Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 27-05-2018
Aflevering 4
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Noord-Nederland 09-01-2018
CiteertitelJIN 2018/67
SamenvattingTransitievergoeding, Vervaltermijn, Goed werkgeverschap, Deeltijdontslag.
Samenvatting (Bron)Beroep op vervaltermijn onaanvaardbaar. Aanspraak op transitievergoeding bij gedeeltelijke beŽindiging arbeidsovereenkomst.
AnnotatorD. Schuurman , A.W.A. Varkevisser
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Amsterdam 12-02-2018
CiteertitelJIN 2018/68
SamenvattingOntbindingsverzoek, Ontbinding arbeidsovereenkomst, Verkeersongeval, Straatrace, Strafrecht, Verwijtbaar handelen of nalaten.
Samenvatting (Bron)Luchtvaartmaatschappij Transavia mag een piloot die met zijn vader een zogenoemde straatrace hield waarbij een dodelijk slachtoffer viel, niet ontslaan.
AnnotatorA. Briejer
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-03-2018
CiteertitelJIN 2018/69
SamenvattingGezamenlijk gezag, Eenhoofdig gezag, Leidende rol GI, Belang minderjarige.
Samenvatting (Bron)Verzoek gezamenlijk gezag, dan wel eenhoofdig gezag. De gecertificeerde is leidend in de keuzes die in het belang van de minderjarige gemaakt worden. Daarbij maakt het geen verschil, mede gelet op de leeftijd van de minderjarige, wie het gezag heeft.
AnnotatorF.R. Menso
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:2548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 14-03-2018
CiteertitelJIN 2018/70
SamenvattingLoon vereffenaar, Refoca-richtlijn, Taken vereffenaar.
Samenvatting (Bron)Vaststelling loon vereffenaar ex artikel 4:206 lid 3 BW. Feitelijke werkzaamheden als vereffenaar die voor vergoeding in aanmerking komen. Geen ruimte voor vaststelling van vereffenaarsloon in dit kader voor werkzaamheden die mogelijk op basis van overeenkomst tussen erfgenamen en vereffenaar zijn verricht en die niet op de vereffening als zodanig zien.
AnnotatorA.M. Bouwmeester
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018
CiteertitelJIN 2018/71
SamenvattingInformatie- en consultatieregeling.
Samenvatting (Bron)Omgangsregeling; Informatie- en consultatieregeling.
AnnotatorE.A. Slappendel
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:1545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 23-03-2018
CiteertitelJIN 2018/72
SamenvattingInsolventierecht, PrejudiciŽle vragen, Faillissementsrecht.
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Invloed faillissement op wederkerige overeenkomsten, art. 37-40 Fw. Fixatiebeginsel, art. 24 Fw. Mogelijkheid tot verificatie van vorderingen uit overeenkomst of andere rechtsverhouding die na ingaan van het faillissement zijn ontstaan; precisering van HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tideman). Vorderingen uit duurovereenkomsten. Vorderingen tot schadevergoeding. Beding dat aanspraak geeft op schadevergoeding of boete, art. 6:94 BW en 6:248 BW. Beding tot vergoeding juridische kosten, waaronder proceskosten, art. 6:96 BW en art. 242 Rv. Waardering vorderingen, art. 131 Fw en art. 133 Fw. Moment van verificatie, art. 108 lid 1 Fw. Surseance gevolgd door faillissement, art. 249 Fw.
AnnotatorG. te Winkel , N.A. van Loon , E.S. Ebels
UitspraakECLI:NL:HR:2018:424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 13-02-2018
CiteertitelJIN 2018/73
SamenvattingVolmacht, Onbevoegde vertegenwoordiging, Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, Toedoenbeginsel, Risicobeginsel, Bewijswaardering.
Samenvatting (Bron)Onbevoegde vertegenwoordiging. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Heeft de wederpartij daadwerkelijk vertrouwd dat een toereikende volmacht was verleend (HR 26 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9414, NJ 2004/460)? Vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2017:3579
AnnotatorA.M. Dumoulin-Siemens
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 13-03-2018
CiteertitelJIN 2018/74
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid ex-bestuurder, Overdracht aandelen aan katvanger, Boekhoudplicht, Publicatieplicht, Onbelangrijk verzuim, Disculpatie.
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid ex-bestuurder. Overdracht aandelen aan katvanger? Boekhoudplicht, publicatieplicht. Onbelangrijk verzuim. Disculpatie.
AnnotatorE.A. van de Kuilen , I.C. den Bieman
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Den Haag 31-01-2018
CiteertitelJIN 2018/75
SamenvattingNon-conformiteit, Gevolgen niet nakomen verplichtingen verkoper.
Samenvatting (Bron)Geschil over share purchase agreement (SPA), gesloten na controlled auction. Uitleg in SPA neergelegde contractuele klachtplicht. Deels tijdig, deels niet tijdig geklaagd. Het intreden van het aan het te laat klagen verbonden gevolg van verval van recht wordt in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geacht. Geschil over periode van twee maanden tussen koop en levering aandelen heeft verkoper ism de SPA een bedrijfsonderdeel gesloten ? Heeft verkoper ism de SPA on voldoende informatie en toegang verschaft aan verkoper ? Deze verwijten treffen geen doel. Is de balansgarantie geschonden ? Bewijsopdracht mbt dit verwijt.
AnnotatorR.Y. Kamerling
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:2157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 27-10-2017
CiteertitelJIN 2018/76
SamenvattingOpdracht, Annuleringsbeding, Oneerlijk beding.
Samenvatting (Bron)Overeenkomst van opdracht. Is cursist die de cursusovereenkomst na drie maanden heeft opgezegd, verplicht het volledige cursusgeld te betalen? Deelbare prestatie. Aansluiting zoeken bij art. 7:411 BW; Annuleringsbeding onredelijk bezwarend (art. 6:233, aanhef en onder a, BW) en oneerlijk in zin van Richtlijn oneerlijke bedingen en consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13/EEG).
AnnotatorN. de Boer
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 17-11-2017
CiteertitelJIN 2018/77
SamenvattingFaillissement, Pandrecht, Verpanding van onderhanden werk, Zorgaanbieder, Opdrachtregeling.
Samenvatting (Bron)Faillissement medisch zorgaanbieder. Pandrecht op vorderingen van zorgaanbieder op zorgverzekeraars ter zake van DBC-gereguleerde GGZ-zorg die voor het faillissement van de zorgaanbieder is aangevangen, maar nog niet afgerond (onderhanden werk). Zijn voor faillissement vorderingen tot vergoeding van verleende zorg ontstaan ter zake van nog onderhanden werk? Zorgstelsel. Geneeskundige behandelingsovereenkomst. Invloed DBC-systeem op het ontstaan van vorderingen van zorgaanbieders op zorgverzekeraars. Deelprestaties.
AnnotatorD.S. Volleberg
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 16-02-2018
CiteertitelJIN 2018/78
SamenvattingProcesrecht, Art. 281 Rv, Beroepschrift niet ingediend door advocaat, Wijze van herstel verzuim (HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0773 en HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1462).
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Art. 281 Rv. Beroepschrift niet ingediend door advocaat. Wijze van herstel verzuim. (HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0773, NJ 2010/212 en HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1462).
AnnotatorM.A.J.G. Janssen
UitspraakECLI:NL:HR:2018:219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 16-03-2018
CiteertitelJIN 2018/79
SamenvattingProcesrecht, Uitstel van termijn, Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, Art. 133 Rv.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Uitstel van termijn voor het nemen van akte na tussenarrest en verval van recht die proceshandeling te verrichten. Strijd met art. 2.15 en 1.7 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, vierde versie?
AnnotatorI.L.N. Timp
UitspraakECLI:NL:HR:2018:364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 16-03-2018
CiteertitelJIN 2018/80
SamenvattingExhibitieplicht, Toetsingskader, Inzagerecht, Reikwijdte inzagerecht, Inzagerecht onder AVG.
Samenvatting (Bron)Beroepsaansprakelijkheid arts. Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Exhibitievordering (art. 843a Rv) tot overlegging rapport met bevindingen van door gynaecoloog en ziekenhuis geraadpleegde radioloog; betekenis Wbp in dat verband. Aan informatievoorziening door gynaecoloog en ziekenhuis te stellen eisen. Weging deskundigenrapporten.
AnnotatorM.P.M. Hennekens
UitspraakECLI:NL:HR:2018:365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 20-03-2018
CiteertitelJIN 2018/81
SamenvattingTanken zonder betalen, Afbakening tussen verschillende vermogensdelicten.
Samenvatting (Bron)Tanken zonder te betalen diefstal? HR wijdt algemene beschouwingen aan de afbakening tussen de vermogensdelicten diefstal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr), oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij (art. 326a Sr) als het gaat om tanken zonder te betalen. De enkele omstandigheid dat betrokkene brandstof heeft getankt zonder te betalen, is niet z.m. toereikend voor de conclusie dat zulks diefstal oplevert, maar evenmin voor de slotsom dat die gedraging moet worden gekarakteriseerd als verduistering. Van belang is vooral de intentie waarmee betrokkene heeft getankt, alsmede of het tanken als wegnemen of slechts als - anders dan door misdrijf - onder zich krijgen wordt aangemerkt. De HR geeft enkele aanknopingspunten voor de strafrechtelijke waardering van tanken zonder te betalen. Daarbij zijn f&o van het geval van belang. Kwalificatie als diefstal is uitgesloten indien door betrokkene in feitelijke aanleg met voldoende concretisering is aangevoerd en ook uit het onderzoek ttz. aannemelijk wordt, dat de intentie tot toe-eigening van de brandstof eerst na het tanken is ontstaan. In zon geval kan sprake zijn van verduistering. Wanneer t.t.v. het opstellen van de tll. niet vaststaat onder welke delictsomschrijving de gedraging moet worden gerubriceerd, kan dit aanleiding geven tot het opstellen van een tll. waarin de verschillende delictsomschrijvingen zijn verwerkt. Aldus wordt de rechter de mogelijkheid geboden de vraag welk strafbaar feit aan de orde is op rechtens juiste wijze te beantwoorden. Het Hof heeft i.c. bewezenverklaard dat verdachte de benzine heeft weggenomen met het oogmerk om zich deze wederrechtelijk toe te eigenen. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. CAG: uitgebreide beschouwing over de afbakening tussen de vermogensdelicten en tanken zonder te betalen in (onder meer) rechtsvergelijkend perspectief, waarbij mede aandacht wordt geschonken aan de omstandigheid dat verdachte i.c. na het tanken een schuldbekentenis had getekend.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2018:367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 03-04-2018
CiteertitelJIN 2018/82
SamenvattingProces-verbaal niet vastgesteld en ondertekend ex art. 327 Sv.
Samenvatting (Bron)P-v tz. in h.b. bij ontstentenis voorzitter enkelvoudige kamer Hof vastgesteld en ondertekend door sectorvoorzitter Hof en griffier, nu voorzitter na tz. in h.b. en uitspreken arrest doch vůůr uitwerking p-v en daarin opgenomen aantekening mondeling arrest is overleden. Art. 327 Sv. Nietigheid onderzoek ttz. en uitspraak? Terechte klacht dat p-v niet is vastgesteld en ondertekend ex art. 327 Sv leidt niet tot cassatie o.g.v. bijzonderheden van de zaak. Oorzaak verzuim is dat raadsheer die mondeling arrest heeft gewezen na tz. in h.b. is overleden. Blijkens aantekening mondeling arrest was ttz. in h.b. gemachtigde raadsman aanwezig. In cassatie zijn, v.zv. het gaat om in acht genomen vormen en al hetgeen m.b.t. zaak ttz. is voorgevallen, tegen inhoud van door griffier vastgesteld en ondertekend p-v geen klachten aangevoerd. P-v houdt in dat raadsman zich op die tz. t.a.v. bewezenverklaring heeft gerefereerd aan oordeel Hof en alleen "strafmaatverweer" heeft gevoerd. Ook v.zv. het gaat om in p-v tz. in h.b. vermelde beslissingen t.z.v. bewezenverklaring en strafoplegging zijn in cassatie geen klachten aangevoerd. Door voorzitter Hof ondertekend stempelarrest bevat geen andersluidende beslissingen omtrent kwalificatie en strafoplegging dan vermeld in bestreden arrest dat ex art. 425.3..c Sv is aangetekend in door griffier vastgesteld en ondertekend p-v tz. in h.b. Schriftuur bevat geen toelichting m.b.t. belang bij ingesteld cassatieberoep. CAG: anders.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2018:501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Noord-Nederland 06-04-2018
CiteertitelJIN 2018/83
SamenvattingMisleidend handelen OM, Schending Zwolsman-criterium.
Samenvatting (Bron)Woningoverval te Gees. Niet-ontvankelijkheid officier van justitie. Vormverzuim ex art. 359a Sv. Zwolsman-criterium. Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van een ernstig vormverzuim, waarbij zodanig ernstige inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde en de grondslagen van het strafproces is gemaakt, waardoor doelbewust tekort is gedaan aan de belangen van verdachte op een eerlijk proces.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:1261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 26-01-2018
CiteertitelJIN 2018/84
SamenvattingTijdigheid hoger beroep, Digitaal procederen, Start termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2017 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelJIN 2018/85
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur (Wob), Precisering jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2015 heeft het college een verzoek van RTV Noord-Holland om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorM.R. Kruisselbrink
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 23-11-2017
CiteertitelJIN 2018/86
SamenvattingOmvang geding, Incidenteel hoger beroep, Berusten in oordeel rechtbank.
Samenvatting (Bron)Voortvarend handelen staatssecretaris. Aanvullen bezwaargronden. Niet ten nadele van appellant van de Richtlijn afgeweken. Loonbeslag 2012, geen incidenteel hoger beroep ingesteld. Belang van op juistheid controleren van vooraf door Belastingdienst ingevulde gegevens in aangifte. Met de rechtbank is ook de Raad van oordeel dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan het plichtsverzuim als genoemd in 1.2 onder b en c. Toerekenbaar. Gezien aard en de ernst van plichtsverzuim acht de Raad de opgelegde straf van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar daaraan niet onevenredig. De staatssecretaris stelt terecht hoge eisen aan ambtenaren van de Belastingdienst over het nakomen van hun fiscale (en financiŽle) verplichtingen, met het oog op het aanzien en de geloofwaardigheid van die dienst. Ook voor ambtenaren in niet specifieke fiscale functie. Niet voldaan aan een mededelingsplicht, geen sprake van soortgelijk plichtsverzuim dat uitvoering van het eerder opgelegde voorwaardelijk ontslag rechtvaardigt. Staatssecretaris was niet bevoegd het voorwaardelijke strafontslag ten uitvoer te leggen.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 15-12-2017
CiteertitelJIN 2018/87
SamenvattingBekendmaking, Inwerkingtreding besluit, Aanvang beroepstermijn, Gedeeltelijke inwerkingtreding, Formele rechtskracht, Onredelijk laat bezwaar, Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)BeŽindiging en intrekking WIA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Juiste FML.
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4311
Artikel aanvragenVia Praktizijn