen de Nederlandse afdeling van BMC. Met deze beslissing is de aanwezigheid van de Bandidos in Nederland, in welke verschijningsvorm ook, per direct niet meer toegestaan. De rechtbank oordeelt dat BMC en BMC Holland (informele) verenigingen zijn. BMC hanteert wereldwijd dezelfde naam, website en clubkleding. De leden hebben overal sterk vergelijkbare regels en kunnen deelnemen aan mondiale evenementen. Op de internationale website staat Holland vermeld. Ook in Nederland zijn er gezamenlijke regels en vinden er landelijke bijeenkomsten plaats die bezocht worden door leden van verschillende chapters. De Bandidos typeren zichzelf als wetteloos en hanteren slogans die gewelddadige boodschappen bevatten. Bij de club is sprake van een cultuur waarin het plegen van (ernstig) geweld wordt gestimuleerd. De wetteloosheid blijkt ook feitelijk te bestaan, gezien het aantal leden dat betrokken is bij strafbare feiten. De gerichtheid op het plegen, en stimuleren van geweld blijkt ook uit de beloning met onderscheidingen patches. Zoals de expect no mercy-patch die wordt uitgereikt na plegen van ernstig geweld. De rechtbank oordeelt dat de cultuur van Bandidos en het daaruit volgende gedrag structureel is. Een verbod is daarom noodzakelijk om de samenleving te beschermen. Het verbod gaat gepaard met een ontbinding. Nu BMC Holland verboden is, moeten de financiën van de club worden afgewikkeld door een zogenoemde vereffenaar. Partijen kunnen hun voorstel hierover indienen.
AnnotatorR.Y. Kamerling
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:6241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 17-11-2017
CiteertitelJIN 2018/13
SamenvattingPrejudiciële beslissing, Faillissementsrecht, Arbeidsrecht.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Faillissementsrecht, arbeidsrecht. Is uitkering in geld voor niet genoten vakantiedagen (art. 7:641 BW) een boedelschuld (art. 40 lid 2 Fw)? Geldt HR 3 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3819, NJ 2000/53 (LISV/Wilderink q.q.) nog na HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tideman q.q.)? Kan curator werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen ter voorkoming ontstaan boedelschuld?
AnnotatorF.S. Janssen
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 24-11-2017
CiteertitelJIN 2018/14
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Pensioenrecht.
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Pensioenrecht. Bedrijfstakpensioenfonds spreekt gewezen bestuurder aan voor niet afgedragen premies (art. 23 Wet Bpf 2000). Mocht hof ervan uitgaan dat gewezen bestuurder de administratie buiten de procedure heeft gehouden? Art. 2:10 BW. Ziet melding van betalingsonmacht ook op toekomstige premieverplichtingen? Aansluiting bij HR 16 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6635, NJ 2007/164.
AnnotatorP.J. Peters , A. van Loon
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3019
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 01-12-2017
CiteertitelJIN 2018/15
SamenvattingIPR en volkenrecht, Immuniteit van jurisdictie en immuniteit van executie van vreemde staat, Ambtshalve toetsing indien vreemde staat of internationale organisatie niet in rechte verschijnt.
Samenvatting (Bron)IPR en volkenrecht. Immuniteit van jurisdictie en immuniteit van executie van vreemde staat. Ambtshalve toetsing van immuniteit van jurisdictie indien vreemde staat of internationale organisatie niet in rechte verschijnt? Bevatten art. 6 en 23 VN-Verdrag inzake staatsimmuniteit codificatie van internationaal gewoonterecht? Hoge Raad komt gedeeltelijk terug van HR 25 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1554, NJ 1995/650, en HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK9154, NJ 2010/526.
AnnotatorM. Teekens
LinkVolledige tekst annotatie (TK.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 15-12-2017
CiteertitelJIN 2018/16
SamenvattingVerzuim, Ingebrekestelling.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Ondeugdelijke uitvoering van aannemingsovereenkomst? Is ingebrekestelling vereist of is verzuim ingetreden door verstrijken van termijn dan wel door mededeling van de schuldenaar (art. 6:83, onder a en onder c, BW van Curaçao)?
AnnotatorN. de Boer
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 15-12-2017
CiteertitelJIN 2018/17
SamenvattingProcesrecht, Cassatie tegen vonnis kantonrechter, Recht op mondelinge behandeling.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Verzoek om pleidooi ten onrechte door kantonrechter afgewezen. (HR 27 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7254, NJ 2012/77). Art. 80 RO.
AnnotatorC.S.G. Janssens
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 07-11-2017
CiteertitelJIN 2018/18
SamenvattingUitleg van ‘openlijk’ in de zin van art. 141.1 Sr.
Samenvatting (Bron)Openlijk in vereniging geweld plegen tegen hekwerken en prikkeldraad rondom detentiecentrum, art. 141.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AW3560 m.b.t de uitleg van openlijk in de zin van art. 141.1 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat het geweld tegen de goederen vermeld in de bewezenverklaring plaats heeft gevonden aan de openbare weg, in een gebied dat feitelijk voor het publiek toegankelijk was en bij een locatie waar uitgeprocedeerde gezinnen verblijven in afwachting van hun uitzetting. Het op deze vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat sprake is van openlijk geweld in de zin van art. 141 Sr, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet ontoereikend gemotiveerd. CAG: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 14-11-2017
CiteertitelJIN 2018/19
SamenvattingBurgerpseudokoop.
Samenvatting (Bron)Leerdamse schilderijenroof. Burgerpseudokoop met als doel gestolen schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruysdael terug te krijgen. Art. 126ij Sv, subsidiariteitseis. Hof heeft vastgesteld dat het doel van het OM was twee uiterst waardevolle schilderijen die tot het culturele erfgoed van Nederland behoren en waarover een mededader de beschikking zou kunnen krijgen in ongeschonden staat terug te krijgen, dat niet aannemelijk is geworden dat dit doel zou worden bereikt met andere opsporingsmiddelen dan de inzet van een burgerpseudokoper, dat de betreffende burgerpseudokoper reeds i.h.k.v. een ander opsporingsonderzoek naar eveneens gestolen schilderijen contact had met verdachte en genoemde mededader en er enige vertrouwensband tussen hen was opgebouwd en dat het inzetten van een andere pseudokoper onaanvaardbare afbreukrisico's zou opleveren. s Hofs hierop gebaseerde oordeel dat genoemd doel niet kon worden bereikt met de inzet van een opsporingsambtenaar als pseudokoper en dat derhalve is voldaan aan de in art. 126ij.2 vervatte eis van subsidiariteit is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Samenhang met 16/03508.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 21-11-2017
CiteertitelJIN 2018/20
SamenvattingUitleg van ‘bewogen worden’ in de zin van art. 326 Sr.
Samenvatting (Bron)Oplichting m.b.t. verkoop van elektronica en overnachten in hotel. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2016:2892 m.b.t. vereiste dat iemand door een oplichtingsmiddel wordt 'bewogen' tot een van de in art. 326 Sr bedoelde handelingen. Het Hof heeft geoordeeld dat verdachte door kort gezegd het gebruik van een valse naam en het bij de aangevers doen voorkomen dat hij goedkoop elektronische producten uit Andorra kon leveren de aangevers heeft bewogen tot betaling van een geldbedrag. Gelet op de door het Hof vastgestelde f&o en mede in aanmerking genomen dat het Hof de bewezenverklaring heeft doen steunen op de omstandigheid dat "verdachte binnen een korte periode telkens op soortgelijke wijze te werk is gegaan, in het bijzonder [door] telkens het gebruik van de valse naam X en telkens het bij de aangevers doen voorkomen dat hij goedkoop elektronica [] kon leveren", is het oordeel van het hof dat de aangevers telkens door verdachtes handelen zijn bewogen tot de afgifte van een geldbedrag onjuist noch onbegrijpelijk. De enkele door de verdediging aangevoerde omstandigheid dat nader onderzoek ertoe had kunnen leiden dat een onjuiste voorstelling van zaken zou worden doorzien, brengt niet mee dat een beoogd slachtoffer die onjuiste voorstelling van zaken ook zonder nader onderzoek had moeten doorzien. Volgt verwerping. CAG: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 11-08-2017
CiteertitelJIN 2018/21
SamenvattingLangs elektronische weg gemaakt bezwaar, Niet voldaan aan eisen art. 2:15 Awb, Kennelijke weigering om op bezwaar te beslissen, Herstel verzuim.
Samenvatting (Bron)Artt. 2:15, 6:2, aanhef en letter b, en 6:6 Awb. Kennelijk schriftelijke weigering om op het langs elektronische weg ingediende bezwaarschrift te beslissen.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelJIN 2018/22
SamenvattingExceptieve toetsing, BW gaat voor gemeentelijke verordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2014 heeft het college geweigerd aan [appellant A] een omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van een beuk op het perceel [locatie A] te Bosch en Duin.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelJIN 2018/23
SamenvattingBesluit, Beleidsregel, Publieke taak, Nadeelcompensatie, Tipgeld.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 januari 2015 heeft de staatssecretaris aan [appellant] medegedeeld dat er geen aanleiding bestaat om tipgeld toe te kennen.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 06-09-2017
CiteertitelJIN 2018/24
SamenvattingRechtsgevolgen in stand laten, In stand laten rechtgevolgen leidt tot strijd met het verbod van reformatio in peius.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2015, medegedeeld bij brief van 3 juli 2015, heeft het college het pand aan het [locatie] in Groningen aangewezen als gemeentelijk monument-light.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2412
Artikel aanvragenVia Praktizijn