AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 02-04-2018
Aflevering 14
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 20-02-2018, C-16/16 P
CiteertitelAB 2018/106
SamenvattingBescherming van consumenten en spelers en voorkoming van onlinegokken door minderjarigen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 februari 2018.#Koninkrijk Belgie tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Consumentenbescherming - Onlinegokdiensten - Bescherming van consumenten en spelers en voorkoming van onlinegokken door minderjarigen - Aanbeveling 2014/478/EU van de Commissie - Juridisch niet-bindende handeling van de Unie - Artikel 263 VWEU.#Zaak C-16/16 P.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:EU:C:2018:79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 04-04-2017, C-544/15
CiteertitelAB 2018/107
SamenvattingVoorwaarden voor de toelating van derdelanders
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 4 april 2017.#Sahar Fahimian tegen Bundesrepublik Deutschland.#Verzoek van Verwaltungsgericht Berlin om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Richtlijn 2004/114/EG - Artikel 6, lid 1, onder d) - Voorwaarden voor de toelating van derdelanders - Weigering van toelating - Begrip ,bedreiging voor de openbare veiligheid' - Beoordelingsmarge.#Zaak C-544/15.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
UitspraakECLI:EU:C:2017:255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-03-2018
CiteertitelAB 2018/108
SamenvattingUitbreiding van een melkveebedrijf
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2015 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant aan [vergunninghouder A] vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw-vergunning) verleend voor de exploitatie en uitbreiding van een melkveebedrijf aan de [locatie 1] te Someren.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-02-2018
CiteertitelAB 2018/109
SamenvattingRijbewijs ongeldig verklaard
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2017 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard vanaf 20 juni 2017.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelAB 2018/110
SamenvattingOpenbaarmaking van documenten op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur gedeeltelijk afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2015 heeft het college een verzoek van RTV Noord-Holland om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelAB 2018/111
SamenvattingOmgevingsvergunning kappen bomen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2017 heeft het college aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 8.971 bomen langs de Rijkswegen A4 en A44, Hofvlietweg en Oostvlietpolder.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-12-2017
CiteertitelAB 2018/112
SamenvattingErfafscheiding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2016 heeft het college [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel [locatie 1] te Heemskerk (hierna: het perceel) geplaatste erfafscheiding te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 19-12-2017
CiteertitelAB 2018/113
SamenvattingInbreuk privacy
Samenvatting (Bron)Procesbelang in verband met verzoek schadevergoeding. Onbevoegde besluitvorming door commissie. Onrechtmatige mandatering te beslissen op bezwaar. Huisbezoek kan ook door niet-toezichthouder worden uitgevoerd. Ongerechtvaardigde schending van de privacy door kasten tijdens huisbezoek te openen. Inbreuk privacy door maken van foto's tijdens huisbezoek betreft geen ongerechtvaardigde inbreuk privacy. Terecht geen dwangsom toegekend.
AnnotatorW.S. Zorg
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 29-08-2017
CiteertitelAB 2018/114
SamenvattingSpoedbestuursdwang
Samenvatting (Bron)Spoedbestuursdwang ten aanzien van vijf honden en zes katten vanwege overtreding van de artikelen 2.1, eerste lid en 2.2, achtste lid van de Wet dieren en artikel 1.7, aanhef en onder c, d, e en g van het Besluit houders van dieren. Verweerder heeft het begaan van de overtredingen voldoende onderbouwd en was daardoor bevoegd om een last onder bestuursdwang op te leggen. Gelet op de ernst van de situatie en de controlehistorie was er ook voldoende reden om spoedbestuursdwang toe te passen. Beroep in zoverre ongegrond. Beroep ten aanzien van kostenbesluit gegrond, omdat de in mindering te brengen kosten niet juist waren berekend. Het College voorziet zelf in de zaak door het bedrag te verlagen naar 15.989,42.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 27-12-2017
CiteertitelAB 2018/115
SamenvattingLuchtkwaliteit
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Collectieve actie Milieudefensie en Stichting Adem en 57 individuele eisers over luchtkwaliteit (NO2, PM2,5 en PM10). Taakverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. Eisers zijn deels niet ontvankelijk omdat eenzelfde of een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt in een procedure bij de bestuursrechter, die de verwijten exceptief kan toetsen. Ten gronde: het niet nu reeds behalen van de WHO-normen is niet in strijd met artikel 2 en 8 EVRM; geen schending van de op de Staat uit deze verdragsbepalingen voortvloeiende positieve verplichtingen. De Staat is niet op grond van het voorzorgsbeginsel gehouden een veiligheidsmarge in acht te nemen ten aanzien van de grenswaarden voor deze stoffen. De Staat heeft zijn verplichting om op 11 juni 2011 en 1 januari 2015 aan de grenswaarden voor PM10 en NO2 te voldoen geschonden. Niet gebleken is echter dat de personen voor wier gebundeld belang Milieudefensie en Stichting Adem opkomen en de individuele eisers hierdoor schade hebben geleden. Inhoud en reikwijdte van de verplichting van de Staat om na de uiterste data waarop de grenswaarden gehaald moesten worden, de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden. De conclusie luidt dat de Staat deze verplichting niet heeft geschonden. De vorderingen worden afgewezen.
AnnotatorCh.W. Backes , G.A. van der Veen
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:15380
Artikel aanvragenVia Praktizijn