Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-02-2018
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelDe programmatische aanpak getoetst
CiteertitelM en R 2018/19
SamenvattingDe programmatische aanpak blijkt zowel in het bestuursrecht als in het civiele recht onverwachte complicaties met zich te brengen. In een betrekkelijk korte periode hebben zowel de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2017:622) als de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2017:15380) geoordeeld over twee bestaande programma’s in het omgevingsrecht, te weten het Programma Aanpak Stikstof (het PAS) en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (het NSL).
Auteur(s)R. Kegge , G. Boogaard
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe “Principles on Climate Obligations of Enterprises”: een zoektocht naar concrete verplichtingen van bedrijven en beleggers
CiteertitelM en R 2018/20
SamenvattingWanneer we niet in staat zijn om klimaatverandering beneden de 2 graden Celsius te houden, staat de wereld rampen van ongekende omvang te wachten. Nu al, bij een temperatuurstijging van ongeveer 1 graad Celsius, zien we op vele plaatsen in de wereld steeds ernstiger natuurrampen: extreme droogte, overvloedige regen, zware stormen en aantasting van de biodiversiteit (bijvoorbeeld teloorgaan van koraalriffen).
Auteur(s)J. Spier
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelRecensie van Ch.W. Backes, L. Boerema, A.A. Freriks, M.M. Kaajan, Natuurbeschermingsrecht
CiteertitelM en R 2018/21
SamenvattingDit boek brengt precies wat de titel belooft: een volledige, uitgebreide behandeling van het internationale, Europese en nationale natuurbeschermingsrecht, zowel gebiedsbescherming als soortenbescherming, zelfs ‘houtopstanden’.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-09-2017
CiteertitelM en R 2018/22
SamenvattingWarenwet
Samenvatting (Bron)Warenwet. Verzoek om handhavend optreden op grond van de Warenwet tegen handelaren van tweedehands autobanden in verband met de aanwezigheid van tijgermuggen in die banden. Het gezien zijn bestemming te verwachten gebruik van de banden levert op zichzelf geen bijzonder gevaar op voor de veiligheid en gezondheid van de mens. Het bijzondere gevaar, voor zover daarvan sprake is, vloeit voort uit de import van banden uit risicogebieden. Artikel 18 van de Warenwet is in dit geval niet van toepassing.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-09-2017
CiteertitelM en R 2018/23
SamenvattingBouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsruimte
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college geweigerd aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsruimte.
AnnotatorH.J.A. van Ham
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 27-09-2017
CiteertitelM en R 2018/24
SamenvattingUitvoer van een container met afval naar Egypte
Samenvatting (Bron)EVOA-zaak. Uitvoer van een container met afval naar Egypte. Strafmaat: geldboete van 1.500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:7065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 26-10-2017
CiteertitelM en R 2018/25
SamenvattingMeststoffenwet
Samenvatting (Bron)Boete Meststoffenwet. College volgt conclusie A-G Keus t.a.v. artikel 5:44 van de Awb: het tweede en derde lid van dit artikel strekt niet tot de bescherming van de belangen van de (mogelijke) overtreder. Voorts is sprake van een schending van artikel 5:10a, tweede lid, Awb omdat ten onrechte de cautie niet is gegeven. Verweerder was ten aanzien van 17 vrachten niet bevoegd om een boete op te leggen. De hoogte van de boete dient derhalve opnieuw te worden berekend. Bestuurlijke lus toegepast.
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-11-2017
CiteertitelM en R 2018/26
SamenvattingDempen oppervlaktewater
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2015 heeft het college aan [appellant] vergunning verleend voor onder meer het dempen van 300 m2 oppervlaktewater op het perceel aan de [locatie] te Boskoop.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-12-2017
CiteertitelM en R 2018/27
SamenvattingWindturbinepark
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Windturbinepark Kabeljauwbeek 2016" vastgesteld.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-12-2017
CiteertitelM en R 2018/28
SamenvattingVarkenshouderij
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2014 heeft het college aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend voor het veranderen van de varkenshouderij op het perceel [locatie 1] te Ambt Delden.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 22-12-2017
CiteertitelM en R 2018/30
SamenvattingOpzettelijk overtreden van artikel 5 lid 1 en artikel 7 lid 6 Brzo 2015
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk overtreden van artikel 5 lid 1 en artikel 7 lid 6 Brzo 2015. Verdachte heeft in de onderhavige zaak in de bewezenverklaarde periode opzettelijk niet alle maatregelen getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. Als gevolg van de oplopende druk en het loslaten van het membraamdak van de navergister is ongeveer 22.500 m3 biogas naar de buitenlucht geëmitteerd. Daarnaast heeft verdachte niet voldaan een correcte uitvoering van het preventiebeleid, te weten een veiligheidsbeheerssysteem ten aanzien van de beperking/bestrijding van schuimvorming doordat niet voldaan was aan twee elementen: de organisatie en het personeel en de controle op de exploitatie. De rechtbank acht dit ernstige feiten. Opgelegd wordt een geldboete van EUR 75.000,-.
AnnotatorM. Velthuis
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:6679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelM en R 2018/29
SamenvattingToelaatbare geluidbelasting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2015 heeft het college hogere waarden als bedoeld in artikel 45 van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor 3 woningen vanwege een industrieterrein. Tegen dit besluit heeft [appellant sub 1] beroep ingesteld.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-01-2018
CiteertitelM en R 2018/31
SamenvattingVellen of doen vellen van houtopstanden
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 24 mei 2017 heeft het college omgevingsvergunningen verleend voor het vellen of doen vellen van houtopstanden ten behoeve van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg voor de deelgebieden C, G, H, I en J.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:12
Artikel aanvragenVia Praktizijn