Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-01-2018
Aflevering 1
RubriekKort & bondig
TitelHet fosfaatreductieplan: inhouding geldsommen op melkgeld juridisch toelaatbaar?
CiteertitelTvAR 2018, afl. 1
SamenvattingIngevolge art. 8 lid 2 van het Fosfaatreductieplan worden de op grond van dat plan verschuldigde geldsommen voor veehouders die melk leveren aan een zuivelfabriek ge´nd door middel van inhouding op het melkgeld, een vorm van verrekening derhalve In deze bijdrage ga ik in op de vraag of dit juridisch gezien wel door de beugel kan.
Auteur(s)P. Stehouwer , C.S.G. de Lange
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFosfaatrechten en pacht; een eerste verkenning
CiteertitelTvAR 2018, afl. 1
SamenvattingMet een wijziging van de Meststoffenwet is op 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. De wetswijziging vormt de basis voor een nieuw vermogensrecht in de agrarische sector, meer in het bijzonder de melkveehouderij. Fosfaatrechten zijn verhandelbaar, hetgeen betekent dat er in de praktijk een waarde aan toegekend zal worden. Dit heeft tot gevolg dat niet alleen (melk)veehouders zich met dit nieuwe stelsel bezighouden, maar dat ook andere partijen ge´nteresseerd zijn. Zo laait onder andere de discussie tussen verpachters en pachters op, wie van hen tot de met een pachtobject samenhangende fosfaatrechten is gerechtigd.
Auteur(s)H.A. Verbakel-van Bommel , G.M.F. Snijders
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFiscale Kroniek 2017
CiteertitelTvAR 2018, afl. 1
SamenvattingGraag zet ik de traditie voort van het publiceren van een kroniek van het agro-fiscale recht in het afgelopen jaar.Hierbij zal ik ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 op het gebied van fiscale regelgeving en jurisprudentie betrekking hebbend op de land- en tuinbouw. Op onderdelen zal daarin een doorkijk naar 2018 besloten liggen.
Auteur(s)A. Verduijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-01-2017
CiteertitelTvAR 2018/5910
SamenvattingMelkquotum
Samenvatting (Bron)Hoger beroep tegen deelvonnis waarin ontbinding is uitgesproken en eindvonnis over afdracht ter zake van melkquotum. Door de dagvaarding van 24 juni 2015 is het hoger beroep tegen het deelvonnis van 29 mei 2015 weliswaar aangevangen, maar het hoger beroep heeft op grond van het bepaalde in art. 125 lid 5 Rv zijn aanhangigheid verloren omdat het exploot van 24 juni 2015 niet is aangebracht. Voor zover het hoger beroep zich richt tegen het eindvonnisgedeelte van het vonnis van 29 mei 2015, is appellant daarin niet-ontvankelijk. Appellant betoogt dat er geen sprake is van schade aan de zijde van de verpachter, omdat voor de omvang van de schade gekeken moet worden naar de waarde van het quotum bij gelegenheid van het reguliere einde van de pacht, terwijl het melkquotum inmiddels is afgeschaft en geen waarde meer heeft. Dit betoog is onjuist. Mede tegen de achtergrond van het beginsel zoals dat ten grondslag ligt aan de bepaling van artikel 6:104 Burgerlijk Wetboek, is het met de aard van de schade in overeenstemming om in een geval als het onderhavige de schade te begroten op 50% van de door de pachter behaalde verkoopopbrengst, voor zover toe te rekenen aan het gedeelte van het melkquotum dat met het verpachte samenhangt (Hof Arnhem 13 november 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY4601). Dat het melkquotum thans geen waarde meer vertegenwoordigt, doet daaraan niet af. De uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeiende rechtsgevolgen (artikel 6:248 lid 1 BW) van de contractuele verhouding tussen partijen brengen met zich dat de verpachter ook onder die omstandigheid aanspraak kan maken op de volgens vaste rechtspraak aan hem toekomende vergoeding in geval de pachter het melkquotum zonder toestemming van de verpachter buiten zijn beschikkingsmacht heeft gebracht (Hof Arnhem, 20 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7563).
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 09-05-2017, GP 11.769
CiteertitelTvAR 2018/5911
SamenvattingPachtovereenkomst
AnnotatorD.W. Bruil
LinkVolledige tekst uitspraak (grondkamers.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 13-12-2017
CiteertitelTvAR 2018/5912
SamenvattingToetsingskader endotoxinen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Rodenburg" en het bij het plan behorende exploitatieplan "Rodenburg" vastgesteld.
AnnotatorP.P.A. Bodden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3435
Artikel aanvragenVia Praktizijn