SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 08-03-2018
Aflevering 2
RubriekRedactionele signalen
TitelRedactionele signalen
CiteertitelSEW 2018/19
SamenvattingNaast grote ontwikkelingen op het Europese toneel als de Brexit en de ontwikkelingen van en visies op het Europese bestuur, zijn er ook tal van sectorale dossiers die een belangrijke rol spelen. Dit redactionele artikel stipt al deze onderwerpen aan en introduceert de verdiepende artikelen in dit tijdschriftnummer.
Auteur(s)M. van der Woude
Pagina45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHogere evenwichtskunst in het Europees Aanhoudingsbevel. Meer rechtsbescherming en ook meer Europa?
CiteertitelSEW 2018/20
SamenvattingRecente jurisprudentie over het Europees Aanhoudingsbevel laat een verschuiving zien in de afweging tussen rechtsbescherming (fundamentele rechten) en effectieve rechtshandhaving. Ook verschuiven de verhoudingen tussen de EU en de lidstaten. Deze Ďhogere evenwichtskunstí vereist een derde verschuiving: naar een grotere rechtsvormende rol voor de EU-wetgever.
Auteur(s)T. van den Brink , T. Marguery
Pagina46
UitspraakECLI:EU:C:2016:198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 14-09-2017, C-628/15
CiteertitelSEW 2018/21
SamenvattingThe Trustees of the BT Pension Scheme.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 september 2017.#The Trustees of the BT Pension Scheme tegen Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.#Verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrij verkeer van kapitaal - Artikel 63 VWEU - Werkingssfeer - Belastingwetgeving van een lidstaat - Vennootschapsbelasting - Belastingkrediet - Pensioenfonds - Weigering om aan niet aan belasting over beleggingsinkomsten onderworpen aandeelhouders een belastingkrediet toe te kennen voor buitenlandse dividendinkomsten - Uitlegging van het arrest van 12 december 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) - Ten onrechte niet toegekend belastingkrediet - Rechtsmiddelen.#Zaak C-628/15.
UitspraakECLI:EU:C:2017:687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 14-09-2017, C-184/16
CiteertitelSEW 2018/22
SamenvattingOvidiu-Mihaita Petrea vs. Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 september 2017.#Ovidiu-Mihaita Petrea tegen Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis.#Verzoek van de Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2004/38/EG - Richtlijn 2008/115/EG - Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven - Verblijf van een onderdaan van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat ondanks een ontzegging van toegang tot het grondgebied van die lidstaat - Rechtmatigheid van een besluit tot intrekking van een verklaring van inschrijving en van een tweede verwijderingsbesluit - Mogelijkheid om zich bij wijze van exceptie te beroepen op de onrechtmatigheid van een eerder besluit - Verplichting om te zorgen voor een vertaling.#Zaak C-184/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 20-09-2017, C-186/16
CiteertitelSEW 2018/23
SamenvattingAndriciuc e.a.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 september 2017.#Ruxandra Paula Andriciuc e.a. tegen Banca Romaneasca SA.#Verzoek van de Curte de Apel Oradea om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Bescherming van de consument - Richtlijn 93/13/EEG - Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten - Artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 2 - Beoordeling van het oneerlijke karakter van contractuele bedingen - Kredietovereenkomst in vreemde valuta - Wisselkoersrisico dat volledig ten laste komt van de consument - Aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen - Tijdstip waarop de verstoring van het evenwicht moet worden beoordeeld - Strekking van het begrip ,duidelijk en begrijpelijk geformuleerde' bedingen - Omvang van de informatie die moet worden verstrekt door de bank.#Zaak C-186/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 21-09-2017, C-171/16
CiteertitelSEW 2018/24
SamenvattingTrayan Beshkov vs. Sofiyska rayonna prokuratura.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 september 2017.#Trayan Beshkov tegen Sofiyska rayonna prokuratura.#Verzoek van de Sofiyski Rayonen sad om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Kaderbesluit 2008/675/JBZ - Werkingssfeer - Wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met een eerder in een andere lidstaat uitgesproken veroordeling teneinde een totaalstraf op te leggen - Nationale procedure van voorafgaande erkenning van die beslissing - Wijziging van de executiemodaliteiten van de in die andere lidstaat opgelegde straf.#Zaak C-171/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 01-06-2017, C-125/16
CiteertitelSEW 2018/25
SamenvattingMalta Dental Technologists Association e.a.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 september 2017.#Malta Dental Technologists Association en John Salomone Reynaud tegen Superintendent tas-Sa??a Pubblika en Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari g?all-Medicina.#Verzoek van de Prim'Awla tal-Qorti Civili om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2005/36/EG - Erkenning van beroepskwalificaties - Tandprothetici - Voorwaarden voor uitoefening van het beroep in de ontvangende lidstaat - Vereiste van verplichte tussenkomst van een beoefenaar van de tandheelkunde - Toepassing van dit vereiste op klinische tandprothetici die hun beroep in de lidstaat van oorsprong uitoefenen - Artikel 49 VWEU - Vrijheid van vestiging - Beperking - Rechtvaardiging - Doelstelling van algemeen belang erin bestaande de bescherming van de volksgezondheid te verzekeren - Evenredigheid.#Zaak C-125/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 01-06-2017, C-409/16
CiteertitelSEW 2018/26
SamenvattingKalliri.
Samenvatting (Bron)Arret de la Cour (premiere chambre) du 18 octobre 2017.#Ypourgos Esoterikon et Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton contre Maria-Eleni Kalliri.#Renvoi prejudiciel - Politique sociale - Directive 76/207/CEE - Egalite de traitement entre hommes et femmes en matiere d'emploi et de travail - Discrimination fondee sur le sexe - Concours d'entree a l'ecole de police d'un Etat membre - Reglementation de cet Etat membre imposant a tous les candidats a l'admission a ce concours une exigence de taille physique minimale.#Affaire C-409/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelGerecht EU 26-10-2017, T-704/14
CiteertitelSEW 2018/27
SamenvattingMarine Harvest/Europese Commissie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 26 oktober 2017.#Marine Harvest ASA tegen Europese Commissie.#Mededinging - Concentraties - Besluit waarbij een geldboete wordt opgelegd wegens de totstandbrenging van een concentratie voorafgaand aan de aanmelding en goedkeuring ervan - Artikel 4, lid 1, artikel 7, leden 1 en 2, en artikel 14 van verordening (EG) nr. 139/2004 - Onachtzaamheid - Beginsel ne bis in idem - Zwaarte van de inbreuk - Bedrag van de geldboete.#Zaak T-704/14.
UitspraakECLI:EU:T:2017:753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelHoge Raad 10-11-2017
CiteertitelSEW 2018/28
Samenvatting (Bron)Antidumpingrechten; art. 1, 13 en 15 van Vo. (EG) nr. 1225/2009; Vo. (EU) nr. 723/2011; art. 4 en 19 VEU; art. 47 Handvest; art. 24 en 25 CDW; ontwijking van antidumpingmaatregelen; uitbreiding van antidumpingrechten op stalen of ijzeren bevestigingsmiddelen van post 7318 van de GN van oorsprong uit China tot dezelfde producten, afkomstig uit MaleisiŽ; rechtsbescherming; toetsing van de geldigheid van een verordening van de Unie; verplichting tot loyale samenwerking door instellingen van de Unie; schending van verdedigingsrechten vanwege niet-naleving procedurevoorschrift? PrejudiciŽle vragen.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelRechtbank Den Haag 30-11-2017
CiteertitelSEW 2018/29
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle verwijzing Artikelen 8 en 32, derde lid, Verordening (EG) nr. 810/2009 (Visumcode); artikel 47 Handvest van de EU; Bilaterale regeling van 1 oktober 2014 (note verbale) Samenvatting: De minister van Buitenlandse zaken heeft zich onbevoegd verklaard om te beslissen op de bezwaren van eisers tegen de afwijzing van hun visumaanvragen respectievelijk voor Nederland door de Zwitserse ambassade te Colombo, Sri Lanka. Eisers wonen in Sri Lanka en hebben de Sri Lankaanse nationaliteit. Zij hebben een Schengenvisum aangevraagd voor familiebezoek aan hun (schoon)zus en haar zoon in Nederland. Eisers voeren in beroep aan dat Nederland hun bezwaarschriften respectievelijk hun visumaanvragen in behandeling moet nemen en dat Zwitserland slechts heeft opgetreden als vertegenwoordiger van Nederland. Volgens eisers zijn zij op grond van het Unierecht gerechtigd om hun visumaanvragen in te dienen in het land van hun hoofdbestemming. Eisers stellen dat het volledig uit handen geven van visumprocedures aan Zwitserland in strijd is met de effectieve rechtsgang als bedoeld in artikel 47 van het Handvest. De rechtbank ziet aanleiding het Hof van Justitie te verzoeken bij wijze van prejudiciŽle beslissing uitspraak te doen op de (centrale) vraag of de uitleg van artikel 8, vierde lid, en artikel 32, tweede lid, van de Visumcode, waarbij de visumaanvragers het beroep tegen de afwijzing van hun aanvragen uitsluitend bij een bestuurlijke of rechterlijke instantie van de vertegenwoordigende lidstaat kan instellen en niet in de vertegenwoordigde lidstaat waarvoor het visum is aangevraagd, in overeenstemming met het recht op een effectieve rechtsbescherming als bedoeld in artikel 47 van het Handvest.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:14187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 27-06-2017, C-74/16
CiteertitelSEW 2018/30
SamenvattingReddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari (uit: Mattheus, hoofdstuk 22:21).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 juni 2017.#Congregacion de Escuelas Pias Provincia Betania tegen Ayuntamiento de Getafe.#Verzoek van de Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Staatssteun - Artikel 107, lid 1, VWEU - Begrip ,staatssteun' - Begrippen ,onderneming' en ,economische activiteit' - Andere voorwaarden voor toepassing van artikel 107, lid 1, VWEU - Artikel 108, leden 1 en 3, VWEU - Begrippen ,bestaande steun' en ,nieuwe steun' - Overeenkomst van 3 januari 1979 gesloten tussen het Koninkrijk Spanje en de Heilige Stoel - Belasting op de gebouwen, de installaties en de werken - Vrijstelling voor de onroerende zaken van de Katholieke Kerk.#Zaak C-74/16.
AnnotatorV. Dehaeck
UitspraakECLI:EU:C:2017:496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 06-09-2017, C-643/15 en C-647/15
CiteertitelSEW 2018/31
SamenvattingDe interinstitutionele verhoudingen bij de uitoefening van primairrechtelijke uitvoeringsbevoegdheden in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Slowakije/Raad en Hongarije/Raad
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 september 2017.#Slowaakse Republiek en Hongarije tegen Raad van de Europese Unie.#Beroep tot nietigverklaring - Besluit (EU) 2015/1601 - Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van de Helleense Republiek en van de Italiaanse Republiek - Noodsituatie ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op het grondgebied van bepaalde lidstaten - Herplaatsing van die onderdanen op het grondgebied van de andere lidstaten - Toegewezen herplaatsingen - Artikel 78, lid 3, VWEU - Rechtsgrondslag - Toepassingsvoorwaarden - Begrip ,wetgevingshandeling' - Artikel 289, lid 3, VWEU - Conclusies van de Europese Raad dwingend voor de Raad van de Europese Unie - Artikel 15, lid 1, en artikel 68 VWEU - Wezenlijke vormvoorschriften - Wijziging van het voorstel van de Europese Commissie - Vereiste van nieuwe raadpleging van het Europees Parlement en vereiste van unanimiteit binnen de Raad van de Europese Unie - Artikel 293 VWEU - Rechtszekerheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel.#Gevoegde zaken C-643/15 en C-647/15.
AnnotatorM. Chamon
UitspraakECLI:EU:C:2017:631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 12-09-2017, C-589/15 P
CiteertitelSEW 2018/32
SamenvattingHof van Justitie velt oordeel over registratie van een burgerinitiatief en kiest kant Europese Commissie. Anagnostakis vs. Europese Commissie
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 september 2017.#Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Institutioneel recht - Burgerinitiatief waarbij de Europese Commissie wordt opgeroepen een wetgevingsvoorstel in te dienen inzake de kwijtschelding van overheidsschulden voor lidstaten die in een noodsituatie verkeren - Aanvraag tot registratie - Weigering van de Commissie - Zichtbaar ontbreken van bevoegdheden van de Commissie - Verordening (EU) nr. 211/2011 - Artikel 4, lid 2, onder b) - Motiveringsplicht - Artikel 122 VWEU - Artikel 136 VWEU - Schending.#Zaak C-589/15 P.
AnnotatorM. Geuens
UitspraakECLI:EU:C:2017:663
Artikel aanvragenVia Praktizijn