Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 24-03-2018
Aflevering 13
RubriekVooraf
TitelDe feiten en het belang van de frisse blik
CiteertitelNJB 2018/636
SamenvattingIedereen die professioneel betrokken is bij civiele procedures weet hoe cruciaal de feiten zijn voor de uitkomst van de zaak. Dat geldt voor rechters en dat geldt niet minder voor advocaten.
Auteur(s)C.E. Drion
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelConstitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?
CiteertitelNJB 2018/637
SamenvattingDe Omgevingswet brengt een aantal constitutioneelrechtelijke verschuivingen met zich mee. Bij de voorbereiding van de wet lijkt de aandacht die is besteed aan flexibiliteit, slagvaardigheid en snelheid ten koste te zijn gegaan van de constitutioneelrechtelijke aspecten. Aan sommige verschuivingen worden in het geheel geen woorden gewijd.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , K.M. Landman , R. Nehmelman
LinkVolledige tekst artikel (NJB.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEssay
TitelLegitimatie van ontruimingen in het hedendaagse Europa en Zuid-Afrika onder Apartheid
CiteertitelNJB 2018/638
SamenvattingOnder het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime werd, net als nu in Europa, een situatie geschapen waarin grote aantallen mensen als illegale vreemdelingen werden aangemerkt. Dit artikel brengt in kaart hoe, op basis van de status van illegale vreemdeling, mensen uit hun huizen konden en kunnen worden gezet omdat ze niet mogen wonen waar ze wonen.
Auteur(s)T.P. Spijkerboer
LinkVolledige tekst artikel (NJB.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelReactie op de uitspraak van het Hof Den Bosch 31 januari 2018 (Heringa)
CiteertitelNJB 2018/639
SamenvattingDe Hoge Raad vond het onbegrijpelijk dat het Hof Arnhem bij diens uitspraak in de zaak Heringa in 2015 de criteria voor euthanasie door een arts onverkort had toegepast op een situatie van hulp bij zelfdoding door een niet-arts. Zie: ECLI:NL:HR:2017:418
Auteur(s)L.L.A. De Vito
LinkVolledige tekst artikel (lauradevito.nl)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelWet donorgegevens wordt niet goed uitgevoerd
CiteertitelNJB 2018/640
SamenvattingHet TV programma Nieuwsuur heeft kritiek uitgeoefend op de wijze waarop de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (WDKB) wordt uitgevoerd. Waar gaat het om?
Auteur(s)A.R.Ph. Boddaert
LinkVolledige uitzending (nos.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - EHRM
TitelEHRM, 25-01-2018, 76607/13
CiteertitelNJB 2018/641
SamenvattingOnschuldpresumptie
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:0125JUD007660713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - EHRM
TitelEHRM, 25-01-2018, 22696/16
CiteertitelNJB 2018/642
SamenvattingEU-Turkije deal
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:0125JUD002269616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - HvJ EU
TitelHvJ EU 30-01-2018, C-360/15, C-31/16
CiteertitelNJB 2018/643
SamenvattingVrijheid van vestiging van dienstverrichters
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 30 januari 2018.#College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort en Visser Vastgoed Beleggingen BV tegen Raad van de gemeente Appingedam.#Verzoeken van Hoge Raad der Nederlanden en Raad van State om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Diensten op de interne markt - Richtlijn 2006/123/EG - Werkingssfeer - Artikel 2, lid 2, onder c) - Uitsluiting van elektronische-communicatiediensten en -netwerken - Artikel 4, punt 1 - Begrip ,dienst' - Detailhandel in producten - Hoofdstuk III - Vrijheid van vestiging van dienstverrichters - Toepasselijkheid in zuiver interne situaties - Artikel 15 - Aan evaluatie onderworpen eisen - Territoriale beperking - Bestemmingsplan dat de activiteit van niet-volumineuze detailhandel in buiten het stadscentrum gelegen geografische gebieden verbiedt - Bescherming van het stedelijk milieu - Vergunning voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten - Richtlijn 2002/20/EG - Financiele lasten verbonden aan de rechten om faciliteiten voor een openbaar netwerk voor elektronische communicatie te installeren.#Gevoegde zaken C-360/15 en C-31/16.
UitspraakECLI:EU:C:2018:44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 16-03-2018
CiteertitelNJB 2018/644
SamenvattingIs sprake van schade nu de advocaatkosten zouden zijn betaald door een derde?
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Vergoeding van werkelijke advocaatkosten als gevolg van misbruik van procesrecht en onrechtmatig handelen. Is sprake van schade nu de advocaatkosten zouden zijn betaald door een derde?
UitspraakECLI:NL:HR:2018:363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 16-03-2018
CiteertitelNJB 2018/645
SamenvattingStrijd met procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven?
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Uitstel van termijn voor het nemen van akte na tussenarrest en verval van recht die proceshandeling te verrichten. Strijd met art. 2.15 en 1.7 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, vierde versie?
UitspraakECLI:NL:HR:2018:364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 16-03-2018
CiteertitelNJB 2018/646
SamenvattingBeroepsaansprakelijkheid arts
Samenvatting (Bron)Beroepsaansprakelijkheid arts. Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Exhibitievordering (art. 843a Rv) tot overlegging rapport met bevindingen van door gynaecoloog en ziekenhuis geraadpleegde radioloog; betekenis Wbp in dat verband. Aan informatievoorziening door gynaecoloog en ziekenhuis te stellen eisen. Weging deskundigenrapporten.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 16-03-2018
CiteertitelNJB 2018/647
SamenvattingToelaatbaarheid van kantoorbetekening van rechtsmiddelexploot
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Verstekverlening in cassatie. Toelaatbaarheid van kantoorbetekening van rechtsmiddelexploot (art. 63 lid 1 Rv) bestemd voor een persoon die woonplaats heeft buiten Nederland, in dit geval CuraÁao, zowel bij toepasselijkheid als bij niet-toepasselijkheid van regelgeving inzake digitaal procederen (KEI).
UitspraakECLI:NL:HR:2018:366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 16-03-2018
CiteertitelNJB 2018/648
SamenvattingWelk recht is van toepassing op een verbintenis tot schadevergoeding bij grensoverschrijdende inbreuk op Europees mededingingsrecht?
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). IPR. Welk recht is van toepassing op een verbintenis tot schadevergoeding bij grensoverschrijdende inbreuk op Europees mededingingsrecht (art. 4 lid 1 Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (oud))? Hoge Raad ziet af van beantwoording van de prejudiciŽle vragen (art. 392 lid 1 Rv en art. 393 lid 8 Rv).
UitspraakECLI:NL:HR:2018:345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (strafkamer)
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelNJB 2018/649
SamenvattingHet oordeel van het Hof dat verbergen a.b.i. art. 151 Sr ook ziet op het verborgen houden, is juist.
Samenvatting (Bron)Venrayse moordzaak waarbij daders hennep-rip in 2006 d.m.v. nekschot om het leven zijn gebracht. Tweemaal medeplegen doodslag en medeplegen verbergen van een lijk met het oogmerk om het feit en de oorzaak van het overlijden te verhullen. Is het recht tot strafvordering t.a.v. het verbergen van een lijk a.b.i. art. 151 Sr verjaard? Het oordeel van het Hof dat verbergen a.b.i. art. 151 Sr ook ziet op het verborgen houden, is juist. Het middel dat van een andere opvatting uitgaat, faalt derhalve. Volgt verwerping.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (strafkamer)
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelNJB 2018/650
SamenvattingUitleg bestanddeel bestemd zijn tot.
Samenvatting (Bron)Voorbereidingshandelingen hennepteelt, art. 11a Opiumwet. Uitleg bestanddeel bestemd zijn tot. Blijkens de wetsgeschiedenis is voor een bewezenverklaring van de bestemming a.b.i. art. 11a Opiumwet vereist dat de gedragingen strekken tot voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt, waarbij het uiteindelijke doel ten behoeve waarvan de handeling wordt verricht van belang is. Gelet daarop heeft het Hof de bewezenverklaring ontoereikend gemotiveerd, nu het voor het bewijs o.m. gebruik heeft gemaakt van de verklaring van verdachte die inhoudt dat de goederen zijn aangetroffen in een ruimte waarin vroeger een hennepplantage is aangetroffen en dat hij die spullen gewoon niet heeft opgeruimd. Volgt partiŽle vernietiging en terugwijzing.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (strafkamer)
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelNJB 2018/651
SamenvattingBij appelschriftuur gedaan verzoek om minderjarige aangeefster als getuige te horen afgewezen o.g.v. gevaar voor gezondheid of welzijn van getuige.
Samenvatting (Bron)Ontucht met 9-jarig meisje, art. 244 Sr. Bij appelschriftuur gedaan verzoek om minderjarige aangeefster als getuige te horen afgewezen o.g.v. gevaar voor gezondheid of welzijn van getuige, art. 288.1.b Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL9001 en EHRM nr. 54789/00 (Bocos Cuesta) m.b.t. het afzien van het ondervragen van getuige indien het gegronde vermoeden bestaat dat gezondheid of welzijn van getuige door het afleggen van verklaring ttz. in gevaar wordt gebracht en motiveringsplicht voor rechter. I.h.l.v. deze overwegingen en mede gelet op hetgeen door verdediging aan het verzoek tot het horen van aangeefster als getuige ten grondslag is gelegd, is s Hofs oordeel dat dit verzoek moet worden afgewezen omdat gezondheid of welzijn van minderjarige aangeefster door het afleggen van verklaring "in gevaar wordt gebracht", niet z.m. begrijpelijk. Niet blijkt o.g.v. welke concrete feiten en omstandigheden Hof tot het oordeel is gekomen dat gezondheid of welzijn van aangeefster door het afleggen van een verklaring in gevaar wordt gebracht en dat dit belang dient te prevaleren boven het belang van verdachte om haar als getuige te kunnen horen. De enkele verwijzing naar "de zeer jeugdige leeftijd" is daartoe niet voldoende, mede in aanmerking genomen dat Hof zich niet heeft uitgelaten over de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen ter bescherming van het belang van het welzijn van aangeefster indien zij als getuige zou worden gehoord.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (strafkamer)
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelNJB 2018/652
SamenvattingSmaadschrift via Facebook, art. 261.2 Sr. 1. verspreiding van een geschrift en/of afbeelding en 2. telastelegging van een bepaald feit.
Samenvatting (Bron)Smaadschrift via Facebook, art. 261.2 Sr. 1. verspreiding van een geschrift en/of afbeelding en 2. telastelegging van een bepaald feit. Ad 1. Uit de b.m. blijkt dat de inhoud van een op een website geplaatst bericht van verdachte afkomstig is, dat verdachte een hyperlink naar dat bericht op haar Facebookpagina heeft gedeeld en dat zij daarbij anderen heeft verzocht het bericht verder te delen. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat het bericht waar die hyperlink naartoe leidde voor iedere willekeurige bezoeker van de Facebookpagina van verdachte zichtbaar was en dat het bericht ook daadwerkelijk door derden verder is gedeeld, geeft s Hofs oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan "verspreiding van een geschrift en/of afbeelding" niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het toereikend gemotiveerd. Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BI1171 m.b.t. gevallen waarin sprake is van telastelegging van een bepaald feit a.b.i. art. 261 Sr. s Hofs oordeel dat het in de bewezenverklaring bedoelde bericht telastelegging van een bepaald feit oplevert, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen dat het bericht niet slechts vermeldt het niet van kleine kinderen af kunnen blijven maar ook dat de politie daarvan sinds augustus 2013 op de hoogte is, alsmede in aanmerking genomen dat uit de overige door het Hof vastgestelde feiten blijkt dat verdachte ook ter kennis van het publiek heeft gebracht dat aangever haar kind heeft misbruikt. Volgt verwerping.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (strafkamer)
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelNJB 2018/653
SamenvattingAanhoudingsverzoek raadsvrouwe op de grond dat zij verhinderd is wegens andere zaak voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan en afgewezen.
Samenvatting (Bron)Aanhoudingsverzoek raadsvrouwe op de grond dat zij verhinderd is wegens andere zaak voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan en afgewezen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT5663 inhoudende dat de uiteindelijke beslissing op een aanhoudingsverzoek ttz. dient te worden genomen en in het p-v van die tz. dient te worden vastgelegd. P-v van de tz. in h.b. houdt niet in een uitdrukkelijke en gemotiveerde beslissing van het Hof omtrent het verzoek van de raadsvrouwe tot uitstel van de behandeling, noch dat het OM omtrent dat verzoek is gehoord, maar houdt alleen in als mededeling van de voorzitter van het Hof dat een door de raadsvrouwe gedaan verzoek om aanhouding voorafgaand aan de tz. is afgewezen. Verzuim van Hof om ttz. te beslissen heeft nietigheid van het onderzoek ttz. en de naar aanleiding daarvan gegeven uitspraak tot gevolg.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (strafkamer)
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelNJB 2018/654
SamenvattingTegen het uitblijven van een beschikking staat geen beroep in cassatie open, zodat betrokkene niet in het ingestelde beroep kan worden ontvangen.
Samenvatting (Bron)Beklag, klaagschrift advocaat. Ontvankelijkheid cassatieberoep gericht tegen fictieve beschikking Rb. Tegen het uitblijven van een beschikking staat geen beroep in cassatie open, zodat betrokkene niet in het ingestelde beroep kan worden ontvangen.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (strafkamer)
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelNJB 2018/655
SamenvattingToepassing LOVS-oriŽntatiepunten inzake fraude en uitleg benadelingsbedrag.
Samenvatting (Bron)Strafmotivering. Toepassing LOVS-oriŽntatiepunten inzake fraude en uitleg benadelingsbedrag. Hof heeft verdachte t.z.v. gewoontewitwassen en voorhanden hebben vuurwapen veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:114 m.b.t. de beperkte toetsing van oriŽntatiepunten in cassatie. Hof heeft in zijn bewijsoverwegingen geoordeeld dat verdachte ongeveer 510.000,- heeft uitgegeven, waarvan de herkomst niet door legale inkomsten kan worden verklaard en dat in ieder geval deels afkomstig is uit belastingontduiking. Hof heeft overwogen dat het bij de strafoplegging aansluiting heeft gezocht bij LOVS-oriŽntatiepunten inzake fraude en is daarbij uitgegaan van "een benadelingsbedrag" van ongeveer 500.000,-. Voorts heeft Hof in strafverzwarende zin bij de strafoplegging betrokken dat verdachte zich gedurende een zeer lange periode heeft schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen en dat hij bovendien zijn inkomsten niet heeft opgegeven aan de instantie waarvan hij zijn WAO-uitkering ontving. In aanmerking genomen dat Hof in zijn overwegingen heeft betrokken dat niet het gehele bedrag van 510.000,- afkomstig was van misdrijf en dat Hof daarnaast enkele strafverzwarende factoren heeft betrokken bij de straftoemeting, is s Hofs oordeel om aansluiting te zoeken bij een benadelingsbedrag van ongeveer 500.000,- niet onbegrijpelijk. Voor een verdergaande toetsing in cassatie is geen plaats. CAG: anders.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (strafkamer)
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelNJB 2018/656
SamenvattingSlagende klacht m.b.t. ontneming w.v.v. uit een feit waarvan betrokkene is vrijgesproken.
Samenvatting (Bron)Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben van hennep. Slagende klacht m.b.t. ontneming w.v.v. uit een feit waarvan betrokkene is vrijgesproken. Hof heeft vaststelling w.v.v. gebaseerd op andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr maar daarbij kennelijk het oog gehad op soortgelijke feiten a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr. Betrokkene is in de hoofdzaak vrijgesproken van o.m. telen van hennepplanten. Het Hof heeft bij de beoordeling van de ontnemingsvordering ten onrechte het aan die vrijspraak gerelateerde voordeel betrokken (vgl. EHRM nr. 30810/03, Geerings tegen Nederland). De omstandigheid dat het hier kennelijk gaat om een zogenoemde technische vrijspraak, leidt niet tot een ander oordeel (vgl. ECLI:NL:HR:2008:BF0090). Volgt vernietiging en terugwijzing.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 26-01-2018
CiteertitelNJB 2018/657
SamenvattingAanvraag van de referente om de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de referente om de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 30-01-2018
CiteertitelNJB 2018/658
SamenvattingAanvraag om vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag om de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 28-02-2018
CiteertitelNJB 2018/659
Samenvatting'Watergebiedsplan Noorderpark' met het bijbehorend peilbesluit voor de polder Maarsseveen-Westbroek vastgesteld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2015 heeft het algemeen bestuur het 'Watergebiedsplan Noorderpark' met het bijbehorend peilbesluit voor de polder Maarsseveen-Westbroek vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 06-03-2018
CiteertitelNJB 2018/660
SamenvattingAan het afgiftebewijs of de ontvangstbevestiging in beginsel kan het vermoeden worden ontleend dat alle opgevraagde gegevens volledig zijn verstrekt.
Samenvatting (Bron)De Raad is thans van oordeel dat onder deze omstandigheden aan het afgiftebewijs of de ontvangstbevestiging in beginsel het vermoeden kan worden ontleend dat alle opgevraagde gegevens volledig zijn verstrekt. In dit verband is van belang dat bij gebreke van controle van de afgegeven stukken op het moment van afgifte daarvan, naderhand niet kan worden vastgesteld welke stukken precies de betrokkene op dat moment heeft ingeleverd. Deze onzekerheid is het gevolg van de wijze waarop het college de verwerking van aan de balie afgegeven stukken heeft georganiseerd, te weten dat deze stukken niet meteen en in het bijzijn van betrokkene op volledigheid worden gecontroleerd, maar worden doorgeleid naar de met de aanvraag van de betrokkene belaste medewerker. De enkele ontkenning dat appellant op 15 oktober 2015 alle nog ontbrekende bankafschriften heeft verstrekt, is daartoe ontoereikend.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - College van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-03-2018
CiteertitelNJB 2018/661
SamenvattingHet behoort in beginsel tot het normale bedrijfsrisico van een professionele teler dat het bedrijf schade kan lijden door maatregelen ter bestrijding van een plantenziekte, ook als dit niet op voorhand te verwachten valt.
Samenvatting (Bron)Verzoek om tegemoetkoming als bedoeld in artikel 4 van de Plantenziektenwet. Het behoort in beginsel tot het normale bedrijfsrisico van een professionele teler dat het bedrijf schade kan lijden door maatregelen ter bestrijding van een plantenziekte, ook als dit niet op voorhand te verwachten valt. Niet kan worden geoordeeld dat de door appellante geleden schade, zoals omschreven en becijferd in het schaderapport, niet tot haar normale bedrijfsrisico behoort.
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - College van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-03-2018
CiteertitelNJB 2018/662
SamenvattingAFM heeft aan een natuurlijke persoon een boete opgelegd van 500.000,- wegens overtreding van het verbod op marktmanipulatie.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Wft. AFM heeft aan een natuurlijke persoon een boete opgelegd van 500.000,- wegens overtreding van het verbod op marktmanipulatie (artikel 8:58 van de Wft) door het op Euronext verrichten van transacties waarvan een misleidend signaal uitging of te duchten was. Tevens sprake van transacties met de intentie om de koers op een kunstmatig niveau te houden. Gelijkheidsbeginsel. Voornemen tot boeteoplegging. Functiescheiding. Evenredigheid van de boete. Het College ziet aanleiding voor matiging van de boete en acht een boete van 250.000,- passend en geboden.
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:53
Artikel aanvragenVia Praktizijn