Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-03-2018
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelVoorkeursrecht en zelfrealisatie onder de Aanvullingswet grondeigendom
CiteertitelTBR 2018/34
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de mogelijkheid dat de functie die in het omgevingsplan is toegekend aan een stuk grond waarop een voorkeursrecht is gevestigd, op initiatief van de eigenaar en in samenwerking met een derde wordt gerealiseerd. Daarbij wordt ingegaan op de huidige regeling in de Wet voorkeursrecht gemeenten en de wijze waarop zelfrealisatie in de Omgevingswet is vorm gegeven.
Auteur(s)L.C. Groen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHooien als de zon schijnt: publiekrechtelijke aspecten van zonneparken
CiteertitelTBR 2018/35
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op verschillende publiekrechtelijke aspecten van grondgebonden zonneparken, zoals beleid en regelgeving van rijk, provincies, en gemeenten en de benodigde vergunningen. Daarnaast wordt de regeling rondom SDE+-subsidie nader toegelicht. De auteurs concluderen met enkele handreikingen voor de praktijk.
Auteur(s)A.M.M. Ferwerda , V.V. Jacobs
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 2: De contractvoorwaarden, het gebruik van BIM-modellen en een BIM-dataroom en de toetsing aan de eisen van het aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2018/36
SamenvattingIn het tweede deel van de serie over het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component gaat de auteur in op de effecten van de BIM-vraag op de contractsdocumenten en komen het gebruik van BIM-modellen en een BIM-dataroom in de aanbestedingsfase aan bod. Daarnaast wordt de toets van deze documenten en modellen aan de beginselen van aanbestedingsrecht nader beschouwd.
Auteur(s)E.M. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRecht en literatuur. Jaarrede uitgesproken op 7 december 2017 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht
CiteertitelTBR 2018/37
SamenvattingIn deze jaarrede gaat de voorzitter van de VBR in op het belang van literatuur en culturele vorming voor het recht, en de rol van recht in literatuur.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet omgevingsplan, integraal en marginaal?. Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 7 december 2017 te Utrecht
CiteertitelTBR 2018/38
SamenvattingIn dit verslag wordt een samenvatting gegeven van inleidingen en discussies gehouden tijdens de VBR-jaarvergadering van 7 december 2017 rondom het preadvies: ‘Het omgevingsplan, integraal en marginaal?’
Auteur(s)S.T.J. Olierook
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBouwkundige aankoopkeuring standaard in de NVM-koopovereenkomst
CiteertitelTBR 2018/40
SamenvattingIn deze actualiteitsbijdrage gaat de auteur in op het opnemen van de bouwkundige aankoopkeuring in de NVM-koopovereenkomst. Daarbij wordt kort de oude situatie en de wijziging voor de praktijk beschreven.
Auteur(s)C.T. Klepper
LinkVolledige tekst artikel (bvd-advocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 27-12-2017
CiteertitelTBR 2018/41
SamenvattingBeheersverordening Borger-Odoorn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2015 heeft het college [partij] gelast binnen twee weken na verzending van deze brief het gebruik van een mestscheidingsinstallatie op het perceel [locatie] te Drouwenerveen (hierna: het perceel) te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 5.000,00 per week dat de overtreding voortduurt tot een maximum van 50.000,00.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 10-01-2018
CiteertitelTBR 2018/42
SamenvattingBeheersverordening Zundert
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2015 heeft het college geweigerd aan Camping 't Oekeltje omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een stacaravan op het perceel Breedschotsestraat 10a CAMP te Rijsbergen.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelTBR 2018/43
SamenvattingGeluidzone Reimerswaal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2015 heeft het college hogere waarden als bedoeld in artikel 45 van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor 3 woningen vanwege een industrieterrein. Tegen dit besluit heeft [appellant sub 1] beroep ingesteld.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelTBR 2018/44
SamenvattingPlanschade bestemmingsplan Utrecht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2014 heeft het college de aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder , H.A. Bijkerk
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelHvJ EU 27-10-2016, C-613/14
CiteertitelTBR 2018/46
SamenvattingJames Elliott Construction/Irish Asphalt
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 oktober 2016.#James Elliott Construction Limited tegen Irish Asphalt Limited.#Verzoek van de Supreme Court (Ierland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 267 VWEU - Bevoegdheid van het Hof - Begrip ,bepaling van Unierecht' - Richtlijn 89/106/EEG - Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten - Norm die de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN) krachtens een mandaat van de Europese Commissie heeft goedgekeurd - Bekendmaking van de norm in het Publicatieblad van de Europese Unie - Geharmoniseerde norm EN 13242:2002 - Nationale norm houdende omzetting van de geharmoniseerde norm EN 13242:2002 - Contractueel geschil tussen particulieren - Methode voor de vaststelling dat een product (niet) voldoet aan een nationale norm houdende omzetting van een geharmoniseerde norm - Datum van de vaststelling dat een product (niet) aan deze norm voldoet - Richtlijn 98/34/EG - Informatieprocedure op het gebied van de normen en technische voorschriften - Werkingssfeer.#Zaak C-613/14.
AnnotatorA.R. Neerhof
UitspraakECLI:EU:C:2016:821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2017
CiteertitelTBR 2018/48
SamenvattingOpschorten werk en uitvoering conform afspraak
Samenvatting (Bron)Ontbinding aannemingsovereenkomst (aanbrengen dakplaten) op grond van tekortkoming.
AnnotatorF.M. Cassel - van Zeeland
LinkVolledige tekst annotatie (Cassel-advocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:11167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank Midden-Nederland 04-10-2017
CiteertitelTBR 2018/49
SamenvattingVerlenging looptijd raamovereenkomst een wezenlijke wijziging?
Samenvatting (Bron)Gedaagde heeft door middel van een zogeheten ex ante bekendmaking het voornemen gepubliceerd om de looptijd van een met een aantal ondernemingen gesloten raamovereenkomst met een jaar te verlengen van vier naar vijf jaar. Deze ondernemingen hebben gedurende de looptijd van de raamovereenkomst met uitsluiting van andere ondernemingen het recht om via minitenders mee te dingen naar deelopdrachten voor het ontwerpen en realiseren van tunnelonderdoorgangen. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van een wezenlijke wijziging als bedoeld in artikel 2.163g lid 1 en 2 Aw 2012, zodat er geen nieuwe aanbestedingsprocedure hoeft plaats te vinden. Dit wordt door eiseres betwist. De voorzieningenrechter oordeelt dat de looptijd van de raamovereenkomst moet worden aangemerkt als een essentieel deel van de overeenkomst, nu de raamovereenkomst in de kern voorziet in een beperking van de markt tot de ondernemingen die partij zijn bij de raamovereenkomst. Het is immers juist die looptijd en het daaraan verbonden verworven recht om met minitenders mee te dingen naar deelopdrachten die de waarde van de opdracht bepaalt. Een verlenging van de looptijd van de raamovereenkomst van vier tot vijf jaar leidt tot een substantieel langduriger beperking van de markt en kan er bovendien toe leiden dat aan het recht om onder de raamovereenkomst mee te dingen naar opdrachten een hogere waarde moet worden toegekend. Een dergelijke verlenging van de looptijd van de raamovereenkomst moet daarom worden beschouwd als een wezenlijke, materiële wijziging als bedoeld in artikel 2.163g lid 1 en 2 Aw 2012. De voorzieningenrechter deelt niet het standpunt van gedaagde dat slechts sprake is van een opschuiving van de looptijd. Het gevorderde gebod tot intrekking van het voornemen tot verlenging van de raamovereenkomst wordt toegewezen. Gedaagde wordt voorts verboden de raamovereenkomst te verlengen op grond van de feiten en omstandigheden zoals zij die aan haar gepubliceerde voornemen tot verlenging van de raamoverkomst ten grondslag heeft gelegd.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:5006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 13-10-2017
CiteertitelTBR 2018/50
SamenvattingOnvoorziene omstandigheden Bronckhorst
Samenvatting (Bron)Overeenkomstenrecht. Projectontwikkelaar vordert schadevergoeding van gemeente omdat overeengekomen woningbouwproject door gemeente wordt afgeblazen wegens bevolkingskrimp. Beroep van gemeente op onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW) gegrond?
AnnotatorA.M. Ubink
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2615
Artikel aanvragenVia Praktizijn