AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 05-03-2018
Aflevering 10
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-03-2017
CiteertitelAB 2018/69
SamenvattingHeroverweging besluit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2015 heeft de staatssecretaris de aan de gemeente verleende brede doeluitkering vastgesteld op een bedrag van 1.830.743,00 en een bedrag van 257.529,00 teruggevorderd.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 26-07-2017, C-348/16
CiteertitelAB 2018/70
SamenvattingMogelijkheid voor de rechter om uitspraak te doen zonder de verzoeker te horen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 juli 2017.#Moussa Sacko tegen Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano.#Verzoek van de Tribunale di Milano om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Asielbeleid - Richtlijn 2013/32/EU - Artikelen 12, 14, 31 en 46 - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47 - Recht op effectieve rechterlijke bescherming - Rechtsmiddel tegen een beslissing houdende afwijzing van een verzoek om internationale bescherming - Mogelijkheid voor de rechter om uitspraak te doen zonder de verzoeker te horen.#Zaak C-348/16.
AnnotatorA.M. Reneman
UitspraakECLI:EU:C:2017:591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelAB 2018/71
SamenvattingBestuurlijke boete psychotherapeut
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2015 heeft de minister aan [wederpartij] een bestuurlijke boete opgelegd van 2.546,00 omdat zij de titel psychotherapeut heeft gevoerd zonder hiertoe bevoegd te zijn.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-01-2018
CiteertitelAB 2018/72
SamenvattingHerintreding kaakchirurg
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2015 heeft de RTS de aanvraag van [appellant] om herintreding als kaakchirurg ingewilligd en hem met ingang van 3 oktober 2014 tot 3 oktober 2019 ingeschreven in het register Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, onder de voorwaarde dat hij voor 29 mei 2016 heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (hierna: NVMKA).
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-08-2017
CiteertitelAB 2018/73
SamenvattingIntrekking verleende toestemming
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2015 heeft de staatssecretaris de aan [appellant] verleende toestemming om te worden belast met de leiding van de beveiligingsorganisatie [beveiligingsbedrijf] ingetrokken.
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelAB 2018/74
SamenvattingVerwijderen illegaal geplaatst(e) chalet/bouwwerk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2015, verzonden 16 juni 2015, heeft het college [appellant] gelast binnen 12 weken na verzending van dit besluit het illegaal geplaatste chalet/bouwwerk op het perceel [] te Loosdrecht te verwijderen en verwijderd te houden, onder oplegging van een dwangsom van 1.000,00 per constatering per week met een maximum van 10.000,00.
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 03-11-2017
CiteertitelAB 2018/75
SamenvattingDiscriminatie?
Samenvatting (Bron)Beperking kring verzekerden volksverzekeringen, verblijf om studiereden, geen verboden onderscheid. In algemene zin komt de toepassing van artikel 20 van het BUB, zoals dat luidde ten tijde in geding, niet in strijd met artikel 1 van de Grondwet, het gelijkheidsbeginsel of internationaalrechtelijke discriminatieverboden. Betrokkene heeft desgevraagd nog op 30 december 2014 aangegeven dat zij uitsluitend om studieredenen in Nederland woont. Vanaf mei 2015 verblijft betrokkene niet meer uitsluitend om studieredenen in Nederland en komt haar kinderbijslag toe. Ten overvloede wordt opgemerkt dat sprake is van een verdacht criterium.
AnnotatorI. Sewandono
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 17-01-2018
CiteertitelAB 2018/76
SamenvattingBrief AFM voor wat betreft de mogelijkheid daartegen in rechte op te komen niet gelijk te stellen met een appellabel besluit.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep ongegrond. Procesbelang. Geen sprake van appellabel bestuurlijk rechtsoordeel.
AnnotatorJ.J.A. Waverijn , A. Outhuijse
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:5
Artikel aanvragenVia Praktizijn