Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 22-02-2018
Aflevering 2
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelJBO 2018/30
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2015 heeft het college het bevel tot stillegging van het graven van een sloot en het uitvlakken van een zandkop op de twee percelen, plaatselijk bekend [locatie 1] te Hoogezand, schriftelijk aan [appellante sub 1] bevestigd en gelast onder oplegging van een dwangsom om die werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelJBO 2018/31
SamenvattingInformatieverschaffing, Procespositie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2015 heeft het college een door [appellant] ingediend verzoek om informatie afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Gelderland 19-09-2017
CiteertitelJBO 2018/32
SamenvattingAsbestcertificaat, Verzoek om intrekking.
Samenvatting (Bron)Verweerder een vennootschap die is belast met het certificeren van asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven (vennootschap) is een bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 sub b Awb. Eiser de directeur van een omgevingsdienst (directeur) is een bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 sub b Awb, gezien zijn bevoegdheid tot het nemen van strafbeschikkingen wegens overtreding van wettelijke voorschriften inzake asbestverwijdering. Het belang bij naleving van verplichtingen waaraan gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven moeten voldoen (verplichtingen), is toevertrouwd aan de directeur; de directeur is dus krachtens art. 1:2 lid 2 Awb belanghebbende bij beslissingen over handhaving van de verplichtingen, lees: het schorsen en intrekken van certificaten. Gelet hierop moet het verzoek van de directeur om handhaving van de verplichtingen (handhavingsverzoek) worden aangemerkt als een aanvraag in de zin van art. 1:3 lid 3 Awb. Daarom is de beslissing van de vennootschap op het handhavingsverzoek een beschikking in de zin van art. 1:3 lid 2 Awb. De vennootschap heeft het bezwaar van de directeur ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit en gelast de vennootschap een nieuwe beslissing op het bezwaar van de directeur te nemen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:4965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 19-12-2017
CiteertitelJBO 2018/33
SamenvattingNieuwe mestput maakt deel van dierenverblijf.
Samenvatting (Bron)Motivering verhoging geluidgrenswaarden. In de omgevingsvergunning worden de geluidgrenswaarden voor het piekgeluid verhoogd naar het maximale aanvaardbare niveau van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De enkele omstandigheid dat de verhoogde pieklawaainiveaus aanvaardbaar zijn binnen de genoemde Handreiking, rechtvaardigen in dit geval niet een verhoging van de geluidgrenswaarden. Van vergunninghouder kan en mag worden gevergd dat hij nog steeds de maatregelen treft die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om aan de geluidgrenswaarden uit de oude vergunning van 2005 te voldoen. Dat heeft hij per slot van rekening 12 jaar lang gedaan. Verweerder krijgt de gelegenheid dit nader te motiveren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:6596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Limburg 29-12-2017
CiteertitelJBO 2018/34
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Het beroep is ongegrond. Verweerder heeft eiseres een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat ze binnen de voor haar geldende fosfaatgebruiksnorm is gebleven.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:12744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Limburg 29-12-2017
CiteertitelJBO 2018/35
SamenvattingBestuurlijke boete, Bedrijf.
Samenvatting (Bron)Het beroep is gegrond, het bestreden besluit wordt vernietigd en het primaire besluit herroepen. Verweerder heeft eiser ten onrechte een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet (Msw). Niet is komen vast te staan dat eiser een landbouwbedrijf heeft. De Msw is daarom niet van toepassing.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:12770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Noord-Holland 04-01-2018
CiteertitelJBO 2018/36
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Boete Meststoffenwet wegens overschrijding van de gebruiksnormen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Limburg 12-01-2018
CiteertitelJBO 2018/37
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Het beroep is ongegrond. Verweerder heeft eiseres een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat ze binnen de voor haar geldende fosfaatgebruiksnorm is gebleven.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Den Haag 30-11-2017
CiteertitelJBO 2018/38
SamenvattingMatiging.
Samenvatting (Bron)Opleggen bestuurlijke boetes op grond van de Meststoffenwet. Overschrijding gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen (fosfaat en stikstof). Niet naar waarheid bijhouden van de administratie. De mestproductie wordt bepaald op basis van aantallen dieren en diercategorieŽn. Verweerder heeft, bij gebreke van gegevens van de veehouder en met behulp van gegevens uit het I&R-systeem, een juiste berekening en een correcte indeling in diercategorieŽn gehanteerd. Het betoog dat de derogatie ten onrechte is komen te vervallen, slaagt niet. De boetes zijn terecht opgelegd. Matiging op grond van tijdsverloop.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:14124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 10-01-2018
CiteertitelJBO 2018/39
SamenvattingDubbelbestemming, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Landelijk gebied 2015" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelJBO 2018/40
SamenvattingDorpsschool, Hemelwater.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Dorpsschool Rozendaal" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelJBO 2018/41
SamenvattingExplosieven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Rheden 2016, woongebieden" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelJBO 2018/42
SamenvattingUitrijden van mest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 december 2016 heeft het college het wijzigingsplan "[locatie] Lievelde wijzigen bouwvlak" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 15-01-2018
CiteertitelJBO 2018/43
SamenvattingBegraafplaats.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "2e wijziging Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 17-01-2018
CiteertitelJBO 2018/44
SamenvattingEgalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2015 heeft het college geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het ophogen en egaliseren van het perceel kadastraal bekend Oostflakkee, sectie L, nr. 296 te Oude Tonge (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelJBO 2018/45
SamenvattingOntgronding, Natuurwaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2016 heeft het college een melding van het waterschap op grond van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008 (hierna: de Verordening) geaccepteerd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelJBO 2018/46
SamenvattingVergunningplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2016 heeft het college aan Poort6 vergunning op grond van de Waterwet verleend voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater voor de locatie Colvenierstraat 1 te Gorinchem (hierna: de locatie) voor een periode van drie jaar.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelJBO 2018/47
SamenvattingVerzoek om intrekking, Biomassavergistingsinstallatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2015 heeft het college, voor zover thans van belang, het verzoek van [appellante A] en anderen om intrekking van de omgevingsvergunningen voor een biomassavergistingsinstallatie (hierna: de installatie) aan de [locatie 1] te Klarenbeek afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelJBO 2018/48
SamenvattingOmgevingsvergunning (kappen), Explosieven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2017 heeft het college aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 8.971 bomen langs de Rijkswegen A4 en A44, Hofvlietweg en Oostvlietpolder.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelJBO 2018/49
SamenvattingOmgevingsvergunninng (afwijken, bouwen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de gevel, het† vervangen van het dak en het plaatsen van twee dakkapellen met betrekking tot het bouwwerk op het perceel [locatie 1] te Arnhem (hierna onderscheidenlijk: het bouwplan en het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 15-12-2017
CiteertitelJBO 2018/50
SamenvattingMatiging.
Samenvatting (Bron)De rechtbank stelt voorop dat er meerdere methoden denkbaar zijn om de aanvaardbaarheid van de totale geurbelasting van een mestverwerkingsinstallatie in combinatie met een intensieve veehouderij te beoordelen. Bij de vraag of en op welke wijze, naast een afzonderlijke beoordeling van de geurbelasting vanwege elk van die onderdelen, een beoordeling van de totale geurbelasting vanwege de inrichting dient plaats te vinden, komt verweerder beoordelingsruimte toe. Het rapport dat ten grondslag ligt aan het herstelbesluit is onvoldoende inzichtelijk. Verweerder krijgt de gelegenheid dit te herstellen na inschakeling van de StAB. De voorlopige voorziening in de eerdere tussenuitspraak van 3 juli 2017wordt opgeheven.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:6498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Noord-Nederland 02-01-2018
CiteertitelJBO 2018/51
SamenvattingOmgevingsvergunning (afwijken).
Samenvatting (Bron)Afwijzing aanvraag mestzak overeenkomstig bestemmingsplan en beleid.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Gelderland 18-01-2018
CiteertitelJBO 2018/52
SamenvattingOmgevingsvergunning (kappen), Verontreinigde bodem.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning kapbomen; belangenafweging; nog andere vergunningen nodig.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2018:270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Amsterdam 17-10-2017
CiteertitelJBO 2018/53
SamenvattingEvenementenvergunning.
Samenvatting (Bron)Tijdelijke omgevingsvergunning voor het evenement Open Air Festival 2016. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het algemeen bestuur tot de conclusie kunnen komen dat het festival niet tot onomkeerbare schade aan de natuurwaarden van het Gaasperpark of de bodem leidt. Dat betekent dat het algemeen bestuur de tijdelijke omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:7643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRechtbank Rotterdam 06-07-2017
CiteertitelJBO 2018/54
SamenvattingGraafmelding.
Samenvatting (Bron)Beroep bestuurlijke boete; graafwerkzaamheden verricht; eiseres heeft in strijd met de WION gehandeld; boete terecht opgelegd; wegens overschrijding redelijke termijn is de hoogte van de boete verminderd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:5029
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelJBO 2018/55
SamenvattingBodemsanering, Saneringsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2017 heeft het college vastgesteld dat twee gevallen van ernstige verontreiniging aanwezig zijn die zich uitstrekken over 63 kadastrale percelen in de omgeving van [locatie] te Nieuw-Vossemeer (hierna: de locatie). Het betreft een geval van verontreiniging met arseen en bestrijdingsmiddelen, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is (geval 1), en een geval van ernstige verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten, waarvan spoedige sanering niet noodzakelijk is (geval 2). Bij hetzelfde besluit heeft het college ingestemd met een saneringsplan voor deze locatie.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelJBO 2018/56
SamenvattingWaarschuwing.
Samenvatting (Bron)Een bestuurlijke waarschuwing is een besluit waartegen men bij de bestuursrechter in beroep kan komen, als die waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift en zij een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een sanctie of maatregel te kunnen opleggen. Zij is dan een 'essentieel en onlosmakelijk onderdeel' van het sanctieregime. Een waarschuwing die niet op de wet, maar uitsluitend op beleid is gebaseerd is geen besluit en kan in de regel niet worden aangevochten bij de bestuursrechter.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:249
Artikel aanvragenVia Praktizijn