SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 17-05-2018
Aflevering 4
RubriekRedactionele signalen
TitelRedactionele signalen
CiteertitelSEW 2018/54
SamenvattingIn een memo van 25 maart 2018 legde de Europese Commissie uit waarom er niets mis is met de benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie als opvolger van de Nederlander Italianer. Duk plaatst dit feit binnen een bredere context van afbrokkelend vertrouwen in Europa.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet coherentievereiste in het Unierecht
CiteertitelSEW 2018/55
SamenvattingIn deze bijdrage maken wij een analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) ten aanzien van het zogeheten Ďcoherentievereisteí. Hiertoe kijken wij naar de rol van dit vereiste binnen de proportionaliteitstoets. Daarbij komt de verhouding tot het geschiktheidsvereiste en de toets op de minst beperkende maatregel aan de orde. Het blijkt dat het coherentievereiste vooral een rol speelt bij de vraag of het middel geschikt is om het nagestreefde doel te bereiken, dus of het middel doeltreffend zou kunnen zijn. Daarnaast proberen wij in kaart te brengen welke eisen op grond van het coherentievereiste worden gesteld aan de onderbouwing van de betreffende nationale maatregel ter rechtvaardiging van het nagestreefde doel.
Auteur(s)J. Langer , W. Sauter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Ė Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2017
CiteertitelSEW 2018/56
SamenvattingIn deze kroniek wordt de ontwikkeling van de bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak op het gebied van het mededingingsrecht uit het jaar 2017 besproken. De bespreking is thematisch opgezet en er is een onderscheid gemaakt tussen de bestuurs- en civielrechtelijke zaken.
Auteur(s)A. Outhuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 14-11-2017, C-671/15
CiteertitelSEW 2018/57
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing; Prťsident de líAutoritť de la concurrence vs. Association des producteurs vendeurs díendives (APVE) e.a.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 november 2017.#President de l'Autorite de la concurrence tegen Association des producteurs vendeurs d'endives (APVE) e.a.#Verzoek van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Artikel 42 VWEU - Verordening (EG) nr. 2200/96 - Verordening (EG) nr. 1182/2007 - Verordening (EG) nr. 1234/2007 - Mededingingsverstorende gedragingen - Artikel 101 VWEU - Verordening nr. 26 - Verordening (EG) nr. 1184/2006 - Producentenorganisaties - Unies van producentenorganisaties - Taken van deze organisaties en unies - Gedraging bestaande in vaststelling van minimumverkoopprijzen - Gedraging bestaande in overleg over de op de markt gebrachte hoeveelheden - Gedraging bestaande in uitwisseling van strategische informatie - Franse witlofmarkt.#Zaak C-671/15.
UitspraakECLI:EU:C:2017:860
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 14-11-2017, C-165/16
CiteertitelSEW 2018/58
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing; Toufik Lounes vs. Secretary of State for the Home Department.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 november 2017.#Toufik Lounes tegen Secretary of State for the Home Department.#Verzoek van High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Burgerschap van de Unie - Artikel 21 VWEU - Richtlijn 2004/38/EG - Begunstigden - Dubbele nationaliteit - Burger van de Unie die de nationaliteit van de gastlidstaat heeft verkregen met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit - Verblijfsrecht, in deze lidstaat, van een staatsburger van een derde staat die familielid van de burger van de Unie is.#Zaak C-165/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 07-09-2017, C-251/16
CiteertitelSEW 2018/59
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing ; Edward Cussens e.a. vs. T. G. Brosman
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 november 2017.#Edward Cussens e.a. tegen T. G. Brosman.#Verzoek van Supreme Court om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Zesde richtlijn (77/388/EEG) - Artikel 4, lid 3, onder a), en artikel 13, B, onder g) - Vrijstelling van leveringen van gebouwen en het erbij behorend terrein anders dan bedoeld in artikel 4, lid 3, onder a) - Beginsel van het verbod van misbruik - Toepasbaarheid bij het ontbreken van nationale bepalingen waarbij dit beginsel is omgezet - Rechtszekerheidsbeginsel en beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen.#Zaak C-251/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 23-11-2017, C-547/16
CiteertitelSEW 2018/60
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing; Gasorba SL e.a. vs. Repsol Comercial de Productos PetrolŪferos SA.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 november 2017.#Gasorba SL e.a. tegen Repsol Comercial de Productos Petroliferos SA.#Mededinging - Artikel 101 VWEU - Overeenkomsten tussen ondernemingen - Commerciele betrekkingen tussen exploitanten van tankstations en aardoliemaatschappijen - Langlopende exclusieve bevoorradingsovereenkomst met betrekking tot brandstoffen - Besluit waarbij de Europese Commissie toezeggingen van een onderneming verbindend verklaart - Omvang van de gebondenheid van de nationale rechter aan een toezeggingsbesluit van de Commissie - Artikel 9, lid 1, en artikel 16, lid 1, van verordening (EG) nr. 1/2003.#Zaak C-547/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 07-09-2017, C-265/16
CiteertitelSEW 2018/61
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing; VCAST Limited vs. RTI SpA.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 november 2017.#VCAST Limited tegen R.T.I. SpA.#Prejudiciele verwijzing - Harmonisatie van de wetgevingen - Auteursrecht en naburige rechten - Richtlijn 2001/29/EG - Artikel 5, lid 2, onder b) - Uitzondering voor kopieen voor privegebruik - Artikel 3, lid 1 - Mededeling aan het publiek - Specifieke technische werkwijze - Verrichting van een dienst voor video-opname in de cloud (cloud computing) van kopieen van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de betrokken auteur - Actieve tussenkomst bij die opname door de aanbieder van de dienst.#Zaak C-265/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 08-06-2017, C-214/16
CiteertitelSEW 2018/62
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing; Conley King vs. The Sash Window Workshop Ltd en Richard Dollar.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 29 november 2017.#C. King tegen The Sash Window Workshop Ltd en Richard Dollar.#Prejudiciele verwijzing - Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers - Richtlijn 2003/88/EG - Organisatie van de arbeidstijd - Artikel 7 - Vergoeding voor niet-opgenomen jaarlijkse vakantie bij het einde van het dienstverband - Nationale regeling die werknemers verplicht hun jaarlijkse vakantie op te nemen zonder dat het voor die vakantie verschuldigde loon is vastgelegd.#Zaak C-214/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:914
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelGerecht EU 05-02-2018, T-235/15
CiteertitelSEW 2018/63
SamenvattingPari Pharma GmbH vs. European Medicines Agency.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Tweede kamer - uitgebreid) van 5 februari 2018.#Pari Pharma GmbH tegen Europees Geneesmiddelenbureau.#Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Bij het EMA berustende documenten die zijn overgelegd in het kader van een vergunningaanvraag voor het in handel brengen van het geneesmiddel Vantobra - Besluit om aan een derde toegang tot de documenten te verlenen - Uitzondering betreffende de bescherming van de commerciele belangen - Geen algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid.#Zaak T-235/15.
UitspraakECLI:EU:T:2018:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelHoge Raad 02-02-2018
CiteertitelSEW 2018/64
Samenvatting (Bron)Art. 6 en 6a AOW; art. 13, lid 1 en lid 2, onder a, Vo 1408/71; art. 45 en 48 VWEU; artt. 10 en 25 BUB 1989. Ingezetenen met beperkte diensbetrrekking in Duitsland (mini-job), waardoor zij aldaar niet verzekerd zijn. UItsluiting van de Nederlandse volksverzekeringen strijdig met Unierecht? De Hoge Raad stelt prejudiciŽle vragen.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelRechtbank Amsterdam 07-02-2018
CiteertitelSEW 2018/65
SamenvattingZie ook: ECLI:NL:RBAMS:2018:933
Samenvatting (Bron)De Amsterdamse kortgedingrechter vraagt het Hof van Justitie van de Europese Unie zich te buigen over de gevolgen van de Brexit voor het EU-burgerschap van Britse onderdanen.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 10-08-2017, C-270/17 PPU
CiteertitelSEW 2018/66
SamenvattingBalanceren tussen versterking van procedurele rechten en facilitering van justitiŽle samenwerking: het Hof legt de reikwijdte van artikel 4 bis Kaderbesluit 2002/584/JBZ uit. Tupikas. Zie ook de zaak C-271/17 PPU, Zdziaszek, ECLI:EU:C:2017:629.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 augustus 2017.#Openbaar Ministerie tegen Tadas Tupikas.#Prejudiciele verwijzing - Prejudiciele spoedprocedure - Politiele en justitiele samenwerking in strafzaken - Europees aanhoudingsbevel - Kaderbesluit 2002/584/JBZ - Procedures van overlevering tussen de lidstaten - Voorwaarden voor tenuitvoerlegging - Gronden tot facultatieve weigering van de tenuitvoerlegging - Artikel 4 bis, lid 1, zoals voortvloeiend uit kaderbesluit 2009/299/JBZ - Aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf - Begrip ,proces dat tot de beslissing heeft geleid' - Betrokkene die in persoon is verschenen in eerste aanleg - Procedure in hoger beroep waarin de zaak opnieuw ten gronde is behandeld - Aanhoudingsbevel dat geen gegevens bevat aan de hand waarvan kan worden nagegaan of de rechten van verdediging van de veroordeelde in de procedure in hoger beroep zijn geeerbiedigd.#Zaak C-270/17 PPU.
AnnotatorV.H. Glerum
UitspraakECLI:EU:C:2017:628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 14-11-2017, C-671/15
CiteertitelSEW 2018/67
SamenvattingProducentenorganisaties in de landbouwsector vrijgesteld van het kartelverbod. Association des producteurs vendeurs díendives (APVE).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 november 2017.#President de l'Autorite de la concurrence tegen Association des producteurs vendeurs d'endives (APVE) e.a.#Verzoek van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Artikel 42 VWEU - Verordening (EG) nr. 2200/96 - Verordening (EG) nr. 1182/2007 - Verordening (EG) nr. 1234/2007 - Mededingingsverstorende gedragingen - Artikel 101 VWEU - Verordening nr. 26 - Verordening (EG) nr. 1184/2006 - Producentenorganisaties - Unies van producentenorganisaties - Taken van deze organisaties en unies - Gedraging bestaande in vaststelling van minimumverkoopprijzen - Gedraging bestaande in overleg over de op de markt gebrachte hoeveelheden - Gedraging bestaande in uitwisseling van strategische informatie - Franse witlofmarkt.#Zaak C-671/15.
AnnotatorJ. Blockx
UitspraakECLI:EU:C:2017:860
Artikel aanvragenVia Praktizijn