Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 16-03-2018
Aflevering 3
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 05-01-2018
CiteertitelJB 2018/28
SamenvattingToetsing rechtmatigheid onteigeningsbesluit, Art. 6:22 Awb, Hoor en wederhoor, UOV, Noodzaak onteigening, Zelfrealisatie, Onderhandelingsplicht.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Ontpoldering Hedwigepolder. Maatstaf toetsing van het Koninklijk Besluit tot onteigening door de civiele rechter. Koninklijk Besluit onrechtmatig door gebreken in de bestuursrechtelijke procedure? Infrastructurele werken, onder meer bestaande uit primaire waterkering. Kon de Kroon tot onteigening besluiten nu de eigenaar de ontpoldering zelf tot stand wil brengen (zelfrealisatie)? Toewijsbaarheid van vordering tot toekenning van voorschot voor kosten van juridische en deskundige bijstand.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 06-12-2017
CiteertitelJB 2018/29
SamenvattingAanwijzing locatie windpark op Noordzee, Windmolens, Belanghebbende, Zicht op deel windturbines onder bepaalde omstandigheden, Gevolgen van enige betekenis, Afstand van ten minste 22,2 km uit de kust, Dermate geringe betekenis dat persoonlijk belang ontbreekt.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 8 december 2016 heeft de minister Kavel I onderscheidenlijk Kavel II in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aangewezen als locatie voor een windpark.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 10-01-2018
CiteertitelJB 2018/30
SamenvattingLast onder dwangsom, Voorkoming bomenkap, NAVO-vliegbasis Geilenkirchen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2015 heeft het college, naar aanleiding van een verzoek van de vereniging van 30 november 2011 om een preventief handhavingsbesluit, aan de minister een last onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat in het bosgebied In de Roet te Onderbanken niet mag worden gekapt zonder daartoe strekkende aanlegvergunning.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 17-01-2018
CiteertitelJB 2018/31
SamenvattingRechtsbijstand, Toevoeging, Buitenlandse advocaat, Vrijheid van verrichten van diensten van advocaten, Unierecht, Bijzonder geval.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2015 heeft de raad de aanvraag van [appellant] om een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:98
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelJB 2018/32
SamenvattingOmgevingsvergunning, -voorschrift, Nieuw besluit waarbij maatwerkvoorschrift wordt gesteld, Beroep van rechtswege, Geen herhaalde aanwending zelfde bevoegdheid, Zodanige samenhang dat besluit aan te merken als vervangend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2012 aangevuld bij besluit van 21 juli 2014 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan [appellant sub 1] voor de legalisering van een serre bij het café de Bonte Koe aan de Hooglandsekerk-Choorsteeg 13.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 26-01-2018
CiteertitelJB 2018/34
SamenvattingTijdigheid hoger beroep, Digitaal procederen, Start termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2017 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelJB 2018/34
SamenvattingWindpark, Ontheffing Ffw, Beschermde diersoorten, Belanghebbende, Project, Handeling, Ruimtelijke uitstraling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2016 heeft de staatssecretaris aan Windpark Den Tol Exploitatie B.V. voor dertien diersoorten ontheffing verleend van het verbod om die dieren te doden en te verwonden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelJB 2018/35
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur (Wob), Precisering jurisprudentie, Weigering vanwege het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10 lid 2 sub e Wob), Openbaarmaking van namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden terecht geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2015 heeft de directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (hierna: het NSCR) een verzoek van [appellant sub 2] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedeeltelijk ingewilligd.
AnnotatorM.R. Kruisselbrink
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelJB 2018/36
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur (Wob), Precisering jurisprudentie, Weigering openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen (art. 11 Wob) in documenten voor intern beraad, Verwevenheid van feitelijke informatie met persoonlijke beleidsopvattingen, Wob niet van toepassing op informatie die reeds uit anderen hoofde openbaar is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2015 heeft het college een verzoek van RTV Noord-Holland om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorM.R. Kruisselbrink
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 23-11-2017
CiteertitelJB 2018/37
SamenvattingOmvang geding, Incidenteel hoger beroep, Berusten in oordeel rechtbank.
Samenvatting (Bron)Voortvarend handelen staatssecretaris. Aanvullen bezwaargronden. Niet ten nadele van appellant van de Richtlijn afgeweken. Loonbeslag 2012, geen incidenteel hoger beroep ingesteld. Belang van op juistheid controleren van vooraf door Belastingdienst ingevulde gegevens in aangifte. Met de rechtbank is ook de Raad van oordeel dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan het plichtsverzuim als genoemd in 1.2 onder b en c. Toerekenbaar. Gezien aard en de ernst van plichtsverzuim acht de Raad de opgelegde straf van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar daaraan niet onevenredig. De staatssecretaris stelt terecht hoge eisen aan ambtenaren van de Belastingdienst over het nakomen van hun fiscale (en financiële) verplichtingen, met het oog op het aanzien en de geloofwaardigheid van die dienst. Ook voor ambtenaren in niet specifieke fiscale functie. Niet voldaan aan een mededelingsplicht, geen sprake van soortgelijk plichtsverzuim dat uitvoering van het eerder opgelegde voorwaardelijk ontslag rechtvaardigt. Staatssecretaris was niet bevoegd het voorwaardelijke strafontslag ten uitvoer te leggen.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 13-12-2017
CiteertitelJB 2018/38
SamenvattingTerpostbezorging, Getuigenverklaring ter zitting.
Samenvatting (Bron)Op basis van door getuigen ter zitting afgelegde verklaringen heeft betrokkene aannemelijk gemaakt, dat zij op 15 maart 2016 het bezwaarschrift ter post heeft bezorgd en daarmee tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 29 februari 2016.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 15-12-2017
CiteertitelJB 2018/39
SamenvattingBekendmaking, Inwerkingtreding besluit, Aanvang beroepstermijn, Gedeeltelijke inwerkingtreding, Formele rechtskracht, Onredelijk laat bezwaar, Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Beëindiging en intrekking WIA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Juiste FML.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 19-12-2017
CiteertitelJB 2018/40
SamenvattingMandaat aan bezwaarschriftencommissie, Onbevoegde besluitvorming door commissie, Onrechtmatig mandaat.
Samenvatting (Bron)Procesbelang in verband met verzoek schadevergoeding. Onbevoegde besluitvorming door commissie. Onrechtmatige mandatering te beslissen op bezwaar. Huisbezoek kan ook door niet-toezichthouder worden uitgevoerd. Ongerechtvaardigde schending van de privacy door kasten tijdens huisbezoek te openen. Inbreuk privacy door maken van foto's tijdens huisbezoek betreft geen ongerechtvaardigde inbreuk privacy. Terecht geen dwangsom toegekend.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 21-12-2017
CiteertitelJB 2018/41
SamenvattingHoor en wederhoor.
Samenvatting (Bron)Voor de bij het bestreden besluit gehandhaafde rechtspositionele maatregel is geen bevoegdheidsgrondslag aanwezig. De rechtbank heeft daarom het beroep ten onrechte ongegrond verklaard. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluit. De Raad acht het vastleggen van de aan appellant - terecht - verweten gedragingen in een ambtsbericht een passende reactie en acht, uitgaande van 31 januari 2013 als datum van vaststelling en gelet op de in het besluit van 26 april 2013 genoemde termijn, vijf jaar - dus tot en met 30 januari 2018 - een aanvaardbare termijn voor het meewegen daarvan bij ten aanzien van appellant te nemen rechtspositionele besluiten. Nieuwe beslissing op bezwaar. Ook moet worden beslist op het verzoek om vergoeding van de kosten van het bezwaar.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 02-01-2018
CiteertitelJB 2018/42
SamenvattingIn de gelegenheid stellen te worden gehoord, Schending hoorrecht in bezwaar.
Samenvatting (Bron)Schending hoorrecht in bezwaar. Schending inlichtingenverplichting door alimentatie niet te melden. Boete: geen verzwarende omstandigheden die tot grove schuld leiden.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 10-01-2018
CiteertitelJB 2018/43
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding, Geen ziektebesef.
Samenvatting (Bron)Zorgkantoor heeft het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De termijnoverschrijding moet verschoonbaar worden geacht. Psychotische episoden. Appellant had ten tijde van belang geen ziektebesef, was niet in staat zijn eigen administratie te voeren en liet ook niet toe dat derden dit deden. Appellant is relatief kort na het bestreden besluit onder curatele gesteld. Het Zorgkantoor moet alsnog inhoudelijk besluit nemen. Bij het nemen van dat besluit dient het Zorgkantoor in ieder geval in de overwegingen te betrekken dat de moeder van appellant het Zorgkantoor verschillende malen heeft verzocht het pgb stop te zetten, omdat appellant zijn pgb niet aan AWBZ-zorg besteedde, en dat zij heeft aangeboden het teveel ontvangen bedrag over het eerste kwartaal van 2014 terug te betalen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-01-2018
CiteertitelJB 2018/44
SamenvattingBevoegdheid CRvB, Besluit, Publiekrechtelijke rechtshandeling, Kredietovereenkomst door niet-bestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)Raad bevoegd kennis te nemen over geschil t.a.v. scholingslening; verwant aan bijzondere bijstand (35 PW). Besluit Gemeentelijke Kredietbank tot afwijzing scholingslening is besluit in zin van artikel 1:3 Awb. Publiekrechtelijke rechtshandeling. Opdracht nieuw besluit.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Amsterdam 07-02-2018
CiteertitelJB 2018/45
SamenvattingBrexit, Doorkruising onderhandelingsproces, Doctrine van de political question, Fictief geschil, Machtenscheiding, Gevolgen uittreding voor Unieburgerschap.
Samenvatting (Bron)De Amsterdamse kortgedingrechter vraagt het Hof van Justitie van de Europese Unie zich te buigen over de gevolgen van de Brexit voor het EU-burgerschap van Britse onderdanen.
AnnotatorR. van der Hulle
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:605
Artikel aanvragenVia Praktizijn