Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-12-2017
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelMicrowave
CiteertitelM en R 2017/133
SamenvattingDe zondvloed van microplastics als wetgevingsvraagstuk
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntwikkelingen in de aanpak van fout hout: de actuele stand van zaken rond EUTR en FLEGT
CiteertitelM en R 2017/134
SamenvattingIn maart 2013 is de Europese Houtverordening in werking getreden, die de FLEGT-Verordening van december 2005 aanvult. Helaas is het uitvaardigen van (Europese) regelgeving niet genoeg om grootschalige illegale ontbossing buiten de Europese Unie tegen te gaan.
Auteur(s)A.M.C.C. Tubbing , W.Th. Douma
LinkVolledige tekst artikel (tubbingmilieuadvies.nl)
LinkVolledige tekst verordening (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelM en R 2017/135
SamenvattingDat het relativiteitsvereiste zich niet verzet tegen de inhoudelijke beoordeling van een beroepsgrond met betrekking tot de m.e.r.-beoordeling, betekent niet dat binnen die beroepsgrond ook met succes een beroep kan worden gedaan op milieuaspecten die niet strekken tot bescherming van de belangen van degene die zich op de gebrekkigheid van de m.e.r.-beoordeling beroept.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Steenderen; herziening bedrijfsterrein Aviko" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelM en R 2017/136
SamenvattingStilstandvoorziening voorgeschreven bij windmolens
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2015, kenmerk FF/75C/2014/0134, heeft de staatssecretaris aan Nuon Wind Development ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) verleend van de verbodsbepaling in artikel 9 van die wet, voor zover dit betreft het doden en verwonden van een twaalftal vogelsoorten, en van de verbodsbepaling in artikel 11 van die wet, voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen en verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de rugstreeppad. Aan deze ontheffing heeft de staatssecretaris voorschriften verbonden.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelM en R 2017/137
SamenvattingBelanghebbende bij weigering Nbw-vergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2014 heeft het college het verzoek van de Vogelbescherming afgewezen om wegens overtreding van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) handhavend op te treden tegen de jachtaktehouders die gebruik maken van de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) die op 3 oktober 2014 is verleend en tegen Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (hierna: de Faunabeheereenheid) die jachtaktehouders machtigt tot gebruik van de ontheffing van de Ffw.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelM en R 2017/138
SamenvattingBelanghebbende bij omgevingsrechtelijke besluiten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen het mestbassin op het perceel aan de [locatie 1], te Mechelen (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam , P.J. van der Woerd
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-09-2017
CiteertitelM en R 2017/139
SamenvattingBelanghebbende bij omgevingsvergunning veranderen inrichting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2013 heeft het college aan de Reststoffen Energie Centrale B.V., handelend onder de naam Omrin (hierna: Omrin), een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting op het perceel Lange Lijnbaan 14 te Harlingen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 07-09-2017
CiteertitelM en R 2017/140
SamenvattingMilieudefensie/Staat (luchtkwaliteit)
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter veroordeelt de Staat om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet. Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Ook heeft de voorzieningenrechter de Staat verboden om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden. Grenswaarden Europese regelgeving, die ook is vastgelegd in de Nederlandse wet, schrijft voor dat de hoeveelheid van verontreinigende stoffen in de lucht onder bepaalde grenswaarden moet worden gebracht en gehouden. De Staat is daarvoor verantwoordelijk. De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Volgens de wet moet er bij overschrijdingen een plan worden gemaakt met maatregelen om op de kortst mogelijke termijn aan de grenswaarden te voldoen. De Staat heeft een plan opgesteld met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, te weten het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit plan voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Zo geeft het NSL alleen een opsomming van generieke landelijke maatregelen, maar een opsomming van de per knelpunt te treffen maatregelen ontbreekt. Verder blijkt uit het plan niet dat de overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Het NSL geeft daarvoor een horizon van 2020 maar in het verleden is de termijn voor het bereiken van de grenswaarden al meermaals verplaatst. Bodemprocedure Volgens eisers doet de Staat niet voldoende om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Eisers zijn daarom ook een bodemprocedure tegen de Staat gestart. De behandeling in de bodemzaak zal op 14 november 2017 plaatsvinden.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
LinkVolledige tekst annotatie (milieurecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:10171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 19-09-2017
CiteertitelM en R 2017/141
SamenvattingAsbest
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Vennootschap heeft haar werknemers sloopwerkzaamheden laten verrichten t.a.v. een flatgebouw zonder eerst het aanwezige asbest te verwijderen. Art. 32 Arbeidsomstandighedenwet en art. 4.1b.1 en 4.48a.4 Arbeidsomstandighedenbesluit. Slagende bewijsklacht aangaande het weten dat levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van haar werknemers te verwachten was. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorM. Velthuis
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-10-2017
CiteertitelM en R 2017/142
SamenvattingWet natuurbescherming
Samenvatting (Bron)Bij besluit, waarvan op 16 maart 2017 is kennis gegeven in de Staatscourant, heeft de staatssecretaris aan Windcollectief en anderen ontheffingen verleend van het verbod in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) om opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden, met betrekking tot nader in het besluit aangegeven trekvogelsoorten.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-10-2017
CiteertitelM en R 2017/143
SamenvattingHoe om te gaan met een milieuneutrale wijziging als de onderliggende vergunning een “impliciete weigering” is?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2015 heeft het college aan ABZ Diervoeding omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een dakopbouw op het fabrieksgebouw aan de Goorseweg 3 te Markelo (hierna: het perceel) en voor het milieuneutraal veranderen van de daar gevestigde inrichting.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-10-2017
CiteertitelM en R 2017/144
SamenvattingBinnenstedelijk watersportgebied
Samenvatting (Bron)Bij besluit 14 juli 2015 heeft het college aan 2d Vastgoed B.V. ten behoeve van de omzetting van de Steigersgracht te Rotterdam in een binnenstedelijk watersportgebied (hierna: het project) een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
LinkVolledige tekst annotatie (milieurecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2904
Artikel aanvragenVia Praktizijn