Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 20-02-2018
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelHet aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 1: Inleiding en de vraagspecificatie
CiteertitelTBR 2018/16
SamenvattingDit artikel is deel I van een drieluik dat in zal gaan op de aanbesteding van opdrachten met een BIM-component. Daarbij wordt in gegaan op de vraag wat BIM precies is en wat de belangrijkste kenmerken zijn. Vervolgens wordt de digitale vraagspecificatie besproken.
Auteur(s)E.M. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gewijzigde regeling van de omgevingsvergunning bouwen in de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de notariŽle praktijk
CiteertitelTBR 2018/17
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de opzet van de omgevingsvergunning bouwen onder de Omgevingswet. De vraag rijst of de hiermee samengaande onzekerheid over het al dan niet bestaan van een omgevingsvergunningplicht betreffende het bouwen gevolgen heeft voor de financiering van de bouwprojecten, de fiscaliteit daarvan en de kenbaarheid van partijafspraken in dit verband en zo ja, welke gevolgen dit zijn.
Auteur(s)W.G. Huijgen , J. Robbe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2018/18
SamenvattingIn deze bijdrage beziet de auteur hoe de Omgevingswet en het grondbeleidsinstrumentarium zich tot elkaar verhouden. Na het noemen van de grondbeleidsinstrumenten onder het huidige recht volgt een beschrijving en analyse van het grondbeleidsinstrumentarium in de Omgevingswet. Aan het einde volgen enkele slotopmerkingen.
Auteur(s)A.G. Bregman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe prijs van het minderwerk
CiteertitelTBR 2018/20
SamenvattingReactie op artikel van P. Vermeij: ĎDe vermindering van de omvang van het werk door de opdrachtgever. Minderwerk of gedeeltelijke opzegging?í
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 29-11-2017
CiteertitelTBR 2018/21
SamenvattingProvincie belanghebbende bij omgevingsvergunning van rechtswege
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2016 is van rechtswege een omgevingsvergunning gegeven aan [wederpartij] voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van het pand op het perceel [locatie] (hierna: het perceel).
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 13-12-2017
CiteertitelTBR 2018/21
SamenvattingWindturbines Noord-Brabant
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Windturbinepark Kabeljauwbeek 2016" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 13-12-2017
CiteertitelTBR 2018/23
SamenvattingPAS Bestemmingsplan Doetinchem
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Ringweg 4 en 4a - 2016" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelTBR 2018/24
SamenvattingPAS Bestemmingsplan Leudal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016" vastgesteld.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 15-12-2017
CiteertitelTBR 2018/25
SamenvattingWederaankoop Onteigening Rijksweg A9
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Bijkomende schade. Komen kosten van verwerving van een vervangende onroerende zaak voor vergoeding in aanmerking? Is sprake van duurzame belegging (HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1273, NJ 2017/57)? Samenhang met 16/03032, 16/03063, 16/03068, 16/03077, 16/03078 en 16/03079.
AnnotatorO.H. Laan
LinkVolledige tekst annotatie (debouwadvocaat.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 15-12-2017
CiteertitelTBR 2018/26
SamenvattingSchadeloosstelling onteigening Rijksweg A9
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Is plaats voor vergoeding van bijkomende schade aan de juridisch eigenaar die zijn agrarische grond in economische eigendom heeft overgedragen onder toekenning aan hem van een voortgezet gebruiksrecht, dat door de onteigening wordt beŽindigd? Samenhang met 16/03063, 16/03065, 16/03068, 16/03077, 16/03078 en 16/03079.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 05-01-2018
CiteertitelTBR 2018/27
SamenvattingOnteigening Hedwigepolder
Samenvatting (Bron)Onteigening. Ontpoldering Hedwigepolder. Maatstaf toetsing van het Koninklijk Besluit tot onteigening door de civiele rechter. Koninklijk Besluit onrechtmatig door gebreken in de bestuursrechtelijke procedure? Infrastructurele werken, onder meer bestaande uit primaire waterkering. Kon de Kroon tot onteigening besluiten nu de eigenaar de ontpoldering zelf tot stand wil brengen (zelfrealisatie)? Toewijsbaarheid van vordering tot toekenning van voorschot voor kosten van juridische en deskundige bijstand.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:HR:2018:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 30-03-2017, 35.640
CiteertitelTBR 2018/28
SamenvattingDe garantieregeling GIW derogeert niet aan de Algemene Voorwaarden Woningborg, want het gaat om een andere bewijspositie. Tuingrond tot niveau eerste verdieping: keermuur naar de straat is wezenlijk onderdeel woning.
AnnotatorK. Roordink
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 14-10-2017, 72.079
CiteertitelTBR 2018/29
SamenvattingAannemer heeft zonder overleg met opdrachtgevers andere dakbedekking aangebracht dan voorgeschreven. Dat moet hij vervangen, maar de leverancier wil inmiddels niet meer aan hem leveren, dus vervanging is voor hem onmogelijk geworden. Vervanging van dakbedekking staat niet aan oplevering in de weg, want het huis blijft gewoon bewoonbaar.
AnnotatorO.H. Laan
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 02-11-2017, 72.084
CiteertitelTBR 2018/30
SamenvattingGeen vaste aanneemsom in de gebruikelijke zin. Hard taakstellend budget. Aanneemster is tekort geschoten in haar verplichtingen ten aanzien van de budgetbewaking. Geen ongerechtvaardigde verrijking.
AnnotatorP. Vermeij
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 14-09-2017, C-223/16
CiteertitelTBR 2018/31
SamenvattingVervanging nevenonderneming
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 september 2017.#Casertana Costruzioni Srl tegen Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise en Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo - A.R.CA.DI.S.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2004/18/EG - Artikel 47, lid 2, en artikel 48, lid 3 - Inschrijver die zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten om te voldoen aan de vereisten van de aanbestedende dienst - Verlies door die entiteiten van de vereiste draagkracht - Nationale wettelijke regeling die voorziet in de uitsluiting van de inschrijver van de aanbesteding en in de gunning van de opdracht aan een concurrent.#Zaak C-223/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:685
Artikel aanvragenVia Praktizijn