AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-05-2018
Aflevering 20/21
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 20-12-2017, C-516/16
CiteertitelAB 2018/168
SamenvattingIntrekking en terugvordering EU-subsidie
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 20 december 2017.#Erzeugerorganisation Tiefkuhlgemuse eGen tegen Agrarmarkt Austria.#Verzoek van het Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Landbouw - Gemeenschappelijke ordening van de markten - Operationeel programma in de sector groenten en fruit - Verordening (EG) nr. 1234/2007, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 361/2008 - Artikelen 103 ter, 103 quinquies en 103 octies - Financiele steun van de Europese Unie - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 - Artikel 60 en bijlage IX, punt 23 - Investeringen in bedrijven en/of bedrijfsruimten van de producentenorganisatie - Begrip - Gewettigd vertrouwen - Rechtszekerheid.#Zaak C-516/16.
AnnotatorJ.E. van den Brink , W. den Ouden
UitspraakECLI:EU:C:2017:1011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 01-06-2017, C-529/15
CiteertitelAB 2018/169
SamenvattingMilieuaansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 1 juni 2017.#Procedure ingeleid door Gert Folk.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieuaansprakelijkheid - Richtlijn 2004/35/EG - Artikel 17 - Toepassing in de tijd - Exploitatie van een waterkrachtcentrale die in gebruik was genomen voor het verstrijken van de termijn voor omzetting van deze richtlijn - Artikel 2, punt 1, onder b) - Begrip ,milieuschade' - Nationale regeling die alle schade die is gedekt door een vergunning, uitsluit - Artikel 12, lid 1 - Toegang tot de rechter in milieuzaken - Procesbevoegdheid - richtlijn 2006/60/EG - Artikel 4, lid 7 - Rechtstreekse werking.#Zaak C-529/15.
AnnotatorS.F.A. van Ravels , C.N.J. Kortmann
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:EU:C:2017:419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-04-2018
CiteertitelAB 2018/170
SamenvattingOmgevingsvergunning geweigerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2016 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een blokhut aan de [locatie 1], te Noordwijk (hierna: het perceel).
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-04-2018
CiteertitelAB 2018/171
SamenvattingVoorschot huurtoeslag
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 mei 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het aan [appellant] toegekende voorschot huurtoeslag over 2015 opnieuw berekend en vastgesteld op 1.432,00.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-04-2018
CiteertitelAB 2018/172
SamenvattingUrgentieverklaring afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2015 heeft het college de aanvraag om een urgentieverklaring afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-03-2018
CiteertitelAB 2018/173
SamenvattingErkenning ingetrokken door RDW
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 augustus 2016, gehandhaafd bij afzonderlijke besluiten van 8 november 2016, heeft de RDW voormelde erkenning ingetrokken voor onbepaalde tijd met een wachttijd van 30 maanden en voormelde keuringsbevoegdheid ingetrokken voor zes maanden.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-10-2017
CiteertitelAB 2018/174
SamenvattingVerklaring van geen bezwaar
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2014 heeft de minister geweigerd aan [appellante] een verklaring van geen bezwaar (hierna: VGB) af te geven.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelAB 2018/175
SamenvattingWaterwet, projectplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2016 heeft het dagelijks bestuur een verzoek van [appellant] om krachtens de Waterwet een projectplan vast te stellen afgewezen.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelAB 2018/176
SamenvattingNieuwvestiging discount-supermarkt geweigerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2017 heeft het college van gedeputeerde staten een ontheffing ten behoeve van de nieuwvestiging van een discount-supermarkt van 1.302 m2 bruto vloeroppervlak buiten winkelconcentratiegebied, aan Nieuwe Gouwe O.Z., geweigerd.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelAB 2018/177
SamenvattingOpenbaarheid van bestuur
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2014 heeft de minister geweigerd aan Bits of Freedom de tapstatistieken over de periode 1971-2013 te verstrekken.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelAB 2018/178
SamenvattingVerzoek om informatie deels afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 3 september 2015 en 18 september 2015 heeft het college een verzoek om informatie van Praxis deels afgewezen.
AnnotatorC.A. Geleijnse
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 28-03-2018
CiteertitelAB 2018/179
SamenvattingMedische beoordeling in de lijn van de door de rechtbank geraadpleegde deskundige geconstateerde beperkingen
Samenvatting (Bron)Ter uitvoering van de aangevallen uitspraak is aan appellant vier uur per week praktische thuisondersteuning in natura toegekend. Medische beoordeling in de lijn van de door de rechtbank geraadpleegde deskundige geconstateerde beperkingen. De enkele niet nader onderbouwde stelling van appellant dat de toegekende praktische thuisondersteuning voor vier uur per week niet volstaat, is onvoldoende voor het oordeel dat de aan hem toegekende voorziening ontoereikend is. Overschrijding redelijke termijn.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 07-11-2017
CiteertitelAB 2018/180
SamenvattingSchending van het recht van respect op gezinsleven niet aannemelijk gemaakt.
Samenvatting (Bron)Verlaging norm naar 50% van de gehuwdennorm per 01-07-2016 in verband met wijziging artikel 24 PW. Geen afstemming op grond van artikel 18 lid 1 PW. Onhoudbare financiële situatie voor appellante met kinderen is niet aannemelijk gemaakt. Schending van het recht van respect op gezinsleven niet aannemelijk gemaakt.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3891
Artikel aanvragenVia Praktizijn