Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-04-2018
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelVan gas los! Maar dan? Juridische aspecten van de verduurzaming van de warmtevoorziening
CiteertitelTBR 2018/53
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op enkele juridische vragen die oprijzen uit de wens om aardgas als brandstof voor de warmtevoorziening van gebouwen uit te faseren, waarbij de nadruk ligt op verduurzaming van de warmtevoorziening van bestaande gebouwen. Bijzondere aandacht wordt daarbij gegeven aan de mogelijkheden die het ruimtelijk bestuursrecht, en tevens ook de Omgevingswet bieden.
Auteur(s)S. Akerboom , A.M.J.R. van der Linden
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLess is more: saneren van windturbines en de doelstellingen van het Energieakkoord
CiteertitelTBR 2018/54
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de mogelijkheden van sanering van bestaande windturbines, in relatie tot de doelstellingen uit het Energieakkoord. Daarbij wordt aandacht besteed aan sanering via het ruimtelijk spoor, in het overgangsrecht en middels onteigening. De auteurs sluiten af met enkele conclusies.
Auteur(s)R.J.J. Aerts , M. Rus-van der Velde
LinkVolledige tekst artikel (vbk.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten in de Erfgoedwet
CiteertitelTBR 2018/55
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten in de Erfgoedwet. Aan de hand van de parlementaire geschiedenis, de jurisprudentie over de onderhoudsplicht en een rechtsvergelijking met Vlaanderen wordt onderzocht hoe ver deze instandhoudingsplicht strekt.
Auteur(s)F.A.M. Hobma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrivaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel IV)
CiteertitelTBR 2018/56
SamenvattingIn het vierde deel van de serie Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie, in het bijzonder circulair bouwen, wordt de rol van circulaire aspecten in het bouwcontractenrecht besproken. Achtereenvolgens worden de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005, alsmede meer algemene aspecten voor circulaire projecten onder de loep genomen.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAlleen de aanbesteder mag appelleren
CiteertitelTBR 2018/57
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op het arrest van de Hoge Raad van 18 november 2016 inzake de (on)mogelijkheden om hoger beroep in te stellen tegen een kort geding vonnis wanneer de opdracht is gegund. De uitleg van de Hoge Raad volgt de parlementaire geschiedenis, maar volgens de auteur is daarbij van een onjuiste voorstelling van zaken uitgegaan.
Auteur(s)R.G.T. Bleeker
LinkVolledige tekst artikel (rozemond.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEffectieve rechtsbescherming na HR 18 november 2016?
CiteertitelTBR 2018/58
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de rechtsbescherming bij aanbestedingen in Nederland, waarbij de aanloop naar het Hoge Raad-arrest van 18 november 2016 besproken wordt, alsmede de gevolgen van dit arrest voor de rechtsbescherming.
Auteur(s)M. van Rijn
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanbestedingsplicht voor woningcorporaties?
CiteertitelTBR 2018/59
SamenvattingIn deze bijdrage gaan auteurs in op de vraag of woningcorporaties moeten worden aangemerkt als aanbestedende diensten in de zin van Richtlijn 2004/24/EU en art. 1.1 Aanbestedingswet (Aw) en derhalve aanbestedingsplichtig zijn. De relevantie bepalingen in de Woningwet en de standpunten van de Europese Commissie en de Nederlandse regering inzake de onlangs gestarte inbreukprocedure door de Europese Commissie komen aan bod, alsmede de mogelijke gevolgen van een aanbestedingsplicht.
Auteur(s)A.G. Bregman , E.M. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNieuw Duits aannemings- en bouwcontractenrecht
CiteertitelTBR 2018/60
SamenvattingPer 1 januari 2018 zijn de paragrafen in het Duitse Burgerlijk Wetboek - het BGB - over aanneming van werk gewijzigd. Verder is een aparte titel voor bouwcontracten ingevoerd, naast enkele paragrafen over contracten met architecten en constructeurs. De auteur bespreekt in deze bijdrage de belangrijkste wijzigingen.
Auteur(s)B.R. van Veen
LinkVolledige tekst artikel (severijnhulshof.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 28-02-2018
CiteertitelTBR 2018/61
SamenvattingSplitsen woning voor kamerverhuur. Omgevingsvergunning afwijken voor bouwen en gebruik verleend met toepassing van beleidsregel. Zin uit beleidsregel onverbindend wegens strijd met art. 2.12 Wabo en art. 3:4 lid 1 Awb. Bij formuleren van beleid kan niet aan wettelijke verplichtingen worden voorbijgegaan. Nieuwe beslissing op bezwaar
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] (hierna: vergunninghouder) omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het splitsen van de woning [locatie 1] te Maastricht voor kamerverhuur.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelTBR 2018/62
SamenvattingGedeeltelijke functiewijziging van woongerelateerd winkelcentrum is geen stedelijk ontwikkelingsproject ex D-11.2 Besluit mer; er kon dan ook toepassing worden gegeven aan de kruimelgevallenregeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2015 heeft het algemeen bestuur aan VvE Complex Villa ArenA een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan "ArenAPoort West" ten behoeve van een functiewijziging van Villa ArenA op het perceel De Entree 1 te Amsterdam.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer , M.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 17-05-2017, 72.034
CiteertitelTBR 2018/64
SamenvattingAansluitingen balkons. Scheuren. Aansprakelijkheid. Hoofdelijkheid. Ontwerpfout. Uitvoeringsfout. Aansprakelijkheidsbeperking RVOI.
AnnotatorF.R.A. Schaaf
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
LinkVolledige tekst annotatie (ekelmansenmeijer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 28-02-2018
CiteertitelTBR 2018/63
SamenvattingBouwplan. Splitsing. Vergunningvrij bouwen. Bijbehorend bouwwerk. Hoofgebouw
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2016 heeft het college aan [appellant] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning met bijgebouw op het perceel [locatie] te Velddriel (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-05-2017
CiteertitelTBR 2018/65
SamenvattingProjectontwikkeling. Prijsvraag. Tekortschieten gemeente door niet verkrijgen beloofde grondpositie
Samenvatting (Bron)Projectontwikkeling. Tekortschieten gemeente door niet verkrijgen beloofde grondpositie. Te vergoeden kosten.
AnnotatorA.G. Bregman
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:3881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal bouwrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-08-2017
CiteertitelTBR 2018/66
SamenvattingOverdrachtsbelasting. Ontbindende voorwaarde. Vrijstelling. Verrekening waardeverandering
Samenvatting (Bron)De omstandigheid dat een vooruitbetaling op de koopsom niet is gerestitueerd bij het intreden van een ontbindende voorwaarde staat aan de op grond van artikel 19 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer te verlenen teruggaaf van overdrachtsbelasting niet in de weg.
AnnotatorM.A. Bonthuis-Broekman , T. Vincken
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:7523
Artikel aanvragenVia Praktizijn