Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk

Uitgever Sdu
Tijdschrift Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk
Datum 17-05-2018
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelAmbtshalve aanvulling van rechtsgronden in de ontbindingsprocedure?
CiteertitelTAP 2018/99
SamenvattingSinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 kan de rechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever uitsluitend nog ontbinden op limitatief in de wet genoemde ontslaggronden. Aan die gronden worden verschillende eisen gesteld en ook kunnen de gevolgen naar gelang de gekozen grond verschillend zijn. Nu artikel 25 Rv bepaalt dat de rechter ambtshalve de rechtsgronden aanvult, rijst de vraag of dit ook geldt ten aanzien van de ontslaggronden en zo ja, onder welke voorwaarden de rechter in ontbindingsprocedures toepassing aan artikel 25 Rv dient te geven. Deze problematiek zal in dit artikel aan de orde komen.
Auteur(s)J.P. Quist , J.H. Bennaars
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFraude en detacheringsverklaringen
CiteertitelTAP 2018/100
SamenvattingIn het arrest Altun van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het Hof teruggekomen op eerdere jurisprudentie dat detacheringsverklaringen bindend zijn voor de gaststaat en dat alleen nadat een speciale procedure gevolgd is de gaststaat niet gebonden kan zijn aan detacheringsverklaringen. In geval van fraude kan ook de gaststaat ze intrekken. In dit artikel worden de omstandigheden van de zaak besproken en de consequenties van deze benadering.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
UitspraakECLI:EU:C:2018:63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 31-01-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 101
SamenvattingOntslag op staande voet kinderleidster wegens achterlaten baby terecht, maar geen bewuste roekeloosheid.
Samenvatting (Bron)Baby per ongeluk achtergelaten op kinderdagverblijf. Heeft kinderleidster bewust roekeloos gehandeld (7:661 BW) en is zij aansprakelijk voor schade van werkgever? Heeft kinderleidster schade geleden als gevolg van uitlatingen op Facebook door werkgever?
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 13-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 102
SamenvattingAansprakelijkheid bij bedrijfsongeval en wederzijdse draagplicht verzekeraars.
Samenvatting (Bron)Bedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Materieel werkgeverschap? Eigen schuld. Wederzijdse draagplicht verzekeraars.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:1097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 20-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 103
SamenvattingOnvoldoende zwaarwichtig belang voor eenzijdige wijziging premievrij pensioen werknemer in premiebijdrage van 30%.
Samenvatting (Bron)Artikel 7:613 BW. Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Wijziging van premievrij pensioen voor werknemer in premiebijdrage van 30%. Zwaarwichtig belang.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Rotterdam 13-12-2017
CiteertitelTAP 2018, sign. 104
SamenvattingSchorsing concurrentiebeding op termijn. Belang van werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding verwatert naarmate de tijd vordert.
Samenvatting (Bron)Schorsing van een concurrentiebeding op termijn. Belang van werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding verwatert naar mate de tijd vordert, omdat werknemer geen contact meer heeft met klanten en werkgever gelegenheid heeft banden aan te halen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:10830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 06-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 105
SamenvattingDe inzet van buitenlandse piloten bij Easyjet is niet in strijd met artikel 10 Waadi. Aankondigingstermijn die VNV hanteert voor stakingen dient langer te zijn dan zes uur. Beperking van het recht op staking/werkonderbrekingen gedurende de drukke weekenden in de vakantieperiode is maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk. Zie ook: ECLI:NL:GHAMS:2018:398
Samenvatting (Bron)Staking. Inzet van buitenlandse piloten ter vervanging van stakende piloten niet in strijd met art. 10 Waadi. Terbeschikkingstelling in de zin van art. 1 lid 1 onder c Waadi. Begrip onderneming in de zin van art. 1 lid 1 onder d Waadi. Termijn voor en tijdstip van aankondiging staking en werkonderbreking.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Rotterdam 05-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 106
SamenvattingToezicht op naleving algemeen verbindend verklaarde cao. Recht op schadevergoeding. Cao-norm.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Toezicht op naleving algemeen verbindend verklaarde cao door SNCU. Haviltex. Is cao algemeen verbindend verklaard? CAO-norm.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:1443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 13-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 107
SamenvattingGelijktijdige toepassing Seniorenregeling en Selectregeling zowel in strijd met letterlijke bewoordingen als ratio cao.
Samenvatting (Bron)Uitleg van de CAO van Achmea. Is gecombineerde gelijktijdige toepassing van de Achmea Selectregeling (meer uren werken tegen uitbetaling van die meeruren) en de Seniorenregeling (minder uren werken met behoud van salaris over de niet gewerkte uren) mogelijk? Nee, dat is in strijd met de bewoordingen van de CAO en met de ratio en strekking van beide regelingen.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:1060
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Rotterdam 01-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 108
SamenvattingWerkingssfeer cao Metalelektro.
Samenvatting (Bron)Gezamenlijk verzoek partijen ex art. 96 Rv over de werkingssfeer van de Metalelektro cao. Het werk dat door de werknemers van die onderneming wordt verricht is bepalend en niet het eindproduct dat de onderneming aflevert.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:1767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 14-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 109
SamenvattingSalarisafspraak wijkt af van standaard cao Gehandicaptenzorg en is daarmee nietig.
Samenvatting (Bron)Nadat werkgever de exploitatie van het restaurant [naam restaurant] te [vestigingsplaats] van de besloten vennootschap [bedrijfsnaam] B.V. had overgenomen ten behoeve van het plaatsen van haar zorgcliënten in het kader van te realiseren dagbesteding, heeft werkgever de werknemers van [bedrijfsnaam] B.V. aangeboden bij haar in dienst te treden. Deze werknemers werden voordien beloond conform de CAO Horeca. Het aanbod van [gedaagde] was om met behoud van een per saldo gelijk salaris bij [gedaagde] in dienst te treden. Om dit te realiseren is in de arbeidsovereenkomst overeengekomen dat werkneemster wordt ingedeeld in salarisschaal 9, behorende bij FWG functiegroep 10 van de CAO Gehandicaptenzorg, waarbij verder is opgenomen dat dit salaris tevens een vergoeding inhoudt voor de eindejaarsuitkering, ORT en PBL-uren. Werkmeenster meent dat de onder artikel 5 van de arbeidsovereenkomst opgenomen bepaling omtrent het salaris in strijd is met de CAO Gehandicaptenzorg, omdat op grond van artikel 1.3 van die CAO afwijkingen slechts mogelijk zijn indien de CAO dat ook toestaat. Werkneemster maakt aanspraak op betaling van de eindejaarsuitkering, ORT en PBL uren. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een nietige afspraak en wijst de vordering toe.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:1017
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Rotterdam 20-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 110
SamenvattingBevoegde rechter.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak.Werknemer ontvankelijk ondanks verkeerde naam werkgever. Art.21 Brussel I-Bis Verordening.Nederlandse rechter onbevoegd. Arbeid gewoonlijk verricht in Zuid-Afrika. Tijdelijke tewerkstelling vanuit Nederland wijzigt gewone arbeidsplaats niet.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:2231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 27-03-2018 , 200.228.494/01 OK
CiteertitelTAP 2018, sign. 116
SamenvattingOndernemingsraad toont onvoldoende aan dat nieuw besluit op hetzelfde neerkomt als eerder besluit.
Samenvatting (Bron)OK; Adviesrecht ondernemingsraad; besluit tot outsourcing niet kennelijk onredelijk; art. 25 WOR
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 16-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 117
SamenvattingBesluit tot verhuizing deel onderneming in redelijkheid genomen: ondernemingsraad voldoende geïnformeerd.
Samenvatting (Bron)Ondernemingskamer wijst het verzoek van de ondernemingsraad af. De redenen die Möhringer aanvoert voor het bestreden besluit, die er in de kern op neerkomen dat voor haar de ook door de ondernemingsraad onderkende voordelen van de voorgenomen uitbesteding en verhuizing zwaarder wegen dan de mogelijke bezwaren en risicos (waarvan zij het gewicht beperkter inschat dan de ondernemingsraad), kunnen het besluit in redelijkheid dragen. Het is niet onredelijk dat Möhringer ervoor heeft gekozen eerst het besluit tot verhuizing en uitbesteding te nemen om pas daarna op zoek te gaan naar de strategische partner(s).Möhringer heeft zich, gelet op de afwegingen, in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het besluit niet in strijd is met de in het convenant in algemene bewoordingen omschreven bedoeling van partijen. Het voorgaande brengt tevens mee dat ook het bezwaar dat het besluit innerlijk tegenstrijdig is, niet opgaat. De keuze om naar Den Haag te verhuizen en de werkplaats en het magazijn uit te besteden is tegen de achtergrond van de daarop in het besluit gegeven toelichting niet onverenigbaar met het (deel)besluit dat Möhringer blijft voortbestaan als volwaardige entiteit in al zijn facetten. Ten aanzien van de door de ondernemingsraad aangevoerde procedurele bezwaren geldt dat uit de adviesaanvraag voldoende duidelijk blijkt wat het voorgenomen besluit inhoudt. Möhringer heeft haar afwijzing van het door de ondernemingsraad gepresenteerde alternatieve plan voldoende gemotiveerd. Möhringer heeft het besluit ook overigens voldoende gemotiveerd.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Rotterdam 02-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 118
SamenvattingVervangende toestemming verleend: belang Loodswezen bij rooster met wisselende stuurman weegt zwaarder dan belang OR bij behoud oude rooster.
Samenvatting (Bron)Loodswezen wil met roulerende ploegen ipv van vaste ploegen gaan werken. OR weigert in te stemmen met besluit. Ktr verleent op verzoek Loodswezen vervangende toestemming ex artikel 27 lid 4 WOR. Belangenafweging. Besluit OR wordt onredelijk geacht.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:1743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Den Haag 21-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 119
SamenvattingVervangende toestemming verleend voor voorgenomen besluit dat roken verbiedt buiten de onbetaalde pauze.
Samenvatting (Bron)ex 27 lid 4 WOR toestemming verleend voor besluit dat medewerkers alleen tijdens onbetaalde pauze mogen roken; toestemming niet verleend voor besluit om enkel andere plaatsen dan de rookruimtest aan te wijzen als rookplaatsen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:1970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 08-02-2018 , 200.225.487/01 OK
CiteertitelTAP 2018, sign. 120
SamenvattingPas ter zitting de ondernemingsraad informeren over beweegredenen besluit is te laat.
Samenvatting (Bron)OK. WOR-zaak. Medezeggenschap. In het bestreden besluit is de beweegreden, die tijdens de mondelinge behandeling naar voren is gekomen, niet genoemd waardoor de ondernemingsraad daarop geen reactie heeft kunnen geven. Evenmin is afdoende ingegaan op de berekening die de ondernemingsraad heeft gemaakt. De toelichting in het bestreden besluit is dermate gebrekkig dat dit leidt tot de conclusie dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 01-08-2017
CiteertitelTAP 2018, sign. 121
Samenvatting In de geschetste omstandigheden handelt werkgever niet ernstig verwijtbaar door arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Geen billijke vergoeding verschuldigd.
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij toekenning van een billijke vergoeding als bedoeld in artikel 7:673 lid 9 BW gaat het (conform de wetsgeschiedenis) om uitzonderlijke gevallen. Een werkgever komt ruime vrijheid toe bij het besluit de arbeidsovereenkomst met werknemer al dan niet voort te zetten. Het besluit de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten, is niet onredelijk. Niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst is niet het gevolg geweest van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Artikel 7:673 lid 9 BW
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:3137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelHoge Raad 30-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 122
SamenvattingWerknemer kan recht hebben op een transitievergoeding ondanks een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Hof dient met meervoudige kamer te beslissen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet (onverwijlde opzegging om een dringende reden); art. 7:673 lid 1, onder a, en art. 7:677 lid 1 BW. Dringende reden bij ontbreken van ernstige verwijtbaarheid, HR 29 september 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7282, NJ 2001/560. Procesrecht. Mondelinge behandeling in meervoudig te beslissen zaak voor raadsheer-commissaris, vereiste mededeling aan partijen, toepassing regels HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 06-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 123
SamenvattingHof bekrachtigt ontslag op staande voet na zonder reden inzien elektronisch patiëntendossier door afdelingssecretaresse.
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet. Door raadpleging van het Elektronisch Patiënten Dossier van een patiënt, tevens medewerker van het ziekenhuis, zonder dat een behandelrelatie bestond en inzage noodzakelijk was, heeft werknemer een dringende reden voor ontslag gegeven. Deze gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Strijd met de Gedragscode van het ziekenhuis. Eerdere waarschuwing vanwege dezelfde gedraging. Ernstig verwijtbaar handelen, dus geen transitievergoeding.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 124
SamenvattingHof bekrachtigt ontbinding op de g-grond. Conflicten zijn het gevolg van werkneemster die moeite heeft met ‘nee’ van werkgeefster. Werkgeefster heeft voldoende gedaan om de verstoorde verhoudingen te verbeteren.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak, Wwz. Kantonrechter heeft arbeidsovereenkomst terecht ontbonden op de g-grond. Werkgever heeft voldoende gedaan om verstoorde verhoudingen te verbeteren.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:1893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 125
SamenvattingGeen opzegverbod wegens ziekte, want klachten stammen van voor uitval. Werkgeefster heeft zich ingespannen verstoorde arbeidsverhouding op te lossen, terwijl werkneemster stug bleef. Ontbinding op g-grond zonder toekenning billijke vergoeding.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak, Wwz. Opzegverbod bij ziekte. Ontbinding op de g-grond. Geen ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Ontbinding op de g-grond. Nadere invulling criterium na HR 16-2-2018 (ECLI:NL:HR:2018:220). De reden voor de verstoring van de arbeidsverhouding zijn ontstaan in periodes dat de wn (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt was en hebben geen betrekking op de laatste periode van arbeidsongeschiktheid. Opzegverbod is niet van toepassing.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:2478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 126
SamenvattingHof oordeelt dat terecht ontbonden is op de g-grond; de verstoring in de arbeidsverhouding is evident, aangezien werkneemster zelf ontbinding verzocht. Geen appel mogelijk tegen niet toekennen billijke vergoeding door de intrekking van het eigen verzoek door werkneemster.
Samenvatting (Bron)Wwz. Werkneemster heeft eigen ontbindingsverzoek, dat door de kantonrechter was toegewezen zonder toekenning van een vergoeding, ingetrokken en stelt hoger beroep van voorwaardelijk ontbindingsverzoek van werkgever. Hof oordeelt dat kantonrechter terecht dat verzoek op de g-grond heeft toegewezen. In eerste aanleg heeft werkneemster geen verzoek om toekenning van een billijke vergoeding ex artikel 6:671b lid 8 sub c BW gedaan. Een zelfstandig verzoek daartoe kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:2278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelHoge Raad 16-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 127
SamenvattingVoor ontbinding op de g-grond is verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer niet vereist. Dat werkgever van verstoring verwijt kan worden gemaakt, staat niet aan ontbinding op g-grond in de weg. Geen billijke vergoeding.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3, onder g, BW). Belang van (ontbreken) verwijtbaarheid aan zijde werknemer en werkgever. Toepasselijkheid van wettelijke bewijsregels; vaststaan dan wel voldoende aannemelijk zijn van feiten en omstandigheden. Mogelijkheid van herplaatsing (art. 7:669 lid 1 BW), maatstaf. Transitievergoeding (art. 7:673 BW), overgangsrecht bij opvolgend werkgeverschap (HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:1198 (Constar)). Billijke vergoeding (art. 7:671b lid 8, aan onder c, BW); verband tussen ernstig verwijt en ontbinding.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelHoge Raad 16-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 128
SamenvattingOntbinding op d-grond. Toepasselijkheid wettelijke bewijsregels. Werkgever heeft beoordelingsruimte bij d-grond. Rechter mag acht slaan op gezichtspunten ‘oude’ regelgeving Ontslagbesluit en Beleidsregels.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW). Toepasselijkheid van wettelijke bewijsregels; vaststaan dan wel voldoende aannemelijk zijn van feiten en omstandigheden. Betekenis van Ontslagbesluit en Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 na invoering van Wwz. Is de appelrechter bij bepaling van tijdstip waarop arbeidsovereenkomst eindigt, gehouden de opzegtermijn in acht te nemen (art. 7:683 lid 5 BW in verbinding met art. 7:671b lid 8 BW)?
UitspraakECLI:NL:HR:2018:182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 18-04-2017
CiteertitelTAP 2018, sign. 129
SamenvattingOntslag op staande voet horecamanager met gokverslaving is terecht. Bewijs dringende reden.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; ontslag op staande voet; bewijs dringende reden. In de periode dat een groot kastekort is ontstaan heeft werknemer met een gokverslaving zeer omvangrijke contante stortingen op zijn bankrekening gedaan. Daarvoor heeft hij geen geloofwaardige verklaring gegeven.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:6815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 130
SamenvattingOntslag op staande voet horecamanager. Verduistering kasgelden niet vastgesteld. Ook niet in combinatie met gokverslaving. Smoking gun ontbreekt. Geen sprake van een dringende reden.
Samenvatting (Bron)WWZ. Ontslag op staande voet horecamanager. Anders dan kantonrechter oordeelt hof dat verduistering/ontvreemding van kasgelden niet kan worden vastgesteld. Ook niet in combinatie met gokgedrag. Ook overige ontslaggronden onvoldoende geoordeeld. Billijke vergoeding toegekend.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:1313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2017
CiteertitelTAP 2018, sign. 131
SamenvattingWerkgever doet na verstrijken vervaltermijn bij wijze van verweer beroep op de overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers. Dit is te laat. Vervaltermijn is van openbare orde, verweer dan niet meer mogelijk.
Samenvatting (Bron)Na toestemming UWV zegt werkgever arbeidsovereenkomst op de a-grond op. Werknemer verzoekt transitievergoeding. Na verstrijken vervaltermijn 7:686a lid 4 BW doet werkgever bij wege van verweer beroep op overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers artikel 7:673d BW. Vervaltermijn is van openbare orde. Gelet op wettelijke systeem is verweer dan niet meer mogelijk.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:11208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Den Haag 14-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 132
SamenvattingBeroep werknemer schenden aanzegplicht door werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Werknemer had al baan bij andere werkgever en heeft niet in onzekerheid gezeten.
Samenvatting (Bron)Verzoek tot toekenning van een aanzegvergoeding afgewezen nu de wetgever met de invoering van artikel 7:668 BW niet heeft bedoeld werknemers in gevallen als deze te beschermen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 23-01-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 133
SamenvattingOvergang concessie openbaar busvervoer. Artikel 37 Wet personenvervoer (Wpv).
Samenvatting (Bron)Overgang concessie openbaar busvervoer provincie Utrecht in 2016. Kort geding. Is niet tot een individuele arbeidsplaats herleidbare werknemer overgegaan naar de nieuwe concessiehouder? Niet aannemelijk dat werknemer voor concessie Utrecht werkzaam was. Evenmin aannemelijk dat werknemer unieke, niet uitwisselbare functie vervulde. Geen beleidsvrijheid werkgever bij selectie. Art. 37 Wet personenvervoer.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Overijssel 13-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 134
SamenvattingConcessie openbaar vervoer. Betrokkenheid concessie.
Samenvatting (Bron)De concessie Almere (openbaar vervoer) is per 10 december 2017 van Connexxion overgegaan naar Keolis. In het kader daarvan is werknemer voorgedragen om mee over te gaan naar de nieuwe concessiehouder, Keolis. Volgens werknemer heeft Connexxion hem op goede gronden op de lijst van niet herleidbare indirecte medewerkers geplaatst die overgaan naar Keolis. Keolis is aldus gehouden om hem in dienst te nemen. Werknemer vordert daarom tewerkstelling bij Keolis en betaling van het bijbehorende salaris. Keolis voert tegen de vordering aan dat betrokkenheid van werknemer bij de concessie ontbreekt. De vordering in kort geding is afgewezen. Werknemer heeft zijn betrokkenheid bij de concessie onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat werknemer een rol speelt in de top van de Taxi en Tourorganisatie en dat hij naar zijn zeggen daarom betrokken is bij elke aan Connexxion verleende concessie in het openbaar vervoer acht de kantonrechter onvoldoende overtuigend.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2018:538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 135
Samenvatting Overgang van onderneming.
Samenvatting (Bron)Overgang onderneming. Bestuurdersaansprakelijkheid. De feiten rechtvaardigen de conclusie dat sprake is van overgang van een onderneming. De verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomsten met de werknemers die ten tijde van de overgang in dienst waren zijn daardoor overgegaan op de overnemende onderneming. De bestuurder van de beide ondernemingen kan persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt worden van het gegeven dat de overgenomen onderneming de loonverplichtingen niet kan nakomen en daarvoor evenmin verhaal biedt.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:2874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Noord-Holland 12-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 136
SamenvattingOvergang van onderneming.
Samenvatting (Bron)Overgang van onderneming
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:1927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Limburg 07-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 137
SamenvattingReorganisatie en plaatsing lager ingedeelde functie.
Samenvatting (Bron)Interne reorganisatie bij zorginstelling. Door bedrijfsorganisatorische wijzigingen zal oudere werknemer zijn functie verliezen. In voorfase van definitieve besluitvorming gaat hij deelnemen aan een mobiliteitsprogramma dat geregeld is in het op dat moment vigerende sociaal plan (afgesloten met OR) . Plaatsing in een lager ingeschaalde functie is de door hem geaccepteerde uitkomst. Er bestaat geen beding tot eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Voor financiële gevolgen van de functiewijziging beroept werknemer zich op rechtstreekse of afgeleide toepasselijkheid van een nieuw sociaal plan (afgesloten met twee vakbonden). Rechter gaat daar niet in mee. Wel wordt nagegaan of hardheidsclausule nog uitkomst biedt. Belangenafweging leidt - bij marginale toetsing van toepassing van die clausule - niet tot het oordeel dat de wijze van compensatie van achteruitgang in inkomsten onredelijk is.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:2134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 17-10-2017
CiteertitelTAP 2018, sign. 138
SamenvattingInstemming werknemer met afschaffen afspraak indexatie.
Samenvatting (Bron)Pensioenrecht. Wijziging collectieve pensioenregeling. Gevolgen voor eerder opgebouwde pensioenaanspraken. Heeft werknemer recht op onvoorwaardelijke indexatie van aanspraken die zijn achtergebleven bij vorige pensioenverzekeraar? Betekenis van aan werknemers verstrekte informatie. Eigen keuze voor achterlaten. Alleen voorwaardelijke, winstafhankelijke, indexatiemogelijkheid. Klachttermijn.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:4223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelHoge Raad 02-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 139
SamenvattingVerplicht bedrijfstakpensioenfonds kan premieverdeling vaststellen.
Samenvatting (Bron)Pensioenrecht. CAO. Wet Bpf 2000. Is verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds bevoegd bindend te besluiten over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers? Onderhandelingsruimte en contractsvrijheid bij deelname in verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Reikwijdte begrip doorsneepremie. Zorgvuldigheidsverplichting van art. 105 lid 2 Pw.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Limburg 14-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 140
SamenvattingLoonstop niet gerechtvaardigd en passend werk niet bedongen arbeid geworden.
Samenvatting (Bron)Re-integratie, passende functie? Loonstop gerechtvaardigd? Passende arbeid is nieuw bedongen arbeid geworden?
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:1575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Overijssel 20-03-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 141
SamenvattingGerechtvaardigd vertrouwen 100% loondoorbetaling, ook als beleid wordt gewijzigd tijdens ziekteperiode.
Samenvatting (Bron)Werkgever heeft het salaris van een arbeidsongeschikte werknemer teruggebracht naar 70% daar waar gebruikelijk was dat bij ziekte 100% van het loon werd doorbetaald. Tevens heeft werkgever de maandelijks aan werknemer uit te keren bonus naar beneden bijgesteld van 1.000,00 tot 0,00. Werknemer vordert in kort geding doorbetaling van 100% van het hem toekomend loon alsmede doorbetaling van de maandelijke bonus nu uit de gespreksverslagen van de functioneringsgesprekken niet is gebleken dat werknemer niet functioneerde, zijnde de voorwaarde om toekenning van bonus te kunnen herzien door werkgever. De kantonrechter wijst beide vorderingen toe. De vordering om werknemer toegang te verlenen tot diens computer- en gebruikersaccount wordt afgewezen aangezien aan de horizon een einde van de arbeidsovereenkomst gloort.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2018:878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Den Haag 26-01-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 142
SamenvattingWerknemer handelt verwijtbaar door weigeren mediation en werkgever handelt verwijtbaar door niet tijdige re-integratie-inspanningen.
Samenvatting (Bron)Einde arbeidsovereenkomst op e-grond; niet meewerken aan re-integratie. Hof oordeelt anders dan kantonrechter dat deskundigenoordelen over en weer wel voldoen aan wettelijke vereisten. Gerechtvaardigd vertrouwen 100% loon bij ziekte.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 08-08-2017
CiteertitelTAP 2018, sign. 143
SamenvattingDoel time-out miskend door werkgever. Oorzaken arbeidsongeschiktheid voor rekening van werkgever.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Situatieve arbeidsongeschiktheid. Betaling achterstallig loon. Werkgever heeft, onder meer door te dreigen met ontslag op staande voet, volstrekt disproportioneel gereageerd op niet-uitvoeren van inpakopdracht door werknemer. Bovendien is door bedrijfsarts geadviseerde time-out periode genegeerd, waarbij werkgever uitsluitend oog heeft gehad voor eigen kortetermijnbelang. Loonvordering toegewezen op grond van artikel 7:628 lid 1 BW.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:3201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 23-01-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 144
SamenvattingSchade, inleveren laptop, begroten schade.
Samenvatting (Bron)Eindafrekening na einde dienstverband. Werkneemster heeft de laptop, die zij van werkgever in gebruik had, ingeleverd maar heeft geweigerd om het wachtwoord daarvan aan de werkgever bekend te maken. De schade die werkgever daardoor heeft geleden wordt geschat. Werkneemster heeft ondanks andersluidende afwijkende afspraak aanspraak op reiskostenvergoeding conform de CAO.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 06-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 145
SamenvattingArbeidsovereenkomst, leerovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt het hof dat de leeraspecten van de door Logidex geplaatste leerlingen zo zwaar wegen, dat van een arbeidsovereenkomst tussen Logidex en de leerlingen niet gesproken kan worden.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 28-02-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 146
SamenvattingOndernemingsraad, vermindering arbeidsduur, zwaarwichtig bedrijfsbelang.
Samenvatting (Bron)Verzoek om minder te gaan werken, welk verzoek er feitelijk op neerkomt dat werknemer alleen nog als OR-lid actief zal zijn. OR-werk behoort tot de normale werkzaamheden van de werknemer in de onderneming. Geen zwaarwichtige redenen om te oordelen dat de werknemer (ook) haar werk als klantadviseur moet blijven verrichten gedurende een aantal uren in de week. Het verzoek wordt toegewezen.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 30-01-2018
CiteertitelTAP 2018, sign. 147
SamenvattingArbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, kwalificatie.
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst (vijf opvolgende contracten rayonmanager)? Maatstaf: wat stond partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen en hoe hebben partijen feitelijk daaraan uitvoering gegeven (HR 14 november 1997 (Groen/Schoevers))? Het hof beschouwt het rechtsvermoeden dat appellant de arbeid krachtens arbeidsovereenkomst heeft verricht, als weerlegd. Geen arbeidsovereenkomst. Art. 7:610a BW
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:318
Artikel aanvragenVia Praktizijn