AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 21-02-2018
Aflevering 8
RubriekEHRM
TitelEHRM, 19-09-2017, 35289/11
CiteertitelAB 2018/52
SamenvattingIntrekking veiligheidsmachtiging ambtenaar
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0919JUD003528911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-01-2018
CiteertitelAB 2018/53
SamenvattingFlora- en fauna-activiteit
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 24 mei 2017 heeft het college omgevingsvergunningen verleend voor het vellen of doen vellen van houtopstanden ten behoeve van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg voor de deelgebieden C, G, H, I en J.
AnnotatorJ. Gundelach
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-12-2017
CiteertitelAB 2018/54
SamenvattingDoorhaling van inschrijving in register voor artsen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2015 heeft de minister de inschrijving van [appellant] in het register van artsen (hierna: het BIG-register) doorgehaald.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-12-2017
CiteertitelAB 2018/55
SamenvattingAfschriften van stukken uit beperkt openbare inventarisnummers Rijksarchief
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2016 heeft de rijksarchivaris geweigerd [appellant] afschriften te verstrekken van de stukken uit een aantal inventarisnummers in het archief van de Centrale Veiligheidsdienst en de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-05-2017
CiteertitelAB 2018/56
SamenvattingGezinshereniging
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: een mvv) te verlenen, afgewezen.
AnnotatorM.A.K. Klaassen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 15-12-2017
CiteertitelAB 2018/57
SamenvattingZorgvuldig medisch onderzoek
Samenvatting (Bron)Beëindiging en intrekking WIA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Juiste FML.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-12-2017
CiteertitelAB 2018/58
SamenvattingOntbreken handtekening bezwaarschrift
Samenvatting (Bron)Ontbreken handtekening bezwaarschrift, maar bij verweerder bestond geen enkele twijfel over de identiteit van appellant als indiener bezwaar. Niet in redelijkheid tot niet-ontvankelijkverklaring overgegaan. Voorts ten onrechte geen toepassing gegeven aan artikel 5:31c, van de Awb.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-06-2017
CiteertitelAB 2018/59
SamenvattingVergewisplicht
Samenvatting (Bron)Afwijzen aanvraag om subsidie ingevolge de Regeling nationale EZ-subsidies, § 4.2.9. innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Verweerder is tekortgeschoten in zijn vergewisplicht als bedoeld in artikel 3:9 van de Awb. Bij gebreke aan een inhoudelijk gemotiveerd advies kan geen inzicht worden verkregen in de door de adviescommissie verrichte afwegingen. Het bestreden besluit berust daarom niet op een deugdelijke motivering als bedoeld in artikel 7:12 van de Awb en komt om die reden voor vernietiging in aanmerking.
AnnotatorE.M.J. Hardy
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 20-12-2017
CiteertitelAB 2018/60
SamenvattingBandidos Motorcycle Club Holland (BMC) verboden
Samenvatting (Bron)De Bandidos Motorcycle Club Holland (BMC) wordt verboden en ontbonden omdat de club in strijd is met de openbare orde. De rechtbank bepaalt daarnaast dat de werkzaamheid (activiteiten) van de buitenlandse coöperatie in strijd is met de openbare orde. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een civiele procedure waarin het Openbaar Ministerie twee verzoekschriften bij de rechtbank had ingediend, één tegen de internationale motorclub en één tegen de Nederlandse afdeling van BMC. Met deze beslissing is de aanwezigheid van de Bandidos in Nederland, in welke verschijningsvorm ook, per direct niet meer toegestaan. De rechtbank oordeelt dat BMC en BMC Holland (informele) verenigingen zijn. BMC hanteert wereldwijd dezelfde naam, website en clubkleding. De leden hebben overal sterk vergelijkbare regels en kunnen deelnemen aan mondiale evenementen. Op de internationale website staat Holland vermeld. Ook in Nederland zijn er gezamenlijke regels en vinden er landelijke bijeenkomsten plaats die bezocht worden door leden van verschillende chapters. De Bandidos typeren zichzelf als wetteloos en hanteren slogans die gewelddadige boodschappen bevatten. Bij de club is sprake van een cultuur waarin het plegen van (ernstig) geweld wordt gestimuleerd. De wetteloosheid blijkt ook feitelijk te bestaan, gezien het aantal leden dat betrokken is bij strafbare feiten. De gerichtheid op het plegen, en stimuleren van geweld blijkt ook uit de beloning met onderscheidingen patches. Zoals de expect no mercy-patch die wordt uitgereikt na plegen van ernstig geweld. De rechtbank oordeelt dat de cultuur van Bandidos en het daaruit volgende gedrag structureel is. Een verbod is daarom noodzakelijk om de samenleving te beschermen. Het verbod gaat gepaard met een ontbinding. Nu BMC Holland verboden is, moeten de financiën van de club worden afgewikkeld door een zogenoemde vereffenaar. Partijen kunnen hun voorstel hierover indienen.
AnnotatorJ.G. Brouwer , J. Koornstra
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:6241
Artikel aanvragenVia Praktizijn