Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 23-03-2018
Aflevering 2
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 20-12-2017, C-178/16
CiteertitelJAAN 2018/32
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Uitsluiting, Facultatieve uitsluitingsgronden, Nationale procedureregels, Ernstige fout in de uitoefening van het beroep, Strafbaar gedrag van een voormalige bestuurder.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 december 2017.#Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA en Guerrato SpA tegen Provincia autonoma di Bolzano e.a.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken - Richtlijn 2004/18/EG - Artikel 45, leden 2 en 3 - Voorwaarden voor uitsluiting van deelneming aan de overheidsopdracht - Verklaring inzake het ontbreken van onherroepelijke vonnissen houdende veroordeling van de voormalige bestuurders van de inschrijvende vennootschap - Strafbaar gedrag van een voormalige bestuurder - Strafrechtelijke veroordeling - Volledige en daadwerkelijke distantiering tussen de inschrijvende onderneming en die bestuurder - Bewijs - Beoordeling door de aanbestedende dienst van de eisen betreffende die verplichting.#Zaak C-178/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:1000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 20-12-2017, C-322/15
CiteertitelJAAN 2018/33
SamenvattingConcessie, Nationale procedureregels, Vrij verkeer Europese Unie.
Samenvatting (Bron)Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 8 september 2016.#Google Ireland Limited en Google Italy Srl tegen Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni.#Verzoek van de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 53, lid 2, en artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof - Onvoldoende precisering van de feitelijke en juridische context van het hoofdgeding en van de redenen waarom een antwoord op de prejudiciele vraag noodzakelijk is - Kennelijke niet-ontvankelijkheid.#Zaak C-322/15.
UitspraakECLI:EU:C:2016:672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 20-12-2017, C-677/15
CiteertitelJAAN 2018/34
SamenvattingWijziging beoordelingssystematiek, Motivering gunningsbeslissing, Onrechtmatige daad, Causaal verband, Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 december 2017.#Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) tegen European Dynamics Luxembourg SA e.a.#Hogere voorziening - Overheidsopdrachten voor diensten - Externe dienstverlening voor programma- en projectbeheer alsook technische bijstand op IT-gebied - Cascadeprocedure - Weging van subcriteria binnen de gunningscriteria - Beginsel van gelijke kansen en transparantiebeginsel - Kennelijke beoordelingsfouten - Ontoereikende motivering - Verlies van een kans - Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese Unie - Verzoek om schadevergoeding.#Zaak C-677/15 P.
UitspraakECLI:EU:C:2017:998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 19-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/35
SamenvattingIngrijpen in gesloten overeenkomst, Sociale en andere specifieke diensten, Motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding. Motiveringsplicht. Belang in hoger beroep?
AnnotatorA.B.B. Gelderman , L.J. Vermeulen
LinkVolledige tekst annotatie (kienhuishoving.nl)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:3549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 01-12-2016
CiteertitelJAAN 2018/36
SamenvattingMeervoudig onderhandse aanbesteding, Aanbestedingsbeleid, Certificeringseisen.
Samenvatting (Bron)Kort geding
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:7571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 12-02-2015
CiteertitelJAAN 2018/37
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Voorwaardelijke inschrijving, Besteksconforme inschrijving.
Samenvatting (Bron).
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:16289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 17-10-2017
CiteertitelJAAN 2018/38
SamenvattingDynamisch aankoopsysteem, Rechtsverwerking, Herbeoordeling, Interview.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding, dynamisch aankoopsysteem. Verplichting om proactief te handelen (Grossman-arrest) opgenomen in toepasselijke algemene voorwaarden. Klachten tegen procedure op zichzelf te laat. Tijdens interviewfase onvoldoende maatregelen genomen om gevaar van willekeur en favoritisme uit te bannen.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:6614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 04-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/39
SamenvattingAanbestedingsplicht, Overheidsopdracht, Overeenkomst onder bezwarende titel, Concessie.
Samenvatting (Bron)Kort geding. De koopovereenkomst m.b.t. een WKO-systeem tussen de gemeente en DNWG kan niet als een aanbestedingsplichtige concessie voor diensten of werken worden aangemerkt
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:7935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 05-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/40
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Herstelmogelijkheid, Knock-out criteria.
Samenvatting (Bron)Kort geding aanbesteding. Herstel eenvoudige omissie is geen recht van de inschrijver maar een bevoegdheid van de aanbesteder. Die bevoegdheid vervalt als sprake is van een knock-outcriterium. Dan mag herstel niet.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:10372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 13-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/41
SamenvattingVrijwillige aanbesteding, (On-)geldigheid inschrijving, Uitsluiting, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Rechtsverwerking, Transparantie aanbestedingsdocumenten.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is ongeldig en moet terzijde worden gelegd. Eiseres heeft dan ook geen belang meer bij een bespreking van haar stellingen over de ongeldigheid van de winnaar.
AnnotatorP.F.C. Heemskerk , C.M.C. Wagemakers
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:15463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 15-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/42
SamenvattingMotivering gunningsbeslissing, Beoordeling gunningscriteria, Toelaatbaarheid gunningscriteria, Wijziging gunningscriteria.
Samenvatting (Bron)kort geding. aanbesteding. wmo- en jeugdhulp.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:6694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 15-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/43
SamenvattingRechtsverwerking, Beoordelingscommissie, Beoordeling gunningscriteria, Toelaatbaarheid gunningscriteria.
Samenvatting (Bron)kort geding. aanbesteding. wmo- en jeugdhulp.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:6695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 15-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/44
SamenvattingBeoordeling gunningscriteria, Toelaatbaarheid gunningscriteria, Wijziging gunningscriteria, Samenstelling beoordelingscommissie.
Samenvatting (Bron)kort geding. aanbesteding. wmo-en jeugdhulp
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:6697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 21-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/45
SamenvattingRaamovereenkomst, Grossmann, Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. De bezwaren van eiseres zijn tardief. Grossmann.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:15464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 21-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/46
SamenvattingIngrijpen in gesloten overeenkomst, Wezenlijke wijziging.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Eiseres vordert ontbinding van een overeenkomst die tot stand is gekomen als resultaat van een gunningsbeslissing na een aanbestedingsprocedure. Vordering afgewezen. Geen wezenlijke wijziging. Aanbestedende dienst handelt binnen de grenzen van de contractuele mogelijkheden.
AnnotatorM.M. Fimerius , M>J> Verbaken
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:15465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 22-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/47
SamenvattingAbnormaal lage inschrijving, Toelaatbaarheid gunningscriteria, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Beste prijs/kwaliteitverhouding, Grossmann, Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)kort geding; aanbestedingsrecht
AnnotatorE.L.H. Snijders-Van Erp
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:15285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 28-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/48
SamenvattingProportionaliteit eis.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding combinatievaccin Rijksvaccinatieprogramma. De bezwaren van eiseres tegen het hanteren van een bepaalde eis worden verworpen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:15519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 29-12-2017
CiteertitelJAAN 2018/49
SamenvattingOnderhandelingsprocedure met aankondiging, Storing digitaal aanbestedingsplatform.
Samenvatting (Bron)In deze zaak is aan de orde of (tijdig) is ingeschreven. Uitgangspunt is dat de inschrijver verantwoordelijk is voor tijdige, juiste en volledige indiening. Aangezien gemotiveerd is gesteld dat de aanmelding de aanbestedende dienst niet heeft bereikt, lag het op de weg van de inschrijver om aannemelijk te maken dat haar aanmelding wel tijdig in het door de aanbestedende dienst gebruikte systeem is terechtgekomen, althans dat het niet bereiken het gevolg is van een eigen handeling/storing van dit systeem.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:6313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 03-01-2018
CiteertitelJAAN 2018/50
SamenvattingKwalitatieve gunningscriteria, Beoordeling gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing, Aanvullen motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Er zijn geen gronden om de door de Staat gegeven nieuwe motivering als ontoelaatbaar buiten beschouwing te laten. Tegen de daarin genoemde redenen voor de afwijzende beslissing is geen verweer gevoerd. Voorts kan niet worden aangenomen dat de beoordeling onjuist is. Het gevorderde wordt afgewezen.
LinkVolledige tekst annotatie (cms.law)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 24-01-2018
CiteertitelJAAN 2018/51
SamenvattingLevel playing field, Heraanbesteding, Transparantie beoordelingsmethodiek, Rechtsverwerking, Best Value Procurement, Onderhandelingsfase.
Samenvatting (Bron)Eiseres, die op de opdracht heeft ingeschreven maar deze niet gegund heeft gekregen, vordert staking van de aanbestedingsprocedure en heraanbesteding, omdat volgens haar sprake is geweest van een ernstige integriteitsschending. Eiseres stelt daarnaast dat zij als enige aan de gestelde eisen kan voldoen en dat er daarom geen sprake is geweest van een level playing field. Het beroep van de aanbestedende dienst op rechtsverwerking slaagt. Bovendien is niet aannemelijk geworden dat van een ernstige integriteitsschending sprake is geweest of dat de aanbestedende dienst een onmogelijke aanbesteding heeft uitgeschreven waarvan op voorhand vast stond dat van een level playing field geen sprake kon zijn.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 03-11-2017, Advies 419
CiteertitelJAAN 2018/52
SamenvattingEnkelvoudig onderhandse gunning, Sociale en andere specifieke diensten, Drempelbedrag, Reflexwerking Gids Proportionaliteit, Objectieve criteria.
AnnotatorB.J.H. Blaisse-Verkooyen , J.V. Dijkman
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkVolledige tekst annotatie (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 30-11-2017, Advies 420
CiteertitelJAAN 2018/53
SamenvattingTransparantie gunningscriteria, Rechtsverwerking, Behandeling klacht door Commissie.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 18-12-2017, Advies 444
CiteertitelJAAN 2018/54
SamenvattingTransparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Level playing field, Onvoldoende informatie voor inschrijving, Transparantie gunningscriteria, Rechtsverwerking, Proportionaliteit contractvoorwaarden.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelExploitatie WKO-systeem en aanbestedingsplicht: verkoop als legitieme escape?
CiteertitelJAAN 2018/902
SamenvattingIn het in dit artikel besproken geschil (Rb. Zeeland-West-Brabant, 4 december 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7935) staat de vraag centraal of afspraken tussen een gemeente en een exploitant met betrekking tot de exploitatie van een WKO-systeem gedurende 30 jaar moeten worden aangemerkt als een concessieopdracht voor diensten of als een verkoop. De achtergrond van deze vraag laat zich raden: de gemeente is voornemens onderhands te contracteren met de beoogde exploitant. Een concurrent, namelijk de rechtsopvolger van de partij die in 2001 van de gemeente eveneens onderhands het exclusieve recht gegund had gekregen om het WKO-systeem te realiseren en exploiteren, doet haar beklag. Zij stelt dat sprake is van een dienstenconcessie die moet worden aanbesteed.
Auteur(s)J.W.A. Meesters
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:7935
Artikel aanvragenVia Praktizijn