Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 25-05-2018
Aflevering 7
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 20-03-2018, 6613889 RP VERZ 18-50081, ECLI:NL:RBDHA:2018:4996
CiteertitelJAR 2018/113
SamenvattingOntbinding g-grond, Ongepast handelen tijdens jubileumviering, Ernstige en duurzame verstoring arbeidsrelatie. (ECLI:NL:RBDHA:2018:4996 ; De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl. )
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 28-03-2018
CiteertitelJAR 2018/114
SamenvattingVerrekenen boete wegens schending rij- en rusttijdenregeling niet toegestaan, Vergelijking met verkeersboete gaat niet op, Geen bewuste roekeloosheid.
Samenvatting (Bron)Mag werkgever boete in het kader van rij- en rusttijdenregelingen verhalen op werknemer/chauffeur ? Vordering werkgever afgewezen. Artikel 7:661 BW.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:1197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 12-04-2018
CiteertitelJAR 2018/115
SamenvattingVia payrolling tewerkgestelde schoonmaakster is door overgang van onderneming in dienst gekomen van de ďverkrijgerĒ van het schoonmaakwerk.
Samenvatting (Bron)Werkneemster verricht sinds 1 juni 2010 schoonmaakwerkzaamheden op het object [naam locatie]. Gedaagde 1 is sinds 1 mei 2014 de opdrachtnemer van [naam locatie]. Met ingang van 1 mei 2014 is werkneemster op basis van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst van [naam uitzendorganisatie] de rechtsvoorganger van gedaagde II. [naam uitzendorganisatie] gaat in 2016 op in gedaagde II, een zogenaamde payroll organisatie. De schoonmaak van de algemene ruimtes (23,25 uur) van het object is door [naam locatie] per 1 januari 2018 gegund aan gedaagde III en niet langer aan gedaagde I. Werkneemster wordt niet langer toegelaten haar werkzaamheden uit te voeren. Werkneemster spreekt gedaagde 1 (oorspronkelijk opdrachtnemer), gedaagde II (payroll organisatie) en gedaagde II (de overnemer) aan tot betaling van loon en tewerkstelling. Gedaagden wijzen naar elkaar. De vraag die voorligt is of ook in een payrollsituatie sprake kan zijn van overgang van onderneming. Aan de eisen van overgang van onderneming wordt voldaan. Weerkneemster is gedurende lange tijd als enige werkzaam op dit object. Nu de activiteiten van gedaagde I ten aanzien van dit project worden voortgezet door gedaagde III, hoort de werknemster die de werkzaamheden uitvoert daarbij. Daar doet niet aan af dat werkneemster middels een payroll constructie door gedaagde I bij gedaagde II tewerk is gesteld. Uit het Albron arrest (HR 5 april 2013, JAR 2013/125) volgt dat, hoewel het hier ging om intra-concerndetachering, permanent gedetacheerde medewerkers bij overgang van onderneming mee overgaan, ook al zijn zij formeel niet in dienst bij het over te dragen onderdeel. Die omstandigheid is in de overwegingen van het EU Hof (HvJ EU, 21-10-2010, JAR 2010/298), en later dus ook de Hoge Raad, geen zelfstandig vereiste voor het van toepassing zijn van de richtlijn bij overgang van onderneming van de materiele werkgever op de daarbij permanent ter beschikking gestelde werknemers. Bij payroll is sprake van een arbeidsovereenkomst met een permanent karakter met de inlener. Zo ook bij werkneemster. Nu in het Albron arrest afstand is gedaan van de leer dat de werknemer een arbeidsovereenkomst dient te hebben met de vervreemder van de overgaande onderneming dient dit naar het oordeel van de kantonrechter ook te gelden voor de payroll- constructie als bovenomschreven. De ingeleende werknemster gaat bij overgang van onderneming mee over en geniet dezelfde bescherming als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van een overdragende werkgever. Gedaagde III wordt veroordeeld tot betaling van het loon.
AnnotatorJ.P.H. Zwemmer
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:1476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Holland 18-04-2018
CiteertitelJAR 2018/116
SamenvattingInternationaal werkende helikopterpiloot, Identiteit werkgever, Werknemer niet overgegaan naar Nederlandse werkgever, ondanks ondertekenen side letter.
Samenvatting (Bron)loonvordering en wedertewerkstelling helikopterpiloot; wie is de werkgever?
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:3103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Holland 31-01-2018
CiteertitelJAR 2018/117
SamenvattingRecht op nabetaling minimumloon bij nul-urencontract, Fulltime werkweek wordt bepaald door gebruik in de branche of sector.
Samenvatting (Bron)Te weinig loon betaald tijdens het dienstverband. Uitgaan van 36 of van 40 uur per werkweek en het daarbij passende minimumloon?
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:3272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Holland 12-04-2018
CiteertitelJAR 2018/118
SamenvattingďMandjesvergelijkingĒ bij overgang van onderneming in strijd met wet en Unierecht.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Overgang van onderneming. Albert Heijn kent aan werknemers die zijn overgenomen van een franchisenemer een persoonlijke toeslag toe, om te voldoen aan de wettelijke regels bij overgang van ondernemingen. Die persoonlijke toeslag wordt na de overname echter niet meer verhoogd, maar afgebouwd. Dat is naar het oordeel van de kantonrechter op grond van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie niet toegestaan.
AnnotatorR.M. Beltzer
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:3068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Oost-Brabant 17-04-2018
CiteertitelJAR 2018/119
SamenvattingGehalveerde transitievergoeding bij deeltijdontslag, Overbruggingsregeling niet van toepassing vanwege positief resultaat.
Samenvatting (Bron)Verzoek tot toekenning transitievergoeding. Arbeidsovereenkomst door opzegging geŽindigd na verkregen toestemming UWV. Pro rata toekenning transitievergoeding nu sprake is van deeltijdontslag zoals bedoeld in artikel 4 Ontslagregeling. Werkgever komt geen beroep toe op artikel 7:673d jo. artikel 24 Ontslagregeling (Overbruggingsregeling) nu werkgever over 2016 een positief netto resultaat had. Wet(sgeschiedenis) biedt geen ruimte om bij uitleg begrip netto resultaat rekening te houden met eenmalige, bijzondere bate als gevolg waarvan sprake is van positief netto resultaat; belang rechtszekerheid werknemer weegt zwaarder.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:1833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 05-04-2018
CiteertitelJAR 2018/120
SamenvattingDispensatieverzoek AVV-cao terecht geweigerd, Eerdere dispensatieverlening leidt niet tot garantie in de toekomst.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoeken om dispensatie van algemene uitzend-cao's. Geen zwaarwegende argumenten. Beroepen ongegrond
AnnotatorE. Koot-van der Putte
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:2027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 19-04-2018
CiteertitelJAR 2018/121
SamenvattingPrimaat van de politiek, Besluit tot verhuizing kan niet los worden gezien van publiekrechtelijke taak.
Samenvatting (Bron)OK; medezeggenschapsrecht; politiek primaat; de ondernemingsraad wordt niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:1337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-04-2018
CiteertitelJAR 2018/122
SamenvattingDoen van negatieve uitlatingen over werknemer leidt tot vernietiging en ongedaanmaking verplichtingen uit vaststellingsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Ontbinding beŽindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) vanwege een tekortkoming van de werkgever in de nakoming van zijn verplichtingen uit die overeenkomst, te weten schending van het beding om zich niet negatief over elkaar uit te laten. De uit de ontbinding voortvloeiende ongedaanmakingsverplichting omvat de verplichting van de werkgever om zijn medewerking te verlenen aan het herstel van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Het niet nakomen van die verplichting levert een toerekenbare tekortkoming op en maakt de werkgever schadeplichtig. Die schade van de werknemer bestaat uit gederfd inkomen tot aan de datum waarop de (herstelde) arbeidsovereenkomst geŽindigd zou zijn. Dat is in dit geval de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk heeft ontbonden. Tevens omvat die schade het derven van de ontbindingsvergoeding die de kantonrechter daarbij aan de werknemer heeft toegekend. In die ontbindingsvergoeding moeten alle omstandigheden van het geval geacht worden te zijn meegewogen, zodat daarnaast niet nog aanspraak bestaat op aanvullende (immateriŽle) schadevergoeding.
AnnotatorA.F. Bungener
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:3329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2018
CiteertitelJAR 2018/123
SamenvattingTransitievergoeding verschuldigd, ook al is sprake van baanbehoud bij de inlener, Ketenregeling leidt tot samentelling dienstverbanden.
Samenvatting (Bron)WWZ. Transitievergoeding. Geen sprake van een situatie waar de Asscher fictie op ziet. Lengte van het dienstverband en berekening van de hoogte van de transitievergoeding. De omstandigheid dat de werknemer in opdracht eerder aan zijn werkzaamheden voor de inlener is begonnen dan volgens de arbeidsovereenkomst, komt in de relatie tussen uitzendorganisatie en uitzendkracht voor rekening van de uitzendorganisatie.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:3497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 03-04-2018
CiteertitelJAR 2018/124
SamenvattingUitleg cao-bepaling, Geen verplichte consignatiedienst voor 55+'ers, Geen verboden onderscheid naar leeftijd.
Samenvatting (Bron)uitleg cao, beroep op Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:1406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 10-04-2018
CiteertitelJAR 2018/125
SamenvattingConcurrentie- en relatiebeding zzpíer in strijd met belemmeringsverbod.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Kort geding. Concurrentiebeding. Belemmeringsverbod van art. 9a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Voortzetting als zzper van werkzaamheden die eerst als gedetacheerd werknemer werden verricht. Geding na cassatie en verwijzing bij arrest van de HR van 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:689. Toepassing maatstaven van dat arrest. Begrip arbeidsverhouding in de zin van de Uitzendrichtlijn (2008/104/EG).
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:1504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-04-2018
CiteertitelJAR 2018/126
SamenvattingPassende arbeid is bedongen arbeid geworden, Gerechtvaardigd vertrouwen werkgever, Deeltijdontslag niet in strijd met gesloten stelsel (oude) ontslagrecht.
Samenvatting (Bron)Nakoming arbeidsovereenkomst. Gerechtvaardigd vertrouwen bij de werkgever dat aangeboden passende arbeid ook de bedongen arbeid is geworden? Geschiktheid voor de bedongen arbeid?
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:1597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-04-2018
CiteertitelJAR 2018/127
SamenvattingWerkgever gebonden aan finale kwijting in vaststellingsovereenkomst, Beroep op dwaling verworpen, Nevenwerkzaamheden werknemer.
Samenvatting (Bron)BeŽindigingsovereenkomst waarin afstand is gedaan van het recht op vernietiging. Werkgever heeft daarmee een beroep op dwaling wegens verzwijging van nevenactiviteiten door werknemer prijsgegeven. Het beroep van werkgever dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om haar geen beroep op dwaling te laten toekomen, wordt verworpen (art. 7:904 BW).
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:1744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 13-04-2018
CiteertitelJAR 2018/128
SamenvattingToerekenbare tekortkoming uitzendbureau, Motiveringsklachten tegen oordeel over gevorderde schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Overeenkomst van opdracht. Toerekenbare tekortkoming uitzendbureau. Berekening schadevergoeding. Motiveringsklachten.
UitspraakECLI:NL:HR:2018:603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 20-04-2018
CiteertitelJAR 2018/129
SamenvattingPrejudiciŽle vragen: uitsluiting AOWíers van recht op transitievergoeding geen verboden onderscheid naar leeftijd.
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht, Wwz. Transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitsluiting van werknemers die AOW-leeftijd hebben bereikt van recht op transitievergoeding (art. 7:673 lid 7, onder b, BW). Strijd met Richtlijn 2000/78/EG? Directe leeftijdsdiscriminatie; gerechtvaardigd door legitiem doel? Is de maatregel passend en noodzakelijk?
AnnotatorE.L.J. Bruyninckx
UitspraakECLI:NL:HR:2018:651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 17-04-2018, C-414/16
CiteertitelJAR 2018/130
SamenvattingLidmaatschap van kerk als wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste Vera Egenberger, vs. Evangelisches Werk fŁr Diakonie und Entwicklung eV.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 april 2018.#Vera Egenberger tegen Evangelisches Werk fur Diakonie und Entwicklung e.V.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling - Verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging - Beroepsactiviteiten van kerken en andere organisaties waarvan de grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd - Godsdienst of overtuiging die een wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag van de organisatie - Begrip - Aard van de activiteiten en context waarin zij worden uitgeoefend - Artikel 17 VWEU - Artikelen 10, 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.#Zaak C-414/16.
AnnotatorT. van Kooten
UitspraakECLI:EU:C:2018:257
Artikel aanvragenVia Praktizijn