Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 30-05-2018
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelAfdwingen realisatie middeldure huurwoningen: een einde aan de jarenlange ontoelaatbare praktijk?
CiteertitelTBR 2018/69
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de recente wijziging van het Bro in verband met het opnemen van regels over middeldure huurwoningen in het bestemmingsplan. De situatie vóór de wijziging van het Bro komt aan bod, alsmede de vraag hoe anterieure overeenkomsten waarin afspraken zijn gemaakt over de realisatie van middeldure huurwoningen zich verhouden tot het Bro. Daarnaast zal worden stilgestaan bij de vraag in hoeverre de wijziging van het Bro daadwerkelijk een juridische grondslag biedt voor de wijze waarop gemeenten in de praktijk actief sturen op de bouw van middeldure huurwoningen.
Auteur(s)S.W. Derksen
LinkVolledige tekst artikel (wijnenstael.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe noodzakelijkheid van onteigening. Een pleidooi voor een meer genuanceerde toetsing naar aanleiding van het Hedwigepolder-arrest
CiteertitelTBR 2018/70
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de toetsing van het noodzakelijkheidsvereiste aan de hand van het recente Hedwigepolderarrest van de Hoge Raad. Op grond van een vergelijking met Kroonbesluiten en het Duitse recht wordt betoogd dat de Hoge Raad blijk daarin geeft van een te weinig genuanceerde toetsing van noodzakelijkheid, zeker ten aanzien van tussenoplossingen, en wordt gepleit voor meer nuance bij die toetsing.
Auteur(s)B. Hoops
UitspraakECLI:NL:HR:2018:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijziging Besluit mer: vormvrije mer- beoordeling vervangen door mer- beoordelingsplicht
CiteertitelTBR 2018/71
SamenvattingDit artikel gaat in op de recente wijziging van het Besluit mer waarbij de vormvrije mer-beoordeling is komen te vervallen. De auteur bespreekt de gevolgen voor de mer-beoordelingsplicht onder de drempelwaarde en het ontbreken van overgangsrecht.
Auteur(s)K.L. Markerink
LinkVolledige tekst artikel (gijsheutinkadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe concessie in het Nederlandse aanbestedings­recht. In Nederland nog onbekend, maar binnen­kort toch nog bemind?
CiteertitelTBR 2018/72
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de stand van zaken ten aanzien van concessies in Nederland. De kwalificatie en reikwijdte van de concessie en de overdracht van het exploitatierisico komen in het bijzonder aan de orde.
Auteur(s)P.H.L.M. Kuypers , M. de Wit
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelTBR 2018/73
SamenvattingReactieve aanwijzing Nissewaard
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college besloten de raad van de gemeente Nissewaard een aantal aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) ertoe strekkende dat de volgende onderdelen van het bestemmingsplan "Buitengebied West", zoals dat door de raad bij besluit van 7 december 2016 is vastgesteld, niet in werking treden: - artikel 4, lid 4.5.3, van de planregels over kampeermiddelenopslag. - de aanduiding caravanstalling op de verbeelding ter plaatse van de [locatie 1] te Geervliet en de [locatie 2] te Heenvliet;
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 07-02-2018
CiteertitelTBR 2018/74
SamenvattingVoorwaardelijke verplichting Goeree-Overflakkee
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2017 heeft het college het wijzigingsplan "Landal Strand Resort Ouddorp Duin" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelTBR 2018/75
SamenvattingVergunningvrij bouwen Steenbergen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Binnenhof" vastgesteld.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 04-04-2018
CiteertitelTBR 2018/76
SamenvattingZonnepark Coevorden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2016 heeft het college een omgevingsvergunning voor de duur van 10 jaar verleend aan Zonneakker De Watering C.V., [persoon A] en [persoon B] (hierna tezamen en in enkelvoud: Zonneakker De Watering C.V.) voor het realiseren van zonneakkers op de percelen lokaal bekend als Dwarspad ongenummerd te Coevorden (hierna: de percelen).
AnnotatorJ.J. Karens
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 18-04-2018
CiteertitelTBR 2018/77
SamenvattingDakterras Den Bosch
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2016 heeft het college geweigerd aan [appellant A] omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van vlonders en een hekje op het dak van een woning op het adres [locatie A] te 's-Hertogenbosch.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 12-04-2018, C-323/17
CiteertitelTBR 2018/78
SamenvattingPeople Over Wind/Sweetman
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 april 2018.#People Over Wind en Peter Sweetman tegen Coillte Teoranta.#Verzoek van de High Court (Irlande) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Artikel 6, lid 3 - Voorevaluatie om te bepalen of al dan niet een beoordeling moet worden verricht van de gevolgen van een plan of project voor een speciale beschermingszone - Maatregelen die daartoe in aanmerking kunnen worden genomen.#Zaak C-323/17.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:EU:C:2018:244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 20-09-2017
CiteertitelTBR 2018/79
SamenvattingInkomensschade Peel en Maas
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2011 heeft het college het verzoek van [partij A] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder , R.J.Th. Vos
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 16-03-2018
CiteertitelTBR 2018/80
SamenvattingExploitatieplan Harselaar
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2016, nr. 16-104, (hierna: het herstelbesluit),  heeft de raad het exploitatieplan "Harselaar-Driehoek 1e herziening" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorJ.F. de Groot
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 30-03-2018
CiteertitelTBR 2018/81
SamenvattingOnteigening Meerssen
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling. Art. 40d Ow: complexbenadering bij berekening opslag wegens onwinbare bodembestanddelen (löss)? Begrijpelijkheid oordeel rechtbank over gehalte löss in percelen. Motivering afwijzing kosten juridische bijstand.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:HR:2018:486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 04-08-2017, 35.630
CiteertitelTBR 2018/83
SamenvattingOvereenkomst met toepassing van de UAV-GC 2005. Onderneemster is op grond van de Basisovereenkomst verantwoordelijk voor het gehele ontwerp. De geotechnische bodemgesteldheid is daarmee haar verantwoordelijkheid. Opdrachtgever hoeft slechts in te staan voor de juistheid van de door haar verstrekte, in dit geval beperkte, gegevens. Het is aan onderneemster aanvullend bodemonderzoek te verrichten. Onderneemster heeft tijdens de tenderfase geen bodemonderzoek verricht. Door zonder aanvullende bodemgegevens over te stappen naar een ander ontwerp, heeft onderneemster bewust het risico genomen dat achteraf zou kunnen blijken dat haar keuze niet de juiste was. Geen sprake van een onvoorziene omstandigheid van dien aard dat opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
AnnotatorE.W.J. van Dijk
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bijzonder strafrecht
TitelHoge Raad 20-02-2018
CiteertitelTBR 2018/82
SamenvattingStrafrechtelijke immuniteit gemeente Stichtse Vecht
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Strafrechtelijke immuniteit gemeente i.g.v. nalaten onderhoud te plegen aan de weg en voldoende verkeersmaatregelen te nemen? Vervolging gemeente Stichtse Vecht wegens dood door schuld n.a.v. verkeersongeval veroorzaakt door gebreken in de toestand van de weg waarbij motorrijdster en passagier om het leven zijn gekomen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1998:AA9342 (Pikmeer II) m.b.t. gevallen waarin sprake is van strafrechtelijke immuniteit van openbaar lichaam. V.zv. de tlgd. gedragingen zien op nalaten van het nemen van verkeersmaatregelen in de vorm van lokale snelheidsbeperking, wegafzetting of plaatsing van waarschuwingsborden, volgt uit het wettelijke kader dat de plaatsing van afzettingen en van verkeersborden die een maximumsnelheid aangeven in beginsel krachtens een verkeersbesluit van een openbaar lichaam a.b.i. art. 18.1 (oud) WVW 1994 dient te geschieden en volgt uit art. 1a BABW dat het anderen dan degenen die daartoe bevoegd zijn verboden is op, langs of boven de wegen verkeerstekens aan te brengen of te verwijderen. Met haar kennelijke oordeel dat ondanks dit e.e.a. de tlgd. gedragingen - die in de kern neerkomen op het achterwege laten van het nemen van de voor verkeersmaatregelen vereiste besluiten - naar hun aard en gelet op het wettelijk systeem ook door anderen dan bestuursfunctionarissen i.h.k.v. de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak kunnen worden verricht, heeft de Rb het hiervoor overwogene miskend. V.zv. de tlgd. gedragingen zien op nalaten van het plegen van onderhoud aan de weg, ligt in de overwegingen van de Rb besloten dat deze gedragingen niet kunnen worden beschouwd als gedragingen die rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht. De o.g.v. art. 16 Wegenwet op de gemeente rustende zorgplicht m.b.t. het wegbeheer betekent niet dat het feitelijke onderhoud van de wegen - en daarmee ook nalaten van het plegen van dit onderhoud - naar zijn aard en gelet op het wettelijk systeem niet door anderen dan bestuursfunctionarissen i.h.k.v. de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak kan worden verricht. Oordeel Rb geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. CAG: anders.
AnnotatorR. Olivier
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Den Haag 21-11-2017
CiteertitelTBR 2018/84
SamenvattingBoete na ‘verkeerd’ invullen contract
Samenvatting (Bron)Schending van garantie in koopovereenkomst dat het gekochte geen bodemverontreiniging bevat. Verzuim. Matiging boete op grond van diverse omstandigheden.
AnnotatorJ.H. Meerburg
LinkVolledige tekst annotatie (kvdl.com)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:3299
Artikel aanvragenVia Praktizijn