Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 17-04-2018
Aflevering 3
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelJIN 2018/62
SamenvattingNoodweerexces nadat noodweersituatie is geŽindigd.
Samenvatting (Bron)Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Noodweerexces. HR herhaalt vooropstelling uit ECLI:NL:HR:2016:456. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de mogelijk eerdere noodweersituatie in elk geval ten einde was op het moment dat verdachte wegliep en na enkele ogenblikken terugkeerde naar de vechtpartij en dat verdachte reeds daarom t.a.v. de toen door hem gepleegde geweldshandelingen geen beroep toekomt op noodweerexces. Door aldus te oordelen heeft het Hof miskend dat een beroep op noodweerexces ook nog mogelijk is nadat een noodweersituatie is beŽindigd. Volgt partiŽle vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2018:340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelJIN 2018/60
SamenvattingKlaagschrift art. 552a Sv dient ďzo spoedig mogelijkĒ na inbeslagneming te worden ingediend.
Samenvatting (Bron)Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedragen en auto. Is klaagschrift dat 22 jaar na inbeslagneming van voorwerpen is ingediend zo spoedig mogelijk ingediend a.b.i. art. 552a.3 Sv? Rb heeft vastgesteld dat in 1992 i.h.k.v. een gvo een doorzoeking ter inbeslagneming is verricht in de woning van klager alsmede in een safeloket in een bankgebouw, dat daarbij beslag is gelegd op geldbedragen en een auto en voorts dat kennelijk bewust pas 18 jaar daarna voor het eerst bij het OM is geklaagd over het voortduren van het beslag en pas in 2015 een klaagschrift is ingediend. Rb heeft geoordeeld dat verweer dat klager zijn verdedigingspositie als verdachte binnen het gvo zou hebben geschaad indien hij eerder had geklaagd, niet dit concrete tijdsverloop tussen de inbeslagneming en het indienen van het klaagschrift rechtvaardigt en dat mitsdien het klaagschrift niet zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming is ingediend. I.h.l.v. de wetsgeschiedenis heeft Rb zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting - en niet onbegrijpelijk - tot dit oordeel kunnen komen.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 13-03-2018
CiteertitelJIN 2018/61
SamenvattingAfwijzing getuigenverzoek niet zonder meer begrijpelijk.
Samenvatting (Bron)Ontucht met 9-jarig meisje, art. 244 Sr. Bij appelschriftuur gedaan verzoek om minderjarige aangeefster als getuige te horen afgewezen o.g.v. gevaar voor gezondheid of welzijn van getuige, art. 288.1.b Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL9001 en EHRM nr. 54789/00 (Bocos Cuesta) m.b.t. het afzien van het ondervragen van getuige indien het gegronde vermoeden bestaat dat gezondheid of welzijn van getuige door het afleggen van verklaring ttz. in gevaar wordt gebracht en motiveringsplicht voor rechter. I.h.l.v. deze overwegingen en mede gelet op hetgeen door verdediging aan het verzoek tot het horen van aangeefster als getuige ten grondslag is gelegd, is s Hofs oordeel dat dit verzoek moet worden afgewezen omdat gezondheid of welzijn van minderjarige aangeefster door het afleggen van verklaring "in gevaar wordt gebracht", niet z.m. begrijpelijk. Niet blijkt o.g.v. welke concrete feiten en omstandigheden Hof tot het oordeel is gekomen dat gezondheid of welzijn van aangeefster door het afleggen van een verklaring in gevaar wordt gebracht en dat dit belang dient te prevaleren boven het belang van verdachte om haar als getuige te kunnen horen. De enkele verwijzing naar "de zeer jeugdige leeftijd" is daartoe niet voldoende, mede in aanmerking genomen dat Hof zich niet heeft uitgelaten over de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen ter bescherming van het belang van het welzijn van aangeefster indien zij als getuige zou worden gehoord.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2018:326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 16-02-2018
CiteertitelJIN 2018/58
SamenvattingBoetebeding in een overeenkomst, Criteria voor rechterlijke matiging op grond van art. 6:94 BW, Maatstaf van HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638 (Intrahof/Bart Smit).
Samenvatting (Bron)Overeenkomstenrecht. Boetebeding. Maatstaf voor matiging op grond van art. 6:94 BW. HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638, NJ 2007/262.
AnnotatorN.A. van Loon , G. te Winkel
UitspraakECLI:NL:HR:2018:207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 16-02-2018
CiteertitelJIN 2018/59
SamenvattingContractenrecht, Huur bedrijfsruimte, Dringend persoonlijk gebruik (art. 7:296 lid 1 onder b BW), Valt vergoeding voor goodwill onder verhuis- en inrichtingskosten (art. 7:297 lid 1 BW).
Samenvatting (Bron)Huur bedrijfsruimte. Dringend persoonlijk gebruik (art. 7:296 lid 1, onder b, BW)? Valt vergoeding voor goodwill onder verhuis- en inrichtingskosten (art. 7:297 lid 1 BW)? Waardering deskundigenbericht.
AnnotatorW.A. Braams
UitspraakECLI:NL:HR:2018:209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 07-02-2018
CiteertitelJIN 2018/50
SamenvattingVereffenaar huwelijksgoederengemeenschap, Vereffenaar nalatenschap, CommoriŽntenregeling.
Samenvatting (Bron)benoeming van vereffenaar in het kader van de afwikkeling van twee nalatenschappen, na overlijden in het buitenland van beide echtgenoten. Openbaar ministerie mengt zich niet in de zaak.
AnnotatorW.H. Benard
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 02-02-2018
CiteertitelJIN 2018/57
SamenvattingProcesrecht, Gedekt verweer, Contractenrecht, Opzegging duurovereenkomst, Aanvullende werking en beperkende werking redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)Procesrecht, contractenrecht. Art. 348 Rv, gedekt verweer; maatstaf, HR 19 januari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1964, NJ 1996/709. Licentieovereenkomst. Opzegbaarheid duurovereenkomst. Aanvulling wettelijke of contractuele regeling van opzegging (art. 6:248 lid 1 BW). Beroep op opzeggingsbevoegdheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (art. 6:248 lid 2 BW). HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, NJ 2016/450.
AnnotatorR.A.G. de Vaan
UitspraakECLI:NL:HR:2018:141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 26-01-2018
CiteertitelJIN 2018/54
SamenvattingOK, EnquÍteprocedure, Corporate Governance, Verhoudingen tussen de bestuurders-aandeelhouders, Kosten van het onderzoek.
Samenvatting (Bron)OK. EnquÍte. Gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de vennootschap te twijfelen. Onderzoek bevolen. Geen aanleiding om af te wijken van wettelijke regeling dat vennootschap de kosten van het onderzoek draagt. Verzoek om onmiddellijke voorzieningen afgewezen.
AnnotatorR.A. Wolf
LinkVolledige tekst annotatie (rogierwolf.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 26-01-2018
CiteertitelJIN 2018/56
SamenvattingVerjaring van schadevordering wegens onrechtmatige daad, Stuiting van de verjaring ex art. 3:317 lid 1 BW door schriftelijke mededeling vervat in overeenkomst, Uitleg van overeenkomst, Beroep op verjaring tijdens onderhandelingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Samenvatting (Bron)Verjaring van schadevordering van bedrijf op gemeente wegens onrechtmatige daad. Stuiting van de verjaring door schriftelijke mededeling vervat in overeenkomst? Art. 3:317 lid 1 BW. Uitleg overeenkomst. HR 24 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0418, NJ 2006/642. Beroep op verjaring tijdens onderhandelingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? HR 1 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5811, NJ 2002/195.
AnnotatorE.J.H. Zandbergen , J.M. Kuipers
UitspraakECLI:NL:HR:2018:111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 24-01-2018
CiteertitelJIN 2018/55
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid rechtspersoon-bestuurder, Disculpatie natuurlijk persoon bestuurder van de rechtspersoon-bestuurder.
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Twee bestuurders va [bedrijfsnaam 1]. De ene ([bedrijfsnaam 2]) had zich kunnen disculperen, maar is bij verstek veroordeeld en stelde geen verzet in. De enige bestuurder (wel in verzet) van de holding kan zich dan niet meer disculperen.
AnnotatorM.C. Schepel
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 17-01-2018
CiteertitelJIN 2018/49
SamenvattingOmgang, Verhuizing.
Samenvatting (Bron)Omgangsregeling; traject van omgangsbegeleiding niet van de grond gekomen door verhuizing moeder met minderjarige naar buitenland; verzoek tot wijziging ouderlijk gezag eerst in hoger beroep (362Rv); geen gronden van ontzegging van de omgang; afwijzing verzoek tot vaststellen omgangsregeling
AnnotatorM.E.M. Beijersbergen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Noord-Nederland 11-01-2018
CiteertitelJIN 2018/47
SamenvattingOntbindingsverzoek werkgever, Ontbinding arbeidsovereenkomst, Disfunctioneren, Redelijke grond, Zwaardere functie-eisen, Ongeschiktheid, Verbetertraject, Herplaatsing, Herplaatsingsverplichting.
Samenvatting (Bron)Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:699 lid 3, onderdeel d, BW wordt afgewezen. Gestelde disfunctioneren onvoldoende onderbouwd en mogelijkheid van herplaatsing in een andere passende functie onvoldoende onderzocht.
AnnotatorD.B.M. Pinedo
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 27-12-2017
CiteertitelJIN 2018/66
Samenvatting Beroep tegen niet tijdig nemen van nieuw besluit op bezwaar, Weigering besluit te nemen, Termijnoverschrijding in beroep, Verschoonbaarheid, Zelf voorzien, Termijn onder stellen van dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2013 heeft het college aan [eigenaar] omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van de woning ten behoeve van kamerverhuur voor maximaal zes personen.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 22-12-2017
CiteertitelJIN 2018/45
SamenvattingHerstel van de arbeidsovereenkomst, Voorzieningen, Imperatief, Discretionaire bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Wet werk en zekerheid (Wwz). Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter, herstel overeenkomst in hoger beroep. Achterwege laten van voorziening voor periode van onderbreking; door rechter te hanteren maatstaf. Art. 7:683 lid 4 BW, art. 7:682 lid 6 BW.
AnnotatorE. Hagendoorn
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 19-12-2017
CiteertitelJIN 2018/48
SamenvattingOntbinding samenlevingsovereenkomst, Gezamenlijke woning, Investeringen en schenking.
Samenvatting (Bron)Einde affectieve relatie. Samenlevingsovereenkomst. Woning van de man economisch gezien voor de onverdeelde helft mede-eigendom van de vrouw. Financiele afwikkeling: woning, investeringen daarin, eigenaars- en energielasten, gebruiksvergoeding, levensverzekering, inboedel, verhuiskosten en de kosten van de katten.
AnnotatorJ.F. van Drenth
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:4088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 14-12-2017
CiteertitelJIN 2018/53
SamenvattingGeheimhouding concept-waarderingsrapport, Afwijzing verzoek minister.
Samenvatting (Bron)Afwijzing van het verzoek van de Minister. Ten aanzien van het verzoek van de Minister tot geheimhouding van het concept-waarderingsrapport is de OK van oordeel dat de Minister zijn verzoek onvoldoende gespecificeerd en toegelicht heeft ten aanzien van welke concrete informatie die onderdeel zou kunnen uitmaken van het concept-deskundigenrapport thans, bijna vijf jaar na dato, nog altijd een zwaarwegend belang bij geheimhouding bestaat, terwijl het reeds gelet op het tijdsverloop bepaald niet vanzelfsprekend is dat de door de Minister genoemde categorieŽn informatie nog altijd zodanig (concurrentie)gevoelig zijn dat openbaarmaking daarvan dient te worden voorkomen.
AnnotatorN.R.M. van Hellenberg Hubar
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:5177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 12-12-2017
CiteertitelJIN 2018/46
SamenvattingReorganisatie, Spreekplicht, BeŽindigingsovereenkomst, Dwaling, Terugbetaling, Onverschuldigde betaling.
Samenvatting (Bron)Geen spreekplicht werkgever t.a.v. voorgenomen reorganisatie. BeŽindigingsovereenkomst is rechtsgeldig. Werknemer veroordeeld tot terugbetaling vergoeding.
AnnotatorJ.A. Tersteeg
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:3597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHvJ EU 29-11-2017, C-214/16
CiteertitelJIN 2018/43
SamenvattingJaarlijkse vakantie, Behoud van loon, Opeenvolgende referentieperioden, Vakantieperioden. Conley King vs. The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 29 november 2017.#C. King tegen The Sash Window Workshop Ltd en Richard Dollar.#Prejudiciele verwijzing - Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers - Richtlijn 2003/88/EG - Organisatie van de arbeidstijd - Artikel 7 - Vergoeding voor niet-opgenomen jaarlijkse vakantie bij het einde van het dienstverband - Nationale regeling die werknemers verplicht hun jaarlijkse vakantie op te nemen zonder dat het voor die vakantie verschuldigde loon is vastgelegd.#Zaak C-214/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:914
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 29-11-2017
CiteertitelJIN 2018/65
SamenvattingVan rechtswege gegeven omgevingsvergunning, Belanghebbende, Belanghebbend bestuursorgaan, Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2016 is van rechtswege een omgevingsvergunning gegeven aan [wederpartij] voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van het pand op het perceel [locatie] (hierna: het perceel).
AnnotatorM.R. Kruisselbrink
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 17-11-2017
CiteertitelJIN 2018/51
SamenvattingKoopovereenkomst, Non-conformiteit, Bedrog, Verjaringstermijn.
Samenvatting (Bron)Koopovereenkomst, non-conformiteit. Is verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW van toepassing op vordering tot schadevergoeding wegens bedrog?
AnnotatorM. Poelsema
LinkVolledige tekst annotatie (Nysingh.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 17-11-2017
CiteertitelJIN 2018/44
SamenvattingOvergangsrecht, Aanzegging, Opzegging, Transitievergoeding, Opvolgend werkgeverschap, Van Tuinen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW)? Uitleg schriftelijke verklaring werkgever over einde dienstverband; aanzegging in de zin van art. 7:668 BW? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd; opvolgend werkgever? Overgangsrecht WWZ m.b.t. opvolgend werkgeverschap in kader van art. 7:668a lid 2 BW (ketenregeling) en art. 7:673 lid 4 onder b BW (transitievergoeding). Wanneer geldt nog de maatstaf van HR 11 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9603, NJ 2013/171 (Van Tuinen/Wolters)?
AnnotatorJ. van Vleuten
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 14-11-2017
CiteertitelJIN 2018/52
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, BeŽindiging huurovereenkomst, Geen persoonlijk ernstig verwijt.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Bestuurdersaansprakelijkheid. BeŽindiging huurovereenkomst. Geen persoonlijk ernstig verwijt.
AnnotatorF. Oostlander
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:3165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 27-10-2017
CiteertitelJIN 2018/64
SamenvattingRechtmatig strafvorderlijk optreden, Aansprakelijkheid, Normaal maatschappelijk risico, Normaal bedrijfsrisico, …galitť-beginsel, Eigen schuld, Billijkheidscorrectie, Toerekeningsregel.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid van de Staat jegens verhuurder voor schade aan verhuurde zaak als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden jegens huurder. Niet-toepasselijkheid van toerekeningsregel van art. 6:101 lid 2 BW.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHvJ EU 27-09-2017, C-73/16
CiteertitelJIN 2018/63
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing, Verwerking van persoonsgegevens, Vaststelling van een lijst van persoonsgegevens, Belastingheffing, Bestrijding van belastingfraude, Rechterlijke toetsing, Bescherming van fundamentele vrijheden en rechten, Beroep in rechte afhankelijk gesteld van voorafgaand administratief bezwaar, Toelaatbaarheid van bedoelde lijst als bewijs, Voorwaarden waaronder de verwerking van persoonsgegevens geoorloofd is, Vervulling van een taak van algemeen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke. Peter PuskŠr vs. Financnť riaditelstvo Slovenskej republiky, KriminŠlny ķrad financnej sprŠvy
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 september 2017.#Peter Puskar tegen Financne riaditelstvo Slovenskej republiky en Kriminalny urad financnej spravy.#Verzoek van de Najvyssi sud Slovenskej republiky om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 7, 8 en 47 - Richtlijn 95/46/EG - Artikelen 1, 7 en 13 - Verwerking van persoonsgegevens - Artikel 4, lid 3, VEU - Vaststelling van een lijst van persoonsgegevens - Doel - Belastingheffing - Bestrijding van belastingfraude - Rechterlijke toetsing - Bescherming van fundamentele vrijheden en rechten - Beroep in rechte afhankelijk gesteld van voorafgaand administratief bezwaar - Toelaatbaarheid van bedoelde lijst als bewijs - Voorwaarden waaronder de verwerking van persoonsgegevens geoorloofd is - Vervulling van een taak van algemeen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke.#Zaak C-73/16.
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
UitspraakECLI:EU:C:2017:725
Artikel aanvragenVia Praktizijn