Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 29-03-2018
Aflevering 3
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-10-2017
CiteertitelJBO 2018/57
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet, bestuurlijke boete
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 16-10-2017
CiteertitelJBO 2018/58
SamenvattingBeschikkingsmacht.
Samenvatting (Bron)MSW, feitelijke beschikkingsmach, GLB heffing wegens overtreding MSW
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 16-10-2017
CiteertitelJBO 2018/59
SamenvattingRandvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)Msw, feitelijke beschikkingsmacht, GLB korting wegens overtreding Msw
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-10-2017
CiteertitelJBO 2018/60
SamenvattingDerogatievoorwaarden.
Samenvatting (Bron)Hoogte van de boete, overtreding Msw, matiging wegens niet voldoen aan derogatievoorwaarden
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-11-2017
CiteertitelJBO 2018/61
SamenvattingLandbouwpercelen.
Samenvatting (Bron)Boetes voor overschrijding fosfaatgebruiksnorm en voor het ontbreken van een vervoersbewijs dierlijke meststoffen; grondgebruikersverklaring; tegenstrijdige verklaringen; tweemaal bete voor hetzelfde feit?
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 16-11-2017
CiteertitelJBO 2018/62
SamenvattingRandvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)glb
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 27-11-2017
CiteertitelJBO 2018/63
SamenvattingOverzicht gewaspercelen, Bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Boete wegens onjuiste opgave gewaspercelen in gecombineerde opgave; ook lagere vaststellig bedrijfstoeslag; geen dubbele bestraffing
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-12-2017
CiteertitelJBO 2018/64
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Voormalige vuilstortplaats. Niet tot het bedrijf behorende landbouwgrond. Niet de feitelijke beschikkingsmacht om teelt- en bemestingsplan op elkaar af te stemmen. De bepalingen in de pachtovereenkomst beperken de vrijheid om over de percelen te beschikken.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Limburg 31-01-2018
CiteertitelJBO 2018/65
SamenvattingBewijslast, Matiging.
Samenvatting (Bron)De beroepen zijn gegrond. Verweerder heeft eiser bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtredingen van de Meststoffenwet. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij binnen de voor hem geldende gebruiksnorm dierlijke meststoffen en de fosfaatgebruiksnorm is gebleven. De overtredingen staan vast. Verweerder mocht eiser daarvoor boetes opleggen. De rechtbank ziet in de overschrijding van de redelijke termijn grond de beroepen gegrond te verklaren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:989
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelJBO 2018/66
SamenvattingMestvergistingsinstallaties.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "1e Exloërmond" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelJBO 2018/67
SamenvattingTankstation, Archeologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied - Industrieweg, Brandstofverkooppunt" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelJBO 2018/68
SamenvattingWindturbines, Bodemonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2016 heeft het college aan Raedthuys Windenergie B.V., Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. (hierna: Raedthuys en andere) een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 14-02-2018
CiteertitelJBO 2018/69
SamenvattingInvorderingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2015 heeft het college besloten tot invordering van een volgens hem door Riho verbeurde dwangsom ten bedrage van 5.000,00.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 27-02-2018
CiteertitelJBO 2018/70
SamenvattingIntrekking EVOA-kennisgevingen.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 12 januari 2018 heeft de staatssecretaris het niet-gedateerde besluit voor kennisgeving met kenmerk BE001006306 en het besluit van 12 juli 2017 voor kennisgeving met kenmerk MT17000015 onder verwijzing naar artikel 9, achtste lid, aanhef, onderdelen c en d, van de Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA) ingetrokken.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Noord-Nederland 01-02-2018
CiteertitelJBO 2018/71
SamenvattingRietproef.
Samenvatting (Bron)Watervergunning voor rietproef en bijbehorende tijdelijke waterpeilverhoging in het Lauwersmeer blijft na een belangenafweging in stand. Goedkeuringsbesluit voor wat betreft het monitoringsplan is geen artikel 6:19 Awb-besluit en wordt niet in de beoordeling betrokken. Beheerprotocol, grondwaterstanden, verzilting en bruinrot. Deskundigenadvisering. Agrarische gronden, jachthavens en recreatieparken. Nulopname en causaliteitsvraag in het kader van schade. Nadeelcompensatieregeling en belangenafweging.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Gelderland 14-02-2018
CiteertitelJBO 2018/72
SamenvattingOmgevingsvergunning (milieu).
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning milieu ten behoeve van de herstructurering van de Bemmelse Waard.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2018:683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 15-02-2018
CiteertitelJBO 2018/73
SamenvattingOmgevingsvergunning (afwijken).
Samenvatting (Bron)Zaak over grote mestverwerkingsinstallatie in Asten. Geen goed herstel van het gebrek in de besluitvorming Samenvatting: Dit is de einduitspraak in een grote procedure over de uitbreiding van een mestverwerkingsinstallatie in Asten tot een verwerkingscapaciteit van 80.000 ton. In de tussenuitspraak (29 augustus 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4563) heeft de rechtbank geoordeeld dat dat GS feitelijk een bouwperceel van groter dan 1,5 ha hebben vergund. Dat is in strijd met de Verordening ruimte. De rechtbank heeft in die uitspraak GS de gelegenheid gegeven om deze fout te herstellen. In de einduitspraak oordeelt de rechtbank dat GS hierin niet zijn geslaagd. GS hebben in het herstelbesluit de vorm van het bouwblok aangepast. Maar het bouwblok op basis van het bestemmingsplan kan door een omgevingsvergunning niet worden gewijzigd. Het bestaande planologische bouwblok blijft behoren bij het bouwperceel, ongeacht of het feitelijk wordt benut voor functioneel bij elkaar behorende bebouwing en voorzieningen. De conclusie is dat, door een verschuiving van het bouwperceel te vergunnen buiten het bestaande planologische bouwvlak van 1,5 hectare, feitelijk een bouwperceel ontstaat dat groter is dan 1,5 hectare. Dat is in strijd met de provinciale verordening. De rechtbank ziet geen aanleiding verweerder nogmaals in de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. De rechtbank heeft de suggestie om ontheffing te verlenen van de VR2014 niet voor niets in de tussenuitspraak van 29 augustus 2017 opgenomen. Verweerder zal een nieuw besluit moeten gaan nemen op de aanvragen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Noord-Nederland 22-02-2018
CiteertitelJBO 2018/74
SamenvattingRietproef, Monitoringsplan.
Samenvatting (Bron)Goedkeuringsbesluit monitoringsplan voortvloeiend uit voorschrift verbonden aan de verleende watervergunning ten behoeve van de rietproef in het Lauwersmeer. Na een belangenafweging ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om het goedkeuringsbesluit te schorsen.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelHoge Raad 13-02-2018
CiteertitelJBO 2018/75
SamenvattingMelding.
Samenvatting (Bron)Overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens art. 16 Besluit bodemkwaliteit. Verdachte heeft een analyseresultaat van een indicatieve partijkeuring van grond aan de gemeente Son en Breugel ter beschikking gesteld, terwijl zij redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat dit resultaat geen betrouwbaar beeld verschafte van de eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de grond. Falende bewijsklachten en klacht over toepassing van het onjuiste besluit. HR: art. 81.1 RO.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:HR:2018:188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 28-02-2018
CiteertitelJBO 2018/76
SamenvattingOntheffing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2016 heeft de minister de gemeente Breda krachtens artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) onder voorschriften ontheffing verleend voor het verstoren van voortplantings- of andere vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger ten behoeve van de realisatie van het project 'Bavelselaan, Breda' aan de Bavelselaan te Breda tussen de Allerheiligenweg en de Muiderslotstraat.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 14-02-2018
CiteertitelJBO 2018/77
SamenvattingSaneringsplan, Monitoring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2016 heeft het college vastgesteld dat zich op de locatie Lodderdijk 9 te Gemert (hierna: de locatie) een geval van ernstige verontreiniging bevindt, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Verder heeft het college bij dit besluit ingestemd met het door Aurora Holding B.V. ingediende saneringsplan voor de locatie.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Limburg 12-02-2018
CiteertitelJBO 2018/78
SamenvattingBodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Veroordeling voor vervaardigen van amfetamine samen met anderen. Mede gelet op artikel 63 Wetboek van Strafrecht gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:1466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Oost-Brabant 14-02-2018
CiteertitelJBO 2018/79
SamenvattingDrugslab.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester van Landerd niet mocht overgaan tot sluiting van alle opstallen op het perceel van Landgoed De Oldenbergen. In één van de loodsen op het perceel is in november 2017 door de politie een drugslaboratorium aangetroffen. De sluiting van die loods mag doorgang vinden, maar de voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester niet goed heeft gemotiveerd waarom hij bevoegd is om ook de rest van de op het perceel aanwezige opstallen (o.a. chalets, binnenmanege, paardenstallen) te sluiten. Daarom schorst de voorzieningenrechter het besluit voor de duur van de bezwaarprocedure, voor zover dat besluit niet ziet op sluiting van de loods waarin het drugslaboratorium is aangetroffen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafzaken bodembescherming
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2018
CiteertitelJBO 2018/80
SamenvattingBewijsmiddelen.
Samenvatting (Bron)Het hof veroordeelt verdachte voor medeplegen van het in strijd met artikel 10.1 en 10.2 van de Wet milieubeheer dumpen van een grote hoeveelheid afvalstoffen die afkomstig waren van drugsproductie tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar (met aftrek van voorarrest).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:1757
Artikel aanvragenVia Praktizijn