Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 06-05-2018
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
Titel‘Just culture’ en het afleggen van verantwoording
CiteertitelTvGR 2018, 2, p. 107
SamenvattingIn navolging van andere maatschappelijke sectoren, zoals de luchtvaart, is in de gezondheidszorg de aandacht voor een ‘just culture’ de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met een ‘just culture’ wordt gedoeld op een omgeving waarin het leren van incidenten en fouten centraal staat.
Auteur(s)J. Legemaate
Pagina107-108
Linkvolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLaboratoriumonderzoek op aanvraag van de huisarts en het eigen risico in de zorgverzekering
CiteertitelTvGR 2018, 2, p. 109
SamenvattingExtern verricht laboratoriumonderzoek valt buiten de vrijstelling van het eigen risico voor huisartsenzorg. Dat wordt althans algemeen aangenomen, maar is dat ook zo? Langs drie wegen toont de auteur aan dat er sprake is van een collectieve misvatting, waarop de praktijk of anders de wetgever een gepast antwoord moet geven.
Auteur(s)J.M. van der Most
Pagina109-119
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek rechtspraak bestuursrecht
CiteertitelTvGR 2018, 2, p. 120
SamenvattingDeze kroniek, die een periode van bijna twee jaar beschrijft, bespreekt een groot aantal bestuursrechtelijke uitspraken op het gebied van de gezondheidszorg. Ook de meest belangwekkende uitspraken over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet worden besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde: algemeen bestuurs(proces)recht, uitspraken over de Wet BIG, over de Wkkgz en de Kwzi, jurisprudentie over de WTZi, de Gmw en de Wgp, uitspraken over de Wob, een uitspraak over de Wbp, jurisprudentie over de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Als laatste komen de rapporten van de Nationale ombudsman aan de orde.
Auteur(s)M.L. Batting , J.A.E. van der Jagt-Jobsen , M.A. de Vries
Pagina120-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe Wet zorg en dwang is aangenomen, en nu?
CiteertitelTvGR 2018, 2, p. 156
SamenvattingOp 23 januari 2018 stemde de Eerste Kamer in met de Wet zorg en dwang. Deze wet zal de huidige Wet Bopz vervangen wat betreft onvrijwillige zorg aan en onvrijwillige opname van cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek. In deze bijdrage wijzen de auteurs een aantal onderdelen van de wet aan die naar hun mening, vooruitlopend op de (voorgenomen) inwerkingtreding in 2020, nog nadere duiding of uitleg behoeven.
Auteur(s)B.J.M. Frederiks , S.M. Steen
Pagina156-163
LinkVolledige tekst artikel (brendafrederiks.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 06-09-2017
CiteertitelTvGR 2018, 2, p. 164
SamenvattingBespreking van een uitspraak in een rechtzaak over de Abortuspil, waarbij onder meer Stichting Women on waves, Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann en Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland partij zijn. Auteur bespreekt de uitspraak en licht het wettelijk kader van de Wet afbreking zwangerschap (Waz) en het Wetboek van strafrecht (art. 296 Sr) toe. Inzet van deze procedure is de juridische toetsing van het standpunt van de minister van VWS en de IGZ dat het voorschrijven van een middel (combinatiepreparaat) ten behoeve van een medicamenteuze overtijdbehandeling door huisartse (dus buiten een ziekenhuis of kliniek die beschikt over een vergunning in de zin van de Waz) strafbaar is op grond van artikel 296 Sr. Dit terwijl die behandeling, zoals niet in geschil is, blijkens de wetsgeschiedenis van de Waz niet valt onder het bereik van de Waz.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Collectieve actie. ‘Abortuspil’. Procedure van Women on Waves, Clara Wichmann, Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland (EVAA) en anderen (huisartsen, arts en seksuologen) tegen de Staat. Beleidsstandpunt minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over uitleg artikel 296 Sr onrechtmatig? Toetsing beleidsstandpunt minister van VWS en IGZ, dat inhoudt dat het voorschrijven van een medicamenteuze overtijdbehandeling (combinatiepreparaat) door een huisarts, derhalve buiten een ziekenhuis of kliniek die beschikt over een vergunning in de zin van de Wet afbreking zwangerschap (Waz) strafbaar is. Niet-ontvankelijkheid van EVAA en één individuele eiseres, een abortusarts, wegens het bestaan van onvoldoende belang. Women on Waves, Clara Wichmann en andere eisers ontvankelijk. Artikel 71 Gw. Geen aansprakelijkheid Staat voor uitlatingen minister van VWS in parlementair debat. Vorderingen berusten op onrechtmatigheid van beleidsstandpunt en uitlatingen die buiten de Staten-Generaal zijn gedaan en daarmee op gewone aansprakelijkheid Staat voor onrechtmatig handelen van een of meer van zijn organen. Taakverdeling civiele rechter en strafrechter. Vonnis laat eigen taak en verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en de strafrechter ten aanzien van artikel 296 sr onverlet. De bevoegdheid van de strafrechter verhindert niet de toetsing van beleidsstandpunt van de minister van VWS en de IGZ door de civiele rechter. Uitleg artikel 296 Sr niet onverenigbaar met de Waz en de omstandigheid dat overtijdbehandeling niet onder het bereik van de Waz valt. Rechtbank laat in het midden of naar huidige stand van de wetenschap voorafgaand aan een overtijdbehandeling (voldoende) met zekerheid kan worden vastgesteld of de vrouw zwanger is. Ook laat rechtbank in het midden of medicamenteuze overtijdbehandelingen thans op grond van de Waz moeten worden verricht in een ziekenhuis of kliniek met een Waz-vergunning. In dezen geen betekenis aan arrest Hoge Raad van 16 juni 1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1757) en uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AW7365). Toetsingsverbod staat in de weg aan toetsing beleidsstandpunt aan rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel. Beoordeling zou neerkomen op beantwoording van de vraag of artikel 296 Sr in strijd is met fundamentele rechtsbeginselen. Geen strijdigheid met internationale verdragen. Geen van de bepalingen van de internationale verdragen waarop Women on Waves en anderen zich beroepen “een ieder verbindend”. Geen schending volkenrechtelijke verplichtingen.
AnnotatorE. Pans
Pagina164-186
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:10060
Artikel aanvragenVia Praktizijn