AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 24-04-2018
Aflevering 17
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-03-2018
CiteertitelAB 2018/135
SamenvattingWNT
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 2015 heeft de minister de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (hierna: de Regeling) vastgesteld.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-03-2018
CiteertitelAB 2018/136
SamenvattingGebruik in strijd met bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 november 2916 heeft [appellante] beroep ingesteld tegen het niet tijdig bekend maken van de volgens haar van rechtswege gegeven omgevingsvergunning voor het gebruik van het gebouw op het perceel [locatie] te Beek.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-03-2018
CiteertitelAB 2018/137
SamenvattingBibob
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2015 heeft de burgemeester de vergunning van [appellante] voor het verkopen van consumentenvuurwerk in het pand aan [locatie] te Rotterdam ingetrokken.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelAB 2018/138
SamenvattingPersoonsgegevens
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 januari 2016 heeft de minister kopieën van twee brieven van 19 september 2013 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) aan [appellant] verstrekt.
AnnotatorT. Mulder
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-12-2017
CiteertitelAB 2018/139
SamenvattingStikstofdepositie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2016 heeft het college een vergunning ingevolge artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend met betrekking tot de wijziging van een veehouderij aan de [locatie] te Bergeijk (hierna: de Nbw-vergunning).
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-10-2017
CiteertitelAB 2018/140
SamenvattingParkeerbelasting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 augustus 2015 heeft het college aangewezen als terreinen, wegen en weggedeelten waar parkeren slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting: alle parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghoudersplaatsen in de tariefzones weergegeven op de bij het besluit behorende kaart (hierna: besluit I).
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-12-2017
CiteertitelAB 2018/141
SamenvattingMeerdaadse samenloop
Samenvatting (Bron)Boetes vanwege overtredingen van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit in samenhang met artikel 4.2, en bijlage II van de Verordening (EG) 852/2004. Samenhang tussen de beboetbare overtredingen levert met het oog op evenredigheid een matigigingsgrond op.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 20-11-2017
CiteertitelAB 2018/142
SamenvattingBesluitbegrip
Samenvatting (Bron)Wet dieren
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 01-02-2018
CiteertitelAB 2018/143
SamenvattingWatervergunning
Samenvatting (Bron)Watervergunning voor rietproef en bijbehorende tijdelijke waterpeilverhoging in het Lauwersmeer blijft na een belangenafweging in stand. Goedkeuringsbesluit voor wat betreft het monitoringsplan is geen artikel 6:19 Awb-besluit en wordt niet in de beoordeling betrokken. Beheerprotocol, grondwaterstanden, verzilting en bruinrot. Deskundigenadvisering. Agrarische gronden, jachthavens en recreatieparken. Nulopname en causaliteitsvraag in het kader van schade. Nadeelcompensatieregeling en belangenafweging.
AnnotatorJ. Kevelam
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 19-12-2017
CiteertitelAB 2018/144
SamenvattingAannemelijk dat eiser geen financiële middelen heeft om een contra-expertise te laten verrichten
Samenvatting (Bron)Om te waarborgen dat de procedurele gelijkwaardigheid van partijen niet zou worden geschonden, heeft de rechtbank in de zaak van een Sierra Leoonse illegaal een deskundige ingeschakeld, ondanks dat er al een deskundigenrapportage in opdracht van de IND was gedaan.
AnnotatorA.M.L. Jansen , L.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:9597
Artikel aanvragenVia Praktizijn