Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 01-04-2005
Aflevering 4
TitelHoge Raad, 28-01-2005, C03/296HR
CiteertitelJB, 2005/73
SamenvattingHandhaving marktreglement. Omzetschade. Onrechtmatige daad. Eigen schuld.
Samenvatting (Bron)28 januari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/296HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n DE GEMEENTE AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.M. Schutte. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina340-349
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200401416/1
CiteertitelJB, 2005/74
SamenvattingVertrouwensbeginsel. Kosten bestuurlijke voorprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2001 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de aanvraag van appellante om een beheerssubsidie voor het beheerspakket Faunarand afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina349-354
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402326/1
CiteertitelJB, 2005/75
SamenvattingPersoonsdossier. Persoonsgegevens. Gegevensverwerking. Medisch onderzoeksverslag. Onderzoeksplicht. Absolute competentie. Correctierecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2002 heeft de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: de raad), het verzoek van appellant, voorzover hier van belang, om een in het medisch onderzoeksverslag van 10 juli 2000 opgenomen alinea te verwijderen, niet ingewilligd.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina354-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200401393/1
CiteertitelJB, 2005/76
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Op 29 november 2001 heeft een medewerker van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam appellant desgevraagd een computeruitdraai gegeven met gegevens over appellants woning [locatie] te Amsterdam. Daarop staat in het vakje "Laatste huisvestingsvergunning" als dagtekening "02-11-2000" vermeld.
Pagina360-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403464/1
CiteertitelJB, 2005/77
SamenvattingVerlenging geldigheid van bewijzen van luchtwaardigheid. Besluit rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 12 februari 2003 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) appellante geïnformeerd dat hij heeft besloten zelf een inspectie op een drietal in de brief nader genoemde luchtvaartuigen van Helicon B.V. uit te voeren in het kader van de verlenging van de termijn van geldigheid van de bewijzen van luchtwaardigheid (hierna: BvL-verlengingsinspectie) als bedoeld in artikel 3 van de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid (hierna: de Regeling).
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina362-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403729/1
CiteertitelJB, 2005/78
SamenvattingHandhaving onevenredig in verhouding met de daarmee te dienen belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2002 heeft appellant (hierna: het college) naar aanleiding van het verzoek daartoe van [verzoeker] geweigerd handhavend op te treden tegen het door [partij] zonder bouwvergunning geplaatste hekwerk op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
Pagina365-367
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403855/1
CiteertitelJB, 2005/79
SamenvattingOmvang geding, in hoger beroep. Hoger beroep, omvang geding.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 11 januari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp (hierna: het college) geweigerd appellant bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een opslagloods voor foliebalen en natte bijproducten op het perceel [locatie] te Weesp (hierna: de opslagloods) en voor een luifelstal voor jong en drachtig vee en schapen op het perceel [locatie] te Weesp (hierna: de luifelstal).
Pagina367-369
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403924/1
CiteertitelJB, 2005/80
SamenvattingBezwaarschrift, brief geldt als. Bezwaartermijn. Zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 21 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Best (hierna: het college) appellant medegedeeld dat is besloten over te gaan tot het toepassen van bestuursdwang jegens Koopwoning Vastgoed 92 BV, middels het afvoeren van in strijd met artikel 2.1.5.1, eerste lid, van de Algemeen Plaatselijke Verordening van Best op 7 mei 2003 op de openbare weg achtergelaten goederen. Voorts heeft het college besloten dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang, waaronder tevens worden begrepen de kosten van de administratieve voorbereiding, op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) ten laste komen van Koopwoning Vastgoed 92 BV en de kosten van de bewaring van de inboedel in de zeecontainers ten laste van appellant.
AnnotatorE.C.H.J. van der Linden
Pagina370-372
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200401440/1
CiteertitelJB, 2005/81
SamenvattingOnrechtmatig primair besluit. Niet-tijdig beslissen op bezwaar. Verzoek om schadevergoeding. Schutznormleer. Causaal verband. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college) aan [vergunninghouder] te [plaats] een bouwvergunning verleend voor het oprichten van twee gebouwen met daarin elk 13 appartementen op het perceel Wissesdwinger/Groeneweg te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie [], nos. [] (hierna: het perceel).
AnnotatorR.J.N. Schlössels
Pagina373-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-01-2005, 200410542/3
CiteertitelJB, 2005/82
SamenvattingBesluit, niet-tijdig nemen.

(De vereniging De Kring, Vereniging voor Cultuur- en Milieubehoud te Weert / het college van B&W van Weert).
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina380-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-01-2005, 200500027/3
CiteertitelJB, 2005/83
SamenvattingBesluit, niet-tijdig nemen.

(E.H. te Weert / het college van B&W van Weert).
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina382-383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200404958/3
CiteertitelJB, 2005/84
SamenvattingBesluit, niet-tijdig nemen. Herziening, niet onredelijk laat verzoek om.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina383-385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200404951/1
CiteertitelJB, 2005/85
SamenvattingPartij, van rechtswege. Belanghebbende, aanmerken partij als.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 1997" en bouwvergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfsgebouw op het perceel [locatie], kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie [], nr. [] (hierna: het perceel).
AnnotatorE.C.H.J. van der Linden
Pagina385-389
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200405531/1
CiteertitelJB, 2005/86
SamenvattingZorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2003 heeft appellant geweigerd handhavend op te treden ten aanzien van de verhuur en de bewoning van een zevental kamers/appartementen in het pand [locatie] te [plaats].
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
Pagina389-393
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200405894/1
CiteertitelJB, 2005/87
SamenvattingBevoegdheid, B&W. Vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2003, kenmerk 2003/57672, heeft verweerder zich onbevoegd verklaard ten aanzien van een verzoek van appellant om toepassing van bestuursdwang ten aanzien van het opslaan van afvalstoffen op het terrein van manege De Leistert, gelegen aan de Leistertweg 2 te Roggel. Daarbij heeft verweerder het verzoek met toepassing van artikel 2:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht doorgezonden naar appellant.
Pagina393-394
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406067/1
CiteertitelJB, 2005/88
SamenvattingBestuursdwang, bekendmaking. Besluit, uitreiking.
Samenvatting (Bron)In het formulier van 16 september 2002 van de dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam wordt medegedeeld dat de op het Stationsplein te Amsterdam met een beugelslot aan een bouwhek bevestigde fiets van appellant is meegevoerd en opgeslagen.
Pagina395-397
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-02-2005, 200410565/1 en 200410565/2
CiteertitelJB, 2005/89
SamenvattingBestuursdwang. Dwangsom. Anti-cumulatie. Bepaling van openbare orde. Grenzen van het geschil.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2003 heeft appellant bouwactiviteiten aan de panden [locaties] stilgelegd en [wederpartij] een dwangsom opgelegd van 1.000,-- per dag, met een maximum van 100.000,--, indien de bouwactiviteiten ondanks de stillegging worden voortgezet.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
Pagina397-402
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18-01-2005, AWB 02/392 , 02/1824 en 02/1853
CiteertitelJB, 2005/90
SamenvattingGemeenschapsrecht. Prejudiciële vragen. Rechtmatigheid besluit tot ontruiming.
Samenvatting (Bron)Op 5 maart 2002 (AWB 02/392), 6 november 2002 (AWB 02/1824) en 18 november 2002 (AWB 02/1853) heeft het College van appellanten beroepschriften ontvangen, waarbij beroepen worden ingesteld tegen besluiten van de Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (hierna: Directeur RVV) van respectievelijk 23 januari 2002 (AWB 02/392), 26 september 2002 (AWB 02/1824) en 7 oktober 2002 (AWB 02/1853). Bij deze besluiten heeft de Directeur RVV ongegrond verklaard de bezwaren die appellanten hadden gemaakt tegen afzonderlijke, ten aanzien van ieder van hen genomen, besluiten van de Directeur RVV van 29 maart 2001. Bij deze, wat aard en strekking betreft gelijke, besluiten heeft de Directeur RVV onder toepassing van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: Gwd) en het Besluit verdachte dieren (hierna: Besluit) de evenhoevige dieren van appellanten verdacht verklaard van mond- en klauwzeer, en appellanten op grond van de Gwd een aantal maatregelen opgelegd respectievelijk aangezegd in verband met deze verdenking, waaronder vaccinatie en vervolgens doding van deze dieren. Bij brieven van 9 april 2002 (AWB 02/392), 6 december 2002 (AWB 02/1824) en 17 december 2002 (AWB 02/1853) hebben appellanten de gronden van hun beroepen aangevuld. Op 15 mei 2002 (AWB 02/392), 13 januari 2003 (AWB 02/1824) en 23 januari 2003 (AWB 02/1853) heeft het College van verweerder verweerschriften en de op de afzonderlijke zaken betrekking hebbende stukken ontvangen. Bij brief van 9 augustus 2002 heeft appellant sub 1 gerepliceerd, waarop verweerder bij brief van 2 oktober 2002 in die zaak heeft gedupliceerd. Op 9 januari 2004 heeft verweerder aanvullende stukken ingediend. Bij brief van 10 januari 2004 hebben appellanten de beroepsgronden nogmaals aangevuld. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 20 januari 2004, waar partijen bij monde van hun gemachtigden hun standpunten hebben toegelicht. Aan de zijde van verweerder zijn daarbij tevens aanwezig geweest drs. A.M. Akkerman, plaatsvervangend Chief Veterinary Officer van verweerders ministerie, drs. E. van Rooij en drs. A. Dekker, beiden werkzaam bij het Centraal Instituut voor DierziektenControle (CIDC) te Lelystad, alsmede drs. P.F. de Klerk, werkzaam bij de Voedsel- en Warenautoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina402-422
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AS3610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 17-11-2004, 2004/451
CiteertitelJB, 2005/91
SamenvattingVoortvarendheid. Correcte bejegening. Redelijkheid. Evenredigheid.
AnnotatorN.J.A.P.B. Niessen
Pagina422-428
Artikel aanvragenVia Praktizijn