Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 05-04-2005
Aflevering 3
TitelDe bestrijding van geurhinder
CiteertitelM en R, 126
SamenvattingGeurhinder is in grote mate subjectief bepaald en afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De gevoeligheid voor geur verschilt voor ieder mens en wordt onder andere bepaald door de beleving van de eigen gezondheid en van de privacy. Daarnaast spelen externe omstandigheden een rol, zoals de duur van de blootstelling en de aard van de omgeving. In dit artikel wordt besproken welk beleid de overheid heeft ontwikkeld om geurhinder zoveel mogelijk te voorkomen, althans te beperken. (..)
Auteur(s)H.C. Borgers
Pagina126-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe toekomst van de milieuvergunning
CiteertitelM en R, 135
SamenvattingDe vergunning is vanouds het belangrijkste instrument in het Nederlandse milieubeleid voor bedrijven. De huidige vergunningsverlening wordt gekenmerkt door langdurige, bewerkelijke, moeilijk te beheersen procedures, waarmee bovendien relatief weinig milieuwinst wordt bereikt. De afgelopen jaren zijn initiatieven genomen, mede met het doel deze problemen op te lossen. Dat is echter nog nauwelijks gelukt.
Auteur(s)F.J. van Brenk
Pagina135-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200403316/1
CiteertitelM en R 2005/1, nr 17K
SamenvattingInformatieverstrekking, toetsing.

(ABKort 2005, 46)

(TNO tegen Houthoff Buruma)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2002 heeft appellant sub 1 (hierna: TNO) een verzoek van appellante sub 2 (hierna: Houthoff Buruma) om haar op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) een aantal publicaties en rapporten te verstrekken, deels toegewezen en voor het overige afgewezen.
Pagina164-164
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200305403/1
CiteertitelM en Rb 2005/1, 18K
SamenvattingBelanghebbende, beleid.

(ABKort 2005, 51)

(B en W van Steenbergen tegen Minister van LNV)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2002 heeft verweerder geweigerd aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet te verlenen in verband met de oprichting van een vleesvarkenshouderij aan de Heensedijk te Steenbergen.
Pagina164-164
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200308630/1
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 19K
SamenvattingDrempelwaarde Besluit m.e.r. 1994 bij in de nabijheid van elkaar gelegen glastuinbouwgebieden.

(Appellanten tegen GS van Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2003 heeft de gemeenteraad van Duiven, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2003, het bestemmingsplan "Buitengebied 2002" vastgesteld.
Pagina164-164
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200401847/1
CiteertitelM en R 2005/1, 20K
SamenvattingGeluid van opstijgende en landende vliegtuigen wordt onder omstandigheden via de Wet milieubeheer geregeld.

(Appellanten tegen B en W van Bernheze).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2003 (lees: 2004) heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een zweefvliegveld "Aeroclub Nistelrode" op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 23 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina164-164
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200404490/1
CiteertitelM en R 2005/1, 21K
SamenvattingMogelijkheid om bij nadere eis afwijkende toetsingspunt voor geluidsgrenswaarden vast te stellen is beperkt.

(Appellante tegen B en W Hoogeveen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2004 heeft verweerder krachtens het Besluit bouw- en houtbedrijven een nadere eis gesteld met betrekking tot geluid ten aanzien van de inrichting van appellante voor de handel in hout en plaatmaterialen op het perceel [locatie] te Hoogeveen. Dit besluit is op 15 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina164-165
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200402447/1
CiteertitelM en R 2005/1, 22K
SamenvattingMede gezien artikel 8.22 behoefde de vergunning niet voor een kortere termijn dan 10 jaar worden verleend.

(Appellanten tegen B en W van Eindhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2004, kenmerk 2003-059, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Waterschap De Dommel een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen op het perceel Van Oldenbarneveltlaan 1 te Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Tongelre, sectie G5, nr. 1964. Dit besluit is op 12 februari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina165-165
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200404143/1
CiteertitelM en R 2005/1, 23K
SamenvattingStrekking art. 4.14 Mbvo, preventieve bestuursdwangaanschrijving, geen begunstigingstermijn.

(ABKort 2005, 71)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 18 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sluis (hierna: het college) besloten om met onmiddellijke ingang over te gaan tot toepassing van bestuursdwang door de stallen op de percelen [locaties] te [plaats] (hierna: de percelen) zodanig te verzegelen dat de stallen niet meer kunnen worden gebruikt totdat de stallen alsnog voldoen aan de voorgeschreven eisen van brandcompartimentering.
Pagina165-165
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200403311/1
CiteertitelM en R 2005/1, 24K
SamenvattingMilieueffectrapportage, ambtshalve toetsing, beginsel van goede procesorde.

(ABKort 2005, 68)
Samenvatting (Bron)De Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet in maart 2004 vastgesteld het Tracébesluit Hanzelijn Aanvulling Hattem-Zwolle (hierna: het tracébesluit Aanvulling Hattem-Zwolle).
Pagina165-165
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200403380/1
CiteertitelM en R 2005/1, 25K
SamenvattingOntheffing.

(ABKort 2005, 69)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2004, FF/75C/2003/257, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het tijdvak van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2012 aan Prorail Nieuwbouw Projectencentrum (hierna: Prorail) ontheffing verleend als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet van de verbodsbepalingen in de artikelen 8, 9, 10, 11 en 13 van die wet, voorzover dit betreft het vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats verwijderen van Aardaker, Akkerklokje, Brede orchis, Dotterbloem, Gevlekte orchis, Grote Kaardenbol, Grote keverorchis, Moeraswespenorchis, Rietorchis, Steenbreekvaren, Tongvaren, Veldsalie, Vleeskleurige orchis en Zwanebloem en het doden of verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, opzettelijk verontrusten, het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- en vaste rust- of verblijfplaatsen, het vervoeren en onder zich hebben van Aardmuis, Bunzing, Dwergspitsmuis, Egel, Gewone bosspitsmuis, Haas, Hermelijn, Konijn, Ondergrondse woelmuis, Ree, Rosse woelmuis, Tweekleurige bosspitsmuis, Veldmuis, Wezel, Woelrat, Bruine Kikker, Gewone pad, Groene kikker, Heikikker, Kleine watersalamander, Meerkikker, Ringslang, Rugstreeppad, Bittervoorn, Grote Modderkruiper, Kleine Modderkruiper en Rivierdonderpad. Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, is het tracé van de aan te leggen Hanzelijn, gelegen in de gemeenten Zwolle, Hattem, Kampen, Dronten en Lelystad.
Pagina165-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200307350/1
CiteertitelM en R 2005/1, 26K
SamenvattingPkb 'Project Mainportontwikkeling Rotterdam' in strijd met art. 6, lid 3 en lid 4, Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in haar vergadering van 25 april 2002 ingestemd met het kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing-plus "Project Mainportontwikkeling Rotterdam". De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het kabinetsstandpunt niet binnen vier weken behandeld, zodat zij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd.
Pagina166-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3915
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200406417/1
CiteertitelM en R 2005/1, 27K
SamenvattingSportveld in recreatiepark is stankgevoelig object en komt categorie II-bescherming toe.

(Billy Bird Beheer BV tegen B en W van Uden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2004, kenmerk 2004/03, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een rundvee- en paardenhouderij, gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Uden, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 14 juli 2004 ter inzage gelegd.
Pagina166-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
CiteertitelM en R 2005/1, 28K
SamenvattingToestemming op grond van de EVOA voor invoer afvalstoffen terecht ingetrokken wegens sluikhandel.

(Afvalstoffen Terminal BV tegen Staatssecretaris van VROM).
Pagina166-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200400465/1
CiteertitelM en R 2005/1, 29K
SamenvattingVergunning stadion ADO vernietigd wegens geluidhinder en onvoldoende onderzoek naar luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2003, kenmerk SB2003-18520, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Stadion Ontwikkeling B.V. een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een voetbalstadion met daaraan gerelateerde ruimten, op een aantal ongenummerde percelen aan de Donau, de Wolga, de Schelde, de Maas, de Tiber, de Polderweg en de Spoorlaan, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie BC, nummers 3440, 3556, 3557, 3558, sectie BD, nummer 4621, sectie BE, nummer 3036 en sectie BG, nummers 460, 477 tot en met 481, 2780, 2843, 3031, 3167, 3355, 3356 en 3371. Dit besluit is op 18 december 2003 ter inzage gelegd.
Pagina166-167
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200407286/1
CiteertitelM en R 2005/1, 30K
SamenvattingUit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient ook rekening te worden gehouden met hobbymatig gehouden vee.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2003 heeft de gemeenteraad van Dantumadeel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2003, het bestemmingsplan "Roodkerk" vastgesteld.
Pagina167-167
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 14-12-2004, 463/01
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 24
SamenvattingHet Hof van Justitie verklaart een aantal bepalingen van de Duitse Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen in strijd met richtlijn 94/62/EG, juncto artikel 28 EG-Verdrag.
Pagina167-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 13-01-2005, 117/03
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 25
SamenvattingArt. 4 lid 5 van de Habitatrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de beschermingsmaatregelen van artikel 6 leden 2 tot en met 4 enkel moeten worden vastgesteld voor de gebieden die overeenkomstig artikel 4, lid 2, derde alinea, van de richtlijn opgenomen zijn in de door de Commissie volgens de procedure van artikel 21 van deze richtlijn vastgestelde lijst van gebieden van communautair belang.

Annotator Colneric , Cunha Rodrigues , Gulmann , Kokott , Puissochet , Timmermans , J.M. Verschuuren
Pagina172-176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-10-2004, 00095/04 E
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 26
SamenvattingOvertreding geluidsvoorschriften bemeten volgens recentere 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' dan in het voorschrift opgenomen.

(NJ 2004, 685)
Samenvatting (Bron)De bewezenverklaring is ontoereikend gemotiveerd nu het equivalente geluidsniveau (Laeq) ten tijde van het tenlastegelegde behoorde te worden gemeten en beoordeeld overeenkomstig de daartoe in Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1981 gegeven regels, terwijl de bewijsmiddelen inhouden dat uitvoering is gegeven aan de Handleiding in de versie van 1999.
Annotator Balkema , Bleichrodt , L.E.M. Hendriks , de Savornin Lohman
Pagina176-180
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AQ4385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200304694/1 en 200400132/1
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 27
SamenvattingHet bevoegd gezag wenst in het reeds zwaar belaste Rijnmondgebied een stringent geurbeleid toe te passen. Uitgangspunt van dat beleid is dat een inrichting wat geur betreft niet waarneembaar mag zijn buiten de terreingrenzen en dat bij woningen de geur niet of nauwelijks waarneembaar mag zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2000, kenmerk 406656, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een vergunning verleend voor het uitbreiden van haar inrichting met een spuit- en straalloods op het perceel [locatie] te Schiedam. Bij uitspraak van 27 november 2002, no. 200100106/2, heeft de Afdeling dit besluit vernietigd.
Annotator van Angeren , Drupsteen , Hennekens
Pagina180-185
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200301816/1
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 28
SamenvattingVaststelling streekplan 'Zuid-Holland West' met concrete beleidsbeslissing waarbij uitbreiding van zandwinning mogelijk wordt gemaakt.

(ABKort 2004, 595).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2003 hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 januari 2003, het streekplan "Zuid-Holland West" (hierna te noemen: het streekplan) vastgesteld.
Annotator Hoekstra , Oosting , J.M. Verschuuren , Wiebenga
Pagina185-187
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-08-2004, 200400192/1
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 29
SamenvattingOntgrondigsvergunning verleend voor aanleg natuurvijver van ongeveer 3000 m2. Planologische medewerking verleend middels procedure op grond van art. 19 WRO.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 25 november 2003, kenmerk 953114, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet (hierna te noemen: de wet) verleend aan [vergunninghouder] te [plaats], voor het ontgronden van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente [?], sectie [?], nr. [?].
Annotator Dolman , J.M. Verschuuren
Pagina187-189
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6041
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200305267/1
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 30
SamenvattingBegrenzing ecologische hoofdstructuur krachtens art. 2 lid 2 Wet ammoniak en veehouderij. Noch de tekst van de wet, noch de geschiedenis van de totstandkoming bevatten aanknopingspunten bij welke rechterlijke instantie beroep kan worden ingesteld tegen het krachtens artikel 2, tweede lid, Wet ammoniak en veehouderij genomen besluit tot begrenzing van de ecologische hoofdstructuur.

(AB 2005, 375)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2003, kenmerk RE2003.48941, heeft verweerder krachtens artikel 2, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wet) vastgesteld welke gebieden in de provincie Gelderland deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (hierna: de EHS).
Annotator Brink , Drupsteen , Hammerstein-Schoonderwoerd , J.M. Verschuuren
Pagina189-195
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200400050/1 en 200401034/1
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 31
SamenvattingBij de instemming met een saneringsplan komt het bevoegd gezag een zekere beoordelingsvrijheid toe, die haar begrenzing onder meer vindt in hetgeen voortvloeit uit de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2003, kenmerk MW2000.43016, heeft verweerder vastgesteld dat op de locatie [locatie 1] te [plaats] sprake is van twee ernstige gevallen van bodemverontreiniging waarvan de sanering urgent is. Tevens heeft verweerder besloten dat uiterlijk in 2004 met de sanering moet zijn begonnen.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek , Hammerstein-Schoonderwoerd , Wiebenga , van Wijmen
Pagina195-197
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200403620/1
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 32
SamenvattingAppellante heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen. Gedeputeerde staten delen haar schriftelijk mede dat dat onderzoek als onvoldoende is beoordeeld, dat derhalve aanvullend onderzoek nodig wordt geacht en dat appellante wordt verzocht binnen zes weken schriftelijk te berichten of zij alsnog via de BSB-Zuid gaat deelnemen aan de BSB-operatie, dan wel bij verweerder een verkennend bodemonderzoek zal indienen dat voldoet aan de normen als opgenomen in genoemd Besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 10 december 2003, verzonden op 18 december 2003, heeft verweerder appellante medegedeeld dat het verkennend bodemonderzoek met betrekking tot appellantes inrichting in de [locatie] te [plaats], gedaan in het kader van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (hierna: het Besluit), als onvoldoende is beoordeeld en dat derhalve aanvullend onderzoek nodig wordt geacht. Verweerder heeft appellante verzocht binnen zes weken na verzenddatum van deze brief schriftelijk te berichten of zij alsnog via de BSB-Zuid gaat deelnemen aan de BSB-operatie, dan wel bij verweerder een verkennend bodemonderzoek zal indienen dat voldoet aan de normen als opgenomen in het Besluit.
Annotator Borstlap , Hammerstein-Schoonderwoerd , van Wijmen
Pagina197-198
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzitter Raad van State, 13-10-2004, 200407160/1
CiteertitelM en R 2005/1, nr. 33
SamenvattingGS stemmen in met een aanvulling op het saneringsplan voor de feitelijke uitvoering van de sanering. Verzoekers vrezen (a) schade aan hun woonarken als gevolg van het transport van verontreinigde grond, puin en andere materialen over water door boten die schommelingen van de woonarken veroorzaken en de waterbodem omwoelen, (b) geurhinder, (c) geluidhinder door een puinbreker op het te saneren terrein, (d) visuele hinder en (e) een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer vanwege het langzij van de woonarken varen en aanmeren van de transportboten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2004, kenmerk 2004WEM003172i, heeft verweerder onder voorwaarden ingestemd met een aanvulling op het saneringsplan, waarmee op 13 april 2001 is ingestemd, voor de locatie Oud Over 108-110 te Loenen, kadastraal bekend gemeente Loenen, sectie E, nummers 418, 463, 688, 799 en 800.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek , Konijnenbelt
Pagina198-199
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4273
Artikel aanvragenVia Praktizijn